Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ
ИмеПолитическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер35.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/63729/516265/version/1/file/Politicheski-

Код. Наименование на учебната дисциплина: ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИК

Титуляри на курса: доц. Донка Иванова Александрова

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Вид на дисциплината: ИЗБИРАЕМ

Кредити: 4

Форма на обучение: РЕДОВНА / ЗАДОЧНА

Часове: 30л.+0у.

Език на обучение: български

Методи на оценяване: писмена разработка (курсова работа). От определен списък студентът ще избере ключови думи, ще следи тяхната съвременна употреба, ще потърси историческия и регионалния контекст и ще ги интерпретира в края на семестъра


Предварителни изисквания:


Цели на курса:

Описание на курса: Курсът ще допринесе за прецизна работа с политическите текстове: тяхното дешифриране, оценка на експлицитното и имплицитното им значение, използването им. Обучението ще даде възможност да се разграничават компетентно езотеричната (вътрешна) и екзотеричната (външна) страна на политическия език, неговата прагматична и рекламна (камуфлажна) функция, дефинирането на политическите цели и средства и представянето им като привлекателни и приемливи за широк кръг от хора. Чрез анализа на езика политологът ще може да решава различни задачи: да изследва социално-психологическата доминация; характера на политическата стратегия и тактика на политическите сили; състоянието на масовото съзнание; адекватността на политическата стратегия и тактика и шансовете за успех; идеологическата идентификация и степен на идеологизираност; характера и равнището на политическата култура; манипулативността на властта.

Методът на преподаване е лекционен.


Съдържание на дисциплината (анотации и теми)

 • Първо. Методологически въпроси. Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език.

 • Второ. Исторически аспекти на политическия език. Френската революция и раждането на политическия език. Еволюция на политическия език през ХIХ и ХХ век.

 • Трето. Идеологически аспекти на политическия език. Либерален и консервативен език. Марксисткият език. Езикът на демократичния социализъм и на болшевизма. Езикът на фашизма и националсоциализма. Езикът на радикалния феминизъм, на ейджизма. Гриинизъм. Популизъм. Политическият език на ислямизма.

 • Четвърто. Регионални и глобални аспекти на политическия език. Особености на политическия език в Китай, Индия, Черна Африка, Латинска Америка. Политическият език в Европейския съюз, Русия и САЩ. Глобализация на политическия език. Сравнителен анализ на политическия език (на основата на емпирично проучване на политическия език в България и Великобритания).

 • Пето. Особености на българския политически език. Езикът на националното възраждане. Българският политически език след Освобождението (1878 – 1944). Политическият език на държавния социализъм в България (1944 – 1989). Постотаталитарният политически език (1989 – 2002). Специално внимание се отделя на езика на българските политически партии по време на прехода, но също и на характерни особености в реториката на исторически партии.

 • Шесто. Жанрови особености на политическия език. Езикът на политическите лозунги. Езикът на политическите програми, платформи и манифести. Езикът на политическата публицистика. Парламентарният език. Езикът на политическите лидери.

 • Седмо. Специфични езикови комплекси. Катастрофичен език. Hate speech. Младежките субкултури. Политическа маледиктология.

 • Осмо. Ключови думи в съвременния политически език. Определени думи, които структурират политическия език, но за които се знае малко или недостатъчно.


Препоръчана литература:

 1. Ричард Хъдсън. Социолингвистика. София: Университетско издателство "Св. К. Охридски",1995.

 2. Николай Найденов. Антропология на патриархалния език. София: Университетско издателство "Св. К. Охридски", 2001.

 3. Михаил Виденов. Езикът и общественото мнение. София: Академично издателство "Проф. М. Дринов", 1999.

 4. Михаил Виденов. Езиковата култура на българина. София:Анубис, 1995.

 5. Любима Йорданова (ред). От лумпена до гражданина. София: Буллекс, 1997.

 6. Любима Йорданова. Езикът на промяната в България (1989 - 1997). (Емпирично социолингвистично изследване). Дисертация. София, 1999 г.

 7. Ивайло Знеполски. Новата преса и преходът. София, 1997.

 8. Слово и демокрация. София:Българска асоциация по реторика и др.,1998.

 9. Социолингвистика. Кн. 1 - 4, София, 1994 - 1999.

 10. Маргарита Пешева. "Предизвестеният език" (телевизионни дебати на избори`97). В: Проблеми на социолингвистиката VI, София, 1999.

 11. Ролан Барт. Въображението на знака. София: Народна култура, 1990.

 12. Умберто Еко. Семиотика и философия на езика. София: Наука и изкуство, 1993.

 13. Оруел, Дж. 1984. София, 1989.

 14. Ангел Пачев. Малка енциклопедия по социолингвистика. Плевен: Евразия-Абагар, 1993.

 15. Михаил Арапов. Квантитативная лингвистика. Москва: Наукар 1988.

 16. James Epstein. Radical Expressins. New York and Oxford: Oxford University Press, 1994.

 17. Mariana Lenkova. "Hate speech" in the Balkans. Athens: ETEPE, 1998.

 18. Noam Chomsky. On Language. New York: The New Press, 1998.

 19. Bernard Lewis. The Political Language of Islam. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991.

 20. Ranko Bugarski. Jezik od mira do rata. Beograd, 1994.

 21. Bozidar Jaksic. Ka jeziku mira. Beograd, 1996.

 22. Sue Widdicobe and Robin Wooffitt. The Language of Youth Subkultures. New York etc: Harvester, 1995.

Свързани:

Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconНа политическия пазар
Резюме: Разгледани са основни теоретични проблеми на политическия маркетинг, свързани с неговата същност (в тесен и широк смисъл),...
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconКонспект по старобългарски език
Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език и като общ книжовен език на православните славяни. Етническа...
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconКонспект по старобългарски език
Старобългарският книжовен език като най-ранния писмен славянски език и като общ книжовен език на православните славяни. Етническа...
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, Втори семестър турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Курс І 201 1 /201 2 г
Последна редакция: 21. 02. 2012 г. Специалност приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Първи семестър Курс І 2011/2012 г
Последна редакция: 03. 10. 2011 г. Специалност: приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconПрограма по български език
Българският език като национален език. Отношение между книжовен език и диалекти. Нормативност в езика. Езикови норми – произход и...
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconЕлена Любенова Граматика на горнолужишкия език Пловдив, 2003
Горнолужишкият език, подобно на долнолужишкия (също вариант на лужишкия език), чешкия, словашкия и полския език, е западнославянски...
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconГр. София 1712, ж к. Младост3
Чуждоезиков профил- английски език- втори чужд език по избор (немски, френски и руски език), профилиращи предмети: английски език,...
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconКурс І приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ английски език с италиански език-с/С1,С2/, английски с немски език- д, английски с руски език-е
Първи семестър Специалност приложна лингвистика английски език с испански език а/А1, А2/ Курс І
Политическият език като научна дисциплина. Функции на политическия език. Основни понятия в социолигвистиката. Интердисциплинарните изследвания на политическия език. Второ iconУважаеми колеги, дами и господа
До 1991 се изучаваха само роден език, руски език, английски език и чешки език (с прекъсване). Последва пауза чак до началото на новото...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом