Качество на атмосферния въздух
ИмеКачество на атмосферния въздух
страница6/11
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер1.76 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.riosv-montana.com/old/reports/report19.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

защитени територии, биоразнообразие и гори


Защитени територии


-популяризиране на защитените територии


ЗЗТ (Законът за защитените територии, обн. ДВ бр.113 от 11.11.1998г., изм. и доп.., бр.91 / 2002 г.) урежда категориите защитени територии, тяхното пред-назначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.Съгласно чл. 4 от същия Закон “защитените територии са предназначени за опазване на биологическото разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи”. Категориите защитени категории са:

1. резерват;

2. национален парк;

3. природна забележителност;

4. поддържан резерват;

5. природен парк;

6. защитена местност;

На територията, контролирана от РИОСВ – Монтана, са разположени следните защитени територии според категориите им:


резервати

За резервати (съгл. чл.16, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват образци от естествени екосистеми, включващи характерни и/или забележителни диви растителни и животински видове и местообитанията им. посещенията в тях или събирането на семенен материал, на диворастящи растения и др. с научна цел се осъществяват само и единствено с разрешение на Министерството на околната среда и водите, а създаването на екопътеки – със заповед на министъра на околната среда и водите. Едновременно с този строг режим ЗЗТ допуска за резерватите разработване на планове за управление с определени род дейности, непротиворечащи на преследваните с обявяването цели. на контролираната от РИОСВ – Монтана територия попадат 3 бр. резервата, единият от тях е поддържан, един биосферен.и един природен.

резерват “Чупрене” е планински, типично горски резерват, разположен в западния дял на Стара планина, по протежение на главното старопланинско било в непосредствена близост с

Р Сърбия. Обявен е със Заповед № 358/1973 г. на ГОПС(Министерство на горите и опазване на околната среда) и разширен по-късно със Заповед № 506/1979г. на КОПС (Комитет по опазване на околната среда) с обща площ от 1439,2 ха. Основната цел за обособяването му е запазване на единствените компактни смърчови дървостои в Западна Стара планина в първичното им състояние, както и на редките представители на българската фауна – глухар, кръсточовка, дива котка и др.. През 1977 г. организацията “За възпитание, наука и култура” – ЮНЕСКО към ООН го включва в своите списъци на защитените природни територии като “неделима част от международната мрежа на биосферни резервати, съставена от територии за оценка на човешкото въздействие върху околната среда”. В процедура е извършването на периодична оценка на биосферните резервати в България съгласно новите европейски критерии от Севилската стратегия и очакванията са този резерват да остане в листата на биосферните резервати.

Около 90% (1384,4ха ) от територията на р”Чупрене” е горски фонд , покрита с иглолистни, широколистни и смесени гори от смърч, ела, обикновен бук, планински явор и бяла бреза, а останалата (54,6 ха) – поземлен, заета от високопланински пасища, каменни реки, тресавища и незалесени участъци. средната възраст на иглолистните насаждения е над 110г. и те заемат 68,6%,широколистните (предимно бук) – 8% и смесени иглолистно-широколистни–11%. Незалесената площ и високопланинските пасища съставляват 12.4%.

Основните дървостои,представени от смърчовите насаждения са сравнително добре

запазени от антропогенно въздействие (1-3 бонитет). Затова т ази защитена територия предлага уникална възможност за изучаване на смърчовите екосистеми при естествени условия на възобновяване и развитие.

Твърде разнообразен е и животиския свят– гръцка дългокрака жаба,

голяма крастава жаба, дъждовник, тритон, усойница, медянка, водна змия, златка, белка, катерица, благороден елен, дива свиня, елен – лопатар, а от представителите на орнитофауната – черен лешояд, бухал, скален орел, няколко вида ястреби, горски бекас, кълвачи и пр. – общо над 68 вида птици, повечето от които са защитени.

Флората на биосферния резерват не е достатъчно добре проучена. Установени са редица редки и защитени от българското законодателство видове – нарцисовидна съсънка, безстъблена тинтяна, петров кръст, витошко лале, пухест лопен, висока бисерка, стефчова тлъстига и др.

През 1986 г. КОПС обявява около резервата т.н. буферна зона с обща площ от 542,3 ха с цел намаляване и ограничаване на антропогенното вздействие върху екосистемата и запазване на самобитния му характер.

Резерватът е изключително държавна собственост. Стопанисването и управлението му се осъществява от МОСВ.

Резерват “Горната кория” - изключително горски фонд с обща площ 161,0 ха. Разположен е върху северните склонове на Западна Стара планина в подножието на вр. Ком на 1500 м средна н.в. обявен със Заповед N 508 / 08.03.1968 год. на МГГП (Министерство на горите и горската промишленост), видоизменена със Заповед N 15/18.01.1981 год. на КОПС с цел запазване на редките за Стара планина естествени смърчови и смърчово-елово-букови дендроценози. През 80-те години са били установени единични токовища на глухар, местообитание е и на единични екземпляри от елени и сърни , както и на защитени видове от флората като безстъблената тинтява, томасинианов минзухар, пухест лопен, лъскав напръстник и др. Биологичното разнообразие не е достатъчно проучено.

Със Заповед № 887/12.10.1986г на КОПС около резервата е обособена буферна зона на площ 108 ха с цел намаляване и ограничаване на антропогенното въздействие върху горската екосистемата и запазването на естествения ú характер.

Със Заповед № РД-929/07.00.2004 г. на Министъра на околната среда и водите разреши обособяване на пътека за посетители през резервата за използването и за развитието на познавателен туризъм. Предстои изработване на информациони табла и указателни табели за екопътеката. Резерватът е изключителна държавна собственост.


поддържАни резервати

За поддържани резервати (съгл чл.26, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват екосистеми, включващи редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им. В тях се забраняват всякакви дейности, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаване на хора по маркирани пътеки, вкл. с научна цел, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяванията им на други места, както и провеждане на поддържащи, направляващи, регулиращи или възстановителни мерки, които се определят в плана за управление на поддържаните резервати.

Резерват “Ибиша” – изключителна държавна собственост, разположен в източната част от дунавския остров Цибър с площ 34,3 ха.обявен със Заповед №794/1984г. на КОПС за резерват с цел запазване на “характерни за дунавските острови съобщества – заливни гори и блата, както и убежища на редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове”. Определена е буферна зона от западната част на резервата с ширина около 200 м. До обявяването му за резерват е обитаван от три вида чапли (бяла, гривеста и нощна), лопатарка, малък и голям корморан., голям воден бик и др., което

определя и международния природозащитен статут на защитената територия като корине субсайт и в списъка на орнитологично важните мяста в България. През последните години на миналия век се наблюдава тенденция към прогресивно намаляване числеността на гнездещите чапли за сметка на увеличаване на броя на кормораните (предимно големия корморан), както и масово съхнене и падане на тополите.

с цел възстановяване на чапловата колония, запазване на самобитния характер на природата и поддържане местообитанията на другите защитените птици, със Заповед №РД-394/15.10.1999г. на МОСВ р”Ибиша” е прекатегоризиран в “поддържан резерват”.


защитени местности


За защитени местности (съгл. чл.31, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват характерни или забележителни ландшафти, включително такива, които са резултат от хармоничното съжителство на човека и природата. Същите се управляват с цел запазване компонентите на ландшафта,опазване, поддържане или възстановяване на местообитанията, предоставяне на възможност за развитие на туризъм, за духовно обогатяване и образователна дейност, за научни изследвания и екологичен мониторинг. Режимът на стопанисване на защитените местности забранява дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита. На територията на РИОСВ – Монтана има 10 бр. обявени защитени местности.

защитена местност “Копрен-Равно буче-Деяница-Калиманица”- обявена със Заповед №3751/30.11.1973г на МГОПС с обща площ 536,4 ха горски фонд, обединяваща четири живописни местности в Копиловския дял на Западна Стара планина. Разнообразният ландшафт, включващ вековни широколистни и иглолистни гори, пъстроцветни поляни, осеяни с много защитени и редки представители на флората, скални зъбери и кристално чисти изворни поточета и реки прави гледката неповторима и привлича целогодишно стотици туристи и любители на дивата природа. С финансиран от МОСВ проект в тази защитена територия през есента на 2003 г са направени две екопътеки, за да може всеки да се полюбува, достигайки до най-интимните и прелестни кътчета на природата. В границите на защитената територия се намират и два от най-красивите в северозападна България водопада - "Дуршин"”и "Водният скок", обявени за природни забележителности, които допълват с величествените си осанки красотата на този район.

Защитена местност “Ускето”- обявена за защитена местност със Заповед №862/23.10.1992Г на мос с площ от 1.9 ха.намира се в Дългиделския участък на Западна стара планина, на 1550 м н. в. и представлява естествена вековна смърчова гора, остатък от съществуващите някога тук иглолистни гори.Биоразнообразието не е проучено.

Защитена местност “Уручник”- обявена за защитена местност със Заповед №862/23.10.1992Г на мос с площ от 51.0 ха. Обхваща естествени смърчови, смърчово-букови и букови насаждения в горната планинска зона в Западна Стара планина, над 1600 м н.в., землище на с. Бързия, в границите на УОГС ”Петрохан”. Вековни над 150 г. гори с девствен характер. Биоразнообразието не е проучено.

Защитена местност “Шумака”- обявена за защитена местност със Заповед №РД-899/22.11. 2001г. на мосв с цел запазване на местообитанието и популацията на редкия растителен вид полско котенце.Обхваща площ от 0,5 ха земеделски земи , землище на с. Сливовик, общ. Медковецу обл. Монтана.

Защитена местност “Рибарници Орсоя”- обявени за защитена местност със Заповед № РД- 898/22.11.2001г. на мосв с площ от 150,3 ха общо горски и поземлен фонд, землище на с. Орсоя, общ. лом, обл. Монтана.Защитената територия е обявена с цел поддържане и опазване на популациите и местообитанията на защитени, редки и уязвими видове от флората и фауната.Включена е в орнитологично важните места-по публикации са установени са над 160 вида птици, 33 от които са включени в Червената книга на България, а 90 броя са с европейско природозащитно значение. Мястото е с международен природозащитен статут - корине сайт. Тук се среща най-многочислената популация на малкия воден бик, също гнездят белооката потапница и малкия корморан. От защитените флоуристични видове се среща щитолистната какичка и водната лилия. Биоразнообразието на района не е специално проучвано,но предстои възлагане изработването на план за управление на защитената територия.

Защитена местност “Връшка чука” – обявена за природна забележителност със Заповед №1022/1986г. на КОПС, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-1079/21.08.03 г. на МОСВ. Тук се намира единственото в света находище на растителния вид български ерантис, единствените в РБългария находища на тъмнопур-пурна метличина, томасиниев минзухар, на защитените видове понтийски пелин, ничичово прозорче, розов божур, червена липа и др.Намира се на границата ни с Р Югославия, землището на с.Извор махала, общ. Кула, върху планинско възвишение с обща площ 67,6ха. РИОСВ – Монтана съвместно с БАН извършва проверки и е дадено предложение пред МОСВ за възлагане на план за управление на защитената територия. прекатегоризирани в “Защитена местност “ са още три защитени територии, бивши исторически места – ЗМ “Раковишки манастир”, общ. Макреш и ЗМ“Липака”,общ. Грамада, обл. Видин и ЗМ “Калето”(преди “природна забележителност”), общ. Берковица, обл. Монтана.

Природни забележителности

За природни забележителности (съгл. чл.23, ал.1 от ЗЗТ) се обявяват характерни или забележителни обекти на неживата природа, като скални форми,скални разкрития с научна стойност, земни пирамиди, пещери, извори, водопади, понори, находища на вкаменелости и минерали, пясъчни дюни и др., които са с изключителна стойност поради присъщата им рядкост, представителност, естетичност или които имат значение за науката и културата.

На територията на РИОСВ – Монтана има 12 броя обявени природни забележителности, но реалният им брой е многократно повече, тъй като голяма част от последните са в процедура за обявяване или проучване.Най- значимите от тях са следните:

Природни забележителности - скални форми:

ПЗ“ Белоградчишки скали”- обявени със Заповед №601/ 01.07.1987г.на КОПС с цел запазване на уникалните геоморфоложки образувания , както и на местообитанията на редки и застрашени видове от флората и фауната. Обхваща обширна територия с дължина около 30 км и ширина 3 км в Западна Стара планина, района около гр. Белоградчик, с обща площ 598,7ха. множеството скални форми (червени пясъчници), които природата е ваяла с векове, за да ги превърне в причудливи форми от приказките, в синхрон с многообразието на растителния и животински свят около тях (над 23 вида защитени растения и над 15 вида защитени животни), превръщат Белоградчишкият район в неповторим по красота и уникалност не само за България, но и за света. С финансовата подкрепа на МОСВ са изградени екопътеки в общ. Белоградчик, като някои от тях са в природната забележителност. Същите са включени в регионалната стратегия за развитие на

ПЗ ”Боров камък” – скално образувание от червен пясъчник, разположено на площ от 1,3 ха в едноименна местност, в земл. на с. Боровица, граничещо с ПЗ ”Белоградчишки скали”. Обявено за природна забележителност със Заповед №1187/19.04.1976г. на МГОПС с цел запазване на забележителните геоложки и ботанически обекти, представляващи интерес за науката, културата и развитието на туризма.

ПЗ ”Магура”- пещерата,обявена със Заповед №666/1960г. на МГ(Министерство на горите) и Разпореждане №1077/1961г на ГУГ (Главно управление на горите) към МС като природна забележителност с интересни образувания и праисторически находки. Разположена е в землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик. Общата ú площ заедно с лесопарка, устроен през1961г.е 133,5 ха, като заедно с него представлява защитена територия по смисъла на ЗЗТ. ПЗ ”Магурата” е една от най-големите (над 30 000 кв.м,) и най-красиви български пещери- естествено образувани “зали” , множество галерии, причудливи форми от сталактити, сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20м височина и над 4м диаметър) наподобяващи хора, водопади, животни и т.н. Известна е и с праисторическите си скални рисунки, датиращи от епипалеолита (10 000г. пр. н.е) до ранната бронзова епоха, с които пещерата е под специалнта егида на ЮНЕСКО с международен статут като паметник на културата. изпълнена с тайствена красота, идваща от вековете, тя е и убежище на защитени фаунистични видове - над пет вида прилепи, пещерни безгръбначни, като по данни са намерени фосили, свидетелстващи, че районът е обитаван от праисторически животни - пещерна мечка, хиена, див кон и др. и неповторимост. Пещерата е електрифицирана и благоустроена чрез проект, финансиран от МОСВ.

ПЗ ”Леви и десни сухи печ”- разположена в землището на с. Долни Лом, общ.Чупрене, обл.Видин с обща площ 0,2 ха., обявена със Заповед №1187/1976г. на МГОПС(Министерство на горите и опазване на околната среда) за природна забележителност. Характеризира се с множество образувания на мармити, синтрови езера, пещерни кари, прилепови колонии. Консервирана за посетители с цел запазване на природните дадености от разрушаване и ограбване.

ПЗ“Венеца” - намира се до с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин в преустановила действието си кариера, изключително красива със скалните си образувания, обявена за природна забележителност със Заповед 995/1971г. на КОПС. Поради злоумишлени нахлу-вания и опити да се рушат естествените образувания в нея, пещерата е консервирана и не се посещава от туристи.

ПЗ“Мраморна пещера”- намира се до гр. Берковица, в м”Алчов баир”.Обявена за природна забележителност със Заповед №995/1971г. на МГГП., с обща площ 16,3 ха. В територията ú влиза лесопарк, за който има паркоустройствен проект. Пещерата е известна с мраморните си образувания , подземни галерии и пещерни фаунистични видове, но не е проучена. Консервирана е с цел предпазване от разрушения и разграбване.

ПЗ “Мишин камък”- намира се в землището на с. Горна Лука, в Чипровския дял на Стара планина, в едноименен лесопарк. Обявена за природна забележителност със Заповед №2634/1962г. на ГУГ., с обща площ 0,5 ха. Пещерата е известна с множеството си бели кристални образувания и подземни езерца, но не е проучена. Консервирана е с цел предпазване от разрушения и разграбване.

ПЗ “Хайдушки водопади” –обявени за природна забележителност със Заповед №3796/1965 г. на КГГП (Комитет на горите и горската промишленост), допълнена със Заповед №995/1971г на МГГП. Намират се в Берковския дял на Западна Стара планина, в землището на гр. Берковица и са образувани от сливане на р.Ценкова бара и р.Сливашка, с пад на водата над 5-6 м. Защитени са с територията около тях, т.е обща площ 1,0 ха.Името на водопадите е свързано с преданието, че там е било хайдушко сборище, а по- нагоре в дебрите на Балкана се намирал бивакът на хайдутите.Обектът се посещава от туристи и е прекрасен кът за отдих сред живописната местност.

ПЗ ”Стакевски водопад” – разположен сред борова гора в м.”Бялата вода”, земл. на с. Стакевци, общ. Белоградчик, обявен със Заповед № 1187/1976г. на МГОПС с обща площ от прилежащата към него територия от 1,0 ха. Скътан високо сред дебрите на Стара планина, красивият водопад допълва пейзажа на почти девствената природа в този район.

ПЗ “Петков церак” – водопад с пад над 6 метра, обявен със Заповед №407/1982г. на КОПС , разположен в близост до с.Бойница, в поземлен фонд. Рядкост за района, отличаващ се на фона на окръжаващата го среда с естествената си красота.

ПЗ “Дуршин водопад” и “Водния скок” – обявени за природни забележителности със Заповед №282/1979г. на КОПС. Намират се в границите на защитената местност”Копрен-Равно буче-Деяница-Калиманица” в Копиловския дял на Западна Стара планина. тези два водопада са едни от най-красивите за обл. Видин и обл. монтана , падът на водата им е съответно над 15м и над 10 м.и представляват величествена гледка на фона на живописната защитена територия.

Природна забележителност

природен парк

За природни паркове се обявяват (съгл. чл.29, ал.1 от ЗЗТ) територии, включващи разнообразни екосистеми с многообразие на растителните и животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа.

“Врачански Балкан” – обявен със Заповед №РД – 02-14-393/1988г на КОПС като “народен парк”, прекатегоризиран в “природен парк” със Заповед №РД -934/22.07.03 г. обхваща три области – Монтана, Враца и София. Общата му площ е 30 129,9 ха, като за обл. Монтана възлиза на 5 536 ха, обхващащ части от землищата на селата Горна и Долна Бяла речка и Долно и Горно Озирово и с. Стояново, всички от общ. Вършец. Управлява се от Паркова дирекция със седалище гр. Враца по паркоустройствен проект. В процедура е разработването на план за управление на парка.

Природен парк “Белоградчишки скали” – в процедура за обявяване на защитена територия в западна Стара планина, включваща сегашните ПЗ” Белоградчишки скали”, ПЗ “Боров камък”, Р “Чупрене”, ПЗ “Венеца”, ПЗ”Бялата вода”, обширните глами и др.територии от общо три общини с обща площ над 20 000 ха, богати на биоразнообразие, геоморфологични форми и историческо минало.

контролна дейност

Гл.експерти от направление “биоразнообразие и защитени територии” извършват системен контрол по опазване на тези територии, като осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол относно стопанисването им и охраната в тях. Съвместно с колегите от отдел “КОС” участват с мнения и становища по проекти и инвестиционни намерения , касаещи защитени територии и обекти от НЕМ и в процедурите по ЗООС и ЗЗТ. През 2003 г. приключи процедурата по заличаване на бивши исторически места и/или прекатегоризирането им в други категории защитени територии. Активно участие вземат експертите в осъществяването на проекти, финансирани от МОСВ и РЕЦ за ЦИЕ, касаещи осъществяване на дейности в защитени територии , в процедури по обявяване на нови защитени територии и др.

В изпълнение на плана за възлагане на дейности за защитени територии през 2004 г., РИОСВ – Монтана възложи изготвянето на документация за обявяване на три нови защитени територии - две в категорията “защитена местност” – ЗМ “Равненско градище”, общ.Чипровци и ЗМ “Сто овци”, общ. Монтана и Чипровци и една за “природна забележителност”- “Чировски водопад”. Приключва и реализирането на възстановителни дейности за Р “Чупрене”, включващи изработване и монтаж на входен портал към буферната зона, нови информационни табла и указателни табели.

В изпълнение на Споразумението м/у МОСВ и МЗГ за отразяване на защитените територии в КВС, се извършиха проверки по всички ОС ”ЗиГ” в обл. Видин и обл. Монтана. сключени са типови договори за осем защитени територии за правилното отразяване в КВС и процедурите почти навсякъде върнят към финализирането им.

Експертът по опазване на ЗТ и гори взе участие в проведeния от 13-17 юни 2004 г. в гр;. Белград, Р Сърбия семинар, организиран от UNESCO-MAB на тема “Биосферните резервати и трансграничното сътрудничество". От дискусиите и взетите решения се стигна до общото становищи да се ускорят процедурите по привеждане на биосферните резервати съгласно критериите на севилската стратегия на МАВ и приоритетно да се обявяват трансгранични биосферни резервати като европейски модел на опазване, устойчиво ползване и управление на ЗТ и развитие на партньорство между съседни държави с подкрепата на ЕС и международните природозащитни организации .


БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ


характеристика на биоразнообразието

Физикогеографското разположение на области Монтана и Видин предполага значително биологично разнообразие. Според биогеографското райониране на страната те попадат в три подрайона на два района - Предбалкански и Дунавски подрайони на Севернобългарския район (по Груев, 1994) и в Старопланинския подрайон на Планинския район. Всеки един от тях има специфична флора и фауна. Тук преобладават евросибирски, средноевропейски, холарктични и холопалеарктични видове, но са на лице и доста степни и субмедитариански видове. Предбалканът и Стара планина са най-богатите на биоразнообразие биоти. срещат се десетки балкански и български ендемити, реликтни и терциерни видове от флората и фауната - тъмнопурпурна метличина, тосиниев минзухар, шахматовата ведрица, обикновен кестен, сръбска рамонда, старопланински лен, балканската теменуга и др.

Богатството на животински видове в региона е голямо. Макар и не дотам позната, пещерната фауна на Предбалкана е изключително богата на ендемични и реликтни видове От насекомите се срещат защитените видове червена горски мравка и бръмбър рогач. Най-многочислено е видовото разнообразие сред гръбначните. Над 210 вида са мигриращите,

гнездящите и зимуващите в района птици, земноводните са над 10 вида, влечугите - повече от 16 вида, рибите – над 20, а бозайниците - над 60 вида. Голяма част от популациите и местообитанията на защитените видове от флората и фауната са включени в границите на защитените територии.

-контролна дейност

Нормативната уредба, касаеща опазване на биологичното разнообразие включва Закона за лечебните растения, Закона за защита на природата, Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовите нормативни актове, , както и различните европейски и международни директиви и конвенции, ратифицирани от РБългария за опазването на защитени, редки и уязвими видове от флората и фауната.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за лечебните растения и подзаконовите му нормативни актове в началото на 2003 и на 2004 г бе извършено разпределение на квотите за билки с ограничен режим на ползване с участието на представители на държавните лесничействата, общинските управи и др., което бе използвано за разяснаване и дебати по Раздел ІІ и § 3 от преходните и заключителни разпоредби на ЗЛР се дават разяснения за разработването на плановите документи за опазване и ползване на лечебните растения. С всички общински администрации са водени преписки за изискванията на ЗЛР и подзаконовите нормативни документи по отношение на издаваните разрешителни за билки и изготвянето на предварителните проекти на оценка на ресурсите и възможностите за ползване на лечебни растения на териториите на съответните общини. Такива планови документи са изготвени от няколко общини и са съгласувани с РИОСВ.

регистрат се Книги за изкупени, налични и реализирани количества билки на организираните билкозаготвителни пунктове и складове на териториите на области Видин и Монтана. От влизането на ЗЛР в сила до сега са регистрирани над 130 бр. книги и се извършват периодични проверки по контрол на дейностите, регламентирани в чл.чл. 31 и 59 на ЗЛР.

По кампания за изкупуване на градинския и лозов охлюв РИОСВ - Монтана ежегодно се регистрират пунктове на юридически и частни лица за извършване на търговска дейност. За разриване на нерегистрирани пунктове или за изкупуване извън позволения в подзаконовите нормативни документи срокове, както и за неизпълнение на предписания за подаване на информация относно изкупените количества се предпиремат административно-наказателни мерки.

Главните експерти на РИОСВ, съвместно с регионалните органи на ДВСК и ИАРА упражняват контрол върху предварително планираното зарибяване на р. Дунав с есетрови риби. Подписани са съвместни протоколи и регистрационни документи, изисквани по ЗБР за удостоверяване на извършената дейност.

Периодични наблюдения (съобразени с биологията на отделните видове) се провеждат и върху популациите на застрашени и редки животни, особено на орнитологично важните места в региони Видин и Монтана. Експерт от РИОСВ-Монтана участва в ежегодно провежданото средно-зимно преброяване на водолюбивите птици, извършвано съвместно с БЗДП. Особено ценна от орнитологична гледна точка е смесената колония от лопатарки и няколко вида чапли на о-в “Малък близнак” в р. Дунав. Отчитат се особеностите на местообитанията на защитените видове растения, тенденциите в числеността и плътността на находищата, регистрират се отрицателните въздействия. Тази база данни се събира с цел разширяване на мрежата от защитени територии в бъдеще.

Извършват се и проверки на регистрираните плантации за отглеждане на култивиран еделвайс. Не се констатира внасяне на посадъчен материал от дивата природа – хабитуса на индивидите отговаря на този при изкуствено отглеждане.

Експертите от направление “биоразнообразие и защитени територии” извършват системен контрол по опазване набиологичното разнообразие, като следят и за стопанисването на вековни дървета, обявени за защитени природни обекти по смисъла на ЗБР. Последните са над 180 бр. общо за обл. Монтана и обл.Видин, като реалният им брой е двойно повече.В табличен вид са посочени по вид и брой защитените вековни дървета.


Таблица

за вековните дървета по вид и брой, обявени за защитени природни обекти на територията на РИОСВ – Монтана

Вековни дървета –184 броя

Област монтана –131 броя


Вид

Брой

Средна възраст

Средна височина

Средна обиколкав (м)

Зимен дъб

43

120 – 500

12 – 27

1,80 – 7,00

Летен дъб

10

100-350

20 - 24

3,60 – 4,30

благун

6

100-400

10-15

1,60-3,50

цер

61

150 – 350

12 – 20

2,10 – 5,10

Полски бряст

1

200

28

2,90

Платан

1

120

20

4,00

Черница

1

300

12

6,00

Черна топола

6

150

20

5,00-7,00

Секвоя

2

90 –100

22 – 27

1,80 – 2,40

Област видин – 53 броя


Зимен дъб

5

250 –300

17 –19

2,20 –4,80

Летен дъб

5

120 –300

12 –18

2,00 –4,00

цер

6

2,50

19

4,80

Полски бряст

1

400

26

5,00

Бяла топола

5

120 –140

14 –22

2,20 –2,50

Черна топола

10

150

15 –30

6,30 –10,00

Благун

6

200

15

2,80-3,00

чинар

2

150

25

4,00

Полски ясен

12

130 –300

23-25

2,00- 4,00

Черен бор

1

150

25

4,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Качество на атмосферния въздух iconМинистерство на здравеопазването регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве русе
Контролът и оценката на показателите за качеството на атмосферния въздух в приземния слой се извършват в съответствие със Закона...

Качество на атмосферния въздух iconОтчет за изпълнение на оперативен План за на програма за качество на атмосферния въздух на оБщина пазарджик за 2005 год. №
План за на програма за качество на атмосферния въздух на оБщина пазарджик за 2005 год

Качество на атмосферния въздух iconПрограма за намаляване на емисиите и достигане на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Девня Раздел транспортът като източник на замърсители на атмосферния въздух
Транспортните подвижни източници, емитиращи замърсители на атмосферния въздух на територията на Община Девня са автомобилният, железопътният...

Качество на атмосферния въздух iconIi качество на атмосферния въздух мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на риосв в. Търново като част от нсмос подсистема
Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на риосв – В. Търново като част от нсмос подсистема „въздух“

Качество на атмосферния въздух iconКомплексна програма за намаляване емисиите на прах и подобряване качеството на атмосферния въздух (кав) в Община Средец гр. Средец, 2003 г
Кратко Комплексна, се извършва на основание чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (зчав), дв, бр. 45 от 1996 г.; чл....

Качество на атмосферния въздух iconПрограма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, оценка и управление качеството на атмосферния въздух в Община Варна юни, 2003
Факторите или причините за превишаване на нормите за вредни вещества в атмосферния въздух в определени моменти ото времето в отделни...

Качество на атмосферния въздух iconПрограма за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, намаляване на емисиите от замърсители
И достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на община казанлък

Качество на атмосферния въздух iconОтчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на "Програма за качеството на атмосферния въздух" за 2010год.
Програма за качеството на атмосферния въздух” за 2010год., приета с Решение №51/ 31. 03. 2005год и актуализиран „План за действие...

Качество на атмосферния въздух iconПрограма за подобрение на качеството на атмосферния въздух на атмосферния въздух в град кърджали
За подобрение на качеството на атмосферния въздух на атмосферния въздух в град кърджали

Качество на атмосферния въздух iconМинистерство на здравеопазването
Фпч, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, включително регистрирането, обработката и съхранението на резултатите...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом