Съюз по хранителна промишленост към фнтс
ИмеСъюз по хранителна промишленост към фнтс
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер50.36 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ubm-bg.org/downloads/Predlogeniya-3-ta natz. kragla masa_a38816237ab6ec2ba0258e4fb31a

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС


София1000, ул. ”Раковски” №108,

тел./факс: 02/ 987 47 44; e-mail: ufi_sb@abv.bg
До Министъра на земеделието и храните

До Министъра на здравеопазването

До Министъра на икономиката, енергетиката и туризма

До Председателя на Комисията по земеделие и горите при Народното събрание на Република България


КОПИE:

До Изп.директор на БАБХ
До Директора на НЦООЗ

До Председателя на Комисията за защита на потребителите

До Председателя на Федерация на потребителите в България

До Изп.директор на Асоциация активни потребители

До Директора на Български институт за стандартизация

До Председателя на Асоциация на месопреработвателите в България

До Председателя на Асоциация на млекопреработвателите в България

До Председателя на Съюз на производителите на растителни масла и маслопродукти

До Председателя на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

До Председателя на Национална асоциация на млекопреработвателите в България

До Председателя на Съюз на българските мелничари

До Председателя на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България

До Председателя на Съюз на птицевъдите в България

До Председателя на Съюз на пивоварите в България

До Председателя на Съюз на производителите на комбинирани фуражи

До Председателя на Национална лозаро-винарска камара

До Председателя на Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България

До Председателя на Федерация на хлебопроизводителите и

сладкарите в България

До Председателя на Съюз на производителите на захар и

захарни продукти

До Председателя на Асоциацията на производителите на рибни продукти „БГ Фиш”

До Ректора на УХТ - гр. Пловдив

До Председателя на ЦКС


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Като представител на движещата сила в един от основните отрасли на страната – Хранителната и питейна индустрия, Съюзът по хранителна промишленост, със съдействието на ФНТС организира Трета Национална кръгла маса на тема “Качеството на храните – практики за поддържане и гаранция, проблеми и перспективи”

В Кръглата маса участваха експерти от министерства и държавни ведомства, специалисти от научни институти, експерти в браншови организации от ХВП, потребителски организации, ръководители на големи фирми и представители на медии – повече от 90 участници.

Дискусията протече при много голям интерес. Предлагаме на Вашето внимание обобщените предложения и мнения за подобряване на работата на хранителната и питейна индустрия. Надяваме се, че като ведомства, представляващи властта в тези области, ще намерите време да разгледате тези предложения и в по-нататъшната си дейност, ще се съобразите с тях.


І. Основната отговорност за качеството на продуктите се пада на производителите. Приемайки това нормативно изискване, присъстващите производители се обединиха около мнението, че:

 1. Всички производители трябва да спазват приложимите нормативни изисквания, за да осигурят допускането на продукцията си на пазара, като се стремят да предлагат конкурентоспособен продукт, отговарящ на потребителските изисквания за качество.

 2. При разработката на утвърдените стандарти да се вземат предвид за сравнение показателите от стандартите на Codex Alimentarius за основни изисквания, които да бъдат приемани като МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 3. Да има яснота при ползването на добавките с наименование или с международен класификационен номер по отношение на произхода и метода на влагането им – като подобрител на вкуса или като заместител на основна хранителна субстанция.

 4. Да се спазват задължително препоръчителните норми за влагане на добавки, обявено като “Съгласно Допустима дневна норма”.


ІІ. Условия за изграждане и прилагане на държавна политика в сферата на хранителната и питейна индустрия:

 1. Да се изгради държавна политика и стратегия за развитие на селското стопанство, обвързана с преработвателната индустрия, тъй като не може да се говори за качествени храни без наличие на качествени суровини.

 2. МЗХ, МЗ, БАБХ и браншовите организации на работодателите да бъдат основни фактори в изграждането на държавна политика в сферата на хранително-вкусовата индустрия.

 3. Да се въведат данъчни и финансови облекчения от страна на държавата за производителите на хранителни продукти при вложени инвестиции в ХВП.

 4. Да се ускори приемането на Закона за регулиране на отношенията между производителите и търговските вериги, чиито условия много често са причина производителите да влошават качеството на произвежданите продукти.ІІІ. Повишаване качеството и ефективността на контрола

  1. Да се упражнява постоянен и задължителен държавен контрол на качеството и цените на суровините и продуктите (вносни и местни) от хранително-вкусовата промишленост по цялата верига, чрез оторизирани контролни органи и лаборатории.

  2. Да се изгради структура от оторизирани лаборатории за пълен анализ на качеството на суровини и храни – както на местни, така и на вносни и да се създадат действащи мобилни лаборатории.

  3. Да се отбелязва на пазарите произходът на пресните плодове и зеленчуци, като се организира необходимия съпътстващ контрол.

  4. Да се назначат в БАБХ повече инженер-технолози, завършили УХТ в Пловдив, които са тесните специалисти по производството на храни и напитки в България.

  5. Да се въведат в учебните програми на средните и висши учебни заведения специалности за подготовка на кадри за нуждите на контрола и превенциите на качеството и безопасността на храните на съответните нива.

  6. БАБХ да използва научния потенциал на УХТ гр.Пловдив и ИКХТ към ССА за оказване на експертна помощ и анализ.

  7. Да се обособи общественото хранене като самостоятелен отделен елемент в БАБХ.

  8. При категоризацията на ресторантите в Наредбата за категоризация да се вмъкнат изисквания и към кухните на съответните ресторанти. Да се извърши промяна в Закона за националната категоризация: чл.1, ал.2 – да отпадне.

  9. Да се създаде система за предоставяне на независима информация за качеството на хранителните продукти в България, както това е реализирано в повечето страни в Европа.


Изпълнението на тези задачи изисква интензивен диалог между основните заинтересовани страни – селското стопанство, хранителната индустрия, (браншови организации, професионални сдружения), министерства, държавни и обществени организации на потребителите, НПО, медиите.


Уважаеми дами и господа,

Това са само част от основните изводи и предложения от Кръглата маса, които се надяваме да имате предвид в бъдещата работа.


За участниците в кръглата маса


инж. Милчо Бошев инж. Соня Бургуджиева

Председател на СХП Гл. секретар на СХП

Свързани:

Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconСъюз по хранителна промишленост при фнтс софия Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
Целта е на потребителите да се предлага все по-голямо разнообразие, да се задоволяват потребностите на конкретни групи и слоеви от...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconСъюз по хранителна промишленост
Германо-българска индустриално-търговска камара и Представителството на Кьолнски панаир в България
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconАлфахим еоод
Производство на оцетен анхидрит, винилацетилен и различни продукти на финия органичен синтез (багрила, лекарства и др.); получаване...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconVii: селско стопанство и хранителна промишленост
След приключване на реформите в сектора и вливане на необходимите инвестиции може да се очаква, че земеделието отново ще започне...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconАлфахим еоод
Реактив за анализи; химическо производство; фармацевтично производство и анализи; разтворител на нитроцелуоза, целулоид, смоли, масла,...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconКъм проекта на закон за горите
Националните браншови организации: булпрофор – Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите, Съюз на Горскотърговските...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconБранш "дървообработваща и мебелна промишленост"
Фсогсдп/ към кнсб, представлявана от инж. Петър абрашев – председател и Федерация Лека промишленост на кт “Подкрепа” /флп “Подкрепа”/,...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconЕвропейският съюз и биоразнообразието
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект „Към по-добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconЕнергия и околна среда в европейския съюз
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект “Към по добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Съюз по хранителна промишленост към фнтс iconЕвропейски съюз
Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно присъединяването на Бенин към Втория факултативен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом