Недвижими културни ценности в Асеновград и общината
ИмеНедвижими културни ценности в Асеновград и общината
страница1/4
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер378.39 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/docs2/Analiz na deinostta v napravlenie Kultura.doc
  1   2   3   4
Анализ на дейността в направление „Култура”


Настоящият анализ е етап от процеса на разработване на Програма за развитие на културата за периода 2014 - 2020г.

Анализът отчита моментното състояние на културните институции, дейностите в направление „Култура”, както и други фактори, които оформят културната среда в Асеновград. Посочва постигнатите успехи, работещи практики и механизми, проблеми в тяхната работа и препоръки. Настоящият анализ ще определи основните насоки, върху които следва да се изгражда моделът на културната политика на Община Асеновград в периода 2014-2020г., така че да се създадат условия за съхранение, развитие и обогатяване на всички направления в сферата на културата като фактори за устойчивост на културната памет и историческото наследство, като източник на духовна принадлежност и самочуствие.


Основните функции на дейност ”Култура” са свързани със съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на територията на общината, подпомагане на културните институции, организации и творци, организация на културни събития от местния и национален културен календар с цел съхраняване на националните и местни традиции и идентичност.


Обхват на дейността на дейност „Култура”

Основната цел на дейност „Култура” е удовлетворяване в максимална степен на духовните потребности и изискванията на населението чрез:

 • Оптимизиране на административния процес чрез адекватни, целесъобразни и ефективни действия, съобразени с изискванията на граждани, организации и творци на изкуството и културата

 • Точно, добросъвестно и безпристрастно изпълнение на служебните задължения от страна на служителите в съотвествие с действащите законови и нормативни изисквания

 • Ефективно и целесъобразно планиране, разпределение и разходване на ресурсите

 • Реализиране на инвестиционни проекти за подобряване на материално - техническата база на институциите и звената в сферата на културата

 • Организация на културни събития и координиране на дейността на отделните звена

 1. Недвижими културни ценности в Асеновград и общината

Единичното деклариране на недвижимото културно наследство в общината започва от 1940г., а системно - от 1969г. съвместно с Историческия музей и специалисти от НИНКН. До 1983г. в изпълнение на държавни планови задачи са декларирани обекти на територията на града, манастирите, Асенова крепост, а в Горни Воден - няколко къщи и крепостта при параклиса „Св. Димитър”. На няколко пъти е извършвана актуализация на списъците. Последната актуализация 2009 г. /протокол № 16/24.07.2008г. от заседание на Експертния съвет на НИНКН / е инициирана от Общината и ИМ и включва пълно актуализиране на недвижимите културни ценности в гр. Асеновград без кв. Горни и Долни Воден. Според тези списъци недвижимите културни ценности в града са 105 бр., като някои от тях са част от групови комплекси. От тях 5 са с национално значение, а останалите – от местно значение и за сведение. Археологическите обекти Асенова крепост и Беланташ са със статут „национално значение”. Направени са охранителни зони за груповите и археологическите комплекси. Недвижимите културни ценности в селата /предимно църкви, училища, обществени сгради от нач. на ХХ век/ не са декларирани, въпреки че някои от тях имат неоспорими художествени и архитектурни достойнства. Извън последната актуализация поради липса на кадастрални планове са останали обектите в кв. Горни и Долни Воден, въпреки че има готова документация за това. Там е много наложителна актуализация на археологическите обекти и определяне на охранителни зони около тях.

Недостатък на този актуализиран списък е, че не включва недвижимите културни ценности на територията на цялата община. Никога експерти на НИНКН не са правили обходи на селски църкви и параклиси и те не са декларирани. Наложително е в общината да има архитект, който да движи всички въпроси, свързани с недвижимото архитектурно наследство.


Исторически ценности:

Асенова крепост е най-известния ни обект от национално значение. В момента на крепостта се реализира проект „Асеновград - свещената порта на Родопите” по ОП „Регионално развитие”, финансиран от ЕФ за регионално развитие и от държавния бюджет на РБ. Основните дейности на проекта са насочени към цялостно и трайно подобряване и обновяване на визията на историческия комплекс. Проектът предвижда реставрация и консервация на паметника на културата, както и подобряване на инфраструктурата около него: разширяване на съществуващия паркинг и изграждане на голям информационен център, монтиране на парапети, осветление. Дейностите по проекта включват мерки за цялостно и трайно подобряване и обновяване на визията на историческия комплекс, социализация на кпиптата на крепостната църква, подобряване на подхода към крепостта, изграждане на дребномащабна и поддържаща туристическа инфраструктура и разработване на географска информационна система. През 2011 г. се проведоха археологически разкопки , финансирани от МК.До тогава разкопките се финансираха от бюджета на ИМ.

Беланташ е другия ни обект от национално значение, който все още не е отдаден на община Асеновград за стопанисване. Това трябва да бъде насоката, по която да се работи в следващите години, за да може и това древно светилище да се превърне в посещавана туристическа атракция. Това е обект, по който може да се търсят начини за финансиране по европейски проекти


Препоръки:

Налага се да се инициира експертна комисия от НИНКН и да се извършат следните действия:

1. Да се преактуализира списъка с обектите в Асеновград, като изключи компрометираните и самосрутени сгради.

2. Да се направи обход в селата, за да се изготви списък с предложение за деклариране на недвижимите културни ценности.

3.Да се довърши актуализацията на обектите в кв. Долни Воден

4.Да се подготви проектна документация за цялостна реставрация на най-застрашените обекти, която да бъде одобрена от НИНКН. За целта е нужно официално писмо до директора на НИНКН, осигуряване на средства за екип и пълно съдействие от техническите служби в общината и ИМ.

5. Да се работи в насока художествено осветление на емблематични за града сгради и места.


6.Съществуващите културни и исторически обекти да се интегрират с културни мероприятия и атракциони с цел представянето им в един модерен и атрактивен начин.

7.Всяка асеновградска забележителност да има специализирана страница и да бъде представена в социалните мрежи.

8.Редовно да се актуализира археологическата карта на общината. Общината да подкрепя и финансира археологическите проучвания на значими обекти.

9.Да се предприемат необходимите действия за актуване и прехвърляне за управление към общината на всички значими археологически обекти.

10.Да се предприемат действия с партньорството на висши училища и институти за привличане на чужди или смесени археологически експедиции на територията на общината.

11. Да се включат главните местни забележителности във всички справочници и гидове в страната.

12.Да се разработи рекламно - маркетингова програма за по- важните обекти на територията на общината

II. Кратка характеристика на културните институти в Община Асеновград

А. Делегирани от държавата дейности:


1. Исторически музей Асеноврад


1.1.Статут на институцията:

Исторически музей – Асеновград е културна и научна организация, включена в Регистъра на МК с Удостоверение № 73/131/ от 12.03. 2008г. Той е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити към Община Асеновград. Общината дофинансира дейността на ИМ при необходимост.


1.2.Сграден фонд:


Музеят стопанисва следните сгради: на пл. „Акад.Николай Хайтов”№1 /общоисторическа експозиция/, на ул. „Станимака”№34 / експозиция „Представителен градски бит”/, на ул. „Св. Георги №15 / старинно училище „Св. Георги/, павилион на НПК „Асенова крепост”. Сградите с експозиции са недвижими културни ценности – собственост на Община Асеновград. Не са отдадени за стопанисване и управление от Исторически музей, което е нарушение на чл. 25, ал. 2 на ЗКН.

Проблемите тук са следните:

 • Централната сграда има много добро местоположение от гледна точка на туристопотока, но другите две експозиции се нуждаят от реклама и социализация.

 • Музейният сграден фонд е с морално остарели и енергийно неефективни системи за отопление и осветление.

 • Липса на фондохранилище, с което става практически невъзможна част от работата на специалистите.

 • Липса на достъпна среда в музея за хора в неравностойно положение.

 • Липса на музеен магазин, кафенета и др. рекреационни зони, макар че и трите сгради имат възможности за това.

 • Невъзможност за осъществяване на превантивни консервационни дейности - мониторинг и контрол на условията за съхранение и представяне на движимите културни ценности.

За решаването на тези проблеми е нужна изключителната подкрепа на Общината и включването на музея в инвестиционни програми и различни проекти.

Препоръки:

Добре е да се помисли за цялостното преместване на музея в по-голяма и удобна за целите му сграда.


1.3.Числен състав:


Личният състав на музея е 7 щата: директор, трима уредници, екскурзовод, счетоводител, чистач.

Проблеми: Липсва кадрова обезпеченост за всички отдели, както и фондохранител и отдел „Връзки с обществеността”. Към музея може да се разклие отдел „Изкуство” и да се направи картинна експозиция.

1.4.Основна дейност:

Дейността на музея е обособена в пет направления: научно-изследователска, събирателска, фондова, експозиционна и популяризаторска работа. Уредниците, които са по един в отдел, се занимават с всичко – проучване, документиране, научна обработка и експониране на културните ценности. В резултат на тяхната дейност е постигнато следното:

 • Във фондовете са включени над 20 000 движими културни ценности, от които около 1500 са представени в експозиции.

 • Експозиционни площи на трите сгради са приблизително 1 100кв. м

От 2005г. редовно се провеждат разкопки на Асенова крепост. През 2011г. музеят взе участие в разкопките на Беланташ. Правят се системни обходи на територията на общината.

 • Годишно се представят 15-17 временни и тематични изложби, включително гостуващи в други музеи.

 • Научните публикации на уредниците са средно 5 за година.

 • Организират се 1-2 научни форума за година – конференции, кръгли маси и др.

 • Извършва се реставрация и консервация на застрашени културни ценности със средства, осигурени по проекти.

 • Музеят е публикувал три специализирани издания – сборник от научна конференция, каталог на мобилна изложба и исторически очерк за Асенова крепост. Отпечатани са дипляни за безплатно разпространение.

 • Музейните специалисти провеждат 2 образователни програми с ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.


Проблеми:


 • Липса на законова уредба, регламентираща размера на средствата, предвидени за финансиране на дейностите по опазване на движими културни ценности в държавния и общинския бюджет

 • Липса на Общински фонд „Култура”.


1.5. Финансиране

Музеят получава делегирана субсидия за седем щата, а издържа осем. Тази сума, освен заплатите, покрива цялостната музейна дейност. В резултат на това проблемите тук са най-много:

 • Финансирането на основните музейни дейности - издирване (вкл. теренни проучвания), изследване и опазване (документиране, консервация/реставрация, проучване и публикации), представяне и популяризиране на движимото културно наследство е крайно ограничено.

 • Липса на средства за ремонт и усъвършенстване на музейната инфраструктура.

 • Липса на средства за обновяване на музейните експозиции и специализираното оборудване /витрини, осветление, инсталации и др./.

 • Поради недостиг на финансови средства музеят от години не прави откупки на движими културни ценности.

 • Липса на система за допълнително финансово стимулиране на музейните специалисти при изготвяне и реализиране на проекти с външно финансиране.

 • Липсата на ясни критерии и показатели при определянето на бюджета на музея, съобразени с обема и спецификата на стопанисвания сграден фонд на практика блокират музейните дейности.

 • Недостатъчните средства в музея за превантивна консервационна и реставрационна дейност и за осигуряване на подходящи условия за съхранение и представяне на експонатите води до влошаване на тяхното състояние.


Препоръки:

 • Осигуряване на целево финансиране за развитие на материалната база в сферата на опазване на културното наследство

 • изграждане на нови и модернизиране на съществуващите експозиции

 • осигуряване на музейно оборудване за мониторинг и контрол на условията за съхранение на движимите културни ценности в експозиционните зали

 • Изграждане на фондохранилище.

 • Осигуряване на бюджет за финансиране на проектен принцип за мобилни изложби, образователни програми и експозиции за различни таргет групи /хора в неравностойно положение, детска публика, малцинства и др./.

 • Участие на общинската власт при осигуряване на допълнително финансиране на музеите чрез подготовка и реализиране на проекти.


1.6. Човешки ресурси:

Всички специалисти в музея са с академично образование, като по-голямата част от тях са млади хора.

Проблемите тук са:


 • Изключително ниско заплащане на работещите, липса на възможности за професионално израстване.

 • Щатната численост е под критичния минимум, което налага музейните специалисти да изпълняват повече от една длъжности и да работят в извънработно време без това да влияе на заплащането им и същевременно влошава качеството на извършената работа.

 • Липса на програми и финансиране за повишаване на професионалната квалификация, профилирани обучения и специализации на служителите в музея.

 • Липсва допълнителна квалификация на музейните специалисти за работа със специализиран софтуер и иновативни технологии, което води до недостатъчен опит в използването и прилагането на съвременни методи, технически средства и информационни системи, както и в подготвянето и управлението на проекти.Препоръки:


 • Усъвършенстване на нормативната уредба с цел изясняване статута на работещите в музейната мрежа специалисти и гарантиране на адекватното им заплащане.

 • Назначаване на специалисти с различна професионална квалификация /за управление на проекти, музейни педагози, дизайн, маркетинг, реклама, връзки с обществеността и др./

 • Развитие на научния потенциал, следдипломна квалификация, обмяна на опит и добри практики, образователни програми. Организиране на специализирани обучения за служителите в музея.

 • Изработване и въвеждане на нови типови длъжностни характеристики за различните музейни специалисти, които да са съобразени със специфичния характер на музейните професии, необходимата квалификация, сложността на труда, отговорностите и др., обвързани с финансови стимули.


1.7. Музейни дейности и културен продукт:

Музеят разполага с богати фондове във всички отдели. Извършва се сериозна научно-изследователска дейност, правят се археологически разкопки. От трите експозиции едната е нова /училище „Св. Георги”/, едната е реновирана /общоисторическата/, а етнографската е от 1989г. Специалистите нееднократно са разработвали и участвали в различни проекти. Вложени са немалко усилия за осигуряване на средства по проекти за реставрация. За привличане на нови публики музеят залага на образователните програми и временните изложби. В последно време се направи много за рекламата на музея, включително и в Интернет.

  1   2   3   4

Свързани:

Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconДигитализация на триизмерни културни ценности. Проблеми и финансиране
С тази технология са цифровизирани и малък брой триизмерните движими и недвижими културни ценности. Би трябвало обаче да се премине...
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconПостановление №45 от 25 февруари 2011 г за приемане на Наредба за обхвата, струк­турата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности
Член единствен. Приема Наредба за обхва­та, структурата, съдържанието и методологи­ята за изработване на плановете за опазване и...
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconПостановление №45 от 25 февруари 2011 г за приемане на Наредба за обхвата, струк­турата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности
Член единствен. Приема Наредба за обхва­та, структурата, съдържанието и методологи­ята за изработване на плановете за опазване и...
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconНаредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности глава първа общи положения чл. 1
Чл. С наредбата се определят обхватът, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление...
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconЗа реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности глава първа общи положения Чл. 1
Националния регистър на недвижимите културни ценности, наричан по – нататък „регистъра” и подлежащите на вписване обстоятелства
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconВтора условия и ред за възпроизвеждане на културни ценности в копия и реплики
Наредба № н-00-0005 от 06. 2010 г за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско...
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината icon2011 г за изменение и допълнение на Наредба № н-3 от 2009 г за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности
Наредба № н-3 от 2009 г за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconПредложение на Община Асеновград за съвместни проекти със съседни общини за включване в Плановете за развитие на общината и в Регионалния план за развитие за
Основен ремонт и рехабилитация на път ІV – 86024 Асеновград /іі-96-“Пловдив-Смолян”/ Асенова крепост – с. Лясково – с. Яворово –...
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconИнструкция за взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи и Прокуратурата на Република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности Раздел I
Чл. (1) С тази инструкция се урежда взаимодействието между органите и/или оправомощените лица на Министерството на културата (МК),...
Недвижими културни ценности в Асеновград и общината iconОбщинската културно-просветна политика се осъществява чрез активното участие на 27-те читалища и действащите към тях библиотеки с общо над 200 000 книжен фонд
Народните читалища в общината изпълняват уникалната си мисия да съхраняват и развиват местните традиции и културни ценности. Те правят...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом