Българска библиотечно-информационна асоциация
ИмеБългарска библиотечно-информационна асоциация
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер52.67 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.lib.bg/sabrania/BLIA_programa_2012.doc
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ


ПРОГРАМА


за дейността на ББИА през 2012 година


Да участва в разработването на националните библиотечно-информационни политики, нормативната уредба и приложението й


 • Да представлява библиотечната общност пред законодателната, изпълнителната и местните власти при обсъждане на проблемите на библиотеките и библиотечната професия.

 • Да участва в разработването на националната стратегия за развитие на културата.

 • Да представя становища за развитието на библиотечно-информационния сектор в Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

 • Да изразява становища и да прави предложения за развитието на библиотечния сектор към МК, МОНМ, Министерство на финансите и други органи на изпълнителната власт.

 • Да формира работна група за разработка на предложения за регламентиране на условия за кариерно израстване на библиотечните специалисти.

 • Да разработи предложения за мястото на училищните библиотеки и библиотекари в поднормативните документи (стандарти) към Закона за предучилищното и училищното образование.

 • Да съдейства за прилагането на нормативните документи в сферата на библиотечния сектор чрез подготовка на експертни консултации, семинари и квалификационни начинания.

 • Да участва в дейността на ТК16 Библиотечна, информационна и архивна дейност и подготви превода на ISO 11620:2008 Information and documentation: Library performance indicators (Показатели за измерване на качеството).

 • Да изразява публично позиции по въпроси, свързани с книгите, четенето, информацията, образованието и развитието на културата.


Да стимулира и подпомага използването на иновативни политики и практики за обогатяване на библиотечните фондове и обновяване на услугите в традиционна и виртуална среда и въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии


 • Да предлага експертно-консултантски услуги за библиотечната общност и да инициира и подпомага разработката на поднормативни и инструктивни материали за библиотечната практика.

 • Да организира годишна национална конференция на тема “Библиотеките днес  –иновативни политики и практики" в София, 7-8 юни 2012 г.

 • Да информира редовно библиотечната общност за новостите и тенденциите в развитието на библиотечно-информационната дейност в страната, в Европа и по света, вкл. за семинари, конференции и други събития.

 • Да информира колегията за документите и събитията на ИФЛА и ЕБЛИДА. Да популяризира решенията им по значими професионални теми.

 • Да насърчава сътрудничеството между библиотеките в България и чужбина.

Да участва в работата по действащи национални програми и проекти, както и да инициира нови такива от местно, национално и международно значение


 • Да продължи работата по проект “Национална програма за опазване и достъп до националното писмено културно наследство”, като представи резултатите от националното проучване през 2011 г. и разработи проекта за национална програма.

 • Да съдейства за възстановяването и успешната реализация на програмата на Министерството на културата “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” чрез:

 • насърчаване и подпомагане на библиотеките в подготовка на проекти;

 • участие в конкурсните комисии;

 • представяне на становища на сдружението относно критериите и процедурите.

 • Да продължи участието си като партньор по програмата Глобални библиотеки – България чрез експертно участие в Работната група и представителство в УС чрез:

 • представяне на становища и предложения по основните дейности;

 • пропагандиране на целите на програмата и съдействие за нейното успешно реализиране.

 • Да координира организацията на националния Маратон на четенето.

 • Да подпомага и насърчава участието на библиотеките в проекти в рамките на програмата на Европейската комисия за учене през целия живот.


Да работи системно за продължаващото образование, професионалното обучение и кариерното развитие на специалистите в библиотечно-информационния сектор


 • Да развива дейността на ЦПОБ, да насърчава провеждането на курсове с изнесено обучение в страната, като въведе дистанционна форма на обучение.

 • Да продължи дейността по обучението на библиотекари – среднисти по региони в страната.

 • Да провежда и партнира в организацията на семинари по актуални теми и иновационни идеи за библиотеките:

  • Лекция на тема „Петнадесет години опит в дигитализацията“ в Гьоте институт в рамките на Националната библиотечна седмица с гост лектор д-р Маркус Брантл от Баварската библиотека.

  • Семинар на тема „Насърчаване на четенето в ранна детска възраст“ –съвместна инициатива с Гьоте институт.

  • Семинар на тема „Разработка на проекти“ в Русе с гост – лектор Нанси Болт.

 • Да изпрати на обучение в Мортенсън център, Илинойс, САЩ двама български библиотечни специалисти.

 • Да подготви програма за специализация на библиотечни специалисти в чужбина по обменна програма за професионални посещения във водещи библиотеки.

 • Да организира регионални обучения по библиотечно лидерство, използвайки изградения капацитет по проекта „Лидерство за общински библиотеки“, подкрепен от ИФЛА през 2011 г.


Да работи за изграждането на организационния капацитет на асоциацията и популяризирането на дейността й.


 • Да формира работна група за подготовка на Стратегия за развитието на ББИА.

 • Да продължи укрепването и разширяването на организацията и изграждането на силни регионални структури в страната:

 • Съдействие за създаване на РД, където още не са формирани;

 • Насърчаване създаването на секции по видове библиотеки и младежка секция към ББИА.

 • Да участва в срещи с териториалните библиотечни системи, организирани от регионалните библиотеки.

 • Да създаде БД с подробна и многоаспектна информация за членската маса на асоциацията.

 • Да поддържа активни контакти с библиотечни асоциации и международни организации, като участва със свои експерти в постоянните комисии на ИФЛА и във форумите на други библиотечни организации.


Да работи по изпълнението на издателската програма и реализацията на информационната политика


 • Да развива издателска дейност в помощ и в съответствие с другите направления на работа на асоциацията, адекватно на потребностите на професионалната общност.

 • Да създаде и поддържа система за постоянен информационен обмен в рамките на професионалната общност.

 • Да поддържа, развива и популяризира сайта на асоциацията като силна информационна и комуникационна среда за сплотяване и представяне на професионалната общност у нас и пред света.


Да работи активно и целенасочено за издигането на статута на библиотечната професия


 • Да организира тържествено връчване на Годишните библиотечни награди за 2011 г.

 • Да работи активно за адекватното отразяване на библиотечната професия в нормативната база, текущо в медиите, за равнопоставеност и по-висок обществен статут.

 • Да представя аргументирано мнение за професионалните качества на кандидатите за ръководители на библиотеки и информационни центрове. При покана нейни представители да участват в комисиите по избора.


Да повишава осведомеността на обществото за ролята и значението на всички видове библиотеки и да насърчава застъпничеството за библиотеките и професиите в библиотечно-информационния сектор


 • Да организира национална застъпническа кампания на тема: “Библиотеките –паметта на нацията“, 14-18 май 2012 г.

 • Да подпомага партньорството на отделните библиотеки с местните власти, неправителствени организации и бизнеса за подобряване на качеството и видовете на предлаганите библиотечни услуги, за привличане на повече средства и разширяване на дейността на библиотеките.

Свързани:

Българска библиотечно-информационна асоциация iconБългарска библиотечно-информационна асоциация ( ббиа)
София, пл. “Славейков” №4, стая 609, тел/факс 987 07 34, 980 66 88 /264
Българска библиотечно-информационна асоциация iconБългарска библиотечно-информационна асоциация (ббиа)
Електронни сводни каталози на Словения, Сърбия, Монтренегро, Босна, Косово, Албания, Херцеговина, Хърватска, Македония
Българска библиотечно-информационна асоциация iconБългарска библиотечно-информационна асоциация център за продължаващо образование на библиотекари
Необходимост от регистриран потребителски профил в Skype, слушалка с/и микрофон; регистриран и работещ имейл адрес
Българска библиотечно-информационна асоциация iconПроек т устав
Чл. (1) Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация”, наричано за краткост в настоящия Устав „Сдружението”, е юридическо...
Българска библиотечно-информационна асоциация iconБългарска библиотечно-информационна асоциация как да подготвим убедителен проект семинар с участието на Нанси Болт, сащ
С нетърпение очаквам да работя отново с библиотекари от България. Този семинар е интерактивен и ще ви даде възможност да работите...
Българска библиотечно-информационна асоциация iconДоклад-съобщение
Радостно и дългоочаквано събитие е, че Българската библиотечно-информационна асоциация реши да организира и ни събра на Кръгла маса...
Българска библиотечно-информационна асоциация iconМеморандум между Българска асоциация по информационни технологии (баит), Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика (ббкепи), Асоциация Телекомуникации (астел) и Българска Интернет Асоциация (бина)
Днес, 25. 06. 2003 г., се подписа следният меморандум между баит, ббкепи, астел и бина
Българска библиотечно-информационна асоциация iconБългарска библилиотечно-информационна асоциация
Това съществено възпрепятства изпълнението на основните им функции. Отсъствието ясно дефинирана политика по отношение на библиотеките...
Българска библиотечно-информационна асоциация iconБългарска ритейл асоциация
Бра/Българска Ритейл Асоциация/ призовава към обществен дебат по проблема с ширещото се предлагане в търговската мрежа на стоки-фалшификати...
Българска библиотечно-информационна асоциация iconДокла д съдбата на библиотеките като културно
Девети традиционен семинар на потребителите на Интегрираната библиотечно-информационна система e-lib
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом