Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
ИмеУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер104.91 Kb.
ТипУчебник
източникhttp://www.aref.government.bg/docs/ic_022010.doc
КОИ СМЕ НИЕ?
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага интеграцията на бежанците в Република България като:

 • планира и организира обучението по български език;

 • организира и осъществява съвместно с регионалните инспекторати по образованието дейностите по установяване степента на придобитите знания по български език на търсещите и получили закрила чужденци и насочването им към определено учебно заведение;

 • планира и организира професионалната квалификация на чужденците, търсещи и получили закрила, чрез бюрата по труда и чрез обучение в професионалните кабинети на Центъра;

 • съдейства на чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут за намиране на работа чрез бюрата по труда;

 • изпълнява програми за социална защита и интеграция на чужденците със специални нужди;

 • планира и организира спортни и здравно-просветни дейности;

 • организира и осъществява дейности за културна адаптация на чужденците, търсещи и получили закрила;

 • консултира по въпросите на социалното подпомагане и насочва към общинските служби за социално подпомагане;

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:


 1. Образование и обучение по български език.


Важно условие за интеграцията и адаптацията на търсещите и получили убежище чужденци е владеенето на езика на приемащата страна. В Интеграционния център е разработена учебна програма и са организирани курсове по български език за деца и възрастни. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели, които са автори на специализиран учебен комплект - Учебник по български език за деца – бежанци и Учебно помагало по български език за деца – бежанци. След завършване на курса по български език децата – бежанци се явяват на изпитен тест в Регионалния инспекторат за определяне нивото на знанията им и продължават образованието си в българските училища.

В Центъра учениците–бежанци получават специализирана помощ при подготовката на уроците си по различни учебни дисциплини, а родителите им се консултират по всички въпроси, свързани с образованието им в България.
В Интеграционния център е организирана следобедна занималня, в която около 14 деца подготвят домашните и уроците си под ръководството на преподавател.
Организира се езиковата практика за бежанците и културната им адаптация, като част от курса по социално ориентиране, чрез посещения на различни градове и забележителности в страната, като особено внимание се обръща на жените-бежанки като изолирана и уязвима група.

В Интеграционния център се изпълнява Национална програма за интеграция на новопризнати бежанци в Република България /НПИБ/, чрез която се подпомагат получилите закрила чужденци за период до една година от получаването на статут. Обучението по български език е задължителен етап от Индивидуалния интеграционен план на бежанците, включени в Програмата. След успешно завършване на 6 до 8- месечното ограмотяване бежанците получават удостоверение, включват се в курсове по професионално обучение или социално и културно ориентиране.
 1. Професионална квалификация и преквалификация


Професионалното обучение се организира съобразно желанията и възможностите на бежанците за усвояване на определени професии и Националния план за действие по заетостта за съответната година. Придобиването на професия е тясно свързано с търсените професии на пазара на труда. На чужденците с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут се оказва съдействие за устройване на работа чрез бюрата по труда или директно с работодатели.

Интеграционният център има лиценз от НАПОО /лицензия № 200412168 от 19.05.2004 г./. за обучение в типично женски професии, поради уязвимостта на мюсюлманската жена в различна за нея приемаща среда:


  • шев и дизайн на облеклото;

  • фризьорство;  • козметика;
  • компютърна грамотност.

Професионалното обучение извън базата на Интеграционния център се осъществява чрез бюрата по труда по местоживеене на бежанците по реда за българските граждани. След завършване на обучението курсистите получават удостоверение за придобита професия.

Оказва се конкретна помощ на трайно безработни бежанци като се насърчават за включване в мотивационни курсове и квалификация, както и посреднически услуги при търсене и устройване на работа.

Специално внимание се обръща на млади бежанци за интегрирането им чрез обучение в търсени на пазара на труда професии- шофьори, монтьори, бармани, готвачи. 1. Социални дейности с възрастни бежанци


Социалната работа с бежанците е насочена към решаване на социални, битови, семейни, здравни, трудови и др. проблеми.

Интеграционният център осъществява посредничество при контактите на бежанците с други институции за разрешаване на проблемите им: общински структури, дирекции по социално подпомагане, бюра по труда, Национално-осигурителен институт, неправителствени организации и др.

Експертите от Центъра ежедневно консултират по социални въпроси бежанци, настанени в Регистрационно-приемателния център в София и на външни адреси.

Организират се срещи с получилите статут бежанци, разясняват се правата им, възможностите за продължаване на образованието и професионалната им реализация в България. Особени грижи се полагат за уязвимите групи бежанци - самотни родители, непридружени малолетни, бременни жени, многодетни семейства, инвалиди и възрастни хора.Центърът работи по програми за социалната защита и интеграция на бежанците със специални нужди. Полагат се грижи за уязвимите социални групи – непридружени деца, самотни възрастни хора, непълнолетни бежанци, самотни майки, инвалиди.

 1. Интеграционни дейности с деца.


Интеграционният център непрекъснато обогатява и разширява социалните, възпитателните и културни дейности с деца и акцентира върху тях. Децата – бежанци, посещаващи Центъра, се организират в различни клубове в зависимост от възрастта, интересите и индивидуалните им способности. Прилаганите програми за обучение в Детския социален клуб са насочени към:

 • адаптиране и преодоляване на стреса от промяната на културната среда;

 • развиване на творческите способности на децата;

 • запознаване с бита, културата и фолклора на страната ни;

 • подобряване на хигиенните навици и здравната култура на децата – бежанци.

Ежедневно се провеждат занимания в Клуба по художествени занаяти и в Ателието по живопис, които се посрещат с голям интерес.
Ежеседмично се организират културно - интеграционни мероприятия с деца и юноши–бежанци: излети сред природата, посещения на културни обекти, ботаническа градина, музеи, зоологическа градина и други. Провеждат се тържества по случай: Нова година, 1 март, 8 март – Деня на жената и майката, 24 май – Деня на славянската писменост и култура, Деня на детето, Международния ден на бежанеца, тематични изложби на детски рисунки, участие на деца – бежанци в различни празнични концерти. 1. Културни дейности.


Една от основните цели на дейността на Интеграционния център е запазване на културната идентичност на различните бежански общности чрез:

 • съвместни културни дейности със Съвета на жените-бежанки, Афганистанско културно дружество, Асоциация на арабската интелигенция и приятели, Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти, различни НПО и фондации;
 • стимулиране на бежанско творчество – живопис, художествени занаяти и други бежански изяви.

 • честване на националните и религиозни празници на различните народности;
 • в Клуба на бежанеца се осъществяват срещите от различни национални общности, културен обмен и запазване на етническата им идентичност.

Интеграционният център, в сътрудничество с НПО, организира по различни поводи бежански културни изяви – изложби, концерти, рецитали и други тържества. Чрез тях се популяризира дейността на Държавната агенция за бежанците във връзка с интеграцията на бежанците и се постига съпричастност на обществото към проблемите на бежанската общност. 1. Спортни дейности.


При спортните дейности с деца-бежанци основен момент е подобряване на спортно-здравната култура и развиване на спортни умения, необходими за интегрирането им в българските училища.

При работата с възрастни бежанци основна цел е намаляване на стреса и преодоляване на негативните ситуативни нагласи в отношенията между бежанците чрез спорт и физическа култура.

Стартира изграждането на подходяща материално-спортна база чрез закупуване на спортни пособия и игри – тенис маса, шведска стена, малки съоръжения за физически натоварвания и др.6. Работа по национални програми за интеграция на получилите закрила чужденци.


За получилите статут на бежанец или хуманитарен статут от 2005 г. започна реализирането на национални програми за интеграция на бежанците в България, чрез които ефективно се подпомага трудния процес на адаптация на новопризнатите бежанци в българското общество, като се обединяват усилията на държавните органи и неправителствените организации.

С Протокол № 16 от Заседанието на Министерския съвет на 17 април 2008 г. бе приета Национална програма за интеграция на бежанците в Република България 2008-2010 година, която обединява натрупания опит, добрите практики и новите изисквания в областта на интеграцията. Програмите се осигуряват финансово от бюджета на Държавната агенция за бежанците.

Основната цел на националните програми за интеграция е новопризнатите бежанци да се адаптират към новата приемаща среда за период до една година като проговорят български език, усвоят професия, запознаят се с държавното устройството, институциите, и културата ни, излязат на трудовия пазар и преминат към пълна самоиздръжка в страната.

Пакетът от интеграционни мерки, който участниците в Националната програма за интеграция на новопризнати бежанци в Република България /НПИБ/ получават, им осигурява минимална социална защита за периода на тяхното обучение:

 • стипендия за дните на обучение по български език;

 • финансова помощ за наемане на квартира;

 • здравни осигуровки;

 • еднократни парични помощи;

 • транспортни карти за времето на обучение;

 • учебници и учебни материали и др.

Пакетът от мерки е съобразен с максималните размери на средствата за съответната година, които се осигуряват от бюджета за активна политика на Министерство на труда и социалната политика за едно безработно лице.

В Програмата за 2008-2010 г. е направена актуализация на критериите за прилагане на пакета от мерки за интеграция на новопризнатите бежанци. Включени са и: изработване на справочник с информация за правата и задълженията на бежанците в България, правомощията и функционалната компетентност на държавните институции и неправителствени организации, работещи с бежанци; предоставяне на услуги за жилищно настаняване на бежанци – информация, помощ при административни формалности, адресна регистрация, правна помощ и консултации; включване на бежанците в програми за трудова заетост и занаятчийско обучение към бюрата по труда и Националната занаятчийска камара, както и обучението им за разработване и прилагане на проекти за малък бизнес; нормативно регламентиране на достъпа на възрастни бежанци без образование до държавната образователна система; включване на социални посредници в дейностите по социално подпомагане на бежанците; включване на бежанците в национални програми за здравна профилактика и превенция на заболяванията; включване на бежанци със специални нужди в различни форми на психо-социална работа, медицински грижи, социален патронаж и културни дейности; създаване на интернет страница, посветена на интеграцията на бежанците и др.

Помощ за решаване на проблемите на бежанците оказаха неправителствените организации, основни партньори на Държавната агенция за бежанците – Българския съвет за бежанци и мигранти, Бежанско-мигрантска служба на Български червен кръст, Каритас - България, Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти, Съвета на жените-бежанки, както и Представителството на Върховния комисар за бежанците на ООН.


КОНТАКТИ


Интеграционният център за бежанци осъществява сътрудничество с правителствени и неправителствени организации, образователни институции и сродни структури от страната и чужбина.

Центърът работи по програми с ВКБООН, Българския съвет за бежанци и мигранти, БМС на БЧК, Асоциацията за интеграция на бежанци и мигранти, Съвета на жените-бежанки, КАРИТАС - България, , АСЕТ, Афганистанското културно дружество, Асоциацията на арабската интелигенция и приятели и продължава да търси нови партньори. В Центъра е разкрита специална приемна за всички организации, партньори по Националната програма за интеграция на бежанци в България.

Интеграционният център е база за практическо обучение на студенти от различни специалности, свързани с интеграцията и социалната защита на бежанците. Представители на различни чуждестранни организации посещават Центъра за обмяна на опит и реализиране на съвместни програми.

Ако искате да работим съвместно или да ни окажете помощ, ще ни намерите на адрес:


ИНТЕГРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

София 1618

ул. "Монтевидео" 21-А

02/955 72 46; 02/ 81 81 112

e-mail – integref@saref.e-gov.bg


Свързани:

Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconУчебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват
Интеграционният център за бежанци е териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и подпомага...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconТи­чен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език), Пловдив, 2009
Пловдивския университет ”Паисий Хилендарски”. Води лекции по история на ново­българския книжовен език и по съвременен български език,...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconПрограма: Българският език презентации
С деца на море“, игрален филм (детски, семейна комедия), 1972, 80 мин., на български език
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват icon60% от шуменци говорят на български език
Върбица и Смядово. Своя майчин език през учебната 2008 – 2009 г в училищата на Шуменска област са изучавали 2 601 деца. Независимо...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconОбществена поръчка за избор на преподаватели в иц софия на даб при мс с предмет: Обучение по български език на възрастни чужденци, търсещи и получили закрила
Иц софия на даб при мс с предмет: Обучение по български език на възрастни чужденци, търсещи и получили закрила в Република България;...
Учебник по български език за деца бежанци и Учебно помагало по български език за деца бежанци. След завършване на курса по български език децата бежанци се явяват iconПрограма по английски език за деца на възраст 4-6 г
Всички команди в час се въвеждат на английски език и движение още при първото им използване (първия път учителката ги превежда и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом