Формуляр за участие
ИмеФормуляр за участие
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер86.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://empower.bg/docs/Empower_Award_Application_Form.doc


НАГРАДА EMPOWER ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ


ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ


Този формуляр цели да Ви помогне при формулиране на основните бизнес решения, които трябва да залегнат във всеки бизнес план. Моля, следвайте този формуляр за изготвянето на своя бизнес план, като допълвате полета, ако сметнете за необходимо. Ако не попълните някое от полетата, моля обяснете защо не го попълвате.


Бизнес планът трябва да бъде на български език и максимум 25 страници.


КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Посочете три имена, стационарен и мобилен телефон, електронен адрес, адрес.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА


Опишете какво е текущото състояние на Вашата дейност (регистрирано дружество, фирма в процес на регистрация, осигуряване на финансиране, набиране на екип и т.н.). Ако имате регистрирана компания, посочете нейното име, адрес, Булстат, и данни за регистрация. Ако нямате регистрирана компания, какъв тип дружество планирате да регистрирате и защо?


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА ЗА БИЗНЕС


В рамките на една страница опишете в резюме идеята за нов бизнес.


Бизнес планът трябва да разглежда една идея/ един бизнес, а не няколко различни бизнеса едновременно. Опишете подробно за какъв бизнес става въпрос и какви са неговите характерни и отличителни черти.


ПРОДУКТИ (УСЛУГИ), ПАЗАРИ И КОНКУРЕНЦИЯ

 1. Опишете продукта/услугата, който смятате да продавате.


Разкажете за продукта/услугата, който е в основата на Вашия бизнес.


 1. Кои са Вашите бъдещи потребители (целева група)?


Опишете подробно на кого смятате да продавате. Не всеки е Ваш потенциален клиент. Може да направите проучване на Вашите потенциални клиенти по възраст, пол, семейно положение, доход, местоживеене, професия и т.н.

 1. Представете преглед на пазара. Кои са Вашите конкуренти и какви са техните характерни особености - силни и слаби страни на продукта/услугата, стратегия за разпространение, най-общо, подходът им към пазара (например ценообразуване, целеви групи) и др.?


Такъв анализ на конкурентите Ви дава възможност по най-добрия начин да изградите Вашата стратегия за пазара и по какъв начин бихте могли да се възползвате от слабостите на конкурентите си. Опишете кои са Вашите директни конкуренти – тези, които предлагат същия продукт/услуга като Вашия, и кои са Вашите индиректни конкуренти – тези, които предлагат заместители на Вашия продукт/услуга.


 1. Кои са конкурентни предимства на Вашия продукт/услуга?


Опишете предимството на Вашия продукт/услуга спрямо конкуренцията и спрямо това, което клиентите използват в момента (например: цена, качество, разнообразие, наличност на пазара)?


 1. Какъв е размерът на пазара за продукта/услугата сега и в бъдеще (3-5 години)? Кои са ключовите елементи, които могат да се променят в пазара (например, навлизане на прекалено много конкуренти на пазара)?


Опитайте се да определите пазарния дял, който има/ще има Вашия продукт/услуга, както и да опишете какъв е потенциала и какви са тенденциите на пазара – в единици продукт/услуга и/или в общ размер на продажбите.


БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И ЦЕННОСТИ

 1. Каква е иновативната стойност на Вашия продукт/услуга?


Опишете какви нови качества има Вашият продукт/услуга спрямо съществуващите на пазара.


 1. С какво Вашият продукт/услуга ще бъде в полза на обществото?


Опишете как използването на Вашия продукт/услуга ще подобри живота на хората.


 1. Опишете визията си за развитието на бизнеса Ви в следващите 5 години.


Какъв ще бъде Вашия ангажимент и ангажимента на екипа за постигането на начертаните цели?


 1. Какви ценности смятате да наложите в работата на Вашата фирма?


Кои принципи ще налагате в работата си? Каква е мисията, с която ще развивате бизнеса си?


 1. Какви специфични закони, разрешителни или лицензи регулират и са необходими за Вашия бизнес? Как планирате да защитите интелектуалната собственост, свързана с Вашите продукти/услуги?


С кои разрешителни вече разполагате? Каква е процедурата (включително и времетраенето) за получаване на останалите?


 1. Как виждате използването сега и в бъдеще на възможностите, предлагани от високите технологии във Вашия бизнес, и какво влияние биха имали те върху развитието му?
СТРАТЕГИЯ ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖБИ

 1. Как смятате да информирате потенциалните клиенти за Вашия продукт/ услуга (реклама, промоция)?


Важно е да определите коя е Вашата целева група. Помислете кой е най-ефективния начин да я достигнете. Опитайте се да идентифицирате предпочитанията и нуждите на клиентите си и да решите как бихте могли да ги убедите, че точно Вашият продукт/ услуга ще ги удовлетвори. Как ще организирате първоначалното представяне на Вашия продукт/ услуга на пазара?


 1. Какви канали за дистрибуция (например, собствена търговска мрежа, търговци на едро, продавачи на дребно, Интернет страници и др.) смятате да използвате? Защо това, според Вас, е правилния канал за дистрибуция на продукта/ услугата?


Как ще координирате системата за дистрибуция и как ще стимулирате различните участници в нея? Ако продавате продукта/ услугата директно от фирмата, опишете защо избрахте този начин на разпространение?


 1. Можете ли да назовете Вашите първи 10 потенциални клиента или дистрибутори, с които смятате да започнете работа?
 1. Кои членове на екипа ще бъдат отговорни за маркетинга и продажбите на Вашия продукт/ услуга?


Посочете тяхната квалификация и опит в областта на маркетинга и продажбите.


 1. Как ще се формира ценообразуването на продукта/ услугата? Защо това е най-добрата цена, имайки предвид качество, себестойност, значимост за клиентите, конкуренцията и др.?


Стратегията по ценообразуването трябва да е съгласувана с пазара и с цялостната стратегия на фирмата. Трябва да се опитате да определите такава цена за продукта/ услугата си, която заедно с планираните продажби, да доведе до оптимизиране на печалбата. Вземете предвид и цените на конкуренцията.


ПРОИЗВОДСТВО

 1. На какъв етап на развитие е продуктът/ услугата: само идея, прототип, който се нуждае от още инженерингова работа, готов продукт, който още не е пазарно представен, или готов продукт, който вече е достигнал до своите потребители. Какво още остава да се направи?


За да заинтригувате инвеститори, ако продуктът е в ранен етап на разработка, трябва да предоставите повече подробности, за да постигнете по–голяма правдоподобност.


 1. Каква част от продукта/ услугата произвеждате Вие самите и каква част се дава на подизпълнители?В случай, че имате подизпълнители, определете до колко надеждни са те. Трябва да определите как да постигнете максимален баланс между зависимост от подизпълнители и наличен капитал.


 1. Кои са ключовите суровини, които използвате? Кои от тях се намират трудно, как смятате да ги набавяте? Кои от материалите са сезонни?


До каква степен бизнесът Ви зависи от доставчиците? По какъв начин и според какви критерии ги избирате? От съществено значение при сезонен бизнес е и правилното планиране на необходимите оборотни средства в периода на закупуване на суровини за цялата следваща година.


ЕКИП И УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА

 1. Представете организационната структура на компанията.


Опишете също опита и уменията, които членовете на мениджърския екип притежават или очаквате да притежават?


 1. Представете и опишете каква ще бъде ролята на всеки член на екипа, който подпомага Вашата кандидатура (ако кандидатствате с екип).


Отговорете на този въпрос само, ако членовете на екипа, който подпомага Вашата кандидатура няма да са членове на мениджърския екип на компанията, описан в предходната точка.


 1. Каква е Вашата стратегия за привличане на нови членове на екипа и задържане на старите?


Помислете как ще подберете подходящи нови членове на екипа, как ще ги привлечете, и как ще тествате тяхната мотивация. Опишете инициативите, които ще предприемете с цел да задържите ключовите членове на екипа?


 1. Планирате ли да използвате външни консултанти? Участвате ли и планирате ли участие в определени организации?


Имате ли подготвени счетоводители, адвокати, бизнес консултанти, на които ще възложите част от дейността си. Може ли членството в браншови и бизнес организации да подпомогне дейността Ви?


КЛЮЧОВИ РИСКОВЕ

 1. Кои са ключовите рискове и факторите (производствени или технически, финансови, свързани с конкуренцията, и др.), които могат съществено да повлияят на бизнеса Ви? Как смятате да ги управлявате?Колко зависим е бизнес планът Ви от фактори и предпоставки, независещи от Вас самите, като например: инфлация, колебания във валутния курс, цялостно икономическо състояние и т.н. Подробното разглеждане на този въпрос ще добави правдоподобност на бизнес плана.

Изложете възможните рискове във всички аспекти на Вашия бизнес. Как планирате да ги избегнете?


Спрете се на двата вида риск:

- Външни рискове (инфлация, колебания във валутния курс, пазарното търсене на Вашия продукт/ услуга и др.) – т.е. тези рискове, които е трудно или невъзможно да бъдат избегнати.

- Вътрешни рискове (свързани с дейността и управлението на фирмата) – възможно е да бъдат избегнати с ясно краткотрайно и дълготрайно планиране.


ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Моля, освен точките по-долу, попълнете и финансовата информация съгласно зададените формуляри в MS Excel. В зададените формуляри с финансова информация можете да модифицирате или добавяте категории, които най-добре отразяват спецификата на Вашия проект, както и да добавяте допълнителна финансова информация / таблици.

 1. Какви източници на финансиране ще използвате?

 1. Какви средства са Ви необходими, за да започнете бизнеса?

 1. Какви средства са Ви необходими, за да продължи да работи фирмата Ви?
 1. За какво ще се използват средствата?
 1. Колко Ваши собствени средства или друг вид ресурси планирате да вложите или сте вложили в бизнеса?
ДРУГИ

 1. Ако желаете бизнес планът Ви да бъде номиниран и за зелена награда, опишете, какъв е/ще е приносът към опазването, защитата и подобряването на околната среда.

Свързани:

Формуляр за участие iconКонкурс „потърси българия 2010 г. Формуляр за участие
Участието се извършва изцяло по електронен път, чрез изпращане на попълнен Формуляр за участие и копие от материала, с който кандидатствате,...
Формуляр за участие iconФормуляр за кандидатстване
С настоящия формуляр се кандидатства за участие в програма за социално предприемачество за нестопански организации, организирана...
Формуляр за участие iconВидеохолика 2008 биенале август в изкуството условия за участие
Преди да подготвите необходимия комплект документи и материали за участие (формуляр, dvd дискове и др.), прочетете внимателно условията...
Формуляр за участие iconФормуляр за фирми участници в борса на проекти и идеи – Стара Загора
Този формуляр не е задължителен за Вашето участие в Борсата, но получената информация, ще улесни нейното провеждане. Не е задължително...
Формуляр за участие iconФормуляр за участие

Формуляр за участие iconВъпроси за категориите
Моля, попълнете формуляра за участие и обозначете категорията, за която ще участвате. Трябва да попълните отделен формуляр за всяка...
Формуляр за участие iconФормуляр 1 / заявка за участие

Формуляр за участие iconФормуляр за участие в конкурса
Конкурсна категория: …
Формуляр за участие iconФормуляр за участие във видеохолика 2008

Формуляр за участие iconФормуляр по качеството
Фк 509 – 1 п заявка за участие в междулабораторни сравнителни изпитвания на лаборатория „Паразитология”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом