Доброволно пенсионно осигуряване
ИмеДоброволно пенсионно осигуряване
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер18.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dolceta.eu/bulgaria/Mod7/sites/bulgaria_Mod7/IMG/doc/Mod7_Sec6_Za6tita-Zastrahovane_L
Доброволно пенсионно осигуряване


Доброволното пенсионно осигуряване в ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране и осигуряване на спокойни старини .

   То позволява ранно получаване на доброволна пенсия още преди навършване на пенсионна възраст. Важно предимство на този тип осигуряване е, че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай (старост, инвалидност, смърт).

   Осигуряването в ДПФ “Пенсионноосигурителен институт” се осъществява чрез сключването на осигурителен договор между Дружеството и осигуреното лице. В него се посочва видът и размерът на осигурителнитe вноски - месечни, периодични или еднократни вноски.

Професионален пенсионен фонд


Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване е обезпечаване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на І и ІІ категория труд чрез предоставянето на срочна професионална пенсия.

Допълнителното осигуряване в ППФ “Пенсионноосигурителен институт” обхваща РАБОТЕЩИТЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД.

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд става само чрез месечни вноски за сметка на работодателя, като техният размер е регламентиран в процент от брутната работна заплата – за 2008 година те са определени както следва: 12 % за работещите в условия на 1-ва категория труд и 7 % за работещите в условия на 2-ра категория труд.


Универсален пенсионен фонд


Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е обезпечаване на допълнителен доход чрез предоставяне на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЕНСИЯ за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.

Допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Пенсионноосигурителен институт" обхваща всички работещи, родени след 31 декември 1959 година, които са осигурени в държавното обществено осигуряване по реда на част Първа от Кодекса за социално осигуряване.

Осигуряването във фонда става чрез подаване на индивидуално заявление до Дружеството и сключване на писмен договор.

Надзорът върху дейността на пенсионноосигурителните дружества и фондовете за допълнително пенсионно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор. Комисията и заместник-председателят на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор", упражняват надзорните си правомощия в съответствие с КСО и Закона за Комисията за финансов надзор.

Свързани:

Доброволно пенсионно осигуряване iconСоциална политика, пенсионноосигурителна система, задължително пенсионно осигуряване, дапълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Допълнителното пенсионно осигуряване е изградено на основата на частно организирани и управлявани пенсионни фондове, капиталопокривна...
Доброволно пенсионно осигуряване iconФонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Наредба №19 от 12. 2004 г за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален...
Доброволно пенсионно осигуряване iconРъководство за лицензиране на пенсионноосигурителни дружества
Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване (зддпо) определят правомощията и задълженията на Държавната агенция по...
Доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Приета с пмс №29 на мс от 18. 02. 2005 г., обн., Дв, бр. 19 от 03. 2005 г., в сила от 03. 2005 г
Доброволно пенсионно осигуряване iconМинимално съдържание на инвестиционната политика за принципите на управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми
В съответствие с чл. 251в от Кодекса за социално осигуряване управителният орган на
Доброволно пенсионно осигуряване iconВъвеждане на европейските изисквания относно допълнителното доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Доброволно пенсионно осигуряване iconНаредба №36 от 15 ноември 2006 Г. За техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми

Доброволно пенсионно осигуряване iconНормативни документи в областта на застраховането. Документи и счетоводни записвания при отчитане на капитала
Ето. Кодекс за социално осигуряване, Закон за застраховането,Закон за здравното осигуряване, Закон за допълнително доброволно пенсионно...
Доброволно пенсионно осигуряване iconМултифодовете в пенсионното осигуряване Автор: Жеко Милев
Появата на мултифондовете ще даде тласък в развитието на пенсионно-осигурителната система в страната, като ще стимулира развитието...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом