Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи
ИмеГрад: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер179.01 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/19010210.doc

Доставки
 Номер 19 от 01.02.2010

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

 Официално наименование: Община Нова Загора

 Пощенски код: 8900

 За контакти: община Нова Загора

 Електронна поща: Olga_nb@abv.bg

 Факс: 0457 64303

 Адрес: ул. "Петко Енев" № 50

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Нова Загора

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: Олга Бишир

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя

 Телефон: 0457 62164

 Адрес на профила на купувача

 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:

 Наименование: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Нова Загора, детска ясла склад № 1 и № 2, Дом за стари хора, с. Баня, ДОВДЛРГ "Мария Роза", с. Асеновец, ЗЖМХЛУУ, общ. Нова Загора.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG342

 Място на изпълнение: Франко складовете на детските заведения на територията на община Нова Загора, Дома за стари хора, с. Баня, ДОВДЛРГ, с. Асеновец,ЗЖМХЛУУ, гр. Нова Загора

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:

 Описание: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Нова Загора, детска ясла склад № 1 и № 2, Дом за стари хора, с. Баня, ДОВДЛРГ "Мария Роза", с. Асеновец, ЗЖМХЛУУ, общ. Нова Загора.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 15897200: Консервирани хранителни продукти

 Доп. предмети: 15100000: Месо и месни продукти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Доставка на хранителни продукти "Месо и месни продукти" на стойност 47457 лв. без ДДС и "Консерви" на стойност 34426 лв. без ДДС. Възложителя си запазва правото да увеличи или намали обема на поръчката, в зависимост от потребностите на обслужваните звена.

 Прогнозна стойност: 81883

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение

 Крайна дата: 31/12/2010

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

 Описание: Гаранцията за участие за двете обособени позиции е в размер на 700 лв. Гаранция за участие за обособена позиция "Месо и месни продукти" – 400 лв. Гаранция за участие за обособена позиция "Консерви" – 300 лв. Гаранциите се представят в една от следните форми: а/ парична сума, внесена в касата на Община Нова Загора или по банкова сметка BG54BUIN79033355777737, банков код BUINBGSF, при ТБ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД, клон Стара Загора, офис Нова Загора; б/ банкова гаранция. Когато участникът е обединение на ЮЛ и/или ФЛ, гаранцията за участие се внася/представя от името на обединението, а гаранцията за изпълнение на договора от новосъздаденото юридическо лице. Срок на валидност на гаранциите: при банкова гаранция за участие - не по-малък от срока на валидност на офертата; за изпълнение - съгласно условията на документацията за участие. Кандидатът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 Условия: Начин на плащане - след представяне на фактура. Доставната цена може да се актуализира периодично за всички доставени продукти, като се запазва процентното съотношение между предложената цена на определения кандидат за изпълнител на поръчката и осреднената за Сливенска област цена на едро за отделните продукти, представена от "САПИ" - ООД към момента на разглеждане на офертите. Полученото процентно съотношение между двете цени ще се запазва постоянно при последващи промени в цените по време на изпълнение на поръчката. Бюлетинът с осреднените цени на едро за Сливенска област изготвен от "САПИ" ООД за датата на търга се осигурява от Възложителя. За актуализация на доставните цени бюлетинът на "САПИ" ООД се осигурява от изпълнителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

 Изискване: Юридическо лице регистрирано по Търговския закон.

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

 Други особени условия

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за първоначална регистрация копие от регистрация по БУЛСТАТ, в случаите когато участника не е посочил ЕИК; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответно еквивалентен документ издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 2. Договор за създаване на обединение, когато участникът е обединение на ФЛ и/или ЮЛ/нотариално заверено копие/; 3. Документ за регистрация по ЗДДС /ако има такава/; 4. Годишен баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 год. 5. Удостоверение от обслужваща банка, доказващо финансова надеждност на участника /банкова референция/ – оригинал или нотариално заверено копие. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП . Когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, трябва да посочи % на тяхното участие и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълняват. Подизпълнителите задължително представят документи съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. 8. Доказателства за наличието на собствени или наети транспортни средства със специално предназначение, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти. Документи удостоверяващи ползването – препис от удостоверение за регистрация на транспортното средство в КАТ или договор за наем, договор за покупко-продажба, лизинг. Документи удостоверяващи съответствието на транспортните средства със санитарно-хигиенните изисквания за транспортиране на хранителни продукти - нотариално заверен препис от удостоверение от РИОКЗ. 9. Доказателства за наличие на собствена или наета база за търговия или производство /магазин, склад/. Документи, удостоверяващи ползването – препис от нотариален акт, договор за наем. За тези обекти задължително се представя нотариално заверен препис от удостоверение за регистрация на обекта по Закона за храните, издадено от Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и/или Регионална ветеринарно – медицинска служба. 10. Списък на изпълнените договори за доставки на хранителни продукти, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките се приемат от възложителя, ако са представени в оригинал или ксерокопие, заверено и подпечатано от участника и съдържат адрес и телефон на издателя на препоръката.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: Годишен баланс и отчет за приходи и разходи за 2009 г.

 Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1. Да разполага със собствени или наети специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти. 2. Да разполага със собствена или наета база за търговия с хранителни продукти или производство на хранителни продукти /магазин, склад/, регистрирана в РИОКОЗ и/или Регионална ветеринарно – медицинска служба.

 Минимални изисквания: Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога

 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

 Критерий за оценка: най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)

 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в ДВ

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 12

 Условия: Документацията се получава в стая № 26 - ІІІ етаж, срещу документ за платена такса в размер на 12,00 лева с вкл. ДДС в касата на Община Нова Загора. Когато участникът е обединение на ЮЛ и/или ФЛ, тръжната документация се получава от името на обединението.

 Дата: 12/03/2010

 Валута: EUR

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

 Час: 17:00

 Дата: 23/03/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Административната сграда на Община Нова Загора, ІІ етаж, залата на Общината.

 Час: 14:00

 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 Дата: 24/03/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

 Допълнителна информация

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/01/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие

 Официално наименование

 Пощенски код

 За контакти

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

 Лице за контакти

 Интернет адрес

 Телефон

 Държава

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Месо и месни продукти

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Нова Загора, детска ясла склад № 1 и № 2, Дом за стари хора, с. Баня, ДОВДЛРГ "Мария Роза", с. Асеновец, ЗЖМХЛУУ, общ. Нова Загора.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 15100000: Месо и месни продукти

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 47457

 Описание: Доставка на хранителни продукти "Месо и месни продукти" на стойност 47457 лв. без ДДС. Възложителя си запазва правото да увеличи или намали обема на поръчката, в зависимост от потребностите на обслужваните звена.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване: 31/12/2010

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Консерви

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Нова Загора, детска ясла склад № 1 и № 2, Дом за стари хора, с. Баня, ДОВДЛРГ "Мария Роза", с. Асеновец, ЗЖМХЛУУ, общ. Нова Загора.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

 Oсн. предмет: 15897200: Консервирани хранителни продукти

3) Количество или обем

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност: 34426

 Описание: Доставка на хранителни продукти "Консерви" на стойност 34426 лв. без ДДС. Възложителя си запазва правото да увеличи или намали обема на поръчката, в зависимост от потребностите на обслужваните звена.

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

 Срок в дни

 Дата за завършване: 31/12/2010

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация

 Информация

Свързани:

Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Стара Загора  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Ремонт на в и к мрежи и съоръжения експлоатирани от „В и К” еоод, Стара Загора, на територията на експлоатационни райони...
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Раднево  Адрес за допълнителни документи
Основна/и дейност/и: Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Раднево  Адрес за допълнителни документи
Основна/и дейност/и: Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Добрич  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Строителен надзор върху ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по сгради на образователна и културна...
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: София  Адрес за допълнителни документи
Вид на възложителя: Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Видин  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Доставка и монтаж на оборудване и съоръжения за Дом за стари хора – с. Кутово и Дом за деца с умствена изостаналост...
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Велико Търново  Адрес за допълнителни документи
Официално наименование: "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар- велико Търново" еоод
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Бойчиновци  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Събиране, извозване и доставяне на мястото за обезвреждане Регионално депо гр. Монтана на битовите отпадъци, генерирани...
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Нова Загора, детска ясла склад...
Град: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи iconГрад: Чепеларе  Адрес за допълнителни документи
Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом