Общи положения
ИмеОбщи положения
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер325.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/402-01-33.rtf
  1   2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Нза общинския дълг


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг.

(2) За общинския дълг по този закон се води регистър.


Глава втора
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ


Чл. 2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон, съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.

(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг по смисъла на този закон.

Чл. 3. Общинският дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:

1. емисиите на общински ценни книжа;

2. дълга, поет с договори за общински заеми;

3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;

4. изискуемите общински гаранции;

5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от Закона за устройството на държавния бюджет;

6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

7. задължения по търговски кредити и финансов лизинг над
2 години.

Чл. 4. Общината може да поема дългосрочен дълг за:

1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

2. рефинансиране на съществуващ дълг;

3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

Чл. 5. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;

2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;

3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. плащания по изискуеми общински гаранции.

(2) Краткосрочният дълг по ал. 1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.

(3) В случай че краткосрочният дълг по ал. 1, т. 3 не може да бъде погасен в срока по ал. 2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от
6 месеца.

Чл. 6. Източници за обслужване на общинския дълг са:

1. собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети;

2. общата изравнителна субсидия по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;

3. държавните трансфери за делегирани от държавата дейности без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти по чл. 4, т.1 в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности;

Чл. 7. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.

Чл. 8. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.

(2) При преоценка на общинския дълг или на гарантиран от общината дълг в левове задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.

(3) Общините не могат да обезпечават общинския дълг чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.

Чл. 9. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

(2) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Чл. 10. Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.


Глава трета
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА


Чл. 11. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 12. (1) Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включвa дължимите главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поетия от общината дълг с изключение на дълга по чл. 3, т. 6.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.


Глава четвърта
ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ


Чл. 13. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

Чл. 14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

1. проектът да е от полза на местната общност;

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл. 15. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата за провеждане на обсъждането.

(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.

(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл.13.

Чл. 16. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл. 17. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга;

3. вида на дълга съгласно чл. 3;

4. начина на обезпечаване;

5. условията за погасяване;

6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.

(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, а в 6-месечния срок преди изтичането на мандата - с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

Чл. 18. В 10-дневен срок от приемането на съответното решение на общинския съвет кметът на общината изпраща на министъра на финансите и на Сметната палата годишния отчет за състоянието на общинския дълг и решението на общинския съвет по чл. 9, ал. 2.


Глава пета

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ
И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИКРаздел I

Правила и принципи


Чл. 19. (1) Процедурата по тази глава определя реда за избор на:

1. финансова институция при поемането на дългосрочен дълг;

2. финансова институция при поемането на краткосрочен дълг, включително при поемането на краткосрочен дълг чрез рамково споразумение;

3. финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

(2) Този ред не се прилага за избор на финансова институция и финансов посредник, за който е предвидена специална процедура на международна организация.

(3) Този ред може да не се прилага в случаите, когато годишният размер на краткосрочния дълг не надвишава 5 на сто от собствените приходи на общината по отчета за изпълнението на бюджета на общината за предходната година.

Чл. 20. Не може да участва в процедурата лице, което:

1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. е в ликвидация;

3. има парични задължения към общината или държавата по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

Чл. 21. Процедурата за избор на финансова институция и финансов посредник се извършва в съответствие със следните принципи:

1. публичност и прозрачност;

2. свободна и честна конкуренция;

3. равнопоставеност на всички кандидати;

4. постигане на икономически най-изгодно решение за местната общност.


Раздел II

Обявление за избор на финансова институция и финансов посредник


Чл. 22. (1) Кметът на общината изготвя обявление за избор на финансова институция и финансов посредник и документация за участие в процедурата.

(2) Обявлението трябва да съдържа най-малко следната информация:

1. решението на общинския съвет по чл. 17, ал. 1;

2. обект на финансирането;

3. размер и вид на финансирането;

4. изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и специализацията и опита на кандидата и документите, с които те се доказват;

5. условия, вид, размер и начин на внасяне на гаранцията за участие;

6. срок на валидност на офертите;

7. критерии за оценка на офертите;

8. място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата;

9. място, срок и начин на подаване на офертите;

10. място и дата на отваряне на офертите;

11. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.

(3) Обявлението се публикува в централен ежедневник.

(4) Срокът за подаване на офертите не може да бъде по-кратък от 30 дни, считано от датата на публикуването.


Раздел III

Документация за участие в процедурата за избор на финансова институция и финансов посредник


Чл. 23. (1) Документацията по чл. 22, ал. 1 съдържа най-малко следната информация:

1. обявлението по чл. 22;

2. описанието на проекта по чл. 14, т. 2;

3. методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест;

4. актуални данни за финансовото състояние на общината и последния заверен годишен отчет за изпълнението на общинския бюджет.

(2) Методиката по ал. 1, т. 4 съдържа точни указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата.

Чл. 24. Цената, по която кандидатите закупуват документацията за участие в процедурата, не може да бъде по-висока от действителните разходи за изготвянето й.

Чл. 25. (1) Всеки кандидат може писмено да поиска разяснения по документацията за участие в процедурата. Кметът на общината е длъжен да даде разясненията в срок 3 работни дни от постъпване на искането.

(2) Кметът на общината изпраща разясненията по ал. 1 до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора кандидата, който е направил искането. Разясненията се прилагат и към документацията, която се закупува от други кандидати.


Раздел IV

Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 26. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

(2) Комисията се състои най-малко от трима и най-много от седем членове, като се определят и резервни членове.

(3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с целта и сложността на задачата.

(4) Кметът може да привлича и външни експерти за членове или консултанти към комисията.

Чл. 27. (1) Не може да бъде член на комисията или консултант лице, което:

1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг ;

2. е "свързано лице" по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата;

3. е участвало в подготовката на процедурата.

(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна фактите и обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

(3) Членовете на комисията и консултантите представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата.

Чл. 28. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.


Раздел V

Разглеждане, оценка и класиране на офертите


Чл. 29. (1) Комисията разглежда подадените документи и допуска до участие кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявлението.

(2) Комисията разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно методиката и предварително обявените критерии и класира кандидатите.

(3) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол.

(4) Кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от класирането, и обявява трите най-добри оферти. В 3-дневен срок от издаването й заповедта се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

(5) В 7-дневен срок от издаването на заповедта кметът на общината отправя покана до кандидатите с трите най-добри оферти за провеждане на преговори, с която:

1. определя срок от пет до десет дни преди провеждането на преговорите, в който поканените кандидати могат да получат допълнителна информация по проекта и финансовото състояние на общината;

2. ги уведомява за датата, часа и мястото за провеждане на преговорите.

(6) Гаранциите на недопуснатите до преговори кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за подаване на жалба срещу заповедта по ал. 4.

Чл. 30. (1) Кметът на общината, подпомаган от комисията по чл. 26, провежда преговори с всеки от кандидатите, подали трите най-добри оферти, съгласно обявените изисквания.

(2) За проведените преговори и постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се подписва от кмета, кандидата и членовете на комисията по чл. 26.

(3) Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата.

Чл. 31. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет доклад за резултатите от проведената процедура за избор. Към доклада се прилагат:

1. протоколът на комисията по чл. 29, ал. 3 и заповедта на кмета по чл. 29, ал. 4;

2. протоколите от проведените преговори;

3. проектодоговорите.

(2) Общинският съвет приема решение, с което:

1. определя финансовата институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или финансовия посредник при емитирането на общински ценни книжа;

2. възлага на кмета да сключи договор с определения кандидат и да уведоми в 3-дневен срок кандидатите, участвали в преговорите, за решението по т. 1.

(3) Решението по ал. 2 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветниците.

(4) Гаранциите на кандидатите, подали трите най-добри оферти, се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договора по ал. 2,
т. 2.

Чл. 32. Кметът на общината изпраща на министъра на финансите решенията на общинския съвет по чл. 17, ал. 1, чл. 31, ал. 2 и чл. 40, ал. 4 в
10-дневен срок от приемането им.

Раздел VІ

Рамково споразумениеЧл. 33. (1) Кметът на общината може да сключи рамково споразумение с финансова институция за предоставяне на краткросрочни заеми въз основа на проведена процедура по реда на тази глава.

(2) Рамково е споразумението, сключено между общината и една или повече финансови институции, целта на което е да се определят предварително условията на договорите за краткосрочен заем, които страните възнамеряват да сключат в определен период, включително за максималния размер, начина на обезпечаване, условията за погасяване и максималната цена на дълга (лихви, такси, комисиони и други видове възнаграждения).

(3) Рамковото споразумение не може да бъде използвано с цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

Чл. 34. При сключено рамково споразумение общинският съвет определя само размера на краткосрочния дълг, в рамките на който кметът на общината може да сключва договори за заем при спазване изискванията по чл. 12, ал. 1.


Раздел VІІ

Обжалване


Чл. 35. (1) Всеки кандидат, участвал в процедурата за избор на финансова институция или финансов посредник, може да обжалва заповедта на кмета по чл. 29, ал. 4 пред съда по реда на Закона за административното производство.

(2) Всеки кандидат, участвал в преговорите по чл. 30, може да обжалва решението на общинския съвет по чл. 31, ал. 2 пред съда по реда на Закона за административното производство.

(3) Жалбата се подава чрез кмета на общината в 7-дневен срок от получаването на заповедта по чл. 29, ал. 4 или на уведомлението по чл. 31,
ал. 2, т. 2.

(4) В 3-дневен срок от получаването на жалбата кметът на общината е длъжен да я изпрати на съда заедно с цялата преписка, която включва обжалвания акт, документацията за участие и протокола на комисията за оценяване.

(5) Ако в срока по ал. 4 преписката не бъде изпратена на съда, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата направо до съда. Съдът изисква преписката служебно.

Чл. 36. (1) Подадената в срок жалба спира изпълнението на обжалвания акт, освен ако съдът разпореди друго.

(2) Когато кметът или общинският съвет е допуснал предварително изпълнение, съдът по искане на заинтересуваната страна може да спре изпълнението.

Чл. 37. (1) В 5-дневен срок от получаването на жалбата съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и представените от страните доказателства и насрочва делото след 15 дни. При призоваването не се прилагат правилата на чл. 41, ал. 5 и срокът по чл. 157, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

(2) Сроковете по ал. 1 се прилагат и при отлагане на делото.

(3) Съдът обявява решението в 7-дневен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Чл. 38. Областният управител не може да отменя заповедта на кмета по чл. 29, ал. 4 и да спира изпълнението на решението на общинския съвет по чл. 31, ал. 2.


Глава шеста

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ


Чл. 39. Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон.

Чл. 40. (1) Общината може да гарантира дълг на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.

(2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по чл. 12, ал. 2 и чл.14.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.

(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, а в 6-месечния срок преди изтичане на мандата – с мнозинство повече от три четвърти от общия брой на общинските съветници.

Чл. 41. Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.

Чл. 42. Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от общинския съвет по реда на чл. 40.

Чл. 43. Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 15-о число предоставят информация на кмета на общината за обслужването на дълга.

Чл. 44. (1) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.

(2) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.

Чл. 45. Когато изискванията на чл. 44, ал. 2 не са предвидени в споразумението за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора мерките, които следва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция, както и сроковете, в които общината следва да плати просрочената сума.

Чл. 46. От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.

Чл. 47. (1) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.

(2) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.


Глава седма

ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА


Чл. 48. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на глави четвърта и пета.

Чл. 49. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 50. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква “в” от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) В случаите по ал. 1 общинският съвет определя реда за оповестяване на информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа.


Глава осма

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ


Чл. 51. Създава се централен регистър на общинския дълг в Министерството на финансите.

Чл. 52. Регистърът е публичен. Всеки може да иска справка или издаване на удостоверение за липсата или наличието на вписано обстоятелство.

Чл. 53. (1) За вписването в регистъра, за даването на справка и за издаването на удостоверение се събира държавна такса.

(2) Размерът на държавната такса се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

Чл. 54. (1) В централния регистър се създава и поддържа регистър за всяка община.

(2) Регистърът на общината е разделен на следните подрегистри:

1. подрегистър на емитираните общински ценни книжа;

2. подрегистър на заемите, предоставени на общината;

3. подрегистър на издадените общински гаранции.

(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. решенията на общинския съвет по чл. 17, ал. 1, чл. 31, ал. 2 и
чл. 40, ал. 4;

2. срочността на дълга, промени на срочността, амортизационната схема на дълга;

3. забава в обслужването на дълга повече от 30 дни.

Чл. 55. (1) Всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите информация за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

(2) Министърът на финансите издава наредба, с която определя обхвата на информацията по ал. 1, реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й.


Глава девета

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 56. (1) Постъпленията от дълга могат да се използват само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.

(2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл. 14 могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.

Чл. 57. Когато общината забави обслужването на дълга повече от 30 дни, кметът на общината и/или кредиторът уведомяват в 5-дневен срок общинския съвет и Сметната палата.


Глава десета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 58. (1) За неизпълнение на задълженията по чл. 18 и 32 кметът на общината се наказва с глоба от 500 лв.

(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в двоен размер.

(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


§ 1. По смисъла на този закон:

1. “Краткосрочен дълг” е дълг със срок за изплащане до една година.

2. “Дългосрочен дълг” е дълг със срок за изплащане над една година.

3. “Форсмажорно обстоятелство” е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.

4. “Местна общност” са лицата по т. 3 от § 1 на Допълнителната разпоредба на Закона за общинските бюджети.

5. “Повторно” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е наказано за същото по вид нарушение.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. (1) Общините, чийто годишен размер на плащанията по дълга, поет до влизането в сила на този закон, надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията по чл. 12, ал. 1.

(2) Общините, чийто номинал на издадените общински гаранции при влизането в сила на този закон надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да издават нови общински гаранции до постигане на изискванията по чл. 12,
ал. 2.

§ 3. В чл. 3 от Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от
1996 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г. и бр. 19 и 58 от 2003 г.) се създава ал. 4:

“(4) Ограничението по ал. 1 не се прилага по отношение на общини, които обезпечават общински дълг, поет при условията и по реда на Закона за общинския дълг.”

§ 4. В чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г. и
бр. 69 от 2003 г.) т. 10 се изменя така:

“10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.”

§ 5. В чл. 39 от Закона за държавния дълг (ДВ, бр. 93 от 2002 г.) думите “общините и” се заличават.

§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.


Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:


(Огнян Герджиков)


М О Т И В И


към проекта на Закон за общинския дълг


Проектът на Закон за общинския дълг е изготвен от работна група, определена със заповед Р-55 от 6 август 2003 г. на министър-председателя в изпълнение на Програмата и Концепцията за финансова децентрализация, приети с Решение № 399 на Министерския съвет от 2002 г. Групата бе ръководена от Кирил Ананиев - заместник-министър на финансите, а нейни членове бяха представители на Министерския съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Народното събрание, финансови институции, общини и Националното сдружение на общините в Република България. Работната група беше подпомагана технически от Инициатива за местно самоуправление. След изготвянето на законопроекта от работната група той бе съгласуван между дирекциите в Министерството на финансите.

Целта, поставена на работната група, беше да изготви законопроект, с който да се улесни развитието на общинското кредитиране, в резултат от което да се повиши равнището на общинските инвестиции и да се подобри качеството на публичните услуги, предоставяни на населението.


1. Среда и необходимост от закона

Редица изследвания на публичния сектор сочат неблагоприятна тенденция на намаляване на общинските инвестиции в реален и относителен аспект, водещ до декапитализация на съществуващата инфраструктура и до невъзможност да се инвестира в създаването на нова. От друга страна, общините имат сериозна роля в процеса на присъединяване към Европейския съюз и недостатъчният им ресурсен капацитет не им позволява да участват адекватно на очакванията на местната общност. От 2002 г. се изпълнява и Програма за финансова децентрализация, която е насочена към засилване автономността на общините чрез повишаване на отговорността им по отношение на предоставяните от тях публични услуги и чрез увеличаване на финансовите им възможности. В резултат на реформите до момента общините придобиха по-голяма самостоятелност по отношение на собствените си приходи, премахнаха се ограниченията при определяне размера на общинските такси, държавата финансира делегираните на общините услуги чрез трансфери, без това да е за сметка на собствените приходи, и др.

Една от целите на финансовата децентрализация е повишаването на кредитоспособността на общините, т.е. на възможността за акумулиране на свободен ресурс, който да позволява дългосрочно планиране на инвестиционните разходи и тяхното финансиране със средства извън текущите бюджетни приходи.

По същество това не е законопроект, създаващ нови правомощия и уреждащ взаимоотношения по общинския дълг. Общините имат правомощия и практика за поемане на дълг и по действащата нормативна уредба. Съществуващите проблеми в поемането на общински дълг се пораждат от:

Ш разпръснатата из различни актове нормативна уредба, която в много случаи е и противоречива;

Ш третирането на общините като обикновени търговски субекти, без отчитане на техния публичен характер;

Ш липсата в редица случаи на пряка връзка между общинския дълг и подобряване качеството на услугите за населението;

Ш липсата на механизми, даващи право на обществото да участва адекватно в процедурите за поемане на дълг.
  1   2

Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом