Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
страница6/7
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.95 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia/39_920_1.do
1   2   3   4   5   6   7

6.2. Финансов анализ на дейностите на община Асеновград


За община Асеновград съотношението „държавни дейности/местни дейности” е 50% към 50%. Що се отнася до социалните услуги в общата структура на разходите за държавни дейности в община Асеновград те стоят на трето място с дял от 8,38%. В структурата на разходите за местни дейности разходите за социални услуги заемат едва 6-то място с 3,93%. При фактическо участие в „класирането” само на осем функции, заеманите места красноречиво говорят за мястото и ролята на социалните разходи в общите бюджетни разходи на общината. След тях се намират разходите за, здравеопазване (което в голямата си част е приватизирано) и отбрана и сигурност. Почти трикратното превишение на разходите за държавно-делегирани дейности над разходите за местни социални дейности показва голямата зависимост на развитието в този сектор от волята на централните управленски органи. От друга гледна точка обаче социалните услуги могат да се разглеждат като възможност за допълнителна заетост и решаване на някои неотложни проблеми.


Въз основа на направения анализ могат да се направят някои по-общи изводи:

На първо място трябва да се посочи силната зависимост на общините от републиканския бюджет, от който получават различни субсидии – за делегираните от държавата дейности и изравнителни субсидии, чрез които се осигурява финансиране и на местните дейности. В този смисъл е целесъобразно да продължи процесът на финансова децентрализация, за да може общините да постигнат по-голяма самостоятелност в плановия и изпълнителски процес. Това ще позволи по-гъвкаво да се управляват наличните финансови средства, тъй като ще има по-големи възможности за маневриране при решаването на съществуващите задачи на местно равнище.


На второ място може да се постави самият процес на планиране, който сега повече е фокусиран към националните приоритети и програми, откъдето и по линията на които се получават преобладаващите средства за общински нужди.

Общинският процес на планиране в голяма степен е предопределен от вижданията на централните управленски органи. В него „местните средства” играят помощна роля, която понякога е крайно незначителна поради незначителната величина на местните собствени средства. Затова и бюджетирането, когато се отчита определящата роля на получаваните от републиканския бюджет средства, има водеща роля спрямо фактическия процес на планиране съгласно разпоредбите на Закона за регионалното планиране.


На трето място е необходимо да се търси по-нататъшно преструктуриране на общинските разходи, като се има предвид застаряващото население и обезлюдяването на цели райони, особено в малките общини, както и икономическата миграция на част от населението особено на двете водещи общини в областта. Тук въпросът не трябва да се свежда до даване на по-голям приоритет на разходите за социални услуги, а до по-голяма балансираност на всички разходи, с които трябва да се осигури подходяща икономически ефективна и социално приемлива среда за живеене, като не се допуска пълно обезлюдяване на иначе умиращи вече населени места, които в бъдеще ще трябва наново да се усвояват.


На четвърто, но не на последно място, стои въпросът за капиталовите разходи. Те засега заемат 18,18% от всички бюджетни разходи в областта. Всички разходи са в размер на 31 389 847 лв. Капиталови разходи – 5 707 539 лв. Държавни дейности – 185 887 лв., Общински дейносдти – 5 363 964 лв., дофинансиране – 157 688 лв. Очевидно е, че за дългосрочно решаване на общинските проблеми, в т.ч. на социалните в тесния смисъл на думата с такъв дял на капиталовложенията трудно може да се говори. Защото общият анализ на ситуацията показва, че в много случаи трябва да се създаде нова среда, а не толкова да се поддържа съществуващата. Но този резултат може да се постигне само при наличието на сериозни инвестиции, което предполага сериозен анализ и разработка на инвестиционни проекти, чието финансиране трябва да се осигури не само със средства от общинските бюджети, но и от други общодостъпни източници.


Разходи на община Асеновград по източници на финансиране за 31. 05. 2010 г. (лв.)
Община АсеновградФУНКЦИЯ

Държавни дейности

Местни дейности

ВСИЧКО (1+2)
А

1

2

3

І.

Общи държавни служби

1743713

1681468

3425181

ІІ.

Отбрана и сигурност

286053
286053

ІІІ.

Образование

11033595

1474492

12508087

ІV.

Здравеопазване

693197

363632

1056829

V.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

1522016

620026

2142042

VІ.

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

0

6594436

6594436

VІІ.

Почивно дело, култура, религиозни дейности

277380

1573545

1850925

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

35187

3027490

3062677

ІХ.

Разходи некласифицирани в другите функции

0

463619

463619
ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

15591141

15798708

31389849Относителен дял на разходите по източници на финансиране (%)


 

 

Община АсеновградФУНКЦИЯ

Държавни дейности

Местни дейности

ВСИЧКО

 

А

1

2

3

І.

Общи държавни служби

11,18

10,64

10,91

ІІ.

Отбрана и сигурност

1,83

1,92

0,91

ІІІ.

Образование

70,77

9,33

39,85

ІV.

Здравеопазване

4,45

2,30

3,37

V.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

9,76

3,93

6,82

VІ.

Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

0,00

41,74

21,01

VІІ.

Почивно дело, култура, религиозни дейности

1,78

9,96

5,90

VІІІ.

Икономически дейности и услуги

0,23

19,16

9,76

ІХ.

Разходи некласифицирани в другите функции
2,94

1,47

 

ОБЩО ПО ДЕЙНОСТИ

100,00

100,00

100,00
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом