Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
страница5/7
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.95 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia/39_920_1.do
1   2   3   4   5   6   7

Общи положения за социалните услуги


Разбирането за социалните услуги е определено нормативно в Закона за социалното подпомагане, където те се разглеждат като дейности, които се основават на социална работа и са насочени към помощ на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните дейности и социално включване. В Допълнителните разпоредби към същия закон, определението е представено, като “дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот” .

Класифициране на видовете социалните услуги в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане (чл.36) представя социалните услуги като услуги, които се предоставят в общността и в специализирани институции. Нормативно е определено, че социалните социални услуги в специализираните институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. Правилникът за прилагане за закона за социално подпомагане определя, че при необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги, което дава възможност за гъвкавост при развитие услуги, които да посрещат конкретни нужди на общността.

Съгласно Закона за социално подпомагане социалните услуги могат да бъдат извършвани от държавата, общините, от физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица.
  1. Специализирани институции за социални услуги в община АсеновградПод специализирани институции се разбира домове, финансирани от държавата, които заместват родителската и семейната среда на различни целеви групи за по-кратък или по-дълъг период от време.

Настаняването в специализирани институции, които са делегирани от държавата дейности, се извършва със заповед на директора на ДСП, издадена въз основа на доклада от извършената социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги. Когато тези услуги са общинска дейност, заповедта се издава от кмета на съответната община или от упълномощено от него длъжностно лице. Настаняването в специализирани институции на деца до 18-годишна възраст се извършва по реда на Закона за закрила на детето и се извършва от съда след оценка от Дирекция «Социално подпомагане».


5.2.1. Специализирани институции за деца в община АсеновградДом за деца, лишени от родителска грижа “Гергана”, с. Нареченски бани с капацитет 46 деца, към 30.04.2010 г. са настанени 34 деца


ДДЛРГ „Гергана” е специализирана институция за отглеждане на деца от 3 до 7г. на територията на община Асеновград, с адрес ул.”Младост” № 1, с.Нареченски бани, община Асеновград, област Пловдив. Капацитетът на институцията е 46 места.

ДДЛРГ „Гергана” се намира в с .Нареченски бани, общ.Асеновград. Транспортните връзки на населеното място с центъра на общината и с други населени места са добре развити. През селото преминават няколко частни транспортни линии – по посока Смолян, Чепеларе и Пампорово, които го свързват, както с гр. Асеновград, така и с областният град – Пловдив. Автобусният транспорт по посока Пловдив и Асеновград е на 30 минути.

Сградата представлява двуетажна постройка с приземен етаж. В приземния етаж са разположени складове, котелно отделение, перално помещение, физкултурен салон. На първия етаж са разположени – една от групите на децата, които са общо три на брой/по 11-12 деца, стая за спешен прием с четири легла, стая на медицинската сестра, стая за контакти / предназначена за срещи с родители, кандидат осиновители,близки и роднини/, стая на логопеда, стая на психолога, кухнята на институцията. На втория етаж са разположени другите помещенията на другите две групи, стая на домакин-касиера,стая на счетоводителя.


През 2009 г. са приключили ремонтните дейности по отношение на обновяване на сградния фонд и закупуването на нови мебели. Институцията е с ново модерно обзавеждане, подовата настилка е ламиниран паркет. Баните и тоалетните са изцяло подменени с нов фаянс и принадлежности към тях. В групите има и санитарин бокс, който разполага и със самостоятелни перални. Към всяка група има и кухненски блок където се извършва разливането на храната. В кухненския блок има самостоятелна готварска печка, съдомиална, стерилизатор. През почивните дни по-големите деца имат възможност да приготвят някои храни с помощта на възрастните в тези кухненски блокове.

Условията на живот в институцията са отлични. Материалната база и обзавеждането в дома гарантират безопасна и сигурна среда за децата.


Анализът на ситуацията по отношение на настанените деца показва следнте основни тенденции:


 • По-голямата част от децата идват от друга институция – 26 деца – 76.5 % от настанените деца

 • Само 5 деца поддържат различна по степен връзка с родителите си;

 • 23 деца са вписвани в регистъра за осиновяване;

 • 90 на сто от децата в дома са от ромски произход.

 • 26 % от децата са от друга област.

 • 26 % от децата са от община Асеновград, 47 % са от други общини на територията на област Пловдив

 • Само за едно от децата има възможност за реинтеграция,

 • Деца с хронични заболявания или увреждания настанени в дома – 8 деца, от които с физическо заболяване – 2, с психическо заболяване – 3, със смесено психическо и физическо заболяване – 3. Деца с увреждания с ЕР на ТЕЛК – 4.


Дом за деца, лишени от родителска грижа “Т. Войвода”, гр. Асеновград с капацитет 56 деца, към 30.04.2010 г. са настанени 49 деца и 5 младежи.


ДДЛРГ „Т. Войвода” е специализирана институция за отглеждане на деца от 7 до18 г. на територията на община Асеновград, с адрес: гр. Асеновгрод, ул. „Шести Януари” № 14, пощенски код 4230, община Асеновград, област Пловдив.


ДДЛРГ – гр. Асеновград се намира почти в централната част на град Асеновград – център на общината. Транспортните връзки на населеното място с центъра на областта и с други населени места са много добре развити – съществува градски транспорт, междуградски транспортни линии и железопътен транспорт.

В имота, който ползва ДДЛРГ – град Асеновград са изградени следните сгради: Масивна двуетажна сграда – спални помещения – построена през 1936 г. В избения етаж са разположени - котелно помещение, стая за управление на топло-разпределението, складови помещения и тоалетни. На първия етаж се намират административни помещения, 4 спални помещения за момичета, баня и санитарни възли. На втория етаж са разположени 5 спални помещения за момчета, санитарни възли, 2 служебни помещения – за медицинския работник и психолога, санитарни помещения и баня.

Другата част от сградния фонд на институцията е масивна двуетажна постройка, от която е използваем само първият етаж. В него е разположена просторна столова и кабинет на логопеда. Вторият етаж се използва за складови помещения.

Трета част от сградния фонд е двуетажна постройка. На първия етаж има работилница, на втория етаж, който е с външни стълби, е изградено защитено пространство за 7 деца в институцията, което функционира от месец октомври 2009 г.

В институцията има кабинет на психолога, логопеда, две занимални, които също се нуждаят от нови мебели.

През 2009г. е направен ремонт и на детската площадка в институцията, поставени са люлки и пързалка за по-малките деца. През 2009 г. е поставена и система за видео наблюдение в коридорите на сградата и в двора на дома.

През 2010 г. е направена подмяна на дограмата във всички помещения на дома.


Анализът на ситуацията по отношение на настанените деца показва следнте основни тенденции:


 • По-голямата част от децата идват от друга институция – 24 деца

 • Само 22 деца поддържат различна по степен връзка с родителите си;

 • 24 деца са вписани в регистъра на деца, подлежащи на пълно осиноваване

 • 5 от децата са с наложена възпитателна мярка „настаняване в Социално-педагогически интернат”

 • В 5 от случаите на децата се работи в насока реинтеграция

 • 46 на сто от децата в дома са от ромски произход.

 • 58 на сто от децата са от община Асеновград, 25 на сто са от други общини на територията на област Пловдив и 17 на сто са от други области.

 • В дома функционира „Защитено пространство”, предвидено за 7 деца.

 • 19 от настанените деца са над 13 годици. От тях 12 са вписани в регистъра на деца, подлежащи на пълно осиняване. Поради възрастта на децата възможностите за осиняване на крайно ограничени. Необходимо е да се предвиди в перспектива социална услуга за децата, напускащи институцията – преходно и защитено жилище

 • Деца със хронични заболявания или увреждания, настанени в дома - 20 деца, от които с физическо заболяване – 1, с психическо заболяване – 15, със смесено психическо и физическо заболяване – 4. Деца с увреждания с ЕР на ТЕЛК - 4.Изводи:


 • Специализираните институции за деца в община Асеновград са 2 с 98 настанени деца, което изключително много затруднява процеса на деинституционализация. Необходима е координирана местна политика по деинституционализация, включително и чрез преструктуриране на специализираните институции в социални услуги в общността или в среда, близка до семейната

 • Анализът на настаняванията в специализираните институции за деца показва, че въпреки намаляващия брой на настанявания, все още има случаи, при които децата се настаняват поради бедност на семейства. Съществуващият проблем би могъл да се реши, чрез развитие на услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки).

 • Съществува необходимост от подкрепа на работата в специализираните институции за деца по посока на подобряване на работата със семействата и реинтеграция. Подкрепата би могла да се осъществи както с допълнителен персонал от социални работници, така и с подготовка на екипите за работа със семейства на деца в институции.

 • В ДДЛРГ „Гергана” и ДДЛРГ „Т. Войвода” са настанени общо 8 деца с трайни увреждания, установени от компетентните органи. Общо 28 деца са със сериозни здравословни проблеми. Целесъобразно е планиране развитието на социална услуга от резидентен тип – ЦНСТ за деца с увреждания на територията на община Асеновград – в гр. Асеновград или ЦНСТ за деца с увреждания с регионален обхват на територията на област Пловдив.

 • Следва да се предвидят социални услуги за деца, напускащи институциитята – при изготвянето на план за преструктуриране на дома е целесъобразно „защитеното пространство” в дома да се обособи като отделна услуга „Преходно жилище” за 7 деца.

 • На територията на община Асеновград е необходимо да се разкрие социална услуга – „Защитено жилище за деца, напускащи институцията” с 10 лица.


5.2.2. Специализирани институции за възрастни в община Асеновград


Социални услуги в специализирани институции се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. Хората, които искат да ползват услугите, предоставяни в социалните институции трябва да отговарят на определени критерии и условия, които се различават в зависимост от вида на институцията (доходи, наличие на имущество, има ли близки, които да се грижат за него, степента и вида на увреждане и пр). Според минималните изисквания за настаняване на хора с увреждания в повечето домове се изисква степента на увреждане да е над 70% или II група.


Дом за възрастни хора с физически увреждания – гр. Асеновград


ДВФУ е специализирана институция за предоставяне на социални услуги на лица с физически увреждания. Институцията е държавно делегирана дейност, управлявана от община Асеновград.

Съществуването на институцията датира от 1949 год. С годините се променят наименованията й и се извършват редица структурни промени.

От 1996 год. се помещава в новопостроена сграда. Тя е разположена в центъра на града, което благоприятства социалната интеграция на настанените лица. Същите имат улеснен достъп до всички институции. Имат и удобни транспортни връзки с другите населени места. Съществува градски, междуградски и железопътен транспорт. Институцията се намира в общински център и е на около 20 км. от областния център Пловдив.


Капацитетът на ДВХФУ – Асеновград е 40 места, определен със Заповед № РД01-88 от 01.02.2007 год. на Изпълнителния директор на АСП. Към настоящия момент всички места са заети. Настанени са само мъже, тъй като все още е трудно да се обособят спални помещения за жени с осигурен самостоятелен санитарен възел. 38 от потребителите по вид на увреждане, съгласно ЕР на ТЕЛК, отговарят на профила на институцията; останалите 2 имат физически увреждания, но водещата диагноза в ЕР на ТЕЛК е психическо/ умствено увреждане. Те са настанени в ДВХФУ преди повече от 20 год. и евентулното пренастаняване в друга институция не би им се отразило добре.


Сградата, в която е разположена институцията е една и е публична общинска собственост. Тя е на 5 етажа /единият е приземен/. Пригодена е за ползване от хора със затруднено придвижване. Има асансьор, който също е с приспособления за хора с физически увреждания.

Спалните помещения са 17 броя. От тях 12 са с по 2 легла, 4 – по 3 легла и 1 – с 4 легла. Санитарните възли са 11 броя. Добре оборудвани са и има постоянна топла вода.


Други помещения, които се ползват от потребителите :

 • Кътове за занимания - по коридорите на първия, втория и четвъртия етаж са обособени пет къта, обзаведени с масички, столове и фотьойли, които се ползват за осъществяване на трудотерапия. На първия етаж единия от тях е специално обзаведен – секция с книги и материали, 2 бюра и 2 компютъра, свързани с комутируем Интернет.

 • Ателие за трудотерапия / занималня / - Добре оборудвано с шкафове, секции, с много книги, вестници, игри, материали, 3 компютъра, маси, столове, фотьойли, телевизор, радио-касетофон, кафе-машина и др. Това помещение се намира на четвъртия етаж. Тъй като асансьорът е проектиран така, че да стига само до третия етаж, то се ползва само от настанените лица, които се придвижват без инвалидни колички.

 • Стая за рехабилитация – обособена на първия етаж, обзаведена и оборудвана с необходимата апаратура и уреди за провеждане на различни рехабилитационни дейности и процедури.

 • Стая за усамотяване – намира се в приземния етаж и има самостоятелен вход. Обзаведена е с легло, бюро, столове, секция, телевизор, музикална уредба, книги и др.. Към нея има и санитарен възел. Заключва се, като ключовете са на разположение на всички потребители.

 • ДВХФУ Асеновград не разполага със собствена кухня, няма изграден кухненски блок и храната се приготвя и доставя от външен доставчик. В момента приготвянето и доставянето на храната става от „Обител” ЕООД Асеновград. Договорът е сключен с Община Асеновград. Храненето се осъществява в трапезария, която се намира на коридора на третия етаж и е обзаведена с 8 маси; 29 стола; телевизор; 2 микровълнови фурни и количка за разнасяне на храната. Към нея са обособени разливочна и миялня, отговарящи на санитарните изисквания и обзаведени с необходимия брой мивки, кантар, топлинен шкаф, помощни маси. Осигурени са достатъчно кухненски прибори и съдове за хранене. Добре почистено и дезинфекцирано е.

 • Медицинския кабинет и манипулационната са на втория етаж и са снабдени с всичко необходимо за оказване на качествени здравни грижи.


Длъжностите и числеността на персонала, работещ в ДВХФУ – Асеновград са приведени в съответствие с Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД01/280 от 24.03.2008 год на Министъра на труда и социалната политика. Числеността на персонала е 21 щатни бройки, заети от 20 лица на пълно работно време и 1 лице на непълно работно време.

Въведена е система за вътрешна квалификация на персонала. Всяка година се изготвя програма и се провеждат семинари по предварително подготвени теми, касаещи цялостната дейност в институцията.


Изводи:


 • ДВХФУ – Асеновград предоставя социална услуга в специализирана институция на 40 мъже. Няма възможности за деинституционализация на настанените лица.

 • В дома няма обособен сектор за жени. Необходимо е да се предвидено разширение на дома в насока обособяване на сектор за жени

 • Прилежащият към дома терен е подходящ за планиране развитието на социални услуги
  1. Социални услуги в общността


В тази група влизат услуги, които се предоставят в семейна среда или в среда близка до семейната. По своя смисъл те представляват алтернатива на настаняването на деца и възрастни в институция и през последните години дават възможност да се реализира държавната политика за деинституционализация. Финансирането на тези услуги се извършва като държавно делегирани дейности и дейности, финансирани от общинския бюджет.

Държавно делегираното финансиране на услугите и размерът на финансовия стандарт се определят с решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година. Услуга, финансирана от общинския бюджет е Домашен социален патронаж. Доставчик на услугите са кметовете със средства, осигурени от общинските бюджети. Услугата е широко разпространена с най-голям брой ползватели и достига до клиенти и в отдалечени места.


Управлението на социалните услуги в общността се извършва от общинската администрация или други доставчици – неправителствени организации или частни лица след провеждане на конкурс. В случаите на ръководство от страна на общината се наблюдава претовареност на общинските служители, които имат възможност да поемат най-вече административно-финансовото управление на услугата. Възможност за разрешаване на посочения проблем е провеждане на конкурси от страна на общината за възлагане на социални услуги на лицензирани доставчици на услуги.


5.3.1. Социални услуги в общността за децаДневен център за деца с увреждания


Услугата е разкрита през 2009 г. в рамките на проект с наименование „Разкриване на Дневен център за деца с увреждания в община Асеновград”, финансиран по Национална Програма ФАР BG 2006/018-343.01.01 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Изпълнител на проекта е община Асеновград. Капацитетът на центъра съгласно Проекта е 20 деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години.

Дейността по проекта приключи към 30.11.2009 г.


Издадена е заповед на ИД на АСП за функциониране на услугата като делегирана от държавата дейност след осигуряване на финансиране от МФ с капацитет 30 места. През месец март след решение на Общински съвет – Асеновград услугата функционира със средства, предоставени от общинския съвет. От месец април е осигурено финансиране от държавния бюджет.

Към настоящия момент услугата функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 30 деца.


Сградата, където се помещава Дневният център за деца с увреждания, бе ремонтирана, реконструирана и оборудвана с необходимите мебели и техника чрез финансиране, осигурено по Проекта по Програма ФАР.


Сградата е общинска собственост – Акт за общинска собственост /частна/ № 388 от 19.04.1999 г., предоставена за 5 години за функциониране на Дневен център за деца с увреждания с Решение на Общински съвет – Асеновград № 301 от 23.07.2009 г.

Центърът е разположен в две помещения – помещение с големина 88 кв. м и помещение с големина 50 кв. м. Помещенията са достъпни за деца и лица с увреждания чрез изградени рампи пред входа и на двете помещения.

В едното от помещенията е обособена зала за работа с деца, рехабилитационна зала, офис-помещение за персонала, тоалетно помещение, пригодено за ползване от деца с увреждания. Осигурени са материали и пособия за работа с децата и ангажиране на свободното им време. Няма обособено спално помещение.

Другото помещение се ползва за столова. Помещението е с осигурен достъп за лица с увреждания чрез изградена рампа. Има санитарен възел, предвиден за децата.

На този етап не е изградена топла връзка между двете помещения, но идеята за това е споделена от община Асеновград и ще се предприемат действия в тази насока.

Между двете сгради, ползвани от центъра, има детска площадка, която се ползва от децата в центъра.

Местоположението на сградата е подходящо за предоставянето на услугата. Дневният център се намира в централната част на града, на достъпно и спокойно място, в отдалеченост от най-натоварените пътни артерии, но в близост до централната част на града.

Има осигурено отопление /климатици/, осветление, снабдяване с вода и вентилация, съобразно санитарните норми и изискванията за безопасност. Предприети са необходимите действия за спазване на санитарните хигиенни норми за контрол върху разпространението на инфекции, съобразно действащото законодателство.


Числеността на персонала е 10 щатни бройки, от които 6 заети на пълно работно време и 8 на непълно работно време. Персоналът включва: директор - 1, социални работници -2, възпитатели - 3, логопед - 1, психолог - 1, рехабилитатор -2, медицинска сестра -2, счетоводител -1, хигиенист -1. От тях на непълно работно време са директор /съвместява длъжността и с директор на ЦОП – Асеновград/, счетоводител, възпитател – 1, психолог, рехабилитат – 1, логопед, хигиенист и медицинска сестра – 1.


Към май 2010 г. услугата се предоставя на 16 деца, от които 9 момчета и 7 момичета.


Център за обществена подкрепа


Услугата е разкрита в рамките на проект с наименование „Създаване на Център за обществена подкрепа за деца в риск и семейства в община Асеновград”, финансиран по Национална Програма ФАР BG 2006/018-343.01.01-1.20 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. Изпълнител на проекта е Фондация ЕКИП в партньорство с община Асеновград. Услугата по проекта бе с капацитет 60 деца и семейства в риск.


Издадена е заповед на ИД на АСП за функциониране на услугата като делегирана от държавата дейност след осигуряване на финансиране от МФ с капацитет 80 места. От месец април услугата функционира със средства, осигурени по проект на фондация ЕКИП, финансиран от фонд „Социално подпомагане” за срок от 2 месеца. От месец май е осигурено финансиране от държавния бюджет и услугата функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет – 80 деца.


Сградата, където се помещава Центърът за обществена подкрепа бе ремонтирана, реконструирана и оборудвана с необходимите мебели и техника. Сградата е общинска собственост – Акт за общинска собственост /частна/ № 345 от 02.03.1999 г., предоставена за 5 години за функциониране на ЦОП за деца в риск и техните семейства с Решение на Общински съвет – Асеновград № 301 от 23.07.2009 г.


Помещенията, предназначени за ЦОП, се намират в подблоково пространство в жилищен блок с адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 99. Обособени са три кабинета за работа на специалистите, стая за децата, която при нужда може да се използва допълнително за индивидуална социална работа, зала за групова социална работа, регистратура. Сградата отговаря на стандартите и критериите за местоположение и материална база съгласно чл. 40е от ППЗСП.


Центърът за обществена подкрепа предоставя комплекс от социални услуги за деца и техните семейства, свързани с деинституционализация и реинтеграция на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, превенция на изоставянето, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, работа със семействата на децата.


Към 31.05.2010 г. услугата се предоставя на 46 деца.


Изводи:


 • Услуги в общността за деца до 2009 са единствено от институционален тип – две институции за деца с настанени над 100 деца. През 2009 г. са открити две социални услуги в общността за деца, което е ресурс за посрещане нуждите на рисковите групи деца и семейства.

 • Необходимо е да се постигнат не само количествените показатели /запълване на капацитет/, но и постепенно достигане оптимално ниво на качеството на предоставяните услуги и отговаряне на необходимите стандарти.

 • В Дневния център за деца с увреждания в Асеновград и в Центъра за обществена подкрепа – Асеновград работят кадри, които са мотивирани да работят с децата и да усъвършенстват професионалните си знания и умения, изразяват готовност да си сътрудничат с всички структури, работещи по закрилата на децата на територията на общината.

 • Необходимо е да бъде изготвена Методика за предоставяне на услугата Дневен център за деца с увреждания

 • Няма достатъчно специализирани социални услуги в общността или от резидентен тип не само в община Асеновград, но и на територията на област Пловдив за деца, жертви на насилие.

 • В община Асеновград не е достатъчно развита приемната грижа. Настаняването при близки и роднини се използва в по-голяма степен като алтернатива на институционалната грижа.

 • В общината услуги в насока работа с деца и младежи с отклоняващо се поведение се предоставят от социално-педагогическия кабинет към МКБНПП, както и от ЦОП - Асеновград. Необходимо е оптимизиране на дейността.

 • Персоналът на услугите за деца се нуждае от системна подкрепа по отношение на методическа подкрепа, обучение и супервизия.5.3.2. Социални услуги в общността за възрастни


  • Социална услуга „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – услугата се предоставя чрез Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград на 92 лица в община Асеновград към декември 2009 г. Към април 2010 г. услугата се предоставя на 40 лица.
  • Социална услуга „Личен асистент” по проект на ДСП – Асеновград „Социална услуга за качествен живот фаза 2” по Оперативна програма „РЧР” с период на предоставяне на услугата март 2010 – февруари 2011 г.– услугата се предоставя на 30 потребители от 30 лични асистента.
  • Социална услуга „Домашен помощник” по Национална програма „Социални услуги в семейна среда” – услугата се предоставяше до 2009 г. на 81 лица в община Асеновград. Услугата се предоставяше от община Асеновград чрез Домашен социален патронаж.
  • Социална услуга „Домашен помощник” по Проект на община Асеновград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на услугата. Проектът е с продължителност от 26.06.2009 г. до 25.06.2010 г. В рамките на проекта услугата е предоставена на 73 лица от 31 домашни помощници в община Асеновград. Проектът приключва юни 2010 г.
  • Домашен социален патронаж - услугата е с капацитет 180 места, които към момента са запълнени.Услугата е с териториален обхват град Асеновград и 9 села, както следва: гр. Асеновград - 125 лица и 55 в селата на територията на общината - с. Козаново – 2 лица, с. Избегли – 2 лица, Конуш -3, Патриарх Евтимово - 14, Златовръх -2, Мулдава -4, Тополово -9,Новаково-10 и Леново 9.

Услугата се ползва предимно от лица на възраст над 61 години – 95 % от потребителите.

Към Домашен социален патронаж функционира и стол/трапезария за диабетично хранене. Към 30.04.2010 г. услугата се ползва от 229 потребители.


Изводи:


 • Развита и отговаряща на потребностите на целевата група на хората с увреждания и възрастните хора е услугата Домашен социален патронаж. Могат да се потърсят възможности за разширяване както териториалния обхват на услугата, така и включените дейности в рамките на социалната услуга • Услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” с годините доказаха своята ефективност. Същите отговарят на констатираната висока потребност на лицата с увреждания от посочената услуга и кореспондират с общата насоченост за подобряване качеството на живот на лицата чрез предоставянето на социални услуги в семейна среда. Необходимо е да се потърсят форми за предоставянето на услугата на територията на община Асеновград – потенциалната рискова група за тази услуга надхвърля 200 лица.


6. Оценка на ресурсите за развитие на социални услуги в община Асеновград


6.1. Анализ на човешките ресурси за предоставяне на услуги


Една от предпоставките за ефективност на социалните услуги е наличието на квалифициран и мотивиран персонал. Развитието и обучението на човешките ресурси в тази област е важна предпоставка за качествени услуги.


Дирекциите “Социално подпомагане” - Асеновград е териториална структура на АСП, базирана в община Асеновград. Същата е с териториален обхват община Асеновград и община Лъки. Общата численост на дирекцията е 32 щатни бройки. Функционалната структура на дирекцията включва отдел „Социална закрила” с численост 20 щатни бройки, Отдел „Закрила на детето” – 6 щатни бройки, отдел „Хора с увреждания и социални услуги” – 5 щатни бройки. 78% от служителите на дирекцията заемат длъжността „Социален работник”.

Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград изпитва сериозен дефицит на човешки ресурс. Големия обем от случаи на 1 социален работник възпрепятства ефективното и качествено прилагане на индивидуален подход към нуждите и потребностите на клиентите на дирекцията

С оглед отговорностите и ангажиментите, регламентирани в нормативната база, проблемът с недостатъчния човешки ресурс е изключително сериозен в Отдел „Закрила на детето”. Дори и при най-оптимално разпределение на работното време на социалните работници е невъзможно да се провежда същинска социална работа (индивидуални и групови дейности), както и да се управляват социалните случаи на деца в риск, като в същото време се води и изискваната документация. Недостигът на човешки ресурс води до сериозно ограничаване на възможностите да се осъществява реална социална работа и мерки на закрила в семейна среда, регламентирани в чл. 23 от Закона за закрила на детето, дори и когато има разбиране, мотивация и професионална компетентност за това от страна на социалните работници. Необходимо е приоритезиране на дейността по закрила на детето и осигуряването й с необходимия професионален и човешки ресурс за качествено изпълнение на задълженията.

Община Асеновград


Функционалната структура на общинската администрация към община Асеновград включва ресорен заместник кмет с отговорност по местната социална политика, Дирекция „Хуманитарни дейности” с численост 11 щатни длъжности, в която е включена и длъжността Младши експерт ”Социални дейности,етнически и демографски въпроси” .

Наличен персонал в действащите социални услуги


В Дневния център за деца с увреждания в Асеновград и в Центъра за обществена подкрепа – Асеновград работят кадри, които са мотивирани са да работят с децата и да усъвършенстват професионалните си знания и умения, изразяват готовност да си сътрудничат с всички структури, работещи по закрилата на децата на територията на общината. Персоналът на услугите за деца се нуждае от методическа подкрепа, обучение и супервизия.

В ДДЛРГ работят кадри с продължителен професионален опит в осъществяваната от тях дейност. Персоналът се нуждае от системна подкрепа по отношение на методическа помощ, обучение и супервизия. Необходимо е да се потърсят стимули за повишаване мотивацията на служителите в домовете.

Включване на НПО като доставчици на услуги


През 2009 г. дейността в Центъра за обществена подкрепа се реализара по проект на Фондация ЕКИП. Постигнато бе успешно работно взаимоотношение между фондацията, която е с продължителен опит в сферата на предоставянето и управлението на социалните услуги, и община Асеновград. Постигнато сътрудничество и реализираният опит е ресурс за осъществяване на бъдещи съвместни дейности между НПО и местната администрация в сферата на развитието на социалните услуги.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом