Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
страница3/7
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.95 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia/39_920_1.do
1   2   3   4   5   6   7

4.1.4. Увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството


Липсата на подходящи алтернативи за заетост за хора с увреждания поставя в неравностойно положение семействата им по отношение на източниците на доходи и покриване на нуждите. Ако състоянието на партньора/родителя изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това води до допълнително задълбочаване на проблемите, свързани с доходите.


В тази връзка се оформя групата на:


 • Семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем;

 • Семейства с хора с увреждания, оставащи без доходи в периодите между сключване на договор по програма Личен асистент и техен близък;

 • Семейства с безработен член, непълни семейства с родители в пенсионна възраст.

4.1.5. Затруднен достъп до здравни услуги


Основните рискове фактори в тази насока са следните: липса на здравни пътеки, които покриват разходите за лечение; ниски доходи и невъзможност за закупуване на лекарства и осигуряване на необходимото лечение. Специфична рискова група са хората с психически проблеми, неустановени от компетентни органи – нечувствителност към този тип проблеми, народопсихология – съществуваща стигма по проблема, липса на превенция в тази насока.


По отношение на достъпа до здравни услуги в община Асеновград могат да се обособят следните групи в риск:


 • Хора с психически проблеми и увреждания

 • Хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечени села;

 • Хора с увреждания и с няколко хронични заболявания.


4.1.6. Изолираност на населеното мястоИзолираността на населеното място формира като група в риск:


 • Старите хора в селата със специален фокус върху самотните стари хора, живеещи в отдалечени села;

 • Семействата без /с ниски доходи.4.2. Характеристика на рисковите групи в община Асеновград


В резултат от анализа на рисковите фактори се обособяват няколко ключови рискови групи, които следва да бъдат обект на въздействието на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. За да превъзмогне индивидът ситуацията на риск, често е необходима подкрепа и за семейството му. Така например превенцията на изоставянето на деца и реинтеграцията им в семейна среда често изисква подкрепа за семейството, за да излезе от кръга на бедност и/или за да се изгради родителски капацитет. При взаимопомощта като основен ресурс за подпомагане и семейството като мрежа за подкрепа често хората в риск поставят в неравностойно положение цялото домакинство/семейството. Подкрепата за човека в риск често трябва да обхваща и мерки, насочени към семейството му. Анализът на групите в риск очертава и съпътстващи групи, които се нуждаят от подкрепа.


РИСКОВИ ГРУПИ ДЕЦА


Деца в риск, отглеждани в семейна среда


Деца с увреждания, отглеждани в семейна среда


Към 31.05.2010 година към Д ”СП” – Асеновград са регистрирани общо 242 деца с увреждания, установени от компетентните органи. От тях 157 са с физически увреждания, 43 с множествени увреждания, 15 с умствена изостаналост и 27 с психични заболявания. Мерки на закрила са предприети от ОЗД по отношение на 33 деца с увреждания, от които 10 деца с физически увреждания, 6 с множествени и 17 с психически увреждания.


Община

Деца с физически увреждания

Деца с множествени увреждания

Деца с психически увреждания

Деца с умствена изостаналост

Асеновград

157

43

27

15


Идентифицирани рискове и проблеми:


 • липса на достъпна среда – в училищата, градската среда, транспортната система ограничават пълноценното социално включване на децата

 • липса на възможности за транспорт от селата до съответните здравни услуги и лечебни заведения;

 • недостатъчно средства за осигуряване на необходимите здравни грижи – лекарства, специализирано лечение, част от родителите са самотни и се затрудняват при плащане на наем на жилище и покриване на разходите за консумативи;

 • заплатата на личен асистент, както и получаваните помощи от ДСП - Асеновград са основните източници на доходи за част от родителите.

 • няма диференцирани услуги за деца с различни по вид и степен увреждания. Това възпира част от родителите да ползват предоставените дневни услуги.

Семействата на всички деца с увреждане се нуждаят от подкрепа за отглеждане на децата, като особено остро тази необходимост се проявява при следните свързани групи в риск:

 • Самотни майки;

 • Семейства, в които единият партньор е личен асистент;

 • Многодетни семейства с деца с увреждане.Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:


 • Ранна интервенция, консултиране, подкрепа за обучения и осигуряване на добра грижа;

 • Осигуряване на форми на почасова и дневна грижа;

 • Разширяване на спектъра на услуги за рехабилитация в общността;

 • Включване на децата в системата на образование;

 • Интеграция на децата с увреждане с връстниците им;

 • Осигуряване на достъпна среда;

 • Подкрепа на родителите на деца с увреждания за осигуряване на трудова заетост и на дневни грижи за децата.
Деца, отглеждани в семейства в риск – многодетни и непълни семейства, семейства от етнически общности в неравностойно положение, семейства в бедност, семейства с липса на жилище или в лоши жилищни условия, дисфункционални семейства.


В община Асеновград с месечни социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП към 30.04.2010 г. се подпомагат 482 лица и семейства, в това число 772 деца.


Идентифицирани рискове и проблеми:


Посочената група се отнася до деца, чийто семейства са с ниски доходи или без доходи и разчитат на социална помощ за задоволяване на основните си жизнени потребности. Голяма част от тях са деца от ромски произход. В немалка част от случаите родителите на децата са необразовани и неграмотни, демонстрират неадекватно социално поведение. Въпреки утежняващите фактори на средата в която живеят, родителите продължават да създават потомство, без ясна представа за възможностите им да отглеждат и възпитават деца. Липсват основни познания и култура по въпросите, касаещи семейното планиране и превенция на нежелана бременност, както и адекватна представа за отговорностите им като родители.


Най-често срещаните проблеми при тези деца са: лоши битови условия на живот, ранно отпадане от училище, многодетни семейства с липса на ресурс за гарантиране на нормалното физическо и психическо развитие на децата, влошен психо-социален климат в семейството и криминогенна среда на живот. При тях съществува висок риск от институционализация. Предоставянето на социални помощи не само не гарантира качеството на обгрижване на децата, но в същото време води до постоянно възпроизвеждане на модела на гарантирана сигурност от държавата и закрепване на съществуващите модели на родителско поведение.


На територията на община Асеновград има два големи обособени квартала с компактно ромско население – кв. Лозница в гр. Асеновград и в с. Боянци.


Голяма част от децата от ромски произход продължават да се обучават в сегрегирани училища, не посещават редовно училище и придобитото от тях образование, независимо от степента, е значително по-ниско като качество от средното за страната.


Сериозен проблем, особено сред жителите на кв. Лозница и с. Боянци, които са с преобладаващо ромско население, е ранната бременност, както и липсата на програми за превенция на ранната бременност и семейно планиране.


Раждания на майки под 18 годишна възраст:


Община

2007

2008

2009

Асеновград

36

43

40


Предприетите мерки по здравна и социална профилактика в рисковите групи се оказват недостатъчни за предотвратяване на този проблем.


Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:


 • Социални услуги в насока превенция на изоставането и осигуряване на подкрепа на семействата:

 • Семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психосоциални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители-дете;

 • Индивидуални и групови психологични и социални консултации на семейства в риск с оглед превенция на изоставянето на детето и настаняването му в специализирана институция, както и на семейства от общността за справяне с проблеми, възникващи при развитието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължение, свързани с детето.

 • Индивидуалната и групова работа, насочена към основните аспекти на доброто родителстване, справяне със задълженията по поддържане на дома, бюджетиране, финанси и управление на времето, насоки за търсене на работа и обучение.Деца, жертви на насилие


Деца, жертва на насилие, 2007 г.

14

Деца, жертва на насилие, 2008 г.

14

Деца, жертва на насилие, 2009 г.

19

Деца, жертва на насилие, 2010 г.

6


Броят на децата, жертва на насилие е много по-голям, но оплакванията са малко, поради сложни емоционални връзки и зависимостта на децата от родителите, както и недостатъчна култура на идентифициране на различните форми на психическо и емоционално насилие и неглижиране на децата.


Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:


Необходимо е развитието на специализирани социални услуги, насочени към превенция на насилието и подкрепа на деца, жертва на насилие и техните семейства.       

 • Програми за информираност на обществото с активното участие на медиите, с цел изграждане на чувствителност към проблема (кръгли маси, конференции, публикации в средствата за масово осведомяване, дипляни).

 • Превенция, насочена към самите деца, които да бъдат информирани за риска и включваща идентификация на рисковите групи, разработване и прилагане на програми за групова работа по правата на детето и превенция на насилието

 • Социална услуга „Кризисен център за деца, преживели насилие”

 • Непосредствена интервенция при вече преживяно насилие и превенция на рецидиви (училище за родители: обучение на родители в овладяване на гнева, стимулиране на сензитивността към проблемите на децата и изграждане на взаимоотношения на доверие и респект).

На този етап в отдел “ЗД” към ДСП – Асеновград няма регистриран случай на работа с дете, жертва на трафик, но с оглед тенденциите в национален мащаб е необходимо да се предприемат необходимите действия за превенция и адекватна реакция по проблема.


Деца, отпаднали от училище или непосещаващи редовно училище


Деца, отпаднали от училище през учебната 2007–2008 година.

38

Деца, отпаднали от училище през учебната 2008–2009 година.

43

Деца, отпаднали от училище през първи срок на уч. 2009–2010 г.

8
Деца, необхванати от образователната система 2007 г.

26

Деца, необхванати от образователната система 2008г.

25

Деца, необхванати от образователната система 2009 г.

27Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:


 • Повишаване на привлекателността на училището и училищната среда за учениците;

 • Увеличаване на извънкласните и извънучилищни дейности според идентифицираните интереси на децата;

 • Обхващане на трайно не посещаващите училище деца;

 • Компенсиране на образователните пропуски на деца от ромски произход

 • Работа с родителите и децата от ромски произход в община Асеновград за мотивация за посещаване на училище и повишаване на успеха.Деца на улицата и деца с отклоняващо се поведение


На територията на община Асеновград няма регистрирани случаи на деца, които да се намират в състояние на безнадзорност.

Деца с противообществени прояви – 2007 година: 34 деца, от които 31, отглеждани в биологично семейство, 1 в СРБ и 2 в специализира институция

Деца с противообществени прояви – 2008г.: 41 деца, от които 4 деца от ДДЛРГ „Т. Войвода”

Само за 2008 г.: 3 случая на настаняване в СПИ и ВУИ на деца от ДДЛРГ „Т. Войвода”

Деца с противообществени прояви за първото полугодие на 2009г.: 15 деца с възпитателни дела по ЗБППМН /едно от които е от ДДЛРГ”Т.Войвода”/ и 15 деца с наложена пробационна мярка от съда по НК. Едно от децата с наложена пробационна мярка е от ДДЛРГ „Т.Войвода”.


Деца, извършили кражби

27

Деца, извършили насилие

6


Сфери на интервенция:


 • Ангажиране на свободното време на децата.

 • Преодоляване на поколенческите конфликти;

 • Подкрепа в училище.

 • Специализирани услуги за деца с отклоняващо се поведение

Деца, настанени в семейство на роднини и близкиОбщ брой деца, които се отглеждат при близки и роднини, 2007 г.

63

Общ брой деца, които се отглеждат при близки и роднини, 2008 г.

68

Общ брой деца, които се отглеждат при близки и роднини, 2009 г.

68

Общ брой деца, които се отглеждат при близки и роднини, 2010 г.

65
Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2007 г.

7

Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2008 г.

10

Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2009 г.

8

Брой деца, които са настанени при близки и роднини през 2010 г.

4
Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2007 г.

1

Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2008 г.

1

Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2009 г.

1

Общ брой деца, които ползват услугата приемна грижа, 2010 г.

1
Брой деца, настанени в приемни семейства през 2007 г.

0

Брой деца, настанени в приемни семейства през 2008 г.

0

Брой деца, настанени в приемни семейства през 2009 г.

0

Брой деца, настанени в приемни семейства през 2010 г.

0Досегашният опит на отдел “ЗД” към ДСП – Асеновград сочи, че настаняването на дете в семейство на роднини и близки е изключително ефективна мярка за закрила и превенция на трайната институционализация. От друга страна все повече нараства броя на родителите, които проявяват безотговорно родителско поведение, напускайки пределите на страната или създавайки ново семейство с други партньори, което води и до изоставяне на детето поради неоснователни причини.


Сфери на интервенция за преодоляване на проблемите:


Необходимо е предоставянето на социални услуги, предоставящи помощ и подкрепа на тези семейства при отглеждането на децата.

 • Семейно консултиране и подкрепа – социални, правни, психосоциални и психологически консултации; подготовка на родителите да се грижат за децата си; работа с родителите, разширеното семейство и детето за възстановяване на връзките родители-дете;

 • Индивидуални и групови психологични и социални консултации на семейства в риск с оглед превенция на изоставянето на детето и настаняването му в специализирана институция, както и на семейства от общността за справяне с проблеми, възникващи при развитието на детето, при семейни конфликти и трудности при справяне с ежедневните задължение, свързани с детето.
 • Индивидуалната и групова работа, насочена към основните аспекти на доброто родителстване, справяне със задълженията по поддържане на дома, бюджетиране, финанси и управление на времето, насоки за търсене на работа и обучение.Деца в риск, отглеждани извън семейството
1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом