Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер145.85 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1340334145.doc
Програма за развитие на селските райони 2007–2013, Ос 4 – ЛидерПод-мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”


Проект № 431-2-03-30

МИГ „Брезово – Братя Даскалови – изграждане на капацитет и гражданска активност за местно самоуправление”


РЕЗЮМЕ

НА Стратегия

за местно развитие

на Сдружение „Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови”, с териториален обхват – населените места на общините Брезово и Братя Даскалови

2.1. Територия на прилагане на СМР


В териториалния обхват на МИГ са включени две административно–териториални единици, община Брезово и община Братя Даскалови. Двете общини се намират в различни области и райони за планиране: Община Брезово е в Пловдивска област и в ЮЦРП, а община Братя Даскалови, в Старозагорска област и в ЮИРП. Административните центрове са: гр.Брезово и с.Братя Даскалови. На територията на двете общини живеят общо 15472 жители1. От населените места на територията две са с население до 50 човека, 7 - между 51 и 100 души, 19 - между 101 и 500 души, 8 са с население между 501 и 1000 души и 3 са с население над 1000 души.

Площта на територията, обхваната от МИГ е 947,807 км2. Територията на община Братя Даскалови включена в МИГ представлява 9,36% от територията на област Стара Загора, а територията на община Брезово е 7,79 % от територията на област Пловдив. Общата територия на МИГ, спрямо територията на страната е 0,85%2. Съотношението площ-територия3, предопределя и ниската гъстота на населението. За ареала на МИГ гъстотата е 16,324 ч/кв.м, която е над 3 пъти по ниска от тази за страната (66,2 ч/м2).

Териториите включени в ареала на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”, състояща се от населените места на двете общини имат непрекъсната географска връзка.


2.2. Седалище, адрес и органи на МИГ „Оряхово”


Сдружение “МИГ Брезово, Братя Даскалови” е учредено на 06.12.2010 г., вписано е в регистъра при Пловдивския окръжен съд с Решение № 118 от 22.02.2011 г. от 70 членове, подпомагащи развитието на територията, покриваща всички населени места на общините Брезово и Братя Даскалови. Сдружението има седалище и адрес на управление: град Брезово, ул. „Г. Димитров” 25, община Брезово, Област Пловдив.

Органи на Сдружение “Местна инициативна група Брезово, Братя Даскалови” са: Общото събрание, което е колективен върховен орган на управление и Управителен съвет, който е управителния орган на сдружението и се състои от 9 члена. Административният екип се ръководи от Изп. директор и включва още: двама Експерти по прилагане на СМР, Технически асистент и Счетоводител.


2.3. Цели, приоритети, специфични цели и мерки на СМР

Целите и приоритетите на СМР са изведени в резултат на редица дискусии, интервюта и активна комуникация с местните ключови фигури. Стратегическото планиране започна от дефинирането на визията5 за развитието на територията, след което се определиха стратегически цели, приоритетите и специфичните цели на СМР, които очертават насоките й на развитие, както следва:

1 ОСЦ. Развитие на конкурентоспособни и иновативни земеделски, горски стопанства и хранително-вкусова промишленост. Акцентира се върху постигане на устойчива и подкрепяща среда, отчитаща реалностите пред бизнеса и опасностите на икономическата криза. Насочена е към изграждане на производствени обекти и структури, технологии и иновации, увеличаващи конкурентноспособността на местната икономика.

Приоритет 1.1: Повишаване на икономическото състояние на земеделските и горските стопанства, чрез преструктуриране и модернизиране на технологичните производства и повишаване икономическата им стойност.

СЦ 1.1.1: Осъвременяване на теологичната база и подобряване на икономическото състояние на земеделските и горските стопанства.

 • Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства;

 • Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите;
 • Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

Приоритет 1.2. Подобряване устойчивостта на местните стопански и нестопански структури, чрез развитие на неземеделски дейности.

СЦ 1.2.1. Развитие на преработващата промишленост, туризма и услугите за населението.

 • Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности;

 • Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

 • Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;

 • Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони.

2 ОСЦ. Опазване на природните ресурси и околната среда на територията. Насочва усилията за умело използване на местните ресурси, които да се съобразят с европейските изисквания за чиста природа и запазване на биоразнообразието на територията.

Приоритет 2.1. Прилагане на съвременни практики за биологично производство и опазване на околната среда.

Увеличаващото се замърсяване на планетата, предполага мерки за опазване на природната среда, биоразнообразието и засиленото търсене на био-продукти. От значение е въвеждането на екологичното земеделие и разкриването на цехове за преработка на екологично: месо, мляко, плодове, зеленчуци, билки, етерични масла и др.

СЦ. 2.1.1. Въвеждане на иновативни практики и биологични производства в земеделските и горските стопанства.

 • Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства;

 • Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

СЦ 2.1.2. Въвеждане на безотпадни производствени технологии опазващи прир. среда.

 • Мярка 311. Разнообразяване към неземеделски дейности;

 • Мярка 312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.

3 ОСЦ. Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост на територията на МИГ, цели да създаде условия за качествени услуги, осигуряващи съвременни условия за живот и бизнес, привлекателна и оживена територия.

Приоритет 3.1. Подобряване условията на живот и качеството на услугите на територията на МИГ.

СЦ 3.1.1. Подобряване достъпа до основни услуги и развитие на туризма на територията на МИГ Брезово и Братя Даскалови. • Мярка

313. Насърчаване на туристическите дейности; • Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;

 • Мярка 322. Обновяване и развитие на селата.Богатото културно–историческо наследство, наред с благоприятните природно- климатични и географски дадености са основните местни ресурси за развитие на туризма. Необходимо е създаването на туристически атракции, на заведения за хранене и къщи за почивка, които да предлагат местни специалитети и интересна обстановка за отдих и забавления. Планира се подобряване на качеството на услугите и повишаване доходите на местните хора.

СЦ 3.1.2. Подобряване качеството на инфраструктурата на територията на МИГ Брезово и Братя Даскалови


.

 • Мярка

313. Насърчаване на туристическите дейности; • Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;

 • Мярка 322. Обновяване и развитие на селата.Приоритет 3.2. Повишаване доходите на местното население и намаляване на безработицата.

СЦ 3.2.1. Разнообразяване възможностите за заетост и повишаване доходите на местното население. • Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства;

 • Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите;
 • Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;

 • Мярка

313. Насърчаване на туристическите дейности; • Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;

 • Мярка 322. Обновяване и развитие на селата.4 ОСЦ. Повишаване на местния организационен и административен потенциал на територията, обхваната от МИГ, базиран на съществуващите структури, партньорствата и активните граждански инициативи.


Приоритет 4.1. Създаване на местен капацитет за реализация на СМР.


Качеството на човеш. ресурси е от голяма важност за прилагането на СМР. В рамките на допустимите дейности, ще се провокира интереса на всички заинтересовани лица към местното развитие, ще се обучат местните ключови фигури, които ще реализират дейностите по прилагането на СМР в условията на информираност и прозрачност.

Специфична цел 4.1.1 : Повишаване на административния капацитет на МИГ.


 • Мярка: 431-1. Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - за избрани и одобрени МИГ.

Специфична цел 4.1.2: Създаване на условия за изграждане на партньорства и работа в мрежи. • Мярка: 421. Между-териториално и транс-национално сътрудничество.

МИГ при изпълнението на СМР ще обучава и консултира, ще мониторира и ще подкрепя проектите, финансирани от СМР. Успоредно с това, ще осъществява сътрудничество с други МИГ от района и страната с цел обмяна на идеи и опит, както и участие в съвместни проекти от общ интерес за развитие на териториите.


2.4. Допустими дейности и допустими бенефициенти по мерки

Панирани са 10 мерки, които са описани в таблицата по-долу и са разписани в ПРСР (2007-2013). Посочените мерки се прилагат от ПРСР и в момента, за всяка мярка има публикувани отделни наредби на МЗХ. В СМР в рамките на настоящия програмен период не са разработвани мерки, съгласно Регламент 1698 или допълнителни за територията мерки. Изпълнението на СМР, ще стартира с мерките посочени в разработените към нея процедури, а усвояването на парите по мерките, ще доведе до постигането на целите на СМР. 10-те мерки ще се прилагат през целия програмен период до изчерпване на планираните по тях ресурси.


Ос /Мярка121

Модернизиране на земеделските стопанства122

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти311

Разнообразяване към неземеделски дейности312

Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия313

Насърчаване на туристическите дейности321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони322

Обновяване и развитие на селата421

Между-териториално и транс-национално сътрудничество431-1

Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност - (За избрани и одобрени МИГ)


Мерките ще се прилагат съобразно условията, принципите и процедурите разписани в Наредбите на МЗХ за съответната мярка. Има изключения по отношение на мин. и макс. финансови прагове на подкрепяните проекти, които са отразени в описаните по-долу мерки.
Правилата за държавна помощ ще се прилагат в съответствие с обхвата и условията разписани в ПРСР (2007-2013 г.)2.5. Индикативно разпределение на средствата по мерки и по години


Код на мярката

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общо за периода на Стратегията

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

лева

лева

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)

0.00

0.00

508515,80

688452,16

1196967,96

30,63%

121

Модернизиране на земеделските стопанства

0,00

0.00

398989,32

598483,98

997473’30

25,53%

122

Подобряване икономическата стойност на горите

0,00

0.00

19558,30

0

19558,30

0,50%

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

0,00

0.00

89968,18

89968,18

179936,36

4,60%

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00%

 

 

 

 

 
4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)

0.00

0,00

1013119,94

915328,44

1928448,38

49,35%

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

0.00

0.00

199494,66

199494,66

398989,32

10,21%

312

Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

0,00

0.00

402900,98

402900,98

805801,96

20,62%

313

Насърчаване на туристическите дейности

0,00

0.00

176024,70

117349,80

293374,50

7,51%

321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

0,00

0,00

117349,80

97791,50

215141,30

5,51%

322

Обновяване и развитие на селата

0,00

0.00

117349,80

97791,50

215141,30

5,51%

4.2.1. Между-териториално и транс-гранично сътрудничество

0.00

0,00

0.00

58674,90

58674,90

1,50%

4.3.1. Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

0.00

0,00

277639,14

446017.96

723657.10

18,52%

1. 

Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от разходите по М431

0.00

153527,44

279257,96

432785,40

432785,40

11,08%

2.  

Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията – минимум 40% от разходите по М431

0.00

124111,70

166760

290871,70

290871,70

7,44%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА:

0.00

0.00

1799274.88

2108473,46

3907748.34

100%1 Виж, НСИ - www.nsi.bg, Предварителни данни от преброяването, февруари 2011 г,

2 Виж, Бланс на територията, НСИ - www.nsi.bg

3 Виж, Данните са изчислени на база на резултатите от преброяването и площта на територията, НСИ - www.nsi.bg

4 Виж, Пак там

5 Да се превърне територията на МИГ в екологично чист район, известен с традиционното си винопроизводство, алтернативен туризъм, предлагащ неповторими атракции и места за отдих, разнообразно селско, горско стопанство и преработваща промишленостСвързани:

Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Ос 4 Лидер iconПрограма за развитие на селските райони
Зоп във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти – оценители, за участие в техническа оценка на проектни предложения...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом