Списък на публикациите
ИмеСписък на публикациите
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер90.99 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.neaa.fractime.net/users/files/3530/8107693221050594847.doc
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на

доц. д-р ЛИДИЯ АТАНАСОВА ПЕТРОВА


I. Студии и статии

1. Volksheilverfahren fur Nervenkrankheiten im Bezirk Warna. - Сб. ХХVI Международен конгрес по история на медицината. Пловдив, 1978, т. II, с. 71-72.

2. Народни начини на лечение на някои заболявания на нервната система. – Изв. на Народния музей-Варна /ИНМВ/, т. XVI /XXXI/, 1980, с. 150-157.

3. Die Bedeutung des Wassers in den volkstumlichen Brauchen und in der Volksmedizin. - Сб. XXVII Международен конгрес по история на медицината. Барцелона, 1980, с. 603-609.

4. Здравеносни моменти в българските народни обичаи от зимния цикъл календарни празници. - Сб. I Национален конгрес по история на медицината. Шумен 1981, т. I, с. 174-178.

5. Медицината и здравеопазването по българските земи през XIX в. по сведения на чуждестранни учени и пътешественици. - Сб. III Национална конференция на младите историци, Пловдив, 1981, с. 64-66.

6. Немскоезични извори за изучаване бита и културата на българския народ /1876-1900/. - Сб. Първи международен конгрес по българистика. С., 1981, т. II, с. 78-91.

7. Das Ethnographische Museum - Warna. - сп. Demos. Берлин, 1981, кн. 1-2, с. 69-70.

8. Новогодишен обичай “Камили” във Варненския край. – Известия на Народния музей – Варна. 1982, т. 18 /33/, с. 138-147.

9. Healthy Elements in Bulgarian Spring Folkcustoms. - Сб. XXVIII Международен конгрес по история на медицината. Париж, 1982, т. 1, с. 184-189.

10. Народни практики на лечение на травмени увреди. - ИНМВ, т. 19 /34/, 1983, с. 137-142.

11. Изображение на сцени на лечение в икони от Варненско. - Сп. Хигиена и здравеопазване. 1984, кн. 2, с. 180-185.

12. Влияние на Западна и Средна Европа върху обичаите и развлеченията на българите през 50-те - 70-те години на XIX век. - ИНМВ, 1984, т. 20 /35/, с. 157-169.

13. Немскоезични извори за история на медицината през XIX в. -

Сб. II Национален конгрес по история на медицината. - В. Търново, 1985, 193-195.

14. Медицински елементи в иконографията и свързаните с тях народни вярвания. - Сб. II Национален конгрес по история на медицината. - В. Търново, 1985, с. 215-217.

15. Използване на някои животни, птици, насекоми в народните практики на лечение в Североизточна България. - ИНМВ, т. 21 /36/, 1985, с. 131-148.

16. Битът на рибарите по Варненското крайбрежие през първото десетилетие на XX в. - Сб. Риболовът в българската традиционна култура. Тутракан, 1985, с. 52-65.

17. Die Ursachen fur die Herkunft der Krankheiten in der bulgarischen Volksmedizin. - Сб. XXX Международен конгрес по история на медицината. Дюселдорф, 1986, с. 673-676.

18. Риболовът по Варненското крайбрежие през първите десетилетия на XX в. - сп. Българска етнография. С., 1986, кн. 3, с. 31-40. /в съавторство с В. Стоянова и Д. Тодорова/

19. Битът на рибарите по Варненското крайбрежие през първите десетилетия на XX в. - сп. Българска етнография. С., 1986, кн. 4, с. 29-38.

20. Огънят в традиционната лечебна практика на българите. - Сб. Втори международен конгрес по българистика. С., 1987, т. 10, с. 382-387.

21. Огнища на родолюбие. - сп. Музеи и паметници на културата. С., 1987, кн. 3, с. 10-11.

22. Огънят в традиционната народна култура на населението от Североизточна България. - ИНМВ, т. 23 /38/, 1987, с. 169-176.

23. Народни практики на лечение на някои заболявания в Североизточна България. - ИНМВ, т. 24 /39/, 1988, с. 157-173.

24. Медицината и здравеопазването във Варненския край през XIX век според руски учени и пътешественици. - Сб. Из документалното богатство на Варненския край. В., 1988, т. 9, с. 36-46.

25. Взаимодействие на училищата с Етнографски музей - Варна. - Сб. Сътрудничество на музеите и училищата във Варна. В., 1989, с. 75-114.

26. Das Ethnographische Museum in Varna und die Moglichkeiten seiner Sammlung. - Сб. Alltagsgeschichte in ethnographischen Museen. Berlin, 1989, с. 55-57.

27. Народни практики на лечение на вътрешни болести. - ИНМВ, 1989, т. 25 /40/, с. 135-155.

28. Народни начини на лечение на детските болести в Североизточна България. - ИНМВ, 1990, т. 26 /41/, с. 222-242.

29. Традиционно акушерство и гинекология в Североизточна България. - ИНМВ, 1991, т. 27 /42/, с. 176-194.

30. Сватбени обичаи със здравеносен характер във Варненския край. - ИНМВ, 1992, т. 28 /43/, с. 289-291.

31. Народен обичай “заложба за работа” във Варненско. - ИНМВ, 1992, т. 28 /43/, с. 285-288.

32. Участници от Варненски окръг в Първото изложение. - Сб. 100 години от Първото българско земеделско-промишлено изложение. Пловдив, 1992, с. 109-116.

33. Обичай “лелино здраве” в Провадийско. - Сб. Фолклорните традиции в Североизточна България. Разград, 1993, с. 80-83.

34. Народно лечение на травмени увреждания в Североизточна България. - ИНМВ, 1993, т. 29 /44/, с. 215-224.

35. Народни практики за лекуване на нервните болести у малоазийските българи. - ИНМВ, 1994-1995, т. 30-31 /45-46/, с. 287-292.

36. Мястото на някои обичаи, изпълнявани по време на Сирница в нашето съвремие. - Сб. Празници и зрелища в съвременната европейска култура. В., 1996, с. 105-111.

37. Пролетни обичаи у преселниците от Североизточна Тракия във Варненско. - сп. Българска етнология. С., 1998, год. XXIV, кн. 1-2, с. 135-143.

38. Икони с образа на Богородица и Христос, свързани с култа към техните лечителски възможности. - Сб. Религия и изкуство в културната традиция на Европа. С., 1999, с. 155-163.

39. Zpusob zivota a kultura bulkaru - objekt badatelske a sbirkotvorne cinnosti brtri Hermenegilda a Karla Skorpilu. - Ceski lid /Journal of Ethnological Studies/. Прага, 1999, кн. 3, с. 275-283.

40. Лятна седянка в с. Аспарухово, Варненско. – Сб. В памет на Татяна Колева. С., 1999, с. 143-147.

41. Битът и културата на българите - обект на проучвателска и събирателска дейност на Херман и Карел Шкорпил.- Сб. Културната интеграция между чехи и българи в европейската традиция. С., 2000, с. 214-218.

42. Празнуване на Еньовден в някои селища в Източна Стара планина. - Сб. Народна култура на балканджиите. т. 2, Габрово, 2001, с. 191-196.

43. Народни начини на лекуване на “припадък” и “урама” в Североизточна България. - ИНМВ, 1996-1997, т. 32-33 /47-48/, Варна, 2002, с. 230-234.

44. Проф. д-р Параскев Стоянов и Варна. - ИНМВ, 1996-1997, т. 32-33 /47-48/, Варна, 2002, с. 239-246.

45. Народни практики на лечение у македонците, преселници във Варненския край. - ИНМВ, 1996-1997, т. 32-33 /47-48/, Варна, 2002, с. 235-238.

46. Народни лечебни практики в Силистренско. - Сб. “100 години исторически музей - Силистра”, Добруджа (20), 2002 г., с. 208-219.

47. Лозарство и винарство в гр. Варна (края на ХIХ - началото на ХХ век). - Сб. Проблеми на българската градска култура, т. 3 - “Етнография на българския град”. С., 2002, с. 123-136.

48. Предания и вярвания в някои селища в Източна Стара планина. – В: Народна култура на балканджиите. Т. 3, Габрово, 2002, с. 62-72.

49. Народна травматология в Североизточна България. – Сб. “Етър – етноложки изследвания”. Т. 4, Габрово, 2002, с. 62-68.

50. Заклаждане на седянка “на открито, под звездите” в селищата на Източния Балкан. – В: Народна култура на балканджиите. Т. 4, Габрово, 2003, с. 107-114.

51. Етнодемографска характеристика на населението в Североизточна България с оглед проучването на народната медицина. - ИНМВ 1998 - 1999, т. 34-35 ( 49-50), Варна, 2003, с. 303-316.

52. Лозата и гроздето в традиционната култура на населението от Североизточна България. – Сб. Растителният и животинският свят в традиционната култура на българите. С., 2003, с. 158-169.

53. Водата в традиционната лечебна практика /по материали от Североизточна България/. – Историко-медицински сборник. Год. 2, бр. 2, Варна, 2003, с. 74-79.

54. Богородица и Христос в народните вярвания и в традиционната лечебна практика на българите. – Изв. на Историческия музей – Шумен. Шумен, 2003. т. 11, с. 271-280.

55. Панаири и изложения в гр. Варна /края на XIX – средата на ХХ век/. – В: Панаири, пазари, тържища в българските земи. Търговище, 2004, с. 318-326.

56. Етнографски музей – Варна на 30 години. – Сб. „Музеят – традиция и съвременност”. Габрово, 2005, с. 227-238.

57. Варненските събори, изложби и панаири между двете световни войни. – ИНМВ 2002-2003, т. 38-39 /53-54/, В., 2005, с. 105-132.

58. Изобразяване на религиозни символи върху амулети. – Сб. Култова архитектура и изкуство в Североизточна България (XV – XX век). С., 2006, с. 177-187.

59. 30 години от създаването на експозицията на Етнографски музей – Варна.. – Сб. Делници и празници в живота на българина. Варна, 2006, с. 5-18.

60. Животът на старообредците-казаци в село Казашко, Варненско. – Сб. Делници и празници в живота на българина. Варна, 2006, с. 450-461.

61. Нови идеи за украса на великденската трапеза /по материали от гр. Варна, началото на ХХ век/. – Сб. Обредна трапеза. София. 2006, с. 243-251.

62. Участие на Омуртагска околия на селскостопанските събори в град Варна. – Сб. Град Омуртаг и Омуртагския край. Т. 4, В. Търново, 2006, с. 412-419.

63. Етнографски музей. – Сб. Варненският музей (1906 – 2006 г.). Варна, 2006, с. 44-51.

64. Д-р Йонас Басанавичюс като историк и етнограф. – Историко-медицински сборник. год. 3, бр. 3-4. Варна, 2006, с.25-29.

65. Морето – съдба, ежедневие и празник в живота на старообредците от село Казашко, Варненско. – Сб. Брегът – морето – Европа. София, 2006, с. 64-78.

66. Българска традиционна диагностика на заболяванията (по материали от Североизточна България). – Асклепий, т. ХVIII, / Сб. Балкански конгрес по история на медицината, Варна, 2005 г./, София, 2005, с. 261-265.

67. Fetes et coutumes traditionnelles du calendrier bulgare. – Cat. Des thraces aux ottomans. Lattes, France. 2006, c. 253 – 256; 264 – 267; 271; 281 – 284.

68. Митологични представи и вярвания на некрасовците от село Казашко, Варненско. – Известия на народния музей – Варна. т. ХLI (LVI), 2005 г. Варна, 2007, с. 123 – 134.

69. Варна – модерен европейски морски курорт /края на ХIХ – началото на ХХ век/. – В: Модернизацията на България и Габрово (1878 – 2006 г.). В. Търново, 2007, с. 130 – 139.

70. Впечатления от някои музеи в Париж. – В: Музеологията в България днес. Хасково, 2007, с. 171 – 181.

71. Ханът на града – станция, в която се пристига и отпътува (по материали от град Варна). – В: Градът – история, етнология, култура. Троян. 2007, с. 148 – 157.

72. Сведения за град Попово в отчетите и протоколите на Варненската търговско-индустриална камара (края на ХIХ – началото на ХХ век). – В: Попово в миналото. Разград, 2008, с. 288 – 301.

73. Участие на България на панаирите във Виена в началото на ХХ век. – Сб. Панаири, пазари, тържища в българските земи. Търговище. /под печат/

74. Преселници от село Етъра, от Габровско и други райони на Централна Стара планина във Варненския край. – В: Народна култура на балканджиите. т. 7, Габрово, 2008.

75. Вотиви – дарове за здраве, плодородие и преуспяване /по материали от Североизточна България/. – В: В света на човека. Сб. В чест на проф. Иваничка Георгиева.т. 1, София, 2009, с. 263 - 273.

76. „Варненският период” от живота и дейността на проф. д-р Параскев Стоянов. – Сб. Проф. Параскев Стоянов /1871 – 1940/. Варна, 2008, с. 13 – 20.

77. Народни лечебни практики в Добруджа. – Сб. Нови изследвания за Добруджа. Добрич. /под печат/

78. Сведения за гр. Шумен и шуменския регион в отчетите и протоколите на Варненската търговско-индустриална камара (1895 – 1947 г.). – Сб. Шумен и шуменци в националната история. Шумен.

79. Георги Германов – варненецът, който се събужда и заспива с песен. – В: Стожери на народната традиция. Враца, 2008, с. 259 - 269.

80. Развлеченията в град Варна по време на курортния сезон в началото на ХХ век. – Сб. Град – Етнология – Музей. Известия на Регионален исторически музей – Русе. т. XIII. Русе, 2008, с. 197 – 220.

81. Атрактивни начини за популяризиране на българската история. – Сб. Българските музеи в условията на членство на страната в Европейския съюз. Сливен, 2009.

82. Сведения за гр. Омуртаг и Омуртагския край в отчетите и протоколите на Варненската търговско-индустриална камара. – Сб. Омуртаг и Омуртагския край /под печат/.

83. Панаири в района на Варненската търговско-индустриална камара според отчетите и протоколите й /1906 – 1932 г./. – Сб. Панаири, пазари, тържища в българските земи. Търговище /под печат/

84. Интересът на Хермин и Карел Шкорпил към етнографията на България. – Сб. Традиционни шкорпилови дни /под печат/

85. Единство в многообразието. Традиции. – В: Енциклопедия. Варна и Варненска област. София, 2009, с. 132-161.

86. Личности. –В: Енциклопедия. Варна и Варненска област. София, 2009, с. 240-259.

87. Община Долни чифлик. – Алманах. Варненска област. /под печат/

88. Eтнодемографска характеристика на населението от Община Вълчи дол. – Алманах. Варненска област. /под печат/

89. Община Белослав. – Алманах. Варненска област. /под печат/

90. Етнографска характеристика на Варненска област. – Алманах. Варненска област. /под печат/

91. Модни тенденции в дамското бельо /Варна, началото на ХХ век/. – Сб. Бельото. /под печат/

92. Народни психотерапевтични методи на лечение (по материали от Североизточна България, ХIХ – ХХ век). – Известия на Народния музей – Варна /под печат/

93. Прилагане на традиционни медицински практики в края на ХХ и първото десетилетие на ХХI век. – Сб. Общества – трансформации – култури. Постсоциалистическата всекидневна култура в България и Сърбия. София, 2009, с. 215-228.

94. Хермин и Карел Шкорпил – дейността им по създаване на Етнографски отдел към Варненския музей и научните им интереси, свързани с българската традиционна култура. – Сб. Етнологията в България – история, методи, проблеми. /под печат/

95. Организиране на занаятчийски курсове и училища в гр. Търговище и Търговищкия край от Варненската търговско-индустриална камара. – Сб. Търговище и Търговищкият край /под печат/.

96. Братята-чехи Хермин и Карел Шкорпил – проучватели на историята и етнографията на българските земи и тяхната обществена дейност във Варна. – Сб. Личността в историята /под печат/.

97. Промяна на архитектурния облик на Варна (50-те – 80-те години на ХХ век). – Сб. Град-Етнология-Социализъм /под печат/.


Други:

  1. Етнографска експедиция във Варненски окръг. - сп. Музеи и паметници на културата. 1982, кн. 5-6, с. 92-93.

  2. Мария Николова на 60 години. – Известия на Народния музей – Варна. т. 21 /36/, 1985, с. 166-167.

  3. Варна – Окръжен исторически музей. – Сб. 100-те национални туристически обекта. С., 1987, с. 28 – 32.

  4. Етнографски музей – Варна /на български, руски, немски, английски и френски език/. София, 1989 (24 стр. с илюстрации).

  5. Етнографски музей - Варна – с текст на български, немски и английски език и 24 диапозитива. София, 1981. Стоянова/.

  6. Етнографски музей - Варна – с текст на български, немски и английски език и 6 диапозитива. София, 1981.

  7. Дарение на Етнографски музей-Варна. – сп. Музеи и паметници на културата. 1981, кн. 6, с. 59.

  8. Мария Николова на 80 години. – Известия на Народния музей – Варна 2002-2003. т. 38-39 /53-54/, 2005, с. 518-520.

  9. Съставител и редакторска работа по сборника „Делници и празници в живота на българина”. Варна, 2006 (480 стр.).

Свързани:

Списък на публикациите iconСписък на публикациите на Проф д-р Сабина Захариева, дмн

Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Воденска М., Икономически, социални и природни влияния на туризма, София, Изд. Су
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Тодорова, Е. Съвременни американски теории за семейството. Наука и Изкуство. С, 1988
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Народният съюз “Звено” и конституционният въпрос 1946-1947 г. – В: Епохи, 2003, №1, 39-56
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Глаголната система в среднобългарския превод на словата на авва Доротей. В. Търново, 2009, 495 с
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Публикации свързани с дисертационния труд по научна специалност „техника и технология на сондирането”, шифър 02. 08. 11
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Станислав Шобер (1879-1938). [за 50-годишнината от смъртта му] – Сьп ез., 1988, №2, с. 121-123
Списък на публикациите iconСписък на публикациите на
Митов Д., Ив. Ангелов, Н. Колева – Ръководство по епидемиология на инфекциозните и паразитните болести. Иц ”му – Плевен” – 2005
Списък на публикациите iconСписък на публикациите
Симеонова К., Междудисциплинно движение и организация на научните изследвания, С., Наука и изкуство, 1973,164 с
Списък на публикациите iconСписък на публикациите на доц д-р Росина Костова
Неканонични представи за Христовия кръст в България през Х в. Епохи, 1993, 3-4, 86-91
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом