Република българия сметна палата доклад
ИмеРепублика българия сметна палата доклад
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер201.84 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/01-FO_Ombudsman-41.1-v02-SZ-Internet[1].docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на финансовото управление на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.


І. ВЪВЕДЕНИЕ

Въз основа на Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2010 г. и в изпълнение на Заповед № ОР-1-2 от 25.01.2010 г., издадена от Лидия Руменова, член на Сметната палата и ръководител на Отделение 1, е извършен одит на финансовото управление на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г.

В резултат на извършения одит е съставен доклад № 0100000210, приет с Решение № 225 от 21.09. 2010 г. на Сметната палата.

Институцията Омбудсман е създадена на основание чл. 91а от Конституцията на РБ и Закона за омбудсмана. Омбудсманът се избира от Народното събрание (НС) за срок от 5 години. На 13 април 2005 г. НС е избрало Гиньо Ганев за национален Омбудсман на Република България. За одитирания период той е ръководител на институцията Омбудсман и носи управленската отговорност, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Омбудсманът е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити на основание чл. 7 от Закона за омбудсмана (ЗО). Дейността на омбудсмана и на неговата администрация се финансира от държавния бюджет и от други публични средства.

Дейността на омбудсмана е публична и се осъществява въз основа на Правилник за организацията и дейността, одобрен с решение на Народното събрание и обнародван в „Държавен вестник”.

Извършеният одит обхвана организацията на бюджетния процес и управленските решения във връзка с планирането, разпределението, изразходването, отчитането и контрола на бюджетните средства, в частност управленските решения и действащите контролни процедури във връзка с извършването и отчитането на разходите за: заплати и други възнаграждения на персонала по трудови правоотношения; възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения; разходите за текуща издръжка и извършените плащания за външни услуги. Извършена е проверка на взетите управленски решения и контролни дейности по управлението и отчитането на имуществото на институцията.

Целта на одита е да се оцени законосъобразността на управлението и отчитането на бюджетните средства и имуществото на Омбудсмана, както и да се оцени адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол (СФУК) и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на средствата по бюджета на Омбудсмана.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата по одитния доклад от страна на Омбудсмана са постъпили бележки, в които се коментират, обясняват и доуточняват направените констатации и изводи.

На основание чл. 39, ал. 5 от Закона за Сметната палата по постъпилите бележки е изготвено заключение.

Предходният одит от Сметната палата е обхванал финансовото управление на бюджета на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2007 г. до 30.06.2007 г. Дадените препоръки в резултат от одита са изпълнени.


ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ИЗВОДИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ

1. Организацията на бюджетния процес и управленските решения във връзка с планирането и разпределението на бюджета

Проектът на бюджет на институцията е разработен при спазване на бюджетната процедура за 2009 г., определена с Решение № 142 на Министерския съвет от 06.03.2008 г. и указанията на Министерство на финансите (МФ). След проведен диалог на МФ с институцията на Омбудсмана е подписан меморандум, с което са изпълнени изискванията на чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на държавния бюджет (ЗУДБ). Страните са договорили параметрите на проекта на бюджет, както следва: 3 615 хил. лв. разходи, в т. ч. 200 хил. лв. капиталови разходи. Финансирането е изцяло от централния бюджет.

Със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2009 г. и ПМС № 27 от 09.02.2009 г. на Омбудсмана е утвърден бюджет в размер на 3 568 хил. лв. разходи, които се финансират изцяло със субсидия от централния бюджет. Извършеното месечно разпределение на утвърдените годишни размери на разходите, субсидиите и трансферите по показатели и параграфи на Единната бюджетна класификация (ЕБК) е представено в МФ в срока, определен в чл. 1, ал. 3 от ПМС № 27 от 2009 г.

За одитирания период, в съответствие с изискванията на Закона за устройството на държавния бюджет, са извършени две корекции по бюджета на Омбудсмана на РБ, довели до намаление на утвърдения бюджет от 3 568 000 лв. на 3 256 579 лв. След всяка корекция е актуализирано месечното разпределение на бюджета по стойностни и натурални показатели.

Бюджетът на Омбудсмана е разработен при спазване на бюджетната процедура за 2009 г., определена с Решение № 142 на Министерския съвет от 06.03.2008 г. и указанията на Министерството на финансите. Създадена е добра организация за законосъобразното му съставяне и разпределение.


2. Управленски решения и действащите контролни процедури във връзка с изпълнението и отчитането на бюджета

2.1. В отчета за касово изпълнение на бюджета на Омбудсмана за 2009 г. са отчетени приходи в размер на 1 435 лв. от наем на предоставено за ползване жилище. Реализираните приходи и внесеният дължим данък върху тях са правилно отразени по съответните параграфи на ЕБК.

2.2. За 2009 г. са изразходени 2 315 264 лв. или 71 на сто спрямо утвърдения бюджет.

За управлението на разходите действат утвърдени от Омбудсмана вътрешни правила и процедури, насочени към подпомагане изпълнението на основните функции на институцията. Те са определени в Правила за изграждане на системите за финансово управление и контрол (ПИСФУК) и Структура и функции на администрацията на омбудсмана. Въведена е йерархична структура на управление на администрацията, която гарантира ясни линии на докладване, отчитане и контрол. В структурата е предвидена длъжността вътрешен одитор, която да изпълнява дейността по вътрешен одит в институцията, но през одитирания период и към момента на извършване на одита длъжността е вакантна. Създадени са и действат процедури за делегиране на правомощия, които подпомагат изпълнението и контрола на дейностите. Утвърдени са от омбудсмана функционални характеристики на структурните звена в администрацията и подробни длъжностни характеристики за служителите. Всеки от тях е запознат със своите задължения и отговорности. В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 1 на ЗФУКПС за лична почтеност и професионална етика е утвърден Етичен кодекс за поведението на служителите, в който са предвидени процедури за докладване на нарушенията и предприемане на последващи действия.

Утвърдена е стратегия за управление на риска, методика за неговата оценка и е определена организацията за предприемане на действия при необходимост от снижаването на идентифицирани рискове.

Процедурите за разрешаване, одобряване и оторизиране са регламентирани с вътрешните документи. Определени са длъжностните лица, разрешаващи и одобряващи извършването на разходи. Те са действали в границите на определените им правомощия. Съществува подходящо разделение на отговорностите, което не позволява едно лице да съвместява функции по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол на разходите, с което са спазени разпоредбите на чл. 13, ал. 3, т. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

За одитирания период е прилагана системата на двойния подпис.

С ПИСФУК са въведени правила за извършване на предварителен контрол на отделни етапи от процеса по изразходване на бюджетните средства. От обхвата на дейността му са изключени ключови етапи като сключване на договори и процедури по ЗОП, което създава риск относно законосъобразността на изразходваните бюджетни средства1.

Изградени са и се прилагат информационни и комуникационни системи. Функционирането на финансовото управление и контрол в Омбудсмана се оценява от въведената система за мониторинг. Мониторингът на СФУК се осъществява от определена за целта работна група.

Антикорупционните процедури в институцията са регламентирани в раздел ІХ на ПИСФУК. Сигнали за корупция могат да се подават на сайта на Омбудсмана или да се докладват от служителите директно или чрез прекия им ръководител на главния секретар. Главният секретар е натоварен с извършване на проверки при сигнали за корупция и при необходимост докладва на компетентните органи. Такива сигнали могат да се подават и по реда за подаване на жалби и сигнали от граждани срещу действия или бездействия на държавната и общинска администрация.

През одитирания период в институцията не са постъпвали жалби или сигнали, съдържащи индикатори за корупция, насочени към длъжностни лица от администрацията на Омбудсмана.

2.3. Разходваните средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения за 2009 г., са в размер на 670 795 лв. или 29 на сто от извършените разходи по бюджета. Те са съответно отразени в отчета за касовото изпълнение на бюджета на Омбудсмана за 2009 г. при спазване на ЕБК.

Основните месечни възнаграждения на администрацията на институцията се определят от Омбудсмана съгласно вътрешните правила за РЗ и разполагаемите средства по бюджета за годината. Служителите работят по трудови правоотношения, съгласно чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Омбудсмана.

Омбудсманът е бюджетна организация по смисъла на параграф 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 46 от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и е включен в неговия обхват.

При формирането на годишния размер на средствата за работна заплата и при определянето на конкретните размери на индивидуалната основна месечна заплата на работещите в администрацията на Омбудсмана се прилагат съответните разпоредби на ПМС № 46 от 2009 г., Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, Наредбата за прилагане на Единния класификатор за длъжностите в администрацията и утвърдените вътрешни актове

През одитирания период са действали две длъжностни разписания и поименни разписания на длъжностите (в сила: от 01.07.2008 г. и от 01.06.2009 г.), утвърдeни от омбудсмана в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1 на ПМС № 46 от 2009 г. и чл. 7 от ЗО. При извършения анализ на длъжностните разписания и поименните разписания на длъжностите за спазване на нормативните изисквания относно изготвянето им, се установи:

а) организационната структура, отразена в длъжностните разписания, съответства на определената в утвърдената от омбудсмана Структура на администрацията на Омбудсмана на РБ;

б) длъжностните разписания и поименните разписания на длъжностите за одитирания период са разработени по образец, съгласно разпоредбите на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 46 от 2009 г.;

Извършените разходи за работни заплати в Омбудсмана, определени съгласно Вътрешните правила за работна заплата, не превишават уточнения план за 2009 г. за средства за работна заплата и утвърденото с Приложение № 1 към ПМС № 46 от 2009 г.

2.4. Общият размер на средствата за допълнително материално стимулиране и парични награди на служителите в Омбудсмана за 2009 г. е 45 160 лв. или 6,73 на сто от разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения, отчетени по бюджета на Омбудсмана. Средствата са изплатени на основание заповед на омбудсмана, в съответствие с чл. 9, т.5 и т.6 от ВПРЗ, в които са определени условията за получаване и размерите на допълнителното материално стимулиране и награди на служителите. Те неправилно са отчетени по подпараграф 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения”, вместо по подпараграф 01-09 „Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения”, с което не е спазена ЕБК за 2009 г.

2.5. Средства за социално-битово и културно обслужване са в рамките на определените с чл. 25, ал. 2 от ПМС № 27 от 2009 г. и не надвишават нормативно определения размер от 3 на сто от разходите за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. Начинът за изразходване на средствата е определен с протокол от 05.03.2009 г. от общото събрание на служителите, с което са спазени изискванията на чл. 25, ал. 5 от ПМС № 27 от 2009 г. Спазена е ЕБК при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване в отчета за касовото изпълнение на бюджета.

2.6. В Правилата за изграждане на СФУК са определени процедурите относно реда, организацията и движението на документите при наемане на външни лица и на служители на институцията по извънтрудови правоотношения. За одитирания период за предоставяне на услуги на институцията са сключени 41 граждански договори осигурени със средства от бюджета на омбудсмана. Изплатените средства са в размер на 97 352 лв. и са правилно отчетени по ЕБК. За целите на одита са проверени всички договори, при което е установено:

 • сключените граждански договори не се регистрират в деловодната система и не се поддържа регистър за тях, което затруднява проследяването на изпълнението, плащането и последващия контрол2. Няма увереност, че са предоставени за проверка всички сключени договори за одитирания период;

 • договорите и отчетите към тях са комплектовани в досиета. В досиетата не са приложени документи относно обосноваване на необходимостта от сключването на договора и от икономичното разходване на бюджетните средства3. Нарушен е принципът на прозрачност при вземане на решения, свързани с необходимостта от възлагането на дейности в рамките на правомощията на институцията;

 • сключвани са граждански договори със срок на изпълнение една година и определено възнаграждение, без да е конкретизиран предметът на договора и начинът на неговото отчитане. Не са създадени условия за обвързване на възнаграждението с получения резултат и за бързо, и ефективно изпълнение на възложените задачи, както и за осъществяване на текущ и последващ контрол с цел осигуряване на добро управление на бюджетните средства4;

 • процедурата на двойния подпис е прилагана в 93 на сто от сключените договори;

 • процедурата на предварителен контрол не се прилага при сключването на договорите, а само при изплащането на възнагражденията по тях5. Това създава риск относно законосъобразността и целесъобразността на взетите решения за сключването на договори;

 • за 30 от сключените договори липсва одобрен отчет или друг документ за предаване и приемане на възложената работа. Не са прилагани протоколи за удостоверяване приемането на извършената работа и към платежните документи. Не са спазени процедурите, регламентирани в чл. 58, ал. 2 на ПИСФУК в Омбудсмана и клаузите на самите договори.6 Контролната процедура не е осъществявана ефективно, последователно и непрекъснато през 2009 г.

В ПИСФУК не са предвидени достатъчно процедури, които да осигурят пълно документиране и прозрачност на процеса по сключване, изпълнение и отчитане на степента на изпълнение на гражданските договори. Процесът е изключен и от обхвата на предварителния контрол, определен в чл. 38 от ПИСФУК. Всичко това не създава условия за съблюдаване принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност, което не гарантира ефективен контрол върху публичните средства. Не са създадени условия и за икономично изразходване на бюджетните средства.

2.7. През одитирания период за текуща издръжка са изразходвани 1 409 079 лв., или 61 на сто от извършените разходи от Омбудсмана. С най-голям относителен дял са разходите за външни услуги. Изпълнението на разходите за издръжка спрямо утвърдените за 2009 г. е 68 на сто. При извършените директни съществени проверки на разходите за текуща издръжка се установи:

2.7.1.Омбудсманът със заповед е наредил на служителите да се изплатят суми за закупуване на „представително работно облекло”. Определен е видът на облеклото по категории служители, съответните лимити в цената и срока за износването му. Сумите в размер на 28 202 лв. са изплатени на основание чл. 9, т. 4 от Вътрешните правила за работната заплата, без за това да съществува основание в ЗО или в ПОДО. Средства за облекло са изплащани на служители, за които не е изпълнено изискването на чл. 7 от Наредба за безплатно работно и униформено облекло (НБРУО). Те се предоставят на служителите срещу представена фактура. Въведеният ред за предоставяне на работно облекло е в нарушение на изискванията на чл. 12, ал. 1 от НБРУО. Следователно облеклото не би могло да се третира като работно, а има само представителен характер. При отчитането на разходваните средства не е спазена ЕБК. В отчета за касово изпълнение на бюджета тези разходи са отразени по подпараграф 10-13 „Постелен инвентар и облекло”, вместо по 02-05 “Изплатени суми за СБКО на персонала с характер на възнаграждение”. Не са спазени указанията на МФ, дадени в т.27 от ДДС № 03 от 03.04.2009 г. При одита и заверката на ГФО на Омбудсмана за 2009 г. констатираната грешка при отчитането е отстранена;

2.7.2. За одитирания период за външни услуги са изразходени 1 288 996 лв., или 56 на сто от всички извършени разходи от Омбудсмана. Основната част от разходите са за изпълнение на сключени договори. Извършена е проверка и анализ на информацията по 26 договора, сключени през 2009 г.:

 • Проверката на договорите е базирана на информацията от регистър, който е създаден и се поддържа в отдел „ФСС”, където се съхраняват оригиналите на договорите. Договорите не се регистрират в деловодната система на Омбудсмана, което не гарантира надеждност и сигурност на информацията7. При анализ на счетоводните данни се установи, че е извършено и осчетоводено плащане на аванс в размер на 19 500 лв. по предоставена фактура. В представения регистър липсва договор със съответната фирма и предмет на дейност, за които е изплатен авансът. Одитният екип няма увереност, че са му представени всички договори за проверка;

 • За основната част от договорите липсват документи за обосноваване на необходимостта от сключването на съответния договор или извършването на разхода8;

 • За 18 на сто от проверените договори липсва конкретно описание на предмета им.9 Това прави невъзможно установяване на съответствие между договореното и изпълненото;

 • В договорите не са предвидени надеждни и ефективни механизми за осъществяване на контрол по изпълнението им и за защита интересите на Омбудсмана. Констатирани са случаи на: ежемесечно изплащане на една и съща сума по договор за изработка, без плащането да е обвързано с обема на извършената работа. В договора не са определени условията, при които да се възлага съответната работа и начинът на нейното отчитане10;

 • През 2009 г. по седем договора, които ще се изпълняват изцяло през 2010 г. са преведени аванси в размер на 100 % от сумите. Създадени са рискови условия за безлихвено кредитиране на фирми от реалния сектор, което е индикатор за неикономично разходване на публичните средства.

2.7.3. Сключени са три договора: за отпечатване на наръчници, дипляни и годишен доклад; за ПР-обслужване и за извършване на две национални социологически проучвания. Те са сключени при прилагане на процедурите на чл. 2, ал. 1 и чл. 2а от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) – събрани са три оферти и е избран изпълнителят, предложил най-ниската цена. В обхвата на същата хипотеза попадат и договорите за достъп до интернет на стойност 18 000 лв. без ДДС, за техническо обслужване на компютърна техника и оборудване за 24 000 лв. без ДДС и за предоставяне на уеб базиран ежедневен медиа мониторинг за 15 000 лв. без ДДС, но за тях няма данни за приложени процедури за събиране на три оферти. Тези три договора са сключени при нарушение на изискванията на чл. 2, ал. 1 от НВМОП.

2.8. Извършените разходи за командировка в страната и чужбина са в размер на 28 500 лв. Правилно са отразени в отчета за касово изпълнение на бюджета на Омбудсмана за 2009 г. по определените с ЕБК подпараграфи. Разходите са документално обосновани, оформени са всички необходими документи, определени със съответните наредби. Допусната е несъществена грешка по стойност в размер на 634 лв. Изплатени са 478,80 щ. дол. над определения норматив за съответната страна в Приложение № 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, с което са нарушени изискванията на чл. 37, ал. 3 от Наредбата.

Въведените контролни механизми при разходването на средствата за текуща издръжка не са действали непрекъснато и последователно през одитирания период, което не гарантира в достатъчна степен законосъобразното и икономичното изразходване на бюджетните средства.11


3. В годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на Омбудсмана за 2009 г. утвърдените средства за придобиване на ДМА са 151 800 лв., които не са изразходени.

В отчета за касово изпълнение на бюджета на Омбудсмана за 2009 г. са отчетени разходи за придобиване на програмни продукти в размер на 1 782 лв., без да са утвърдени по процедурата, определена със ЗУДБ. Омбудсманът не е поискал и министърът на финансите не е извършил съответната корекция по бюджета на институцията. Не са спазени изискванията на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Доставените НМДА са заведени по принадлежност и са отразени в счетоводните регистри. Разходът е правилно отчетен по счетоводните сметки и по параграфите на ЕБК за 2009 г.


3. Ефективност на управлението на човешките ресурси

3.1. Числеността на институцията към 01.01.2009 г. е 61 щатни бройки, от които са заети 42. Към 31.12.2009 г. числеността е 61 щатни бройки, от които са заети 41, или 67 на сто спрямо утвърдените. През одитирания период са напуснали 3 и са назначени 2 служители.

Омбудсманът се подпомага в своята дейност от администрация. Специализираната администрация на Омбудсмана се състои от две дирекции – „Жалби и сигнали на гражданите” и „Сигнали и наблюдение за нарушения на правата от полицията, съдебната администрация и пенитенциарната система”. В двете дирекции са утвърдени общо 29 щатни бройки, от които заети са 17, или 59 на сто. При анализа на структурата на персонала по образователно-квалификационна степен е установено, че всички назначени служители са магистри. Спазени са изискванията за образователна степен за заемане на съответните длъжности.

За одитирания период са проведени общо 5 обучения с различна продължителност и тематика, пряко свързана с дейността на институцията и ориентирани към повишаване квалификацията на персонала.

3.2. Анализ на движението на подадените до омбудсмана жалби и сигнали през 2009 г.

За 2009 г. са подадени общо 2 686 жалби и сигнали. Разпределени за разглеждане през 2009 г. са 2 767 броя, от които 17 са регистрирани през 2008 г. и 64 са преразпределени. На служителите са разпределени 2 480, а на външни специалисти – 287 броя (или 10 на сто от разпределените). Към 31.12.2009 г. са приключени 3 011 жалби и сигнали, от които 2 111 броя от подадените през 2009 г. Ангажирането на външни специалисти се налага поради недостатъчен административен капацитет, в т. ч. незаети щатни бройки и квалификация на персонала.

Към 31.12.2009 г. 696 жалби и сигнали са в процес на проверка, като 575 от тях са от подадените през 2009 г., т.е. 21 на сто от подадените през 2009 г. не са приключени.

Постъпилите жалби и сигнали и движението по тях се регистрират в електронен формат в „Деловодна система и регистър на жалбите”. Системата осигурява своевременно регистриране и проследяване на текущото състояние на всяка постъпила жалба или сигнал. За тях се оформя и поддържа и досие на хартиен носител, което улеснява работата на експертите при сходни проблеми и извършването на последващ контрол.

Големият относителен размер на незаетите щатни бройки и необходимостта от специфична компетентност за решаване на част от постъпилите жалби обосновава необходимостта от ангажиране на външни експерти.


4. Управление и отчитане на имущество в Омбудсмана

4.1. През одитирания период Омбудсманът ползва за административните си нужди сграда под наем на основание сключен договор от 12.04.2007 г., който влиза в сила след двустранно подписване на приемателно-предавателен протокол от 19.07.2007 г. между наемателя и наемодателя. Съгласно т. 3 от приемателно-предавателния протокол „Всички наети помещения и общи части са боядисани, поставени са подови настилки, в помещенията са поставени климатици”. Съгласно клаузите на договора месечният наем е в размер на 26 972 евро без ДДС, като наемната цена се актуализира всяка година от срока на действие на договора с 6 на сто върху наемната цена за предходната година. Месечният размер на наема за 2009 г. възлиза на 30 305,74 евро. Институцията Омбудсман, въз основа на надлежно оформени фактури от наемодателя, ежемесечно е плащала левовата равностойност на определения наем. За одитирания период са платени 853 529,52 лв.12, които са правилно отразени по подпараграфите на ЕБК и в счетоводните регистри.

В член 2 Наем, размер и условия за плащане, т. 2.2. страните по договора са определили, че „Месечният наем включва стойността на консумативните разходи за ползването на наетия имот – електрическа енергия, отопление, вода и охрана. При анализа на изпълнението на договора се установи, че за одитирания период:

 • е сключен договор за охрана с охранителна фирма, като ежемесечно се разходват бюджетни средства в размер на 850 лв. за осигурена охрана от един охранител. В наемния договор е определено, че в наемната цена е включена и охрана. Размерът на разходваните средства за охрана са в размер на 9 900 лв. Извършеният разход е нецелесъобразен, в резултат на неизползване на възможностите на предоставената с договора за наем охрана.13

 • съществува противоречие в текстовете на приемателно-предавателния протокол (ППП) от 19.07.2007 г. и т. 6.3. от договора за наем от 12.04.2007 г., където е записано: „В случай, че Наемателят инсталира климатизационна система, то цялата стойност на използваната от него електрическа енергия ще бъде за негова сметка”. Съгласно т. 3 от ППП във всички наети помещения са поставени климатици, а в т. 6.3. от договора за наем е записано, че наетата сграда не разполага с климатизационна система. Наемодателят е фактурирал на Омбудсмана електроенергия ежемесечно на остатъчен принцип, без да има индивидуален измервателен уред за ползваните помещения от сградата.

 • Договорената в т. 2.3. от договора за наем ежегодна 6-процентна актуализация на наемната цена не защитава интересите на наемателя и не създава условия за икономично изразходване на бюджетните средства, тъй като сградата е топлофицирана и необходимостта от използване на климатици възниква само през част от годината.

4.2. За целите на изготвянето на годишния финансов отчет на Омбудсмана за 2009 г., на основание заповед на омбудсмана, е извършена инвентаризация на всички дълготрайни материални и нематериални активи и материални запаси. Инвентаризационните описи и протоколите за брак са окомплектовани и подписани от съответните длъжностни лица. Резултатите от инвентаризацията са осчетоводени към 31.12.2009 г. и са отразени в ГФО за 2009 г.

4.3. Активите се предоставят за ползване на служителите като се завеждат срещу подпис в съответните лични картони за отчитане на материални запаси. Изготвени са описи по работни помещения и активите са заведени на съответните длъжностни лица.

При извършената проверка на личните картони е установено, че са предоставени активи на две лица, които не са в трудово-правни отношения с Омбудсмана. На лицата, които извършват услуги по граждански договори е предоставена компютърна техника и СИМ-карта. Предоставените активи не са описани в съответните граждански договори, както и в други договори и не са ясни условията на предоставяне, както и срокът за връщането им на институцията. Не са създадени достатъчно условия за съхранение и опазване на активите на Омбудсмана.14

Управлението и отчитането на ДМА през 2009 г. е извършено в съответствие с нормативните изисквания. Правилата за достъпа до активите са регламентирани в ПИСФУК. Установените при одита пропуски в предоставянето на активи са индикация за неефективно действие на процедурите, което не гарантира пълното опазване на активите.

Извършената инвентаризация е приключила в определените срокове и резултатите от нея са намерили отражение в годишния финансов отчет за 2009 г., което създава условия за вярно представяне на имущественото състояние на Омбудсмана.


5. Организация и функциониране на счетоводната система

Омбудсманът е утвърдил Правилник за счетоводната отчетност, който регламентира основните принципи за организация на счетоводното отчитане, прилаганите счетоводни документи и изискуемите реквизити към тях. Утвърдена е и Индивидуална счетоводна политика и Индивидуален сметкоплан. С ПИСФУК са регламентирани и процедурите за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции. Регламентираните правила и процедури за счетоводно отчитане са съобразени с указанията на МФ, дадени с ДДС № 20 от 2004 г.

Счетоводното отчитане се осъществява с програмен продукт при прилагане на мемориално-ордерна система с двустранно счетоводно записване. Индивидуалният сметкоплан е съобразен със Сметкоплана на бюджетните предприятия и отразява спецификата на дейността на Омбудсмана. Чрез програмния продукт е осигурено пълно и точно счетоводно отразяване на стопанските операции на начислена и касова основа. Улеснява се обобщаването на информацията за целите на финансовите и касови отчети на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. Продуктът осигурява аналитичност по отделни структури и изготвянето на необходимите счетоводни справки за нуждите на управлението.

Счетоводството се осъществява при спазване изискванията на ЗСч, Сметкоплана на бюджетните предприятия, указанията на МФ, индивидуалния сметкоплан и счетоводна политика.

При извършения преглед и анализ на счетоводната документация се установи, че е създаден добър ред за отчитане на бюджетните приходи и разходи. Спазвани са утвърдените вътрешни правила и процедури, което е създало добри условия за осъществяване на текущ и последващ вътрешен контрол.


ІІІ. ПРЕПОРЪКИ

В резултат на извършения одит и на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата се дават следните препоръки на Омбудсмана на Република България:


1. Да се извършат промени в организацията на деловодната дейност, така че в обхвата на електронните деловодни регистри да се включат и документите, свързани с поемане на задължения – договори и документи, относно изпълнението на възложени от институцията ангажименти по тях, с цел осигуряване на сигурност и пълнота на информацията.

2. С цел гарантиране законосъобразността на управленските решения по определяне, одобряване и извършване на разходите, да се извършат промени в Правилника за изграждане на СФУК, като се разшири обхватът на предварителния контрол.

3. Да се извършат промени в Правилника за изграждане на СФУК като се въведат контролни процедури, свързани с отчитане и одобряване от ръководството на институцията на възложената работа по сключените договори.

4. Да се въведат контролни процедури за обосноваване на необходимостта от сключване на договори с физически и юридически лица, с оглед икономично изразходване на бюджетните средства.

5. Да се предприемат действия за запознаване на Народното събрание и Министерския съвет с необходимостта от настаняване на институцията в административни помещения - държавна или общинска собственост, с цел намаляване издръжката на Омбудсмана, чрез намаляване разходите на бюджетни средства за наем.

6. Да се преустанови двойното плащане на разходите за охрана, които са включени в размера на месечния наем на административната сграда.

7. Да се регламентира редът за предоставяне на активи, собственост на институцията, на лица, които не са в трудово-правни отношения с Омбудсмана, с цел осигуряване на тяхното опазване и ефективно използване.


На основание чл. 42, ал. 1 от Закона за Сметната палата, в срок от три месеца от получаване на настоящия доклад, Омбудсманът на Република България следва да предприеме мерки за изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това Сметната палата.


Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 41, ал. 1 от Закона за Сметната палата и е приет с Решение № 225 от 21.09.2010 г.


за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2009 г.

1 Препоръка№ 2

2 Препоръка № 1

3 Препоръка № 4

4 Препоръка № 3

5 Препоръка № 2

6 Препоръка № 3

 проверени са всички договори, включени в регистъра на отдел „Ф|СС”, както и документалната обоснованост и счетоводното отчитане на всички разходи, извършени през месеците от февруари до декември 2009 г. – 92 на сто от генералната съвкупност

7 Препоръка № 1

8 Препоръка № 4

9 Препоръка № 2

10 Препоръки № 2 и № 3

11 Препоръки № 2, № 4


12 Препоръка № 5

13 Препоръка № 6

14 Препоръка № 7


Свързани:

Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2005 г и на основание Заповед № од-6-121 от 15. 12. 2005 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0300008703 е приет с решение на Сметната палата, взето на 21. 01. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитният доклад №0200008103 е приет на заседание на Сметната палата с решение, взето на 12. 02. 2004 г
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата за 2006 г и в изпълнение на заповед № од-1-009 от 10. 03. 2006 г на директора на Териториалното поделение на Сметна...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата и в изпълнение на зЗаповед № од-1-10 от 17. 09. 2007 г., издадена от Георги Михайлов Михайлов, директор на Териториалното...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Връчен е Одитен доклад №0200000604 от 13. 10. 2005 г и в срока, определен с чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (зсп), е постъпило...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата
Закона за Сметната палата, по Одитен доклад №0051803507 за извършения одит на дейността
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Министерството на културата за периода от 01. 01. 2002 г до 31. 12. 2002 г е извършен на основание Заповед № п-123 от 27. 06. 2002...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Сметната палата на Република България за 2009 г и в изпълнение на заповед № ор-02-01 от 16. 02. 2009 г., издадена от Горица Грънчарова...
Република българия сметна палата доклад iconРепублика българия сметна палата доклад
Одитът е извършен в изпълнение на програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г и заповед на директора на Териториалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом