Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
ИмеАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград
страница1/7
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.95 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/reshenia_obs/reshenia_2007_2011/prilojenia/39_920_1.do
  1   2   3   4   5   6   7


Приложение 1


АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД


Д О К Л А Д
ЮНИ 2010

АСЕНОВГРАД
 1. Въведение


Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в община Асеновград е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво в изпълнение на чл. 36 а. (нов - ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Този анализ е разработен въз основа на действащото законодателство в социалната сфера. Той е съобразен с националните стратегически документи, които имат отношение към социалното подпомагане на хората в неравностойно социално положение, както и към социалната интеграция на хората с увреждания. Анализът отчита постигнатите успехи и работещи практики и механизми в развитието на социалните услуги на територията на община Асеновград.


Анализът предвижда и се базира на разбирането за развитието на социалните услуги като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес – развитие на социалните услуги като средство за адекватно посрещане на нуждите и потребностите на рисковите групи лица и семейства, от една страна, и развитие на икономиката и трудовата заетост – осигуряване на подходящи работни места за квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в подкрепящите и обслужващите дейности.

Предоставянето на социални услуги е регламентирано в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Агенцията за социално подпомагане разработва и утвръждава методики за предоставяне на социалните услуги, както и стандарти за мониторинг и контрол на осъществяваната дейност.


Социалните услуги /чл. 18 от ЗСП / се извършват от държавата, общините, български физически лица, регистрирани по ТЗ и юридически лица, както и НПО, получили съответния лиценз от Агенцията за социално подпомагане.


Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции. Видовете социални услуги в общността са регламентирани в чл. 36 ал. 2 от ППЗСП, а видовете специализирани институции в чл. 36 ал. 3 от ППЗСП. Последните се предоставят след изчерпване на възможностите за извършване на услуги в общността. ППЗСП предвижда при необходимост и съобразно потребностите на населението на всяка община да се разкриват и други видове социални услуги.


Анализът е разработен от местен екип, сформиран със Заповед на кмета на община Асеновград /Заповед № А-966 от 31.05.2010 г./, в състав:


Председател: инж. Адриана Миленова – Зам. Кмет на община Асеновград


Зам. Председател: Величка Стойчева – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности” – община Асеновград


Координатор: Валерия Георгиева – Директор на Д”СП” – Асеновград


Членове: Илко Димитров - Председател на Обществения съвет по социално подпомагане към община Асеновград

Нина Демирева – Главен експерт ОСЖП към община Асеновград

Весела Симеонова – Директор на ДДЛРГ „Т. Войвода” - Асеновград

Мариана Пеева – Директор на ДДЛРГ „Гергана” – Нареченски бани

2. Методология


2.1. Цели и обхват на проучването


Проучването на ситуацията в община Асеновград е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта. Оценката на потребностите е основа за планирането – тя е необходима, за да може планирането да отговори на реалните нужди от социални услуги за рисковите групи, да съответства на реалните възможности и капацитет на местните партньори за осигуряване на необходимите услуги и – в по-широк план – да съответства на дългосрочните тенденции в развитието на община Асеновград.


Целите на анализа са:

 • Да се очертае общата социо-демографска и икономическа картина на населението в община Асеновград – проблематика, настояща ситуация и тенденции в развитието;

 • Да се анализират факторите, които създават рискове пред индивиди/общности/ групи по отношение на тяхната социална интеграция и социалната кохезия;

 • Да се определи кои са индивидите и групите в риск – какви са техните характеристики, брой и териториално разположение, какво е отражението на рисковите фактори върху тях;

 • Да се оценят възможностите на наличните ресурси, както за подкрепа на идентифицираните групи в риск чрез развитие на социалните услуги, мерки за преодоляване на създадените проблеми, така и за превенция на риска.

Обхватът на темите на анализа включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в община Асеновград като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.


В географско отношение обхватът на анализа покрива всички населени места на територията на община Асеновград.


Обобщените резултати от проучването и заключенията в аналитичния доклад ще осигурят:


 • Обосновка за избора на приоритети и стратегически направления в развитие то на социалните услуги в община Асеновград

 • Профил и характеристика на отделните рискови групи и подгрупи, необходими за дизайна на услугите и мерките, които да съответстват на специфичните потребности на всяка група;

 • Детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск, които да бъдат обхванати от социални услуги и/или от съпътстващи мерки за социално включване, както и разположението им в населените места в община Асеновград.


Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са важни за адекватното планиране на капацитета на предвижданите социални услуги и за избора на тяхната форма и вид.

2.2. Методи за проучването и анализа на ситуацията в община Асеновград


В процеса на събиране на информация, координиран от местния екип, се включиха представители на всички заинтересовани страни от община Асеновград. Представителите на различните институции в местния екип работиха на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща областна стратегия и план за развитие на социалните услуги, която да допринесе за решаване на острите социални проблеми сред населението в община Асеновград.


Представеният предварителен аналитичен доклад е изготвен на основата на частични данни за броя и състоянието на рисковите групи, събрани от териториалните структури, имащи отношение към проблема. Краткият срок за изготвянето на доклада – 5 дни от крайния срок за изготвянето на статистическата информация, необходима за анализа, препятства дълбочината на анализа и детайлната обосновка на направените изводи, но не се отразява по същество на направените изводи и картината на потребностите на рисковите групи.


Към датата на изготвяне на доклада част от необходимата информация не е получена, основно данни за лица/деца от община Асеновград, настанени извън община Асеновград и областта, което може да доведе до необходимост от корекция или допълнение на доклада на по-късен етап.


Използваните методи за събиране на информация включват:

 • Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически документи, дългосрочни програми и планове за развитие на областната и местната администрация;

 • Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от общинската администрация и местно-базираните държавни институции;3. Описание на ситуацията в община Асеновград


3.1. Обща характеристика на община Асеновград


Община Асеновград заема югоизточната част на Пловдивска област. Разположена е по двата бряга на река Асеница (Чепеларска, Чая). На север покрива малка част от Тракийската низина, а на юг обхваща обширни площи от Родопите, поради което значителна част от терена е силно пресечен и наклонен. Територията и е 615 кв. км. Това представлява 10.3% от територията на Пловдивска област и 0.55% от територията на страната. Съседни общини са Родопи, Лъки, Баните, Първомай и Садово. По територия Асеновградската община е на трето място в областта след община Карлово и община Родопи.

Асеновград - центърът на общината, е най-големият град в Родопите и втори по големина в Пловдивска област. Той е разположен в подножието на планината на около 220 м надморска височина и отстои на 19 км от Пловдив, на 85 км от Смолян и на около 180 км от София.


Община Асеновград обхваща общо 30 населени места, включващи гр. Асеновград и 29 села, с обща площ 615 кв. км. Най-отдалеченото селище – с. Узуново се намира на 28 км от общинския център.

Общината е силно урбанизирана – 80.3 на сто от населението живее в града и 19.7 на сто в селата. На територията на Общината има 29 броя села, очертава се тенденция към намаляване на селското население и обезлюдяване на селата. В Общината има много исторически паметници, църкви, манастири, природни забележителности, които могат да се използват за организиран туризъм.

 

3.2. Население – демографска характеристика


Населението на община Асеновград към 01.02.2010 г. е е 68 275 души, от които в гр. Асеновград – 54 817 души. С постоянен адрес в община Асеновград са 73 281 души. По брой население общината се нарежда на второ място в област Пловдив и на 24 място в страната /по данни на преброяването през 2001 г./ Населеността /гъстотата на населението/ за общината е 103 ч./кв.км и е по- висока от средната за страната – 71 ч./кв.км.


Населението по местоживеене е изключително градско – 80.3 % населява град Асеновград, а останалите 19.7 % - селата. Населението е разпределено неравномерно по селата. С население над 1000 души са селата Тополово -2757 живеещи, с.Боянци -1419 и с.Мулдава – 1359 души. Най-слабо населени са селата Изворово /към с.Бор/ - 11 души, с.Косово – 12 души и с.Узуново–13 души. С население под 100 души са 12 села, а останалите в порядък между 200 и 1000 души. Етническата характеристика на общината е следната: българско население – 78 %, роми около 9 % и турци около 13 % от населението на общината. С голяма концентрация на ромско население на кв. Лозница в гр. Асеновград и с. Боянци.


Демографските процеси в Общината се развиват така, както в областта и в страната с малки различия.


Възрастовото състояние на населението на Общината към 01.02.2010 година е следното:

- под трудоспособна възраст /деца до 18 г./ – 11045 деца или 16,2 на сто

- трудоспособна възраст /мъже от 18 до 62 г. и жени от 18 до 59 г./ - 41767 лица - 61,2 на сто

- над трудоспособна възраст – 15 463 лица - 22,4 на сто


В селата на територията на общината живеят 13 458 лица, от които 6519 мъже и 6939 жени. 34 % от населението, живеещо в селата на територията на общината, е в надтрудоспособна възраст. В девет от селата на територията на общината няма детско население, в други пет села детското население е под 10 деца в село, което е рисков фактор за успешното социално включване на тези деца.Население на общината към 01.02.2010 г.

Постоянен адрес

Настоящ адрес

Население на общината (общо)

73281

68275

Деца до 18 г.
11045

Мъже от 18 до 62 г.
21706

Жени от 18 до 59 г.
20061

Мъже над 62 г.
5883

Жени над 60 г.
9580
Общ брой деца

11091

Деца от 0 до 6 г. включително – под 7 години

4 100

Деца от 7 до 13 г. включително

4123

Деца от 14 до 17 г. включително

2778

Раждания

Раждания за 2007 г. (общ брой)

520

Раждания за 2008 г. (общ брой)

528

Раждания за 2009 г. (общ брой)

512


Детска смъртност

Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2007 г. (брой)

6

Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2008 г. (брой)

5

Брой починали деца до 1 годишна възраст за 2009 г. (брой)

7
Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2007 г. (брой)

6

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2008 г. (брой)

6

Брой починали деца от 1 до 5 годишна възраст за 2009 г. (брой)

9


В община Асеновгад най-големи са следните малцинствените групи:

Етнически турци - 17% /12 506/ от населението на общината и 16,4% /12 065/ от населението на гр.Асеновград

Роми – 10,8% /8000/ от населението на общината и 6% /4 500/ от населението на гр.Асеновград


3.3. Икономическо развитие на община Асеновград


Благосъстояние и заетост


Брой безработни лица:

Регистрирани безработни лица, 2007 г.

1680

Регистрирани безработни лица, 2008 г.

1461

Регистрирани безработни лица, 2009 г.

2158

Регистрирани безработни лица, към април 2010 г.

2591


Профили на безработните лица към 31.12.2009 г.:

Брой безработни лица без, или с по-ниско от основно образование

482

Брой безработни лица с увреждане

142

Брой безработни младежи от 18 до 25 години

216

Брой безработни лица на възраст над 55 години

368


Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месец май 2010 г. е 3 691 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 3 028 души, броят им се увеличил с 18%.


Икономически активно население - Асеновград

Брой

31261

Регистрирани безработни

Брой

2402

Регистрирани заети

Брой

7

Регистрирани учащи се

Брой

0

Регистрирани пенсионери

Брой

2

Равнище на безработица

%

7,68%


Равнището на безработица е 9,29% и е с 1,67 пункта по-високо в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7,62%.

Входящият поток през месец май е 297 души и е с 43,5% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 526 души.

Изходящият поток през месеца е 548 души и е с 29,6% по-голям от този през същия месец на миналата година - 162 души. Постъпилите на работа са 142 души – 25,9% от изходящия поток.

Съотношението входящ / изходящ поток е 0,5.

Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 17,6% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 12,4%.

Средният престой на 1 лице на борсата е 12,89 месеца.

През месец май 2010 г. работодателите са заявили 107 работни места, от които 104 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва:

Заявени места

За работници

Специалисти

За неквалиф. работници

брой

%

брой

%

брой

%

18

16,8

7

6,5

82

76,7


Със съдействието на трудовите посредници на Дирекция „Бюро по труда” през май 2010 г. са заявени 104 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 92 са от частния сектор, 4 са новоразкрити, 3 са за хора с висше образование и 2 сезонни.

От общо 142 души, постъпили на работа, 66 са с посредничеството на ДБТ – 46,47%. От тях 461 започнаха работа на първичния пазар. Постъпилите на работа на първичния трудов пазар в община Асеновград са 57 души.


Изводи:

 • Равнището на безработица в края на месец май е 9,29%

 • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 55,2%

 • Лицата без квалификация съставляват 65,5% от регистрираните

 • Средният престой на 1 лице на борсата е 12,89 месеца

 • 76,7% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници

Важен показател за състоянието на безработните в Общината е продължителността на застояване на едно лице без работа. От анализа се установява, че продължителността на безработицата е в тясна връзка с притежаваната квалификация и образователно равнище.


Структура на регистрираните безработни към 31.05.2010 г.
пол

Мъже

Брой

1050
Жени

Брой

1352
степен на квалификация

С работническа професия

Брой

561
Специалисти

Брой

474
Без квалификация

Брой

1367
образование

Висше

Брой

185
Средно

Брой

1015
Основно

Брой

736
Начално и по-ниско

Брой

466

Рискови групи


Лица с намалена работоспособност

Брой

136
Регистрирани повече от 1 година

Брой

583
Ср.продължителност на безработицата

Месеци

10,28
Младежи до 29 години

Брой

604
Безработни над 50 години

Брой

718
в т.ч. жени

Брой

365
Самотни родители

Брой

9
Майки с деца до 3 години

Брой

63
Младежи от социални заведения

Брой

0
Освободени лишени от свобода

Брой

5

Общината провежда активна политика за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта. Дирекция “Бюро по труда”-Асеновград съвместно с други органи и организации осъществява редица мероприятия. Особено активно се сътрудничи с работодателите. Разработени са програми и се провеждат мерки за заетост с младежите до 29 години, за откриване на нови места чрез наемане на безработни за придобиване на квалификация, чрез стажуване и чиракуване. Реализирани са и дейности по редица национални програми, например като “От социални помощи към осигуряване на заетост” и някои други. Използват се и външни източници за финансиране, като програми ФАР, “Красива България” и други. С безработните лица се провежда квалификационно обучение. Всички тези мерки дават резултати и спомагат в голяма степен за намаляване на безработицата в Общината.


3.4. Здравеопазване


Организацията на здравеопазването в Община Асеновград включва два вида лечебни заведения:


- лечебни заведения за специализирана доболнична помощ

- лечебни заведения за болнична помощ

Към първия вид са регистрирани 46 броя лекарски практики за първична медицинска помощ и 42 индивидуални практики за специализирана медицинска помощ. Регистрирани са и 76 броя индивидуални и 3 групови стоматологични практики.

В доболничната помощ са регистрирани 7 броя медико-диагностични лаборатории.

В Общината функционират два медицински центъра.

Болничната помощ се осигурява от “Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград” ЕООД.

След преструктурирането “МБАЛ-Асеновград” ЕООД разполага с 214 броя легла за активно лечение. Независимо от сравнително добрата материална база тя има нужда от допълнителни площи около 1200 кв.м. Съгласно предписанията на ХЕИ е необходим основен ремонт на цялата болница, в т.ч.изграждане на санитарни възли във всички отделения.

На територията на Община Асеновград функционира филиал на Центъра за спешна медицинска помощ”-Пловдив.

В с. Нареченски бани функционира болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация


Общината разполага с висококвалифициран лекарски и стоматологичен персонал, а също и със среден медицински персонал като главно условие за качествено медицинско обслужване. Има известни проблеми при устройването на стоматолозите в самостоятелни кабинети, но този въпрос може да бъде разрешен.


3.5. Образование


Мрежата от училища, детски градини и обслужващи звена е важна част от образователната система на всяка страна.

Състоя­нието ú оказва сериозно влияние както върху качеството на образователно-възпитателния процес, така и върху редица области от социалния живот в населеното място, общината, областта и цялата страна.

През учебната 2009 – 2010 годна образованието в Община Асеновград се осъществява в училищна мрежа състояща се от:


4 държавни училища:

ПГ “Цар Иван-Асен ІІ”;

ПГ по ХВТ “Св. Д. Солунский”;

ПГ “Св. П. Евтимий”;

ПУ “Св. Арх. Михаил”.

15 общински училища .

На територията на гр. Асеновград - 9 училища:

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”;

СОУ “Св. Княз Борис І”;

ОУ “ А. Кънчев”;

ОУ “ Хр. Ботев”;

ОУ “П. Каравелов”;

ОУ “Н. Вапцаров”;

ОУ “От. Паисий”;

ОУ “П. Волов” в кв.Д. Воден;

ОУ “Р. Княгиня” в кв. Г. Воден.


В селата на община Асеновград – 6 училища:

ОУ “От. Паисий” с. Мулдава;

ОУ “Кл. Охридски” с. Златовръх;

ОУ “Ас. Златаров” с. Боянци;

ОУ “Хр. Смирненски” с. Конуш;

ОУ “В. Левски” с. Н.бани;

ОУ “От. Паисий” с. Тополово.


1 общинско обслужващо звено – ОДК „В.Левски”

Не се предвижда закриване на ОДК „В.Левски” . Има интерес към формите на из­вънкласна дейност, които центърът предлага.

Сградата, която се използва от ОДК е публична общинска собственост и е предо­ста­вена за управление на директора.


Общински училища. През учебната 2009/2010 година в общинските училища се обу­чават 5 326 ученика, разпределени в 250 паралелки. В сферата на образованието са заети 624 щатни бройки , като от тях 492 са педагогически персонал и 132 са непедагогически персонал.

В две основни училища са разкрити логопедични кабинети.

Сградите на училищата са публична общинска собственост и са предоставени за управление на директорите.

Основен проблем през последните години е пълняемостта на паралелките в учи­ли­ща­та по селата /под 80 ученика/. В тях функционират сляти паралелки. Качеството на обра­зо­­ванието в тези паралелки пада и учениците излизат неконкурентоспособни на национални из­­пи­ти и конкурси, въпреки усилията на учителите. Трудно се покриват и високите кри­те­рии на държавните образователни изисквания /ДОИ/. Ниското качество на образованието во­дят до по-ниски образователни амбиции у повечето деца. Това затваря кръга на неравно­пос­тавеност в образователното развитие и ограничава шансовете на децата от селата за кон­ку­рентната реализация на пазара на труда. Необходимо е да се направи всичко възможно, уче­ни­ците и от малките населени места да имат достъп до съвременните форми на обуче­ние.

Основен проблем стоящ пред образованието в Община Асеновград, който е дефиниран и в Националната програма за развитие на училищното образование е обективния демографски фактор – намаляване броя на децата в училищна възраст през последните години, което не дава възможност да се покриват изискванията на Наредба № 7 за пълняемостта на паралелките и групите и води до:


 • Съществуване на паралелки под определения минимален праг;

 • Сформиране на слети паралелки, водещо до спад в качеството на образованието;

 • Преподаване на някои предмети от учители, които нямат нужното образование;

 • Неефективност на разходите за образование;

 • Неефективно използване капацитета на базите, от което следва неефективност на разходите за поддържането им.


Илюстрация на цитираните по-горе проблеми е намаляването на учениците в Общината през последните пет учебни години.


За 2004/2005 учебна година – 6 370 ученика, обхванати в 295 паралелки;

За 2005/2006 учебна година – 6 123 ученика, обхванати в 284 паралелки;

За 2006/2007 учебна година – 5 912 ученика, обхванати в 275 паралелки;

За 2007/2008 учебна година – 5 688 ученика, обхванати в 268 паралелки;

За 2008/2009 учебна година – 5 482 ученика, обхванати в 258 паралелки;

За 2009/2010 учебна година – 5 326 ученика, обхванати в 250 паралелки.


През последните пет учебни години броят на учениците е намалял с 1044 деца.


Стремежът на родителите за по-качествено образование, ги принуждава да записват децата си в училища в Асеновград, което води до допълнително обезлюдяване на училищата в селата.

Горепосочените проблеми се отнасят главно за пет основни училища .

Държавни училища

Помощното училище През учебната 2009/2010 година в помощното училище се обу­чават 41 ученика, разпределени в 5 паралелки от които две са слети. Заети са 12 щатни бройки , като от тях 10 са педагогически персонал и 2 са непедагогически персонал. Училището работи с паралелки близ­ки до минимума и под него. Също така има и «нулеви» години.

Сградата, която се използва от помощното училище е публична общинска собстве­ност и не е предоставена за управление на директора.

Критериите за постъпване на деца със специални образователни потребности в спе­циа­ли­зираните училища са прецизирани и голяма част от тях ще постъпват в масовите училища.

Професионални гимназии През учебната 2008/2009 година в професионалните гимназии се обу­чават 854 ученика, разпределени в 46 паралелки. В сферата на професионалното образованието са заети 124 щатни бройки , като от тях 86 са педагогически персонал и 38 са непедагогически персонал.

Сградите, които се използват от професионалните гимназии са публична държавна собственост.

Броя на паралелките в професионалните гимназии от няколко години намалява.


Всяка година до края на м.април в училищата и детските заведения се изпращат списъци на децата, които трябва да постъпят в подготвително група и първи клас /подлежащи/. Обратната информация показва, че всички подлежащи на обучение деца постъпват в първи клас и подготвителна група. Проблеми се появяват в по-горните класове, основно при децата от ромски произход – отпадане от училище и невъзможност да бъдат върнати /деца, които очитаме като необхванати/.


В община Асеновгад най-големи са малцинствените групи на

Етническите турци - 17% /12 506/ от населението на общината и 16,4% /12 065/ от населението на гр.Асеновград

Ромите – 10,8% /8000/ от населението на общината и 6% /4 500/ от населението на гр.Асеновград


Деца от ромски произход има във всяко училище на община Асеновград, но в две от тях са съсредоточени повече роми.

В ОУ “Н.Вапцаров” Асеновград около 95% от учениците са от ромски произход. Училището е най-близо до кв.”Лозница” – населен изцяло с роми.

В ОУ “Ас.Златаров” с. Боянци около 80% отучениците са от ромски произход. В с. Боянци голяма част от населението е от ромски произход.


Децата на етническите турци са разпределени по-равномерно в училищата на община Асеновград. При тях се наблюдава тенденция на естествена десегрегация и не стои проблемът с ранното отпадане от училище.


Причини за отпадане от училище

 • Социални проблеми

 • Слаба ангажираност на родителите

 • Културни специфики на ромския етнос /ранни бракове, ”открадване на момичето” и др./

 • Лошо владеене на българки език

 • Особености на българската образователна система./липсват механизми за превенция на отпадането, слабо застъпване на мултикултурни и интеркултурни елементи и др.


Мерки за решаване на проблемите


 • В общината се работи за подобряване на социалното положение, ограмотяването и десегрегирането на ромското население.

 • Строят се жилища за ромското население или се предлагат парцели за строеж на жилища на преференциални цени или безвъзмездно.

 • Работи се по програмите “От социални помощи към осигуряване на заетост” , “Ограмотяване и квалификация на ромите”

 • В кв.”Лозница” е разкрит филиал на градската библиотека.

 • По проект в кв.”Лозница” е разкрит здравен център за повишаване здравната култура на ромското население. Обучени са двама здравни медиатори, които подпомагат работата на общопрактикуващите лекари, работещи с ромското население. Предстои назначението на още двама.

 • В ОУ ”Н.Вапцаров” от години се работи по проекти, в които общината е партньор, свързани с приобщаване на ромското малцинство.4. Анализ на групите в риск в община Асеновград


В методиката за проучване на ситуацията е залегнало следното разбиране за група: “Под група имаме предвид съвкупност от индивиди, които притежават в една или друга степен определена характеристика. Не е задължително групата да има функционални характеристики – да се осъзнава, определя като група или да действа като такава. Това е важно да се има предвид при анализа на групите в риск, за да не се припишат автоматично функционални характеристики и очаквания към група, която е „създадена” като такава единствено от външния поглед на анализатора.”


Рисковите групи са анализирани в контекста на планирането на “социалните услуги, които се отнасят до: индивиди, групи, общности. В случаите на общности и групи, социалните услуги имат за цел превенция, докато при индивидите услугите влизат в действие при появил се вече риск. Смисълът на социалните услуги е предпазват хората от рискове (свързани с тяхната социална интеграция и функциониране) и подпомагат реинтеграцията в случаи на вече появили се рискове.”


Докладът е разработен въз основа на подадените статистически данни от Дирекция „Социално подпомагане” – Асеновград, Д”БТ” – Асеновград, общинска администрация, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, доставчици на социални услуги и други.


При първоначалния анализ на социо-демографската и икономическа картина на община Асеновград се очертават някои типични рискове за лица в неравностойно положение: ниско образование, неравностойна позиция на пазара на труда, съчетана с липса на трудови навици, принадлежност към етнически общности в неравностойно положение, многодетство, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и настанените в институции. На основата на тези характеристики се обособяват няколко рискови групи. Повечето от тях имат социално-икономически корени, но известна част са свързани и с типични особености и социално-психологически характеристики на отделните местни общности.


Анализът не цели да направи пълна класификация на рисковите групи, а да очертае някои приоритетни потребности от социална защита, както и необходимостта от развитието на конкретни социални услуги.


4.1. Фактори, които пораждат риск за различни групи от населението


Анализът стъпва на разбирането за риска като фактор/и, които препятстват социалната интеграция на индивиди и групи. Рисковете са дефинирани според факторите, които препятстват индивида и групите за достигането на нормален стандарт на живот, разбиран като възможност за пълноценно социално включване.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПротокол
Относно: Докладна записка от Георги Василев Георгиев – зам кмет на общината, относно приемане на решение за утвърждаване на „Анализ...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в община попово
Да представи анализ на материалните, човешки и финансови ресурси, налични и/или необходими за разкриването на нови социални услуги....
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПълнолетни лица с увреждания
...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconПрограмиране на социални услуги. Децентрализация и финансово управление на социални услуги Цели, задачи и съдържание на обучението
Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и компетентности за процеса на програмиране на социални услуги и...
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община асеновград iconВтора анализ на икономическото и социално развитие на община априлци (анализ на ситуацията)
Анализът на ситуацията в общината е направен по отделни сектори, като е разделен на следните основни секторни части
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом