І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
ИмеІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер236.23 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/14301210.doc

Строителство
 Номер 14 от 30.12.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"

 Пощенски код: 1606

 Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично - частно партньорство"

 E-mail:

 Факс: 02 9173398

 Пощенски адрес: бул. "Македония" № 3

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: инж. Татяна Бояджиева и инж. Елена Асенова

 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III

 Адрес на възложителя: ww.napi.government.bg

 Телефон: 02 9173490

 Адрес на профила на купувача

 Страна: РБългария

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.

 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-020 "Лот 16: Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен"

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG314

 Място на изпълнение: Област Плевен

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-020 "Лот 16: Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен"Началото на разглежданият участък е на точка в началото на път II-35 Плевен – Ловеч при надлеза на път I-3 Бяла – Ботевград, а краят на участъка на около 180 м преди регулацията на с. Брестовец.Клас на пътя - втори. Участък от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 9+500 до км 13+603.36: проектна скорост - 80 км/ч, мин. радиус на хоризонтална крива - 250 м. Пътно платно 2 х 8.50 м. Банкети 2 х 1.50 м. Разделителна ивица 2 м. Участък от км 8+320 до км 9+500: пътно платно 2 х 6.00 м; тротоари 2 х 1.50 м; проектна скорост - 50 км/ч; мин. радиус на хоризонтална крива - 100 м. Максималният надлъжен наклон е 6%. За ремонта на настилката се предвиждат предварителни ремонти и полагане на изравнителни, усилващи от неплътен асфалтобетон износващи пластове.Участъкът е с дължина 10.274 км, като изцяло минава извън населени места. Само в частта от км 8+320 до км 9+500 попада в регулацията на гр. Плевен.Отводняването е повърхностно и се извършва посредством необлицовани и облицовани пътни окопи, бетонови бордюри и улеи, малки и големи съоръжения. По цялата отсечка има 10 броя водостока, от които 6 броя тръбни и 4 броя плочести. Предвижда се: почистване на съществуващите необлицовани и облицовани окопи; възстановяване на отводняването с бетонови бордюри и улеи; почистване на съществуващите малки съоръжения; повдигане на съществуващите дъждоприемни шахти.Рехабилитират се: Надлез над П. В. При "Балканстрой" гр. Плевен на км 4+696, Селскостопански подлез на км 10+969 и Селскостопански подлез на км 11+999.Пътни кръстовища с републикански и общински пътища има на км 1+874, км 2+620, км 4+696, км 8+320, км 8+970 и км 9+236.За целият участък се предвижда нова стоманена предпазна ограда на необходимите места – единична и двойна. Банкетите ще се профилират с напречен наклон 6%. Проектното решение предвижда бордюра, ограничаващ средната разделителна ивица да се изпълни от градински бордюр 8/16 без да се демонтира съществуващият.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45233120: Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Рехабилитация на 10,274 км второкласен път, съгласно приложените в документацията Проектна документация, Обобщена количествена сметка (Приложение 1.1 от документацията за участие) и Техническа спецификация и приложение.

 Прогнозна стойност: 8000000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 10

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 75 000 лв. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника.Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата Цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно договора за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката при подписване на договора.Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер 10 на сто (в зависимост от офертата на участника) от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) дни след "Датата на приключване", съгласно дефинициите в договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане се представя в 30 (тридесет) дневен срок от Деня на достъп (означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка). Гаранцията е винаги във формата на банкова гаранция и следва да покрива пълния размер на аванса. Размерът на гаранцията се намалява със сумата на удръжките от междинните плащания към Изпълнителя. Намаляването се извършва след представянето на копие от съответния Междинен сертификат за извършени строително-монтажни работи и доказателства за одобрението на този сертификат.Гаранциите се представят в оригинал, в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): (БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата следва да бъде издадена по образец, съгласно Приложения № № 14, 15 и 18 от документацията за участие и трябва да се съгласува с Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: Заплащането на извършеното строителство се извършва по банков път, в български лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за изпълнение на договора. Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по договора и Възложителят не дължи на Изпълнителя, каквито и да било други суми. Цената за изпълнение на Договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. Заплащането ще се извършва по реално извършени дейности, количества и цени в рамките на Договора.Единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка са окончателни и не се променят при промени в цените на труда, Строителните продукти, Оборудването и др., освен в случаите на т. 2 и т. 3 от чл. 43, ал.2 от Закона за обществени поръчки.Изпълнените количества СМР се сертифицират по договорените цени и действително изпълнените количества. Изплащането се допуска при наличие на съответните документи, доказващи качеството на извършваните видове СМР.В 30 (тридесет) дневен срок от Деня на достъп (означава датата на съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка) Възложителят превежда на Изпълнителя аванс 10 на сто от Цената за изпълнение на Договора, без ДДС. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансът се изплаща само след представяне на неотменима и безусловна банкова гаранция, покриваща пълния размер на аванса, предварително одобрена от Възложителя и фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 % от междинните плащания към Изпълнителя.Първото междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 5 (пет) на сто от Цената за изпълнение на Договора, а всяко следващо – при реализиране на поне толкова процента от Цената за изпълнение на Договора, равняващи се на процента, обуславящ първото плащане, увеличен минимум с още толкова процента (т.е. при достигане на поне 10%, 15% и т.н. % от Цената за изпълнение на Договора). Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% от стойността на Договора. Остатъкът от сумите по Междинния сертификат и по Сертификата за съществено завършване се изплаща на Изпълнителя в 60-дневен срок, считано от датата на представяне на фактурата.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма: Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА

 Условия: При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението и документите съгласно чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по чл. 47, ал. 2 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса напарични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.3. Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на Строежи от І-ва категория или еквивалентен документ. Когато участникът е обединение, документът се представя от поне един от участниците в обединението. Чуждестранните лица, които са установени в държава – членка на ЕС, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, могат да представят документ по чл. 53а от ЗОП.4. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3 % от общата цена по договора без ДДС, (съгласно образеца – Приложение № 15, в случай на представяне на банкова гаранция) или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD.5. Нотариално заверено копие на Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. В случай на обединение – обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката. 6. Нотариално заверено копие на Сертификат за система за управление на качеството. 7. Чуждестранното лице, определено за изпълнител на обществената поръчка, при подписването на договора следва да представи документ/и от компетентните български институции удостоверяващ/и, че е получил съответните разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа за общия брой работници и служители, посочени от него в Приложение № 12, ако е приложимо.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 7.1, 7.2 и 7.3), представени по реда и начина описан в Документацията за участие. Представят се собственоръчно подписани с трите имена декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители те също представят такива декларации.2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата: 2.1. Не е представил някои от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП.2.2. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.2.3. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.2.4. Участникът не отговаря на изискванията по т. ІІІ.2.2 и т. ІІІ.2.3 от настоящото обявление.2.5. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма.2.6. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.2.7. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения и/или технологично – строителната програма за изпълнение на СМР на Строежа не е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя. 2.8. Не е представен оригинал или нотариално заверен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.2.9. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от фактура за закупуване.2.10. Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, освен ако участникът не докаже, че предложената цена е формирана обективно, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси по ІІІ.2.2, т.А., от които е видно, че финансовите ресурси, кредитната линия или еквивалентния финансов инструмент са предвидени изцяло и само за финансиране на предмета на обществената поръчка.2. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години /2007, 2008 и 2009/, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2007, 2008 и 2009/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови /2007, 2008 и 2009/ години и заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя за последните 3 (три) финансови /2007, 2008 и 2009/ години.3. Информация за общия оборот и за оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката (договори за строителство на пътища, вкл. пътни съоръжения и строителство на авиописти) за последните 3 (три) години /2007,2008 и 2009 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по ІІІ.2.2., т. 2 и т. 3 се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по ІІІ.2.2., т. 1 и т.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в ІІІ.2.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.

 Минимални изисквания: А. Достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 800 000 лв.Б. Оборот от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка (договори за строителство на пътища, вкл. пътни съоръжения, строителство на авиописти) сумарно за последните 3 (три) години /2007, 2008 и 2009/ не по-малко от 8 000 000 лв. без ДДС.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: 1. Списък (Пр. №8) на осн. дог-ри за стр-во, сходно с предмета на ОП (стр-во на пътища, вкл. пътни съор-я, стр-во на авиописти), изп. п/з посл. 5 /2005, 2006, 2007, 2008 и 2009/ г., вкл. договорите по ІІІ.2.3, т.А. Списъкът съдържа обект, възл-л, стойност, дата на скл-не и период на изп-е на договора, номер и дата на акта за предаване на строежа на възл-я или за въвеждането му в експ-я.2. Рефер. за добро изп-е на най–важните стр. обекти, изброени в ІІІ.2.3, т.1 и задължително за тези по ІІІ.2.3, т.А.3. Списък (Пр. №9) на стр. машини и техн. оборудване за изп-е на ОП и на техн. оборудване за изп-не и изсл-не, с което ще се осигурява контрол на кач-то на изп. СМР. Списъкът съдържа наим-е на машината или оборудването, техн. хар-ки, свързани с тяхн. произв-ст и кач-то на СМР и осн-е за ползване от участника (собст-ст, наем, лизинг, предв. договор, др. осн-е, конкр. от участника).4. Списък (Пр. №10) на осн. стр. продукти по ІІІ.2.3, т.В, които ще бъдат доставени за изп-е на ОП. Списъкът съдържа вид, кол-во, данни за кач-то, източник на доставката на осн. стр. продукти и дн. норма на доставката.5. Док-ти, удост. кач-то на стр. продукти по ІІІ.2.3, т.В, издадени в съотв-е с Наредбата за същ. изиск-я към строежите и оценяване съотв-то на стр. продукти, приета с ПМС №325 от 2006 г. (обн., ДВ, бр.106 от 2006 г., попр., бр.3 и бр.9 от 2007 г., изм. и доп., бр.82 от 2008 г.).6. Списък (Пр. №11) на инж.-техн. персонал за осиг-не на техн. рък-во при изп-е на стр-вото, вкл. за осиг-не на контрола на кач-то на лицата по ІІІ.2.3, т.Г. Списъкът съдържа име, образ-е, проф. опит, квал-я и длъжност, която ще изпълнява лицето при изп-е на ОП, инф-я за вида на правоотн. на лицата с участника (трудово, гражд., др.) и наличие на разр-е за пребиваване (виза) и разр-е за работа, ако е прил.Участникът представя док-ти, удост. образ-то, проф. квал-я и опита на лицата по ІІІ.2.3, т.6-дипломи за завършено образ-е и придобита квал-я, труд. книжки, труд. или гражд. договори, лицензи, реф. от работодател и др. док-ти, доказващи посоч. в трудово-биограф. справки данни; трудово-биограф. справки (Пр. №11.2) и декл. по ЗЗЛД (Пр. №11.1) на лицата по ІІІ.2.3, т.Г.7. Справка (Пр. №12) за бр. на работниците и служителите, които ще участват в изп-ето на ОП, която съдържа бр. и специалностите на отд. работници и служители за изп-е на строежа съгл. графика за изп-е по видове работи и инф-я за вида на правоотн. на лицата с участника (трудово, гражд., др.), както и дали са местни лица или лица, граждани на държава член на ЕС, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или на др. държава.В случай, че участник-чужд. лице, е посочил в справката по ІІІ.2.3, т.6 (ако е прил.) и т.7 (Пр. № №11 и 12), че ще изпълни ОП с опр. бр. работници и служители, които не са граждани на държава-членка на ЕС, или на държава-страна по Споразумението за ЕИП, или на КШ, същият следва да представи декл-я (Пр. №17), че ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по бълг. законод-во разр-я за пребиваване (визи) и разр-я за работа на посочените работници и служители.8. Док-ти за внедрена с-ма за упр-е на кач-то, серт. по евр. стандарт (напр. ISO) или екв. на тях док-ти, издадени от независими лица акредитирани по съотв. серия евр. стандарти от ИА "Бълг. служба за акредитация" или от чужд. орган за акредитация, който е пълноправен член на Евр. орг-я за акредитация.9. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, док-те по-горе се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.10. Участникът може да представи удост-е за рег-я в офиц. списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на ЕС. В този случай участ-кът няма да бъде отстранен от процедура за възлагане на ОП на основание, че не е представил някой от изискв. док-ти при условие, че обстоят-вото се доказва от представено удост-е.

 Минимални изисквания: А. През последните 5 (пет) години /2005, 2006, 2007, 2008 и 2009/ да е изпълнил поне три договора за строителство, сходен с предмета на поръчката (строителство на пътища, вкл. пътни съоръжения и строителство на авиописти).Б. Да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка:• Земекопна техника, която да осигурява дневна производителност не по-малка от 150 м3;• Техника за фрезоване на асфалтови настилки, която да осигурява дневна производителност не по-малка от 1 000 м2;• Техника за доставка, полагане и уплътняване на асфалтови настилки, която да осигурява дневна производителност не по-малка от 600 т;• Асфалтосмесителни инсталации с общ капацитет достатъчен да осигури не по-малко от 600 т/дневно;• Трошачно-сортировъчни инсталации (кариерни стопанства), с общ капацитет не по-малък от 150 м3/ден;• Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на материали и работи на Строежа.В. Да има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количества и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект в съответствие с техническите спецификации, определени с документацията, но не по-малко от: • Асфалтови смеси – 36 658 (съгласно проекта) т, с качество в съответствие с раздел 5 000 Асфалтови пластове на Техническата спецификация /ТС/ и в съответствие с Количествената сметка /КС/;• Минерални материали за подосновни и основни пластове – 8 082 (съгласно проекта) м3, с качество в съответствие с раздел 3 500 и 4 000 на ТС и в съответствие с КС.Посочените количества са ориентировъчни, в съответствие с дейностите по строителството и могат да се променят като се увеличават или намаляват.Г. Да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството: • ръководен екип, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, включващ и специалист по контрола на качеството, със следните квалификация и професионален опит: Г.1. ръководител на Строежа – да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ и да има минимум 10 години общ трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 7 години опит в пътния сектор и минимум 4 години на позиция ръководител на строеж или заместник ръководител при строителство на пътни обекти;Г.2. ключовите специалисти – да имат минимум 3 години трудов стаж като строителни инженери/инженер-химици/машинни инженери/инженер геодезист или минимум 5 години трудов стаж като строителни техници в област, приложима към предмета на поръчката (строителство на пътища, вкл. пътни съоръжения, строителство на авиописти);Г.3. координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – да има минимум 1 година трудов стаж на тази позиция.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от участник в него.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

 Основания и мотиви

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

 Показател: Предлагана цена за изпълнение на договора (тежест : 80)

 Показател: Срок за изпълнение на СМР по договора (тежест : 10)

 Показател: Размер на предложената неустойка при лошо или частично изпълнение на СМР (тежест : 10)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Обявление за предварителна информация

 Номер на обявлението в OВ: 2010/S- от 27/02/2010

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 50

 Условия: 1. Върху посочената стойност не се начислява ДДС. 2. Документацията се получава в административната сграда на АПИ, партер, от 14,00 до 16,00 часа всеки работен ден, след обнародване на обявлението в електронната страница на ДВ. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14,00 до 16,00 часа.

 Дата: 25/01/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 17:00

 Дата: 04/02/2011

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 120

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: Административната сграда на АПИ, ет. VІ, ст. 605.

 Време: 10:00

 Лица: Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 Дата: 07/02/2011

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА

 Проект/програма: Средства от структурните фондове на ЕС /финансова схема - BG161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища"/ и републиканския бюджет по Оперативна програма "Регионално развитие".

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Документацията по процедурата е публикувана на интернет адрес на АПИ: www.napi.government.bg

Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 30.12.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcаdmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9356113

 Страна: РБългария

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Е-mail: cpcаdmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9356113

 Страна: РБългария

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 30/12/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование: Агенция "Пътна инфраструктура"

 Пощенски код: 1606

 Място/места за контакт: Завеждащ деловодство при АПИ

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес: бул. "Македония" № 3

 Град: София

 На вниманието на: Деловодство

 Интернет адрес

 Телефон: 02 9520525

Свързани:

І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст. 2
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: д-ция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3, ст. 4
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом