Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
страница7/7
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.95 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia/39_920_1.do
1   2   3   4   5   6   7

7. Заключения и препоръки7.1. Общи изводи за услугите за деца:


 • В община Асеновград делът на институционализираните деца е твърде висок. И двете специализирани институции за деца на територията на общината имат нужда от сериозна методическа и материална подкрепа при извършване на реформите в тях. Без нея те не могат да ги реализират.
 • Дейността по предоставяне на социални услуги за деца в общността – ДЦДУ и ЦОП са все още в начална фаза. Същите функционират от 2009 г. Необходимо е да се постигнат не само количествените показатели /запълване на капацитет/, но и постепенно достигане оптимално ниво на качеството на предоставяните услуги и отговаряне на необходимите стандарти.

 • ДЦДУ – Асеновград функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 30 деца – необходимо е да продължи да функционира като се развива в насока подобряване качеството на осъществяваната дейност, търсене на възможност за разширение на сградния фонд – посрещане на нуждите на потребителите на услугата. Необходимо е да се потърси възможност за транспорт на децата с увреждания до Дневния център.

 • Анализът на настаняванията в специализираните институции за деца показва, че въпреки намаляващия брой на настанявания, все още има случаи, при които децата се настаняват поради бедност на семейства. Съществуващият проблем би могъл да се реши, чрез развитие на услугите в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки), предоставяни от Центъра за обществена подкрепа – Асеновград.

 • Съществува риск големият брой на деца (от 0 до 3 години), настанени в специализирана институция да се запази, тъй като липсват достатъчно услуги, които да предотвратяват ранното настаняване на деца в институция. Необходимо е функционирането на услуга в тази насока с регионален обхват - Регионален център за превенция на изоставянето с териториален обхват област Пловдив.
 • Няма достатъчно специализирани социални услуги в общността или от резидентен тип не само в община Асеновград, но и на територията на област Пловдив за деца, жертви на насилие, поради което не могат да бъдат посрещнати потребностите на тази целева група. Същата е с тенденция да нараства както поради специфичната социална ситуация в страната като цяло, така и поради повишаване на обществената чувствителност към проблема.

 • В община Асеновград не е достатъчно развита приемната грижа. Настаняването при близки и роднини се използва в по-голяма степен като алтернатива на институционалната грижа.

 • В община Асеновград услуги в насока работа с деца и младежи с отклоняващо се поведение се предоставят от социално-педагогическия кабинет към МКБНПП, както и от Центъра за обществена подкрепа - Асеновград. Необходимо е оптимизиране на дейността.

 • Персоналът на услугите за деца се нуждае от системна подкрепа по отношение на методическа помощ, обучение и супервизия.

 • Необходимо е сериозно екипно взаимодействие между структурите на държавна, местна власт и гражданския сектор за успешно реализиране на социалната политика на местно ниво.7.2. Изводи за услугите за възрастни:


 • Развита и отговаряща на потребностите на целевата група на хората с увреждания и възрастните хора е услугата „Домашен социален патронаж”. Могат да се потърсят възможности за разширяване както на териториалния обхват на услугата, така и на включените дейности в рамките на социалната услуга като се осигури допълнително финансиране за това включително и по проекти.

 • Услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” отговарят на констатираната висока потребност на лицата с увреждания от посочените услуги и кореспондират с общата насоченост за подобряване качеството на живот на лицата чрез предоставянето на социални услуги в семейна среда. Необходимо е да се потърсят форми за предоставянето на услугата на територията на община Асеновград – потенциалната рискова група за тази услуга надхвърля 200 лица.

 • Една от специфичните целеви групи в риск, чийто потребности не са посрещнати, са групата на хората с тежки психически увреждания, които не могат да се отглеждат в семейна среда. В Д”СП” – Асеновград са регистрирани 5 лица, чакащи настаняване в специализирана институция за възрастни с психически увреждания, още две лица от тази целева група са подали документи за настаняване поради изчерпване на възможностите за отглеждане в семейна среда. Необходимо е да се планира разкриването на социална услуга за тази група хора с регионален обхват.

 • От община Асеновград за периода 2007-2010 г. в Домове за стари хора извън община Асеновград са настанени 15 лица, от които 10 лица в Домове за стари хора извън област Пловдив. Необходимо е да се планира разкриването на социална услуга за тази група хора с регионален обхват.

 • ДВХФУ – Асеновград няма сектор за жени. Същото налага настаняване на нуждаещи се жени в домове извън територията на общината и областта. Сградният фонд на дома не позволява обособяването на подобен сектор, но теренът позволява разширение и изграждане на допълнителни помещения.

 • За периода от от 2007 до 2009 г. в Център за временно настаняване на настанени 2 лица от община Асеновград. Независимо от малкия брой подобни случаи, същите изискват спешна интервенция, която е затруднена поради факта, че посочената социална услуга в повечето случаи е с общински обхват. Необходимо е да се предвиди подобна социална услуга с регионален обхват. Няма ресурс и потребност за разкриване на подобна услуга на територията на община Асеновград.

 • Една от специфичните целеви групи е тази на пълнолетните лица, напускащи ДДЛГР „Т. Войвода”. Към настоящия момент 12 от децата на възраст над 13 години са вписани в регистъра на деца, подлежащи на пълно осиновяване. Възрастта на децата препятства тяхното осиновяване, което изисква да се планира разкриване на социална услуга – „Преходно жилище” и социална услуга „Защитено жилище” за деца, напускащи институцията


7.3. Препоръки

7.3.1. Общи препоръки към Областната стратегия за развитие на социалните услуги:


 • Необходимо е да се развие максимално широко партньорство и включване на всички заинтересовани страни в разработването на Областната стратегия за социалните услуги. Специфичните характеристики на проблемите на рисковите групи –високият общ брой на индивидите и групите в риск, изискват решения на областно ниво.

 • Такъв тип комплексна интервенция може да бъде инициирана и осъществявана със съвместните усилия на всички заинтересовани страни. На първо място, това са кметовете, Общинските съвети, доставчиците на услуги, НПО на общинско ниво, а на областно ниво – Областна управа и местно-базираните структури на съответните министерства и държавни агенции.

 • Приоритетно направление на стратегията трябва да бъде развитието на мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата с деца в риск, поради бедност, безработица, лоши битови условия на семействата.

 • Друго направление на областната стратегия за социалните услуги трябва да стане деинституционализацията, с развитието на максимално широк спектър от услуги за семействата в риск с цел превенция на изоставянето и за извеждане на децата от институциите.

 • В Областната стратегия да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на липсата на персонал и/или неговата недостатъчна квалификация, без което е трудно осъществимо развитието на необходимите социални услуги в малките населени места и общини.

 • Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

 • Подпомагане развитието на капацитета на неправителствения сектор за участие в разработването и прилагането на местни политики, чрез подобрено партньорство с местните (общински) власти в процеса на областното планиране на социални услуги, както и включване в доставянето.

 • Необходимо е разнообразяване на социалните услуги и развиване на нови и гъвкави, алтернативни услуги, които да съответстват на спецификата на потребностите на рисковите групи в областта и се експериментира с форми на социална подкрепа – като мобилна работа, подкрепа в домашни условия, жилищно настаняване с различни степени на подкрепа и др.

 • Необходимо е общините да си взаимодействат на регионално ниво - например за връщане на лица от специализирани институции от други общини и региони или чрез създаване на съвместни специализирани услуги за специфични рискови групи.

 • Услугите покриват нужди, които са предмет на други сфери – да се определят проблемите, за които е необходимо развиване на социални услуги и такива, за които са необходими други мерки.7.3.2. Препоръки за развитие на социални услуги за деца 1. Преструктуриране на ДДЛРГ „Т. Войвода” в социални услуги от резидентен тип и социални услуги в общността:
 • Център за настаняване от семеен тип за деца – 15 деца
 • Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – 15 деца. В ДДЛРГ „Гергана” и ДДЛРГ „Т. Войвода” са настанени общо 8 деца с трайни увреждания, установени от компетентните органи. Общо 28 деца са със сериозни здравословни проблеми. Целесъобразно е планиране развитието на социална услуга от резидентен тип – ЦНСТ за деца с увреждания на територията на община Асеновград – в гр. Асеновград или ЦНСТ за деца с увреждания с регионален обхват на територията на област Пловдив.

 • Преходно жилище – 7 деца
 1. Преструктуриране на ДДЛРГ „Гергана ” в социални услуги от резидентен тип
 • Център за настаняване от семеен тип за деца на възраст от 3 до 12 години – 15 деца

 • Кризисен център за деца, преживели насилие с капацитет 8-10 деца
 1. ДЦДУ – Асеновград е необходимо да продължи да функционира в насока подобряване качеството на осъществяваната дейност, търсене на възможност за разширение на сградния фонд – посрещане на нуждите. Необходимо е да се потърси възможност за транспорт за децата с увреждания до центъра.

 2. ЦОП – Асеновград е необходимо да продължи да функционира в насока постигане не само количествените показатели /запълване на капацитета от 80 места/, но и на качествените показатели за предоставянето на услугата.

 3. Необходимо е да се предвиди функционирането на социална услуга за превенция на изоставянето на ниво родилен дом с териториален обхват област Пловдив.7.3.3. Препоръки за развитие на социални услуги за възрастни /лица над 18 години/


 1. Разкриване на “Защитено жилище” за децата, напускащи институцията ДДЛРГ с капацитет 6-10 деца в община Асеновград. Същото може да бъде и с регионален обхват.
 1. Развитие на услугата Домашен социален патронаж. Могат да се потърсят възможности за разширяване както териториалния обхват на услугата, така и включените дейности в рамките на социалната услуга.

 2. Услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” с годините доказаха своята ефективност. Същите отговарят на констатираната висока потребност на лицата с увреждания от посочената услуга и кореспондират с общата насоченост за подобряване качеството на живот на лицата чрез предоставянето на социални услуги в семейна среда. Необходимо е да се потърсят форми за предоставянето на услугата на територията на община Асеновград – потенциалната рискова група за тази услуга надхвърля 200 лица.

 3. Необходимост от договореност съществуващата услуга - Център за временно настаняване в Пловдив да функционира с регионален обхват.
 1. Необходимост от социална услуга от резидентет тип за лица с тежки психически увреждания с регионален обхват.
 1. Необходимост от социална услуга от резидентет тип за стари хора с регионален обхват. ДСХ – Старосел и ДСХ – Пловдив не покриват потребността на рисковата група.

Използвани съкращения (абревиатури)


ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

ДСХ

Дом за стари хора

ДВХФУ

Дом за възрастни хора с физически увреждания

ДВХПР

Дом за възрастни хора с психически разстройства

ДВХД

Дом за възрастни хора с деменция

ЗМБ

Звено „Майка и бебе”


1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом