Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
ИмеИнструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер100.96 Kb.
ТипИнструкция
източникhttp://www.assoc.pension.bg/other_docs_file/1@fbg_Instrukcia 1_19 06 09.rtf
ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 21 ФЕВРУАРИ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, НЕИЗБРАЛИ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ИЗДАДЕНА ОТ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Обн. ДВ. бр.22 от 14 Март 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят редът и начинът за служебно разпределение на лицата, неизбрали универсален или професионален пенсионен фонд.

Чл. 2. Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд, в случаите, когато не са подали индивидуално заявление за участие по реда и в сроковете, предвидени в чл. 137, ал. 3 и чл. 140, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, включително и когато са подали заявление за участие в повече от един универсален, съответно професионален пенсионен фонд или подаденото заявление е нередовно.

Раздел II.

Ред за извършване на служебно разпределение

Чл. 3. (1) Служебното разпределение на лицата по чл. 2 се извършва от комисия, създадена към Националната агенция за приходите (НАП), която се състои от по един упълномощен представител на НАП, Комисията за финансов надзор и Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Председател на комисията е представителят на НАП.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Служебното разпределение се извършва четири пъти годишно - в срок до 10 работни дни след първия работен ден на февруари, май, август и ноември.

(3) Резултатите от служебното разпределение се оформят с протоколи, към които се прилагат списъците на служебно разпределените лица в съответните пенсионни фондове на електронен носител. Протоколите за служебно разпределение и списъците на електронен носител се съхраняват в НАП.

(4) Служебното разпределение се счита за валидно, ако протоколът по ал. 3 е подписан най-малко от двама от членовете на комисията.

Чл. 4. На служебно разпределение подлежат всички лица, за които към деня, предхождащ провеждането му, са налице условията по чл. 2.

Чл. 5. (1) Най-късно към края на работния ден, предхождащ датата на служебно разпределение по чл. 3, ал. 2, НАП формира една съвкупност на лицата, подлежащи на служебно разпределение в универсални пенсионни фондове, и една съвкупност на лицата, подлежащи на служебно разпределение в професионални пенсионни фондове.

(2) Съвкупностите по ал. 1 се изготвят след:

1. съпоставяне на данните от регистъра в НАП на осигурените лица в универсални пенсионни фондове с данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;

2. съпоставяне на данните от регистъра в НАП на осигурените лица в професионални пенсионни фондове с данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, за лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд.

(3) От съвкупностите по ал. 1 се изключват починалите лица, за които НАП разполага с информация.

(4) От съвкупността на лицата, подлежащи на служебно разпределение в професионален пенсионен фонд, се изключват лицата, упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Раздел III.

Начин за извършване на служебно разпределение

Чл. 6. (1) Лицата по чл. 2 се разпределят служебно по фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване въз основа на следните критерии:

1. постигната годишна доходност от съответния пенсионен фонд, отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение, на база предходния 24-месечен период;

2. размер на начислените от пенсионноосигурителните дружества такси по чл. 201, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване за тримесечието, предхождащо служебното разпределение;

3. брой приети индивидуални заявления за участие в универсален или професионален пенсионен фонд за тримесечието, предхождащо служебното разпределение.

(2) Данните по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят на НАП от Комисията за финансов надзор. Справка за броя приети индивидуални заявления по ал. 1, т. 3 се изготвя от НАП.

(3) За универсалните или професионалните пенсионни фондове, за които не е изтекъл 24-месечен период от превеждане на първата осигурителна вноска по тяхна сметка, за постигната годишна доходност се приема средната претеглена доходност, определена съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 12 от 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност (ДВ, бр. 110 от 2003 г.).

Чл. 7. (1) Броят на лицата, подлежащи на служебно разпределение в универсални или професионални пенсионни фондове, се разделя по критерии в зависимост от теглото на всеки критерий.

(2) Теглата на критериите са, както следва:

1. за критерия по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 34 на сто;

2. за критерия по чл. 6, ал. 1, т. 2 - 33 на сто;

3. за критерия по чл. 6, ал. 1, т. 3 - 33 на сто.

Чл. 8. (1) Общото число на подлежащите на служебно разпределение лица за всеки универсален или професионален пенсионен фонд се определя като сума от числата по съответните критерии.

(2) Числото на служебно разпределените лица за всеки универсален или професионален пенсионен фонд по отделните критерии се определя, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) правопропорционално на разликата между постигнатата от фонда годишна доходност, отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение на база предходния 24-месечен период, и обявената минимална доходност, отчетена към края за същото тримесечие, съгласно формулите, посочени в приложение № 1;

2. обратнопропорционално на размера на начислената от пенсионноосигурителното дружество такса по чл. 201, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване за тримесечието, предхождащо служебното разпределение, и по формулите, посочени в приложение № 2;

3. правопропорционално на броя на приетите индивидуални заявления за участие във фонда за тримесечието, предхождащо служебното разпределение, и по формулите, посочени в приложение № 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Универсалните и професионалните пенсионни фондове, при чието управление към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение, е постигната доходност, равна или под минималната, участват в служебното разпределение с коефициент нула за критерия по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Чл. 9. (1) На принципа на случайния избор от съвкупностите по чл. 5, ал. 1 се разпределят във всеки от регистрираните универсални и професионални пенсионни фондове брой лица, равен на цялата част от общото число по чл. 8, ал. 1 за всеки фонд.

(2) След разпределението по ал. 1 останалите неразпределени лица се разпределят от комисията на принципа на случаен избор на фонд.

Чл. 10. В 7-дневен срок от датата на служебното разпределение по чл. 3, ал. 2 НАП предоставя на всяко пенсионноосигурително дружество списъци на електронни носители със служебно разпределените лица в управляваните от него фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на инструкцията "нередовно заявление" е заявление, което не отговаря на изискванията, установени в Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане.

§ 2. "Тримесечие" е всеки период от 1 януари до 31 март - първо тримесечие, от 1 април до 30 юни - второ тримесечие, от 1 юли до 30 септември - трето тримесечие, и от 1 октомври до 31 декември - четвърто тримесечие, на всяка календарна година.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Първото служебно разпределение за 2006 г. се извършва в едномесечен срок от влизането в сила на тази инструкция.

§ 4. Инструкцията се издава на основание чл. 137, ал. 4 и чл. 140, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите и е приета от Комисията за финансов надзор с решение по протокол № 5 от 25.I.2006 г. и от Управителния съвет на Националната агенция за приходите с решение № РМФ-9 от 21.II.2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 2006 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, НЕИЗБРАЛИ ФОНД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2008 Г.)


§ 4. Второто служебно разпределение за 2009 г. по реда на чл. 3, ал. 2 се извършва в срок до 10 работни дни от влизането в сила на тази инструкция.


Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2, т. 1


(Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.)


Определяне на числото на служебно разпределените лица съобразно критерия доходност


Sd = 0,34.S, (1)


където:

Sd е числото на лицата, подлежащи на служебно разпределение по критерия доходност в универсални, съответно в професионални пенсионни фондове;

S - броят лица, подлежащи па служебно разпределение в универсални, съответно в професионални пенсионни фондове;

където:

Kid е коефициент на доходност на i-тия фонд (универсален или професионален пенсионен фонд);

dd - постигната годишна доходност на i-тия фонд, отчетена към края на тримесечието, предхождащо служебното разпределение, на база предходния 24-месечен период, където dd > dmin;

dmin - минималната доходност за предходния 24-месечен период на годишна база за универсалните, съответно за професионалните пенсионни фондове, определена по реда на Наредба № 12 от 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност;

n - броят на универсалните, съответно професионалните пенсионни фондове, за които

di > dmin;


Sid = Sd . Kid, (3)


където:

Sid е числото на лицата, подлежащи на служебно разпределение по критерия доходност във фонд i;

Kid - коефициент на доходност на i-тия фонд (универсален или професионален пенсионен фонд).


Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2, т. 2


Определяне на числото на служебно разпределените лица съобразно критерия размер на начислените такси


St1 = 0,33 . S, (1)


където:

St1 е числото на лицата, подлежащи на служеб но разпределение по критерия размер на таксата от всяка вноска;

S - броят лица, подлежащи на служебно разпределение в универсални, съответно в професионални пенсионни фондове;

където:

Kit1 е коефициентът на такса от всяка вноска на фонд i;

Tit1 - коефициентът на начислени такси от всяка вноска във фонд i за тримесечен период;

Tmint1 - минималният размер на коефициентите на начислени такси от всяка вноска за тримесечен период за универсален, съответно професионален пенсионен фонд;

n - броят на универсалните, съответно професионалните пенсионни фондове; коефициентите Tit1 се получават, като се раздели сумата на начислените такси от всяка вноска на сумата на всички преведени вноски във фонд i за тримесечния период;


Sit1 = St1 . Kit1, (3)


където:

Sit1 е числото на лицата, подлежащи на служебно разпределение по критерия размер на таксата от всяка вноска във фонд i;

Kit1 - коефициентът на такса от всяка вноска на фонд i.


Приложение № 3 към чл. 8, ал. 2, т. 3


Определяне на числото на служебно разпределените лица съобразно критерия брой приети индивидуални заявления за участие във фонд


Sz = 0,33 . S, (1)


където:

Sz е числото на лицата, подлежащи на служебно разпределение по критерия приети индивидуални заявления за участие в универсален, съответно в професионален пенсионен фонд;

S - броят лица, подлежащи на служебно разпределение в универсален, съответно в професионален пенсионен фонд;

където:

Kiz е коефициентът на приети индивидуални заявления за участие в i-тия фонд (универсален или професионален пенсионен фонд);

Zi - броят приети индивидуални заявления за участие във фонд i за тримесечие;

n - броят на универсалните, съответно професионалните пенсионни фондове;


Siz = Sz . Kiz, (3)


където:

Siz е числото на лицата, подлежащи на служебно разпределение по критерия приети индивидуални заявления за участие във фонд i;

Kiz - коефициентът на приети индивидуални заявления за участие в i-тия фонд (универсален или професионален пенсионен фонд).

Свързани:

Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconНаредба №33 от 19 септември 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Чл. С наредбата се уреждат редът за подаване на заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconНаредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
Издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн., Дв, бр. 109 от 16. 12. 2003 г., в сила от 07. 2004 г
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconИздадена от Комисията за финансов надзор
Г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното...
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconНаредба №9 от 19. 11. 2003 г за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното
Комисията за финансов надзор, обн., Дв, бр. 109 от 16. 12. 2003 г., в сила от 07. 2004 г., изм и доп., бр. 34 от 27. 04. 2004 г.,...
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconНаредба №33 от 19. 09. 2006 г за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Инструкция №1 от 21 февруари 2006 Г. За реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване издадена от комисия за финансов надзор и национална агенция за приходите iconНаредба №3 от 24 септември 2003 Г. За реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом