Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество
ИмеДипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер43.4 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-2315.doc
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО- ГР. СОФИЯ

КАТЕДРА “Труд и социална защита”


ДИПЛОМНА РАБОТАТема:

Рекламна политика на застрахователното дружество
Дипломат: Научен ръководител:
Доц. д-р Й.БлизанковСофия 2005год.

Рекламна политика на застрахователното дружество


Въведение-стр.4

Цел на дипломната работа-стр.6


 1. Теоретико-методически основи на комуникационната политика на застрахователното дружество-стр.6
 1. Същност, цели и задачи на комуникационната политика на застрахователното дружество-стр.6
 1. Рекламата като център на комуникационната политика на застрахователното дружество-стр. 15
 1. PR – ефективният инструмент на комуникационната политика-стр.20
 1. Насърчаване на продажбите и директен маркетинг-стр.31
 1. Теоретико-методически основи на рекламната политика на застрахователното дружество-стр.33
 1. Същност, функции, предмет, обект и цели на рекламата-стр.33
 1. Видове реклама. Рекламни средства и канали-стр.38
 1. Рекламна политика на застрахователното дружество-стр.46
 1. Оценка на състоянието на рекламната политика на застрахователно дружество „Алианц България”-стр.65
 1. Обща характеристика на дейността на застрахователно дружество “Алианц-България”-стр.65
 1. Оценка на състоянието на рекламната политика на застрахователно дружество“Алианц-България”-стр.65
 1. Основни насоки за усъвършенстване на рекламната политика на застрахователно дружество “Алианц-България”-стр.85


Заключение

Използвана литература-стр.96

Приложения –стр.99


Въведение


Фирмите, опериращи на българския пазар са поставени в условията на постоянно променяща се маркетингова среда, продиктувана от отваряне на пазарното пространство към Европа, либерализация на търговията в световен мащаб и засилваща се конкуренция между местни и чуждестранни икономически агенти. На фона на тези тенденции, значението на рекламната политика непрекъснато нараства. Маркетинговата дейност на фирмите, респективно застрахователното дружество е невъзможна без реклама. Същевременно рекламната дейност заема централно място в комуникационната политика на фирмите. С развитието на информационните технологии, динамиката, средствата и методите за разпространяване на рекламни съобщения поставят нови предизвикателства пред маркетинговите специалисти.

Целта на настоящата разработка е да изследва рекламата като стимул на бизнеса да продава и на потребителя да купува застрахователни продукти. Усилията в анализа са насочени към застрахователния бизнес като цяло и по-конкретно – към дейността на застрахователно дружество „Алианц България”.

Темата на изследването е прекалено обширна и дискусионна, изобилстваща от фактология, а практиката е дори още по-богата. В рекламния бизнес се наблюдава един ефект, подобен на ефекта на разминаване между теория и практика в юридическите науки. Практиката винаги изпреварва теорията в областта на рекламата. Това се дължи на непрестанното развитие на пазарното общество с неговите консуматорки потребности, които индуцират необходимостта от нови стратегии и продукти за задоволяването им. По тази и ред други причини, за да бъде избегнато многословието в ограничения обем, настоящата работа разглежда само някои класически теоретични постановки, обяснени с примери от реалността. Целта на този подход е да се състави стегнато изложение, което избягва излишното многословие и ориентира конкретно сред голямото разнообразие на избраната проблематика, като излага на показ знанията, опита и личната позиция на автора.

Текстът е представен в три последователни глави.

-Първата от тях разглежда теоретико-методическите основи на комуникационната политика.

- Втората глава по-подробно се спира на рекламната дейност като ядро на комуникационната политика на застрахователното дружество.

- Третата има за цел да обобщи поставените теоретико-методическите основи, да ги „облече” в практически наблюдения и в аналитичен план да разгледа няколко основни групи фактори за подобряване на рекламната дейност в „Алианц”.

Методите и средствата за постигане на поставените в изложението цели включват обзор на актуална литература по темата – научни публикации, публикации в периодичния печат и учебни материали, анализ, наблюдение и оценка на работата на рекламните специалисти в Алианц, дефиниране на проблеми и, разбира се, излагане на лична позиция, мнение и препоръки по разглежданите въпроси.

Всички те имат за цел в стегнато и същевременно изчерпателно изложение да изложат на показ актуалността, противоречията и тенденциите в рекламната политика на една от най-големите застрахователни фирми в България.


Целта на дипломната работа е:

 • Да се характеризират теоритико-методическите основи на комуникационатат политика на застрахователното дружество

 • Да се изяснят теоритико-методическите основи на рекламната политика на застрахователното дружество

 • Да се характеризира състоянието и се очертаят основните насоки за усъвършенстване на рекламната политика на Застрахователно дружество „Алианц-България”Свързани:

Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconРешение от 29. 06. 1995г./, относно рецензенската дейност по конкурси за научни звания / І. Описание на представените материали по процедурата Дисертационният труд ня тема «Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество»
«Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество» за присъждане на образоветилна и научна степен «доктор» по научната...
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconЗастрахователи и презастрахователи
Търговския закон. Застрахователното акционерно дружество може да открива повече от един клон в едно населено място, включително в...
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconДипломна работа Тема : Цялостен анализ на предприятие "Полуремаркета и контейнери"
Полуремаркета и контейнери” ад (“прк”) е акционерно дружество регистрирано с решение на фирменото отделение на Добричкия съд от 10...
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconДипломна работа тема: Основни аспекти на ценовата политика на фирма
Ценовата политика е инструментът, чрез който фирмата може да постигне най-бързо въздействие върху пазара. Изменението на продажните...
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconДипломна работа тема: Фондови борси
Заключение
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconДипломна работа на тема: Въвеждането на кредитната система в България – между идеята и практиката
Промените във во в България. Стил на образователна работа в су “Св. Климент Охридски” преди влизането на кс / 13
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconДипломна работа на тема Равнище и структура на безработицата в България
Увод
Дипломна работа тема: Рекламна политика на застрахователното дружество iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом