Министерство на образоването и науката учебнапрограм а
ИмеМинистерство на образоването и науката учебнапрограм а
Дата на преобразуване08.12.2012
Размер72.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pgee-bourgas.com/files/25_09_2009_3._spetzialni_el.mashini.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНЕТО И НАУКАТА
У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А
за задължителна професионална подготовкапо


учебен предмет

СПЕЦИАЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ


УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1974/15.12.2008 г.


Професионално направление:


код 522 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професии:

код 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Специалности:

код 5220101 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ


София‚ 2008 годинаI. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Учебният предмет Специални електрически машини се изучава в ХІІІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия код 522010 Електротехник, специалност Електрически машини и апарати.

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия Електротехник, трета степен на професионална квалификация.

Чрез учебното съдържание по предмета се разкрива общото и специфичното в електрическите машини с общо предназначение и тези с модифицирана конструкция за постигане на определени качества.

Обучението по Специални електрически машини се основава на вече придобити знания и умения по електротехника, електротехнически материали, електротехническо чертане, електроника, електрически машини и електрически апарати.

Усвоените знания и формираните умения чрез обучението по Специални електрически машини допълват и разширяват знанията за електрическите машини и тяхното използване в електрозадвижванията в производството, бита и сферата на услугите.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ


Целите на обучението по Специални електрически машини са учениците да усвоят система от знания и умения за:

– устройство на електрически машини със специално предназначение, класификации, схеми и технически параметри;

– същността на явленията в специалните електрически машини, свързани с принципа на действие, характеристиките им, работа при конкретни условия, както и поведението им в експлоатацията (пускане, реверсиране, спиране, регулиране, претоварване, и др.);

– основните закономерности, закони и схеми.

За постигане на целите в хода на обучението следва да бъдат решавани следните задачи:

– разпознаване и описване на основните части на специалните електрически машини и материалите, от които са изработени;

– обясняване на физическата същност на електромагнитните явления в специалните машини при нормални условия и отклонение от тях (устно, есе и тест);

– разпознаване и начертаване на схеми на електрически машини с елементи за електронно управление;

– разчитане и използване на техническите параметри на електрически машини (устна обосновка, есе, тест и др.);

– сравняване на явления, процеси и конструкции на електрически машини с общо и със специално предназначение.

Оценяването на постиженията на учениците се препоръчва да става чрез подходящи методи, съобразени с предстоящите държавни изпити по теория и практика на професията и специалността (устна обосновка, решаване на задачи с примери от практиката, тестове и др.).

За качеството на подготовката по предмета е необходимо обучението да се провежда в кабинет с подходящи средства за обучение (схеми, табла образци и др.), а учителят и учениците да ползват подходяща литература – учебник, учебни помагала, справочници и др.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за учебния предмет Специални електрически машини и разпределението им по учебни години и срокове е записан в учебния план за професия Електротехник, специалност Електрически машини и апарати и са:

ХІІІ клас: І срок 18 седмици х 2 часа = 36 часа

ІІ срок 13 седмици х 2 часа = 26 часа

общо 62 часа

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, като за постигане целите на обучението, ги разпределя на часове за нови знания, за упражнения, обобщения и посещения и оценяване.
Наименование на разделите

Брой часове
Въведение

4

1.

Трансформатори

8

2.

Асинхронни машини

12

3.

Синхронни машини

10

4.

Електрически машини за постоянен ток

8

5.

Колекторни машини за променлив ток

2

6.

Електронно управление на електрическите машини

10
Обобщения и посещения

8

Общ брой часове:

62Въведение

Предназначение и определение, видове и приложение. Основни явления в електрическите машини и обобщен конструктивен модел. Основни (надеждност; ергономичност и естетичност; защитни обвивки; технически данни) и специфични качества, свързани с работата на специалните машини.

Възможности за управление на електрическите машини с електронни схеми, специални електрически машини с електронно управление. Основни проблеми при съвместната работа на електрическите машини с електронен преобразувател: загуби, комутационни проблеми, шум и вибрации.


Раздел 1. Трансформатори

1.1. Добавъчни трансформатори.

1.2. Трансформатори за дъгова заварка.

1.3. Пик трансформатори и импулсни трансформатори.

1.4. Трансформатори за преобразуване на честотата.

1.5. Трансформатори за преобразуване на фазите.

1.6. Регулиращи трансформатори.


Раздел 2. Асинхронни машини

2.1. Асинхронни двигатели с подобрени пускови показатели.

2.2 Асинхронни двигатели с конусен ротор.

2.3 Асинхронни изпълнителни двигатели.

2.4 Линейни асинхронни двигатели.

2.5 Селсини.

2.6 Тахогенератори.

2.7 Завъртащи се трансформатори.

2.8 Асинхронен кондензаторен двигател.

2.9 Индукционен регулатор.


Раздел 3. Синхронни машини

3.1. Кондензаторен синхронен двигател.

3.2. Синхронен реактивен двигател.

3.3. Хистерезисен синхронен двигател.

3.4. Микродвигатели.

3.5. Стъпкови двигатели. Видове двигатели според типа на намотката и вида на ротора. Конструктивни особености.

3.6. Стъпкови двигатели с активен и хибриден ротор. Конструктивни особености.

3.7. Особености в електронните схеми за комутация на тока в намотките на стъпкови двигатели. Понятие за токово и напреженово управление.


Раздел 4. Електрически машини за постоянен ток

4.1. Тахогенератори.

4.2. Високомоментни машини за постоянен ток.

4.3. Изпълнителни машини за постоянен ток.

4.4. Малоинерционни двигатели за постоянен ток.

4.5. Безколекторни машини за постоянен ток.


Раздел 5. Колекторни машини за променлив ток

Общи сведения. Еднофазен сериен колекторен двигател. Универсален колекторен двигател – използване за специфични цели.


Раздел 6. Електронно управление на електрическите машини

6.1 Основни проблеми при съвместна работа на електрическите машини с електронен преобразувател: загуби, комутационни проблеми, шум и вибрации. Възможност за управление на електрически машини с електронни схеми, специални електрически машини с електронно управление.

6.2. Безконтактни двигатели за постоянен ток с малка мощност. Характеристики на двигателя.

6.3 Съвместна работа на асинхронен двигател с електронна схема за управление. Характеристики на двигателя. Област на приложение.

6.4 Безконтактни електронни схеми за възбуждане на синхронни машини и мощни безконтактни двигатели за постоянен ток. Схеми за безконтактно възбуждане.


Обобщения и посещения

Препоръчват се посещения във фирми, които могат да покажат мястото на специалните електрическите машини в производството, пренасянето, разпределението и консумирането на електрическа енергия.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


В резултат от обучението по Специални електрически машини учениците ще могат да:

– разбират и анализират на явленията и процесите в специалните електрически машини, техните характеристики и поведението им в експлоатационни условия;

– разчитат електрически и конструктивни схеми на специални електрически машини и обясняват работата им при различни работни режими и влияние на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони);

– търсят информация, свързана с нови конструкции на електрически машини и техните приложения.


VІ. ЛИТЕРАТУРА


1. Николова Е., М. Люцканова. Електрически машини и апарати. С., ПРОСВЕТА, 2003

2. Личев А., М. Люцканова. Електрически машини и апарати. С., ТЕХНИКА, 1991

3. Божилов Г., Е. Соколов, И. Ваклев. Електромеханични устройства. С., ТЕХНИКА, 1991

4. Кацман М. Електрически машини и трансформатори. С., ТЕХНИКА, 1979

5. Динов, В., Д. Сотиров. Безконтактни двигатели за постоянен ток. С., ТЕХНИКА, 1981

6. Кенио, Т. Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления. Превод от английски, Москва, Энергоатомиздат, 1987

7. Зеефрид, М., Г. Мюлер. Честотно регулирани асинхронни двигатели, Берлин, 1988


VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ


1. инж. Любов Апостолова – ПГЕА, София

2. инж. Стойка Гатева – ПГБЕТ, София

3. инж. Евгения Николова

4. инж. Кунка Георгиева – ПГЕЕ „Константин Фотинов”, БургасСвързани:

Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Обучаемият трябва да придобие система от теоретични знания и практически умения за качествено изпълнение на операциите по сглобяване...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма е предназначена за професиите и специалностите в областта на машиностроенето и е основа за придобиване професионални...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Градивни елементи и разпределението им по учебни години и срокове е записан в...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма по Аналогова схемотехника е предназначена за професиите Техник по комуникационни системи и Монтьор по комуникационни...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Металообработване и машиностроене 521010 Машинен техник 5210101 Машини и съоръжения за Модул: Технология на сглобяване и ремонта...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Учебната програма е предназначена за професиите “Монтьор на компютърни системи” и “Техник на компютърни системи” предметно и модулно...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Електроенергетика е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия код 522010 Електротехник, специалности...
Министерство на образоването и науката учебнапрограм а iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Х клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците по професия код 522010 Електротехник, специалности код 5220109...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом