Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
страница4/7
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.95 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia/39_920_1.do
1   2   3   4   5   6   7

Деца, изоставени на ниво родилен дом

Деца, настанени в ДМСГД, до 2007 г. включително 2007 г.

45

Деца, настанени в ДМСГД, 2008 г.

7

Деца, настанени в ДМСГД, 2009 г.

6

Деца, настанени в ДМСГД, 2010 г.

4


По отношение на трудностите, които възникват в процеса работа по превенция на ниво родилен дом :


 • Липса на информация от личните лекари за майки, попадащи в рисковите групи.

 • Ограничени възможности за финансова подкрепа.

 • Кратък престой на майката в родилно отделение, 3 дни от момента на раждането. За този период от време ОЗД трябва да извърши оценката на случая, да окаже подкрепа на родителя и детето и да предприеме необходимите действия за: настаняване в звено „Майка и бебе”, подкрепа и подготовка за отглеждане на детето в биологичното или разширено семейство или настаняване в специализирана институция


При планиране настаняване на детето и майката в Звено „Майка и бебе” възникват следните затруднения:


 • В болничното заведение се подготвят само една част от необходимите медицински документи. Например удостоверение за психичния статус на родителя /което се изисква от Звено „Майка и бебе”/. Същото налага излизането на майката от болничното заведение, което не е позволено; набавяне на вещи от първа необходимост за майката и детето. В повечето от случаите тези родители нямат собствен дом и близки и роднини, на чиято подкрепа могат да разчитат.

 • Все още в някои звена „Майка и бебе” нямат обособени за целта помещения за спешен прием, където в последствие да могат да се подготвят необходимите изследвания и др.


Сериозен проблем, особено сред жителите на кв. Лозница и с. Боянци, които са с преобладаващо ромско население, е ранната бременност, както и липсата на програми за превенция на ранната бременност и семейно планиране. Въпреки утежняващите фактори на средата в която живеят, родителите продължават да създават потомство, без ясна представа за възможностите им да отглеждат и възпитават деца. Липсват основни познания и култура по въпросите, касаещи семейното планиране и превенция на нежелана бременност, както и адекватна представа за отговорностите им като родители.


Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:


 • Подобряване на координацията между социална, образователна и здравна система – своевременно идентифициране на случаите на рискова бременност , бременност при малолетни и непълнолетни и ранни бракове. Специализирано обучение на медицинския персонал.

 • Звена за спешен прием в ЗМБ, където да могат да се правят изследванията .

 • Да се осигурят средства за извършване на медицински. изследвания и покриване на разходи в процеса на работа по превенция.

 • Доставчиците на социални услуги да имат възможност да предоставят гъвкави социални услуги, които да могат да покрият директните нужди от спешна интервенция в процеса на превенция на изоставянето на ниво родилен дом.

 • Реализиране на социални услуги от доставчици на социални услуги при рисковите групи от населението, под формата на курсове /обучителни програми/ по семейно планиране, превенция на ранната бременност, превенция на нежеланата бременност.

 • Образователни програми в насока превенция на ранната бременност – ресурсите на на училището могат да се използват, без да се променя учебния план. Могат да се използват различни факултативни възможности и интерактивни методи, чрез които неправителствени организации, лекари и социални работници съвместно с учители да заострят вниманието на учениците за рисковете при ранна бременност и изоставяне на децата.

 • Регионален център за превенция на изоставянето с териториален обхват област ПловдивДеца, отглеждани в институцииНа територията на община Асеновград има две специализирани институции за деца, лишени от родителски грижи – ДДЛРГ „Гергана” – с. Нареченски бани и ДДЛРГ „Т. Войвода” – гр. Асеновград.


Брой деца, настанени в специализирани институции, по местоположение на институцията (в документацията на ОЗД)


Деца, настанени в СИ в същата община, до 2007 г. вкл. 2007 г.

90

Деца, настанени в СИ в същата община, 2008 г.

4

Деца, настанени в СИ в същата община, 2009 г.

19

Деца, настанени в СИ в същата община, 2010 г.

3
Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, до 2007 г. включително през 2007 г.

49

Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2008 г.

5

Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2009 г.

10

Деца, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2010 г.

4
Деца, настанени в СИ в друга област, до 2007 г. вкл. 2007 г.

12

Деца, настанени в СИ в друга област, 2008 г.

2

Деца, настанени в СИ в друга област, 2009 г.

4

Деца, настанени в СИ в друга област, 2010 г.

0


ДДЛРГ “Гергана” – Асеновград


Капацитетът на дома е 46 деца. Към 30.04.2010 г. ДДЛРГ “Гергана” се отглеждат 34 деца , от които 12 момичета и 22 момчета. Всички деца са настанени по реда на Закона за закрила на детето.


Анализът на настаняванията показва следните основни тенденции:


 • По-голямата част от децата идват от друга институция – 26 деца – 76.5 % от настанените деца

 • Само 5 деца поддържат различна по степен връзка с родителите си;

 • 23 деца са вписвани в регистъра за осиновяване;

 • 90 на сто от децата в дома са от ромски произход.

 • 26 % от децата са от друга област.

 • 26 % от децата са от община Асеновград, 47 % са от други общини на територията на област Пловдив

 • Само за едно от децата има възможност за реинтеграция,


ДДЛРГ “Таню войвода” – Асеновград


Капацитетът на дома е 56 деца. Към 30.04.2010 г. в дома се отглеждат 49 деца и 5 младежи на възраст над 18 години.


Анализът на настаняванията показва следнте основни тенденции:


 • По-голямата част от децата идват от друга институция – 24 деца

 • Само 22 деца поддържат различна по степен връзка с родителите си;

 • 24 деца са вписани в регистъра на деца, подлежащи на пълно осиноваване

 • 5 от децата са с наложена възпитателна мярка „настаняване в Социално-педагогически интернат”

 • В 5 от случаите на децата се работи в насока реинтеграция

 • 46 на сто от децата в дома са от ромски произход.

 • 58 на сто от децата са от община Асеновград, 25 на сто са от други общини на територията на област Пловдив и 17 на сто са от други области.


Основни проблеми:

Проблемите на децата от тази целева група са: липса на връзка и приемственост между семейството и институциите, затвореност на институциите, недостатъчна автономност на напускащите институциите и липса на мрежа за подкрепа. В немалко случаи липсват възможности за реинтеграция на децата в биологичното/ широкото семейство, но социалният им статус и произход не препятстват тяхното осиновяване.


Сериозен проблем, особено за децата от ДОВДЛРГ “Таньо Войвода” е невъзможността на децата да се реинтегрират в биологичните семейства, както и ограничените възможности за осиновяване поради възрастта на децата. По този начин възможностите им за израстване в семейна среда или близка до семейството среда са силно ограничени. В тази насока единствените възможности са преструктуриране на дома и развитие на приемната грижа на територията на общината и областта.


Ползвателите на услугите в специализираните институции за деца се определят в голяма степен “чрез типизирания проблем на целевата група или възрастта на нуждаещите се” дори и според вида образователни услуги при децата. По този начин се предполага, че клиентите трябва да „отговарят” на профила на институцията, а не тя на техните нужди, което затруднява индивидуализирането на грижата”.


Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:


 • Услуги по реинтеграция с цел да се осигури връщането на деца, настанени в специализирани институции в семейна среда, която е безопасна и подходяща за развитието им.

 • Социална услуга „Приемна грижа”

 • Превенция на изоставянето чрез услуги в подкрепа на семейството

 • Работа за повишаване родителския капацитет – умения за полагане на грижи за детето, способност да се осигури безопасна и сигурна среда за детето, да се предотврати рискът от насилие.

 • Преструктуриране на институцията в социални услуги за деца в близка до семейна среда и в общносттаРИСКОВИ ГРУПИ ВЪЗРАСТНИ


Възрастни с увреждания


Община Асеновград се характеризира с наличието на относително голям брой хора с трайни увреждания - около 10 % от населението.

Общият брой на хората с увреждания, регистрирани в Д”СП” - Асеновград към декември 2006 г. е 5958, а към април 2010 г. е 6932. Данните сочат устойчива тенденция за увеличаване броя на хората с увреждания на територията на община Асеновград.


От общия брой на лицата с увреждания в община Асеновград, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград, 1525 са с постоянен адрес на територията на селата, което представлява 22 % от общия брой.


Населено място

Общ брой жители

Лица с увреждания

Съотношение

гр. Асеновград

54817

5407

9,9 %

с. Бачково

348

47

13,5 %

с. Бор

22

4

18,2 %

с. Боянци

1419

101

7,1 %

с. Врата

25

4

16 %

с. Горнослав

94

20

21,3 %

с. Долнослав

286

38

13,3 %

с. Добростан

66

22

33,3 %

с. Златовръх

566

70

12,4 %

с. Избегли

801

69

8,6 %

с. Изворово

11

0

-

с. Козаново

611

85

13,9 %

с. Конуш

719

81

11,3 %

с. Косово

12

0

-

с. Леново

482

76

15,8 %

с. Лясково

44

7

15,9 %

с. Мостово

80

32

40 %

с. Мулдава

1359

97

7,1 %

с. Нареченски бани

899

115

12,8 %

с. Новаково

437

92

21,1 %

с. Орешец

67

10

14,9 %

с. Сини връх

13

0

-

с. Стоево

667

42

6,3 %

с. Три могили

43

9

20,9 %

с. Жълт камък

105

15

14,3 %

с. Нови извор

339

23

6,8 %

с. Патриарх Евтимово

463

72

15,6 %

с. Узуново

13

1

7,7 %

с. Тополово

2757

311

11,8 %

с. Червен

710

82

11,5 %Основни проблемни сфери:


 • Липса на достъпна среда – градска среда, административни сгради, транспортна мрежа

 • Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени с хората с увреждания;

 • Ниски и недостатъчни доходи – за голяма част основният източник на доход е е пенсията за инвалидност;

 • Тъй като доходите са недостатъчни, основният източник на подкрепа остава семейството. Човекът остава зависим от родителите и/или партньора си, като същевременно поставя в неравностойно положение семейството си;

 • Когато член на разширеното семейство е засегнат от безработица или е в пенсионна възраст, домакинството изпада в ситуация на криза;

 • Необходимост от подкрепа при поддържане на жилището – физическа невъзможност за извършване на ремонтни работи и поддръжка на жилището, липса на средства за ремонт;

 • Нужда от помощ при поддържане на домакинството, плащане на сметки и др.;

 • Част от хората с увреждания имат повече от едно заболяване, ниските доходи са причина за ограничаване на достъпа до лечение и съответно за хронично влошаване на здравословното състояние;

 • Нужда от социализация, развлечения, общуване и контакти.


В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, които имат нужда от диференцирана подкрепа:


 • Хора с тежки психически увреждания, които не могат да се отглеждат в семейна среда – в Д”СП” – Асеновград са регистрирани 5 лица, чакащи настаняване в специализирана институция за възрастни с психически увреждания поради изчерпване на възможностите за отглеждане в семейна среда, още две лица са подали молба за настаняване в специализирана институция за социални услуги.

 • Самотни възрастни хора с увреждания;

 • Хора с увреждания, които имат нужда от придружител, подкрепа във всекидневния живот.Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите: • Разкриване на социални услуги в общността за възрастни с психични увреждания на регионално ниво

 • Възможност за осигуряване на специализирана грижа за лица със сериозни психически увреждания в специализирана институция с регионален обхват

 • Осигуряване на алтернативни форми на заетост и на подходящи форми на социално предприемачество;

 • Предоставяне на битови услуги за хора с увреждания в невъзможност да поддържат самостоятелно дома и домакинството си – социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник”;

 • Предоставяне на почасови и дневни форми на грижа;

 • Осигуряване на достъпна среда и на достъп до средата;

 • Осигуряване на достъп до здравни услуги и лечение;Възрастни хора в специализирани институции


В ДВФУ – Асеновград са настанени 40 лица с трайни физически увреждания. 8 от тях са от община Асеновград, 5 лица са настанени от област Пловдив и 27 лица от други области в страната. 19 от настанените лица са на възраст от 31 до 60 години, 21 лица са на възраст над 61 години.


Числеността на персонала е 21 щатни бройки, заети от 20 лица на пълно работно време и 1 лице на непълно работно време.


ДВХФУ – Асеновград е базиран в самостоятелна 5 етажна сграда, която се намира в централната част на града. Сградата има асансьор, пригоден за хора с увреждания. Дворното пространство е малко, но достатъчно. Материалната база е добре поддържана, но сградата се нуждае от смяна на дограмата и от външна изолация.


Брой лица с увреждания, настанени в специализирани институции в община Асеновград /ДВХФУ – Асеновград/


Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, до 2007 г. включително през 2007 г.

25Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, 2008 г.

9


Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, 2009 г.

2Лица с увреждания, настанени в СИ в същата община, 2010 г.

0
Брой лица с увреждания, настанени в специализирани институции в област Пловдив


Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, до 2007 г. включително през 2007 г.

6

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2008 г.

4

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2009 г.

2

Лица с увреждания, настанени в СИ в същата област, извън общината, 2010 г.

0


През 2008 г. 3 лица са настанени ДВХД – с. Горна махала и 1 лице в ДВФУ – Езерово /жена/.

През 2009 г. 2 лица са настанени в ДВХД – с. Горна Махала,


Брой лица, настанени в специализирани институции за стари хора – Дом за стари хора в област Пловдив


Лица, настанени в ДСХ в същата област през 2007 г.

1 – ДСХ Пловдив

Лица, настанени в ДСХ в същата област през 2008 г.

1 – ДСХ - Старосел

Лица, настанени в ДСХ в същата област през 2009 г.

2 – ДСХ -ОЛ Пловдив

Лица, настанени в ДСХ в същата област през 2010 г.

1 – ДСХ- Старосел


Брой лица с увреждания, настанени в специализирани институции извън област Пловдив


Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, до 2007 г. включително през 2007 г.

5

Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, 2008 г.

3

Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, 2009 г.

2

Лица с увреждания, настанени в СИ в друга област, 2010 г.

1


През 2008 г. 1 лице е настанено в ДВХФУ – с. Бяла, 1 в ДВХФУ – Балей, 1 лице в ДВХУИ – с. Баташево

През 2009 г. - 2 лица са настанени в ДСХД /едно в село Салаш и едно лице в Казанлък/

През 2010 г. 1 лице е настанено в ДВФУ - Щърково


Брой лица, настанени в специализирани институции за стари хора – Дом за стари хора извън област Пловдив


Лица, настанени в ДСХ в друга област през 2007 г.

1 – ДСХ Фатово – област Смолян

1 лице в частен дом за тари хора – Ст. Загора

Лица, настанени в ДСХ в друга област през 2008 г.

4 лица в ДСХ – Фатово, обл. Смолян

Лица, настанени в ДСХ в друга област през 2009 г.

3 лица в ДСХ – Фатово, обл. Смолян

Лица, настанени в ДСХ в друга област през 2010 г.

1 – ДСХ- СтароселЧакащи за настаняване в специализирани институции


Лица, чакащи настаняване с изпратени документи за съответните институции

 • лица, чакащи настаняване в ДВФУ – Асеновград, посочили дома като първо желание за настаняване

 • 5 лица, чакащи настаняване в ДВХПР, както следва:

2 лица в ДВХПР с. Петково, област Смолян

1 лице в ДВХПР с. Ровино, област Смолян

1 лице в ДВХПР, с. Радовец, община Тополовград

1 лице в ДВХПР гр. Свиленград, същото лице е вписано в регистъра на чакащите и в ДВХПР, с с. Лясково, общ. Стара Загора • 1 лице, чакащо настаняване в ДВХФУ в Стара Загора.


Лица, подали молби за настаняване в специализирани институции за възрастни


 • 2 лица в ДВХПР

 • 3 лица в ДВХД

 • 1 лице в ДСХ


Брой лица с увреждания, ползващи социални услуги

Лица с увреждания, ползващи социални услуги, до 2007 г. включително през 2007 г.

25

Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2008 г.

6

Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2009 г.

8

Лица с увреждания, ползващи социални услуги, 2010 г.

0

Посочените данни се отнасят до лица, ползващи временни социални услуги в ДСХ с отделение за рехабилитация в Стара Загора, Дом за стари хора в с. Баня, общ. Нова загора, в Център за временно настаняване, в Дом за стари хора – сезонен дом в гр. Балчик.


ДРУГИ РИСКОВИ ГРУПИ


Социално слаби семейства, обект на месечно социално подпомагане /включително и целева помощ за отопление/


Брой лица и /или семейства в неравностойно положение към 31.12.2009 г.


Лица, получаващи месечни социални помощи

492

Сам родител, отглеждащ дете/ деца

170

Многодетни семейства

130

Самотно живеещи стари хора

8

Възрастни хора, обект на социално подпомагане

10


В община Асеновград с месечни социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП към 30.04.2010 г. се подпомагат 482 лица и семейства, в това число 772 деца.


Целева помощ за отоплениние за отоплителен сезон 2009/2010 г. е предоставена на 2 537 социални случая.

Брой пълнолетни лица под линията на бедност – да се включат лица и семейства с достъп до целева помощ - отопление:


Лица получаващи целеви помощи за отопление - сезон 2007-08 г.

2543

Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2008-09 г.

2390

Лица получаващи целеви помощи за отопление- сезон 2009-10 г.

2697


Възрастни хора, обект на социално подпомагане и/или ползващи социални услуги


Чрез Д”СП” – Асеновград с месечна социална помощ по реда на чл. 9 от ППЗСП към 30.04.2010 г. се подпомагат 11 лица в надтрудоспособна възраст, от които 5 лица до 65 г. и 4 от 65 до 75 г., живеещи сами, както и 1 семейство на възраст до 70 г.


Многодетни семейства, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги /с 3 и повече деца/


В Д “СП” – Асеновград са регистрирани 99 многодетни семейства на социално подпомагане, /получаващи месечни помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП/, в това число 351 деца, разпределени както следва:


Четиричленни – 99 семейства, в това число 230 деца, от които 32 самотни родители с 3 деца

Петчленни – 42 семейства, в това число 134 деца

Шест и повече членни семейства – 25, в това число 121 деца

Непълнолетни и млади родителиВ тази целева група спадат млади родители и семейства, с които се работи за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и отглеждане на детето. Често тези родители се нуждаят и от допълнителна подкрепа, за да могат да продължат образованието си и професионалното си развитие. Към целевата група спадат и непълнолетните майки.

Свързани групи в риск:


 • Деца, в риск от изоставяне;

 • Деца, настанени в СИ, при близки и роднини и в приемни семейства.5. Оценка на социалните услуги в община Асеновград


Целта на анализа на социалните услуги е да се оценят възможностите на наличните ресурси за предотвратяване на рисковете и тяхното преодоляване. Анализът на социалните услуги в ообщина Асеновград е направен на базата на събраната информация от:

 • Картите за услуги, подадени от доставчиците на социални услуги;

 • Карта за данни на рисковите групи по общини;

 • Информация, предоставена от Д”СП” – Асеновград

Услугите са представени според налична информация по отношение на: капацитет, основни дейности, достъп до услугата, човешки и материални ресурси, основни проблеми и налични идеи за развитие.
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом