Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ?
ИмеКакво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ?
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер63.19 Kb.
ТипВопрос
източникhttp://www.hrdc.bg/fce/001/0108/files/Comenius_Assistants_Call_Hosting_2012.doc


НАЦИОНАЛНА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2012Г.


за Прием на асистент

по секторна програма „Коменски” за периода от 01.08.2012г. до 31.07.2013г.


1. Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски”?

Асистентският стаж предлага на Асистентите по секторна програма „Коменски” възможност да придобият преподавателски опит в друга европейска страна, а на училищата – възможност да приемат Асистент от друга страна, който да им оказва допълнителна помощ в дейности, като:

 • Асистиране в преподаването по определен учебен предмет

 • Въвеждане и засилване на европейското измерение;

 • Прилагане на методите на интегрираното езиково обучение;

 • Повишаване на нивото на владеене и изразяване на чужд език от учениците, обогатяване на училището по отношение на предлаганите за изучаване езици;

 • Разработване и реализиране на проекти, напр. за Училищно партньорство;

 • Работа с деца със специфични образователни потребности.

Училищата могат да кандидатстват за Прием на асистент – бъдещ учител по някой учебен предмет. Приемащото училище трябва да определи учител, който да бъде отговорен за Асистента, да се грижи за него, да наблюдава неговото развитие и да бъде лице за контакт през целия период на стажа. Асистентският стаж не предполага работа като редовен учител, а асистиране при преподаването и други училищни дейности. Асистентите трябва да бъдат интегрирани в живота на училището.

Асистентите получават грант от Националната агенция в своята страна, който ги подпомага финансово в покриването на средствата за транспорт, издръжка и предварителна подготовка. Приемащото училище не получава финансиране, тъй като то се ползва от присъствието и работата на Асистента.


Описание на дейността Прием на асистент по програма „Коменски” - тук .


Продължителността на Асистентския стаж може да бъде от 13 до 45 седмици.


Приемните училище следва да спазват указанията, дадени в Ръководството за добри практики, насочено към Приемните училища и Асистентите – тук.


2. Кой може да кандидатства?

 • Детски градини;

 • Училища;

 • Ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.


3. Документи за кандидатстване


Кандидатства се към Центъра за развитие на човешките ресурси с два изцяло попълнени формуляра за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване на езика на първото желание на кандидатстващата институция (Например, при желание за Прием на асистент с немски език трябва да се попълни формуляр на немски език), попълнен на същия език – Електронният формуляр се попълва и изпраща online, след което се разпечатва, подписва, подпечатва и се изпраща по пощата на хартиен и електронен носител – дискета или CD, заедно с останалите документи (изискването за подпис и печат не се отнася за електронния носител);

Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на Електронния формуляр за кандидатстване, описани в Наръчника за попълване и изпращане на електронните формуляри за 2012г.

4. Срок за кандидатстване


Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 31 януари 2012г.

Документите се подават само по пощата на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3

1000 София

Секторна програма "Коменски"- Прием на асистент


За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи на ръка не се приемат.


Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер с обратна разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР.5. Селекция на кандидатурите


Селекцията се провежда в два етапа:


 • Първи етап - Селекция на национално ниво


I етап – Проверка на легитимност на кандидатурите


Критерии за легитимност:

 • Освен задължително попълнени формуляри на хартиен носител, са представени формуляри и на електронен носител (електронен носител – CD, дискета).

 • Предложението отговаря на процедурите за кандидатстване, посочени в Националната покана за кандидатстване.

 • Предложението е изпратено най-късно на 31.01.2012г.

 • Използвани са официалните формуляри за 2012г.

 • Формулярите са попълнени на компютър.

 • Формулярите са попълнени изцяло.

 • Формулярите, изпратени до Националната агенция, са подписани от лицето, което официално представлява кандидатстващата институция, и са подпечатани с печата на институцията.

 • Формулярите за кандидатстване са попълнени на официален език на ЕС или, в случай, че кандидатстващата институция е от някоя от държавите от ЕFTA/ЕЕА (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария) или страна кандидатка, на официалния език на съответната страна.

 • Институцията кандидат се намира в страна, участваща в Програмата “Учене през целия живот”. Легитимни за участие са двадесет и седемте страни членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Лихтенщайн, Исландия, Швейцария, Хърватия и Турция.

 • Институцията кандидат е легитимна да приеме Асистент по секторна програма „Коменски”.

 • Дейността, за която се кандидатства, е планирана в рамките на легитимния период (01.08.2012 – 31.07.2013г.).

II етап - Оценка за качество на национално ниво


Кандидатурите се разглеждат и оценяват от външни оценители.


6. Критерии за оценка (максимум 100 точки):


 • Качество на Асистентския стаж (Ясна и обоснована мотивация за Прием на асистент; Ясно описание на дейностите (в клас и извънкласни), които Асистентът ще извършва; Реалистичност, приемливост и съвместимост на планираните дейности с целевата възрастова група на учениците, профила на институцията и желания профил на Асистента; Ясно е обяснено как ще се извършва наблюдението на Асистентския стаж и (ако е приложимо), как натовареността на Асистента ще бъде разпределена, ако бъде споделян с други институции) – максимум 60 точки
 • Полза и релевантност (Ясно описание на очакваното влияние и конкретните резултати, които приемащото училище иска да постигне; Ясна връзка между мотивацията за Прием на асистент, планираните дейности и очакваното влияние и резултати; Обяснено е в детайли как Асистентът ще допринесе за международния опит на училището) - максимум 40 точки


На международно ниво

III етап - Консултация между Националните агенции - между агенциите от всички страни участнички в Програмата "Учене през целия живот" се прави съпоставяне между желанията на Асистентите и приемащите училища и по този начин се определят одобрените кандидати.

7. Съобщаване на резултатитеПри успешно online изпращане на Формуляра за кандидатстване, изпращането ще бъде потвърдено чрез генериране на “Номер на изпращане” в секция “ИЗПРАЩАНЕ” във Формуляра за кандидатстване.

До 01.03.2012г. на Интернет страницата на ЦРЧР ще бъдат публикувани регистрационните номера на кандидатурите.

На всички кандидати ще бъде изпратено писмо с резултатите от селекцията до един месец след нейното приключване на международно ниво.

В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта на ЦРЧР, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън този срок, няма да бъдат разглеждани.

8. За контакти и допълнителна информация


Милена Караангова

тел.: 02/ 915 50 24

e-mail: mkaraangova@hrdc.bg

Интернет страница на ЦРЧР:

http://hrdc.bg

Интернет страница на Европейската комисия:

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htmЦентър за развитие на човешките ресурси

София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет.3

тел.: +359 2 9155010, факс: +359 2 9155049

e-mail: hrdc@hrdc.bg, URL: http://www.hrdc.bg

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconАсистентски стаж по „Коменски" Ръководство за добри практики за дейностите Прием на асистент и Асистентски стаж Европейска комисия, гд „Образование и култура", 2009 Съдържание
Асистента по програма “Коменски”, като едновременно с това повишава мотивацията за изучаване на чужди езици и разширява интереса...

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconПодготвителна визита / контактен семинар по секторна програма „коменски краен отчет
Коменски”. Представеният краен отчет има силата на молба за балансово плащане. Обърнете внимание, че одобряването на отчета и превеждането...

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconПрограма „Коменски и eTwinning в България
Работна група „Коменски” а – Мобилността създава възможности – добър опит по програма „Коменски”

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconСекторна програма „Коменски Регионални партньорства Краен срок за подаване на предложенията 21. 02. 2012г
...

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconПрограма ‘Учене през целия живот
Учене през целия живот” Секторна програма „Коменски в проекта участват Земеделска професионално-техническа гимназия в гр. Семюр-Шатийон...

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconПрограма „Коменски в България
Работна група „Коменски C” – Европейски добри практики – проекти на детски градини

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconИнституционална програма за действие по секторна програма „еразъм" на шуменския университет „епископ константин преславски" Глава първа. Основни положения >Чл. Предмет Настоящата Институционална програма за действие по секторна програма „Еразъм" (Програма)
Институционална програма за действие по секторна програма „еразъм” на шуменския университет „епископ константин преславски”

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconПрограма Коменски 3
Коменски 1 в различни сфери, но които са от общ интерес за отделните участници. Целта на тези мрежи е да промоцира сътрудничеството...

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconКакво представлява „периодът на обучение" по програма „Еразъм" и кой определя какво ще бъде съдържанието му?
Какво представлява „периодът на обучение“ по програма „Еразъм“ и кой определя какво ще бъде съдържанието му?

Какво представлява Асистентският стаж по секторна програма „Коменски ? iconКакво представлява водата ?
Какво представлява водата ? От къде е дошла? Знаем ли каква тайна носи в себе си тази удивителна стихия?

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом