Устав на земеделски народен съюз
ИмеУстав на земеделски народен съюз
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер313.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zns.bg/DOKUMENTI/ustav-ZNS.rtf
  1   2
УСТАВ


НА ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ


Глава първа

СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ


Чл. 1. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ е политическа организация, която изповядва идеите на земеделското движение, изразени от най-видните му представители - Александър Стамболийски, Димитър Гичев, д-р Г. М. Димитров, Никола Петков, Янко Забунов. Идеологията и Програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и утвърдените общочовешки ценности и морал.

Чл. 2. Основната цел на политическата дейност на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ е благоденствието на народа при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление. Дейността на Съюза се осъществява под девиза:


Мир, Хляб, Свобода и Народовластие


Чл. 3. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ работи за:

/1/ Изграждане на социално ориентирано пазарно стопанство, за създаване на средна класа, за приоритетно развитие на земеделието и свързаните с него отрасли, за равнопоставеност на всички видове собственост;

/2/ Възраждане и утвърждаване многовековните културни традиции на българския народ и идеалите на българското национално възраждане.

Чл. 4. ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ осъвременява съюзната си програма в съответствие с развитието на обществено-политическите условия, като запазва основните принципи в своята идеология, същност, цели и при спазване на Конституцията и законите в Република България.

Чл. 5. Седалището и адресът на управление на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ е в гр. София, пл. "Славейков" Nо 4-А, район "Средец".


Глава Втора

ЧЛЕНСТВО


Чл. 6. /1/ Член на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не е лишен от избирателни права, не членува в други политически организации и приема и изпълнява неговите Устав и Програма.

/2/ Членовете на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ членуват в местни земеделски дружби. Всеки съюзен член може да членува в една местна земеделска дружба (МЗД).

/З/ Не могат да членуват в Съюза осъждани за тежки умишлени престъпления или участвали в репресии срещу българския народ и не са реабилитирани.

Чл. 7. /1/ Членовете на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ се приемат от Общо събрание на съответната местна земеделска дружба, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде преподписано от още двама членове на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

/2/ Заявлението се разглежда от Общото събрание в присъствието на кандидата, като решението за приемане на кандидата се взема с явно гласуване и при мнозинство две трети от присъстващите на събранието.

/3/. При промяна на мястото на членуване, съюзният член се отчислява със служебна бележка от дружбата, в която членува и се зачислява по новото място на членуване.


Чл. 8. /1/ Членовете на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ имат равни права и задължения във вътрешно-съюзния живот. За избиране в състава на ръководен орган е необходимо кандидатите да са били редовно отчетени най - малко една година - за ръководствата на местните земеделски дружби, най - малко две години - за общинските и областни ръководства, а за останалите ръководни органи - четири години. Изискването за стаж не се прилага при новообразувани дружби за тяхното ръководство.

/2/ Съюзният член има право:

 1. Да избира и бъде избиран в съюзните органи и в съответствие с този Устав.

 2. Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на Съюза.

/З/ Съюзният член е длъжен:

 1. Да спазва Устава и работи за изпълнение на Програмата.

 2. Да съдейства за засилване ролята и утвърждаване авторитета на Съюза.

 3. Да изпълнява решенията на съюзните органи.

 4. Да участва редовно и активно в съюзния организационен живот.

 5. Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния съюзен живот и да пази съюзното единство;

 6. Да плаща редовно членския си внос.

Чл. 9. /1/ Членството В ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ се прекратява:

  1. Чрез писмено заявление до местната земеделска дружба или ясно изразено устно заявление на нейно събрание, отразено в протокола.

 1. При неплащане на членския внос за повече от шест месеца.

 2. При възникване на обстоятелства, които водят до отпадане на някои от изискванията за членуване по чл. 6 ал. 2.

 3. При изключване.

 4. При смърт или обявяване на недееспособност.

/2/ Прекратяването на членството в ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ по реда на чл. 9, ал. 1, с изключение на т. 4 става автоматично с настъпване на съответните обстоятелства.

Чл. 10. /1/ За нарушаване на Устава, уронване на престижа или увреждане интересите на Съюза, включително и чрез злепоставяне и клевети по адрес на съюзни членове, както и за неизпълнение решения на негови компетентни органи се налагат следните наказания:

  1. Порицание.

  2. Изваждане от състава на ръководен орган или контролен орган.

  3. Изключване.

/2/ Наказанието порицаване се налага от Общото събрание на местната земеделска дружба в която членува предложеният за наказание с решение взето с мнозинство две трети от присъстващите членове.

/З/ Наказанието изключване се налага от Общото, събрание на местната земеделска дружба. Ако в месечен срок Общото събрание на местната земеделска дружба не се произнесе с решение, наказанието се налага от Общинското настоятелство, а и при негово бездействие повече от един месец - от Областното настоятелство или друг висшестоящ съюзен орган.

/4/ Наказанието изваждане от състава на ръководен или контролен орган се налага от органа, който е компетентен да извърши съответния избор.

/5/ Наказанията по предходните алинеи за членовете на ръководните и контролни органи се налагат, както следва:

1 На членовете на ръководните и контролни органи на ниво МЗД – от Общинските настоятелства;

2 На членовете на ръководните и контролни органи на ниво община – от Областните настоятелства;

3. На членовете на областните настоятелства и областните контролно-ревизионни комисии - от Управителния съвет;

4. На членовете на Управителния съвет, Върховния контролно-ревизионен съвет и Върховния съюзен съвет - от Конгреса или от Върховния съюзен съвет.

/6/ Наказанията се налагат по предложения на ръководствата на местните земеделски дружби или на висшестоящите ръководни органи.

В случаите на ал. 5, т. 4 предложението се прави от Върховния контролно-ревизионен съвет след проверка на получените сигнали.

/7/ Във всички случаи, преди налагането на наказанието основанието трябва да бъде съобщено на предложения за наказание и той да бъде поканен да даде обяснение.

/8/ Решението за налагане или отказ да се наложи наказание може да се обжалва в тридесет дневен срок, пред съответната висшестояща по ниво контролно-ревизионна комисия, а ако решението е на Управителния съвет - пред Върховния контролно-ревизионен съвет.

/9/ Наказанието порицание се смята заличено, ако не са наложени нови наказания, в срок от една година от налагането му.

/10/ Членовете, изключени от Съюза, могат да бъдат приемани отново след една година от налагане на наказанието.


Глава трета

СТРУКТУРА


Чл. 11. Организационната структура на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ включва местни, общински и областни земеделски дружби.

МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА (МЗД)

Чл. 12. /1/ Основната структурна единица на Съюза е местната земеделска дружба.

/2/ Броят на местните дружби и техните териториални райони се определят от съответното общинско настоятелство.

/З/ На една територия, определена по реда на предходната алинея, може да съществува само една дружба.

/4/ Местна земеделска дружба се създава по инициатива най-малко от 7 (седем) души и се регистрира от общинското настоятелство. В малките населени места, с решение на Учредителното събрание на местната земеделска дружба, могат да се създават и дружби с численост не по-малко от трима члена.

/5/ Висш орган на местната земеделска дружба е Общото събрание, което се състои от всички нейни членове. То има следната компетентност:

       1. Приема отчета на ръководството и на контролно-ревизионната комисия.

 1. Избира и освобождава ръководство и контролно-ревизионна комисия.

 2. Избира делегати за общинското делегатско събрание по квоти за представителство, определени от областното настоятелство.

 3. Определя кандидати за кметове на съответните населени места, съгласувано с общинското и областно настоятелства.

 4. Пред общинското делегатско събрание предлага кандидати за общинските изборни органи на местна власт.

 5. Прави и други предложения пред общинското делегатско събрание.

 6. Изисква отчети и обяснения от кметовете и общинските съветници, членове на дружбата.

 7. Обсъжда и дава становище по всички съюзни въпроси.

 8. Взема и други решения съгласно този Устав.

/6/ Общото събрание на местната земеделска дружба се свиква

  1. По решение на ръководството на местната земеделска дружба, взето с мнозинство две трети от състава му.

  2. По искане на най-малко една трета от членовете на местната земеделска дружба.

  3. По искане на висшестоящите ръководни органи на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

/7/ Общото събранието се свиква с писмена покана до всички членове в едноседмичен срок преди датата на насрочване. Същото взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете на местната земеделска дружба. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на събранието.

/8/ Ръководството на местната земеделска дружба се състои от З до 7 членове, които избират от състава си председател, заместник-председател и секретар-касиер. Когато местната земеделска дружба е с членове под 7 (седем) души, се избира само председател.

/9/ Ръководството на местната земеделска дружба:

    1. Организира дейността на местната земеделска дружба.

 1. Привежда в изпълнение решенията на Общото събрание на местната земеделска дружба и на висшестоящите органи.

 2. Събира членския внос, като внася отчисленията за висшестоящите съюзни органи и набира абонати за съюзните печатни издания.

/10/ Контролен орган на местната земеделска дружба е Контролно-ревизионна комисия, избрана от Общото събрание на местната земеделска дружба. Комисията се състои от трима души в състав: председател и членове. При местни земеделски дружби в състав по-малко от 7 (седем) члена може да бъде избран едноличен ревизор. Контролно-ревизионната комисия контролира приходите на дружбата и тяхното изразходване, както и изпълнението на взетите от Общото събрание и висшестоящите съюзни органи решения.


ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл.13. /1/ Местните земеделски дружби на територията на общината /района / образуват Общинска земеделска дружба.

/2/ Висш орган на Общинската земеделска дружба е общинското делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани от местните земеделски дружби, по квоти, определени от Общинското настоятелство, според отчетения брой членове. Членовете на Общинското настоятелство, Общинската контролно-ревизионна комисия и председателят на общинското настоятелство на ЗМС участват по право на Общинското делегатско събрание. По право участват и членовете на Управителния съвет, Върховния съюзен съвет, Върховния контролно-ревизионен съвет, Областното настоятелство, Областната контролно-ревизионна комисия, председателят на областното настоятелство на ЗМС, членуващи в съответната общинска дружба. В състава му участват със съвещателен глас кметовете и общинските съветници - съюзни членове, ако членуват в съответната общинска земеделска дружба, но не са избрани за делегати.

Делегатското събрание има следната компетентност:

1. Приема отчета на общинското настоятелство и общинската контролно-ревизионна комисия;

2. Избира и освобождава общинско настоятелство и общинската контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва техните отчети;

3. Определя кандидати за изборни длъжности в общинските органи на местна власт и управление;

 1. Избира един член на Върховния съюзен съвет;

 2. Избира делегати за Конгреса и за окръжните делегатски събрания при квота на представителство, определена от този, който го свиква;

 3. Изслушва информации и приема решения по обществено- политическия живот на общината;

 4. Прави предложения, които да бъдат разгледани от областното делегатско събрание;

 5. Обсъжда и дава становища по всички съюзни и национални въпроси.

/З/ Общинското делегатско събрание се свиква най-малко веднъж в годината, а отчетно-изборното делегатско събрание - веднъж на две години, ако няма друго решение от висшестоящ съюзен орган. Свикването се извършва:

  1. От общинското настоятелство.

  2. По искане на най-малко на една трета от членовете на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ на територията на общината или една трета от ръководствата на местните земеделски дружби.

  3. По искане на висшестоящите ръководни органи - Областно настоятелство, Постоянно присъствие и Управителен съвет. Свикването става с писмена покана в месечен срок преди датата на събранието, в която се посочва датата, мястото и проект за дневен ред. Извънредното делегатско събрание се състои от делегати избрани редовно на предходното делегатско събрание.

/4/ Изпълнителен орган на общинското делегатско събрание е общинското настоятелство в неговия постоянен състав. Този състав се явява и ръководен орган за периодите между заседанията на общинските делегатски събрания. Постоянният състав е до девет души. Общинското настоятелство има и разширен състав, в който участват председателите на местните земеделски дружби, както и членовете на Управителния съвет и Върховния съюзен съвет и Председателя на Общинското настоятелство на ЗМС, които членуват в местната земеделска дружба на територията на общината. На заседанията на общинското настоятелство има право да присъства председателят на общинската контролно-ревизионна комисия.

/5/ На първото си заседание постоянният състав на общинското настоятелство се конструира, като избира председател, заместник-председатели, секретар-касиер и членове.

/6/ Заседанието на разширения състав на общинското настоятелство се провежда най-малко веднъж на месец.

/7/ Постоянният състав на общинското настоятелство:

 1. Организира изпълнението на решението на общинското делегатско събрание и на висшестоящите ръководни органи.

 2. Организира работата на местните земеделски дружби.

 3. Поддържа връзка и защитава съюзните интереси пред общинските и държавни органи на територията на общината.

 4. Осъществява връзка с другите съюзни органи.

 5. Осъществява връзка с други политически и обществени организации на територията на общината.

 6. При избори ръководи и организира цялата предизборна дейност на Съюза на територията на общината.

7. Налага наказания на членовете на ръководните и контролни органи от ниво на Местни земеделски дружби от състава на общинската земеделска дружба.

/7а/ Разширеният състав на общинското настоятелство приема всички важни решения, отнасящи се до политическото и организационно състояние на Общинската земеделска дружба.

/8/ Общинската земеделска дружба се представлява от председателя, упълномощен от Председателя на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ пряко или чрез преупълномощаване от председателя на областното настоятелство, а в негово отсъствие - от зам.-председателя или секретаря, преупълномощени от председателя на общинската земеделска дружба.


/9/ Общинското делегатско събрание избира Общинска контролно-ревизионна комисия, която се състои от трима души - председател, секретар и член. Общинската контролно-ревизионна комисия ревизира и контролира:

 1. Изпълнението решенията на общинското делегатско събрание и на висшестоящите съюзни органи.

 2. Финансово-счетоводната дейност на общинското настоятелство.

 3. Спазването на Устава от местните земеделски дружби, техните ръководства и общинското настоятелство.

/10/ Общинската контролно-ревизионна комисия разглежда жалби и се произнася по тях в едномесечен срок от постъпването им.

ОБЛАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл. 14. /1/ Общинските земеделски дружби образуват Областна земеделска дружба. Територията, на която се образува Областната земеделска дружба, се определя от Върховния съюзен съвет. По изключение при промяна на териториалното деление на страната се извършва и от Управителния съвет. В така определения район може да съществува само една областна земеделска дружба.

/2/ Висш ръководен орган на Областната земеделска дружба е областното делегатско събрание. То се състои от делегати, избрани от общинските делегатски събрания, членовете на областното настоятелство и на областната контролно-ревизионна комисия, както и от председателите на общинските настоятелства. По право участват и членовете на Управителния съвет, Върховния съюзен съвет, Върховния контролно-ревизионен съвет, председателят на областната организация на ЗМС, членуващи в съответната областна дружба.

Делегатското събрание има следната компетентност:

 1. Приема отчета на областното настоятелство и областната контролно-ревизионна комисия;

 2. Избира и освобождава Областно настоятелство и Областна контролно-ревизионна комисия с двегодишен мандат и изслушва и одобрява техните отчети;

 3. Избира членове на Управителния съвет от членуващите в съответната областна земеделска дружба.

 4. Предлага на Управителния съвет кандидатите за народни представители, включително и измежду съюзни членове от други области.

 5. Изисква и обсъжда информация от съюзните членове, избрани за народни представители в съответния избирателен район, и дава препоръки.

 6. Обсъжда и изразява становища и предлага решения по всички съюзни, политически, икономически проблеми на регионално и на държавно равнище.

 7. Избира член на Върховният контролно-ревизионен съвет.

/З/ Областното делегатско събрание се свиква от Областното настоятелство. То може да бъде свикано по искане най-малко на една трета от общинските настоятелства, както и по искане на висшестоящите съюзни органи. Свикването става с писмена покана най-малко месечен срок преди датата на провеждане на събранието с посочване датата, мястото на събранието и проект за дневен ред. Извънредното делегатско събрание се състои от делегати, избрани редовно на предходното делегатско събрание.

/4/ Изпълнителен орган на областното делегатско събрание е областното настоятелство в неговия постоянен състав. Този състав се явява и ръководен орган за периодите между заседанията на областните делегатски събрания. Постоянният състав е до 11 души. Областното настоятелство има и разширен състав, в който участвуват председателите на общинските земеделски дружби, които не са членове на постоянния състав, както и членовете на Постоянното присъствие и Управителния съвет, членуващи в съответната областна земеделска дружба и председателят на областното настоятелство на ЗМС. Разширеният състав заседава най-малко веднъж на три месеца и се свиква на заседания от председателя с покана изпратена най-малко десет дни преди заседанието, като се посочва в нея датата, мястото и дневния ред. На заседанията на Областното настоятелство има право да присъства председателят на Областната контролно-ревизионна комисия.

/5/ На първото си заседание, постоянният състав на областното настоятелство се конструира, като избира председател, зам.-председател, секретар, касиер и членове.

/6/ Постоянният състав на Областното настоятелство:

 1. Организира изпълнението решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет, Постоянното присъствие и областното делегатско събрание.

 2. Контролира и направлява дейността на общинските настоятелства.

 3. Поддържа връзки и защитава съюзните интереси пред общинските и държавните органи на територията си.

 4. Осъществява връзка с политическите и обществени организации, както и юридическите и физически лица на територията си.

 5. Осъществява стопанска дейност, разрешена от закона.

 6. Организира изпълнението на програмата на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ на територията си.

 7. При избори организира и ръководи цялата предизборна дейност на Съюза на територията си.

8. Налага наказания на членовете на ръководните и контролни органи от ниво на общински земеделски дружби от състава на областната земеделска дружба.

/6а/ Разширеният състав на областното настоятелство приема всички важни решения, отнасящи се до политическото и организационно състояние на Областната земеделска дружба.

/7/ Областната земеделска дружба се представлява от председателя на дружбата, упълномощен от Председателя на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ с право да преупълномощава председателите на общинските настоятелства на територията на областта, а в негово отсъствие - от зам.-председателя или секретаря, преупълномощени от председателя на дружбата.

/8/ Областната контролно-ревизионна комисия се състои от пет души, които избират помежду си председател и секретар. Тя контролира и ревизира:

  1. Изпълнение решенията на областното делегатско събрание и на общосъюзните органи.

  2. Финансово-счетоводната дейност на областното настоятелство.

  3. Спазването на Устава от общинските настоятелства.

/9/ Областната контролно-ревизионна комисия разглежда жалби на местните съюзни органи против действията на общинските настоятелства и взема решения по тях в едномесечен срок от постъпването им.

Чл. 15. Към Общинските и Областни дружби могат да бъдат изграждани секции и клубове на жените, ветераните и други. Тяхното положение, структура и начин на работа се определя от правилник, приет от Управителния съвет на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ. Клубовете и секциите не са юридически лица.

Чл. 16. Абонаментът за съюзния печатен орган е задължителен за всеки, който е избран в ръководен или контролен орган. Абонаментът е годишен и следва да бъде извършен в срок до един месец от избора.

Чл. 17. Ръководствата на местната земеделска дружба и настоятелствата на всички равнища се свикват на заседания от техните председатели, а при отсъствието на председателя повече от един месец - от зам.-председателя или секретаря, както и по искане на една трета от членовете на съответното ръководство или настоятелство. Свикването за заседание се извършва в седмодневен срок преди заседанието с писмена покана с посочване на мястото, часа и проекта за дневен ред на заседанието.

ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ

Чл. 18. /1/ Върховният ръководен орган на съюза е Конгресът.

/2/ Конгресите биват редовни и извънредни. Редовните конгреси се свикват веднъж на две години, а извънреден конгрес може да се свика по решение на Върховния съюзен съвет, на Управителния съвет, взети с мнозинство две трети от присъстващите, както и от една трета от областните настоятелства. В годината, в която се провежда извънреден конгрес, може да не се свиква редовен конгрес.

/З/ Мястото за провеждане на Конгреса, редът за избиране на делегати и проектът за дневен ред се определят и обявяват от Управителния съвет най-малко три месеца по-рано от датата на насрочения конгрес. При извънреден конгрес това може да стане в срок от един месец и се обявява от органа, който го свиква, с писмена покана, с посочване на датата, мястото и проекта за дневен ред.

/4/ В Конгреса участват по право:

    1. Членовете на Върховния съюзен съвет, Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет.

    2. Народните представители, избрани с листата на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, и министрите, които представляват Съюза в правителството.

    3. Председателите на областните настоятелства;

    4. Председателят на Експертния съвет.

/5/ В Конгреса участват по право и Председателят на ЗМС, членовете на Националното бюро на ЗМС, ръководството на Националния сьвет и Върховният Контролен съвет на ЗМС, както и председателите на областните настоятелства на ЗМС.

/6/ Конгресът се открива от най-възрастния делегат. Той предлага ръководство на Конгреса в състав: трима съпредседатели и секретари. Те се обсъждат и избират от делегатите.

/7/ Конгресът:

 1. Утвърждава дневен ред;

 2. Приема Устав и Програма;

 3. Избира конгресни комисии;

 4. Обсъжда и приема отчетен доклад на Управителния съвет;

 5. Обсъжда и приема отчетен доклад на Върховния контролно-ревизионен съвет;

 6. Обсъжда и приема решения по дейността на Съюза;

 7. Проверява правилността на избора за членове на Управителния съвет и утвърждава избора му;

 8. Утвърждава Върховния контролно-ревизионен съвет;

 9. Приема и други решения в съответствие с дневния ред;

 10. Може да отменя решенията на всички по-нисшестоящи органи;

11.Налага наказания на членовете на ръководните и контролни органи от ниво

Управителен съвет и Върховен контролно-ревизионен съвет (ВКРС) след предварителен доклад на ВКРС за степента на провинението и тежестта на налаганото наказание.

/8/ Конгресните комисии са: мандатна, по решенията, по проверка на изборите за Управителен съвет и утвърждаване на Върховния контролно-ревизионен съвет, по жалбите, както и други комисии по преценка на Конгреса.

/9/ При изменение на Устава и Програмата или приемане на нови, Конгресът попълва определените комисии по Устава и Програмата с по един делегат от всяка областна земеделска дружба.

Чл. 19. /1/ Върховният съюзен съвет е ръководен и изпълнителен орган спрямо решенията на Конгреса. Той решава всички въпроси от компетентността на Конгреса, без да може да изменя Устава.

/2/ Върховният съюзен съвет се състои от върховни съюзни съветници, избрани от общинските земеделски дружби, членовете на Управителния съвет и на Върховния контролно-ревизионен съвет, и съюзни членове, избрани за народни представители и министри.

/З/ Върховният съюзен съвет заседава най-малко един път годишно на дата, определена от Управителния съвет. При особени обстоятелства Върховният съюзен съвет се свиква на заседания и по решение на една трета от областните настоятелства. Свикването се извършва с писмено уведомяване за датата, мястото и дневния ред най-малко един месец преди датата на провеждането му. В година, в която се провежда конгрес Върховният съюзен съвет може да не бъде свикван на заседание.

/4/ Заседанията на Върховния съюзен съвет се откриват от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от зам.-председател. По-нататъшната работа се ръководи от председателя и зам.-председателя, избрани за всяко едно заседание, подпомагани от секретари.

/5/ Заседанията на Върховния съюзен съвет са редовни само, ако присъства повече от половината от състава му.

Чл. 20. /1/ Висш изпълнителен орган на Съюза е Управителният съвет, избран по реда на чл. 14, ал. 2, т. 2 от настоящия устав.

/2/ Членовете на Управителния съвет по право са председателят на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, главният редактор на съюзния печатен орган /ако е член на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ/, председателите на областните настоятелства, председателят на Експертния съвет, председателят на Земеделския младежки съюз, както и народните представители съюзни членове, когато не са избрани за членове или не са такива по право на друго основание, съгласно настоящия устав.

Председателите на клубовете на жените и ветераните, участват със съвещателен глас.

/З/ Останалите членове на Управителния съвет се избират от областните делегатски събрания, като всяка областна земеделска дружба има най-малко един член в Управителния съвет. Областните делегатски събрания могат да отзовават представителите си в Управителния съвет по време на мандата им, като избират други на тяхно място, които се утвърждават от Върховния съюзен съвет.

/4/ В състава на Управителния съвет се включват със съвещателен глас представители на земеделците, пребиваващи в чужбина. Конкретните участници се определят с конкретно пълномощно за всяко заседание на Управителния съвет, издадено от дружбите на живущите в чужбина български граждани.

/5/ Управителният съвет:

  1. Определя основните насоки на дейността на Съюза съобразно Устава и Програмата му, решенията на Конгреса и на Върховния съюзен съвет;

 1. Приема решения по важни политически, икономически и организационни въпроси;

 2. Избира и освобождава председателя на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ и членовете на Постоянното присъствие, както и собственото си ръководство;

 3. Избира и освобождава главните редактори на съюзните печатни издания и председателя на Експертния съвет;

 4. Предлага кандидати за министри;

 5. Въз основа на предложенията на областните делегатски събрания, които няма право да преподрежда, определя изборните листи за народни представители, взема решения за участие в коалиции и предлага кандидатите на Съюза в коалиционните изборни листи и правителства;

 6. Изисква отчети от Постоянното присъствие, министрите и народните представители, предложени от ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, и осъществява контрол над изпълнителните органи на Съюза;

 7. Одобрява бюджета на Съюза;

 8. Одобрява щатната структура на служителите към общосъюзните органи;

 9. Определя издателската и печатна дейност на Съюза, както и необходимия за това щат и бюджет;

 10. Разглежда и взема решение по фондациите, в които участва Съюза;

 11. Определя печатния орган/и на Съюза;

13. Налага наказания на членовете на ръководните и контролни органи от ниво на областни земеделски дружби;

/6/ Управителният съвет заседава най-малко един път на тримесечие. Заседанията му са редовни, ако присъстват най-малко половината от списъчния му състав. В случай, че по време на заседанието съставът се намали, същото става нелегитимно и се прекратява до ново набиране на кворума. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите.

/7/ На първото си заседание след конгрес, управителния съвет избира свое ръководство в състав - председател, двама зам.-председатели и секретари, а също така председател, и членове на постоянното присъствие, главните редактори на съюзните печатни издания и председател на експертен съвет.

/8/ Редовните заседания на управителния съвет се свикват от неговия председател, а извънредните му заседания - с решение на постоянното присъствие, взето с мнозинство две трети от състава му, или по искане на най-малко една трета от членовете на Управителния съвет.

/9/ Свикването става с писмена покана, изпратена до членовете му в седмодневен срок преди датата на заседанието, с посочване датата и мястото на заседанието и проекта за дневен ред.

Чл. 21. /1/ Висш изпълнителен орган на управителния съвет и ръководен орган подлежащ на вписване по смисъла на чл. 17, ал. 1, т 4 от Закона за политическите партии е Постоянното присъствие. То наброява единадесет души, избрани от състава на управителния съвет, включително председателя. Постоянното присъствие определя от състава си заместник- председатели, организационен секретар и ръководители на отдели, които ръководят определени дейности. Свикването на заседание на Постоянното присъствие на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ става от председателя, упълномощен от него заместник-председател или организационния секретар, както и по искане на една трета от състава на постоянното присъствие, с писмена покана, изпратена до членовете му в тридневен срок преди заседанието му, с посочено място на заседанието и проект за дневен ред.

/2/ Постоянното присъствие:

  1. Организира изпълнението на решенията на конгреса, върховния съюзен съвет и управителния съвет.

  2. Осъществява връзка с централните държавни органи и изразява пред тях становищата на Съюза.

  3. Осъществява връзка и координация и договаря споразумения с политически партии, религиозни, синдикални и други организации. Договорените политически споразумения подлежат на утвърждаване от Управителния съвет.

  4. При изборни и правителствени коалиции договаря представителите на Съюза съобразно предложените от Управителния съвет и становищата на коалиционните партньори.

  5. Осъществява международните връзки на Съюза.

  6. Организира образователната, издателската, културната и други подобни дейности на Съюза и контролира политическата линия на съюзните издания.

  7. Утвърждава щатното разписание на служителите към общосъюзните органи.

  8. Упражнява бюджета на Съюза.

/З/ Постоянното присъствие може да възлага на секретари и ръководители на отдели от състава му да изпълняват някои от дейностите по предходната алинея.

/4/ Заседанията на Постоянното присъствие могат да се състоят, ако присъства повече от половината от състава му. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от целия състав на Постоянното присъствие.

/5/ В заседанията на Постоянното присъствие може да участва със съвещателен глас председателят на Управителния съвет на Земеделски народен съюз. На заседанията, които не са обявени за закрити, имат право да присъстват председателят на ВКРС, председателят на ЗМС, председателят на Експертния съвет и главният редактор на Съюзния печатен орган, ако е член на Земеделски народен съюз.

Чл. 22. /1/ Председателят представлява ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ пред другите физически и юридически лица, доколкото това не е предоставено на други съюзни органи. Едно и също лице може да бъде избирано за председател за не повече от три мандата.

/2/ Председателят:

    1. Осъществява текущи връзки с органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, с централните органи на политическите партии, другите организации, Българската православна църква и другите религиозни общности;

 1. Осъществява връзка с чуждестранни правителствени, политически, стопански, културни и религиозни представители;

 2. Издава заповеди от административен и трудовоправен характер;

 3. Председателства заседанията на Постоянното присъствие;

 4. Докладва за политическото положение, прави анализи и дава предложения за решения;

 5. Докладва по всички други въпроси, които засягат интересите на Съюза, прави анализи и оценки и предлага решения;

7. Упълномощава избраните председатели на областни и общински настоятелства да представляват политическата партия на територията на съответната териториална единица.

/З/ Председателят сключва писмени гражданско-правни договори, с които се поемат имуществени задължения само след предварително решение на постоянното присъствие.

/4/ Председателят е длъжен да приема и провежда решенията на Управителния съвет и Постоянното присъствие.

/5/ При отсъствие на председателя, той се замества от упълномощен от него, по решението на Постоянното присъствие, заместник председател или организационния секретар.

/6/ Заместник-председателите на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ подпомагат председателя в изпълнение на функциите му съгласно настоящия устав и решенията на съответните общосъюзни органи.

/7/ Организационният секретар организира текущата координация и взаимовръзките между различните органи от всички нива в рамките на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Чл. 23. /1/ 1. Върховният контролно-ревизионен съвет се състои от по един представител на всяка областна земеделска дружба, избран на областно делегатско събрание. Съветът избира измежду членовете си Постоянен състав от 11 души: председател, двама зам.-председатели, секретар и седем членове, което представлява контролния орган подлежащ на вписване по смисъла на чл. 17, ал. 1, т 4 от Закона за политическите партии.

2. За осигуряване дейността на Върховния контролно-ревизионен съвет се отделят 6 % от членския внос за Постоянното присъствие.

3. Членовете на контролно-ревизионните комисии участват в заседанията на ръководствата по места със съвещателен глас.

/2/ Върховният контролно-ревизионен съвет в неговия постоянен състав:

  1. Контролира изпълнението на Устава и Програмата на Съюза.

  2. Контролира финансово-счетоводната дейност на Съюза.

  3. Контролира изпълнението на решенията на Конгреса, Върховния съюзен съвет, Управителния съвет и Постоянното присъствие.

  4. Контролира правилното стопанисване на съюзното имущество.

  5. Осъществява методична помощ на контролно-ревизионните комисии на дружбите.

  6. Разглежда и се произнася по жалби в съответствие с този Устав в едномесечен срок от постъпването им.

/3/ Разширеният състав на Върховния контролно-ревизионен съвет дава задължителни тълкувания на Устава, както и може да отменя наложените наказания от всички съюзни органи до ниво Управителен съвет, включително.

/4/ При установени нарушения Върховният контролно-ревизионен съвет уведомява нарушителя, както и органа, компетентен да вземе съответните мерки, съгласно този Устав и действуващото законодателство.

/5/ Решенията на Върховния контролно-ревизионен съвет са задължителни за органите, за които се отнасят и влизат в сила незабавно. При отказ за изпълнение на решенията, същият прилага разпоредбите на чл. 10.

/6/ Върховният контролно-ревизионен съвет работи по правилник, утвърден от състава му.

Чл. 24. /1/ Експертен съвет се създава към Управителния съвет на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, който разработва анализи, прогнози, становища, законопроекти и други проекти за нормативни актове.

/2/ Експертния съвет работи по правилник, приет от Управителния съвет.

/3/ Експертни съвети могат да се създават и към областните и общинските настоятелства.


  1   2

Свързани:

Устав на земеделски народен съюз iconДоклад за дейността на пп „Земеделски народен съюз за 2009 година
ПП„бзнс-нс” се преиминува в пп „Земеделски Народен Съюз” и с решение от 31. 07. 2006 година вписва в Регистъра за политически партии...
Устав на земеделски народен съюз iconЗемеделски съюз "александър стамболийски" е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз, съставил на 20 май 1920 г
Земеделски съюз “александър стамболийски” е наследник и последовател на основаният през 1899 г. Български земеделски народен съюз,...
Устав на земеделски народен съюз iconЗакон за изменение и допълнение на
Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския...
Устав на земеделски народен съюз iconПриложение №3
Партия “Български земеделски народен съюз “Никола Петков” в сдс”, с представляващ партията Георги Петров
Устав на земеделски народен съюз iconПриложение №3
Партия “Български земеделски народен съюз “Никола Петков” в сдс”, с представляващ партията Георги Петров
Устав на земеделски народен съюз iconОбщинска избирателна комисия община Гоце Делчев област Благоевград решение
Мария илиева докузова предложена от Коалиция пп “земеделски съюз ал. Стамболийски”, пп “земеделски народен съюз” и пд “евророма”...
Устав на земеделски народен съюз iconРешение
Относно: регистрация на местна коалиция от партии „български земеделски народен съюз+” за участие в изборите за общински съветници...
Устав на земеделски народен съюз iconОбщинска избирателна комисия- свиленград решение
Относно: регистрация на партия „български земеделски народен съюз” за участие в изборите за кмет на община на 23 октомври 2011 г
Устав на земеделски народен съюз iconНа на проф дин Людмил Спасов от
Райкин, Спас, Български земеделски народен съюз “Димитър Гичев” и българската православна църква в Америка. Т. 10, Pensoft, 2007,...
Устав на земеделски народен съюз icon1 Околийска училищна инспекция Омуртаг (1944 1948)
Околийско ръководство на Българския земеделски народен съюз – Попово (1944 – 1958)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом