Програма „околна среда 2007-2013
ИмеПрограма „околна среда 2007-2013
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер26.85 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bspb.org/article_files/134243200143.doc

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

Инвестираме във вашето бъдеще


Решения за

по-добър живот

Проект „Картиране и определяне на природозащитното

състояние на природни местообитания и видове – фаза I”


Обединение ЕКОНЕКТ /АСИ Къмпани ООД, БДЗП, Фондация ДЛО, БГМап ООД, Географика ЕООД/

гр. София – 1421, бул. Свети Наум 15, тел.: +359 2 969 1060, факс: +359 2 969 1080

Обособена позиция 7

Определяне и минимизиране рисковете за дивите птици”

кратко представяне


Обединение „ЕКОНЕКТ”, изпълнител по договор № Д-30.47 / 29.03.2011 г., за обособена позиция 7 „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”, по дейност 4 от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, обединява усилията на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), АСИ Къмпани ООД, Холандската фондация ДЛО, БГМап ООД, Географика ЕООД. Проектът се ръководи от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” на Европейския съюз. Изпълнява се за срок от 2 години, считано от 1 април 2011 г.

Позицията „Определяне и минимизиране рисковете за дивите птици” си поставя за цел за пръв път в България да се определят рискови за дивите птици по Директива 79/409/ЕИО територии по отношение изграждането на ветрогенератори.

Като резултат от реализирането на проекта се очаква: 1. Изготвена и утвърдена от ИАОС методика за мониторинг на прелета на птиците; 2. Разработена система за ранно предупреждение, с която ще се регулира работата на вятърните паркове; 3. Изготвено ръководство за опазване на дивите птици при развитието на ветроенергийните източници в България; 4. Изготвена карта и ГИС модел с рисковите територии за птиците при изграждането на ветрогенератори.

Основните дейности по проекта включват подробно разработване на методики за полеви проучвания на птици, както и мащабни полеви проучвания на мигриращи, гнездящи и зимуващи птици, включващи както стандартни визуални наблюдения, така и радарни проучвания. Полевите проучвания ще се осъществяват от полеви експерти орнитолози, а за съдействие ще бъдат привлечени структурите на Изпълнителната агенция по гори, СЛРБ, общините на чиято територия ще се провеждат проучванията, както и други организации и институции по целесъобразност.

На базата на резултатите от полевите проучвания ще бъде изготвена карта на чувствителните територии за птиците. Тази карта ще бъде съпоставена с карта на вятъра и други важни аспекти за развитието на ветроенергийния сектор в България и ще се осъществи зониране на територията на България по отношение на възможностите за строителство на ветрогенератори. В допълнение ще бъдат разработени модел на система за ранно предупреждение, с която ще се регулира работата на вятърните паркове и ръководство за опазване на дивите птици при развитието на ветроенергийните източници в България.

Лица за контакти:

Ирина Матеева, Ръководител проект към Обединение ЕКОНЕКТ, тел. 0878 599 360, e-mail: irina.kostadinova@bspb.org

Илко Божков, Администратор проект към Обединение ЕКОНЕКТ, тел. 0888 759 872, e-mail: Bojkov@bgmap.bg


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на

Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

Свързани:

Програма „околна среда 2007-2013 iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Програма „околна среда 2007-2013 iconПрограма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма...
Програма „околна среда 2007-2013 iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Доставка на компютърно, периферно, сървърно и комуникационно оборудване съгласно техническото задание, за целите на управлението...
Програма „околна среда 2007-2013 iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Резюме на окончателен доклад за Оценка на ефективността на завършилите процедури за подбор на проектни предложения по приоритетни...
Програма „околна среда 2007-2013 iconОперативна програма „околна среда 2007 2013 г
Проектът се финансира от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република...
Програма „околна среда 2007-2013 iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Оперативна програма “Околна среда 2007–2013 г.” (опос) е насочена към реализирането на приоритети, свързани с прилагането на европейското...
Програма „околна среда 2007-2013 iconОперативна програма " околна среда 2007 2013 г." Европейски съюз
Цели на приоритетна ос 4 „Техническа помощ” от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Програма „околна среда 2007-2013 iconПрограма "околна среда 2007 2013 г."
Д. Стратегически цели и приоритетни направления на оп “Околна среда 2007-2013 г.” 50
Програма „околна среда 2007-2013 iconПрограма околна среда 2007 2013
Д. Стратегически цели и приоритетни направления на оп “Околна среда 2007-2013 г.” 48
Програма „околна среда 2007-2013 iconПрограма околна среда 2007
Боровец” и „Чамлъка” на риосв хасково по процедура № bg161РО005/11/3 2/05/26 " Изпълнение на дейности за устройство и управление...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом