Общинскисъвет самоко в
ИмеОбщинскисъвет самоко в
страница1/33
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер0.94 Mb.
ТипРешение
източникhttp://samokov.bg/reshenia/reh.1938.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1938


По протокол №45/28.07.2011 г. на заседанието си на 28.07.2011 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-86/14.07.2011 г. от Ангел Симеонов Николов - кмет на Община Самоков, относно изтичане на договорите за наемане на терени за разполагане на временни търговски обекти в к.к. Боровец. ПК съобрази следното: Със свое решение №828 по протокол №28/30.04.2009 г. т.3 Общински съвет е приел, че последващо удължаване на срока на договорите на наемателите на терени в к.к.Боровец /къщички/ няма да се извършва. С горе-цитираната докладна записка кмета на Община Самоков, въпреки отправеното предупреждение до наемателите за освобождаване на терените до 10.09.2011 г. е сезирал ОбС с противоположно искане да отмени т.3 от Решение №828/30.04.2009 г.и да го упълномощи да сключи анекси с наемателите за срок от две години.Не се сочат в докладната записка допълнителни условия.ПК счита, че периода в който ще следва да се извърши процедурата по освобождаване на тези терени съвпада със зимния сезон в к.к.Боровец.Ако такава процедура започне да бъде извършвана в този период, това би било крайно нецелесъобразно за развитието на туризма на територията на Община Самоков за извършване на туристическа дейност в целия комплекс, предвид и без това съществуващата стагнация и тежка икономическа криза.От друга страна липсата на договори и наемни правоотношения лишават Община Самоков от реализиране на приходи от наеми.Ето защо и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, протокол №63 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 19 гласа „за”, „против” няма и „въздържали се” 8


Р Е Ш И:


1.Общински съвет Самоков отменя т.3 от Решение №828/30.04.2009 г.

2.Общински съвет Самоков дава съгласие за сключване на анекси към договори за наем с наемателите на терени на временни търговски обекти в к.к.Боровец за срок на анекса до 30.04.2012 г. и при следните условия:

2.1.Наемателите да са подали молби за продължаване на договорите в срок до 22.08.2011 г. включително.Молбите да се входират в деловодството на общинска администрация само и единствено при условие, че молителите са заплатили наемите си /обезщетенията си за ползване/ за целия срок на ползване на общински терени до датата на подаване на молбата.

2.2.Възлага на кмета на Община Самоков да сключи анекси с молителите в срок до 01.09.2011 г., като наемната цена се заплаща до 01.09.2011 г. наведнъж, а останалите наеми помесечно.

3.Задължава Кмета на Община Самоков на следващата редовна сесия на ОбС на 09.09.2011 г. да информира Общинския съвет за изпълнение на настоящето решение по т.1

4.Спрямо наемателите и ползвателите на терени за разполагане на временни търговски обекти в к.к.Боровец, които не са изпълнили горните условия и не са сключили анекс по т.1 да бъдат издадени и връчени заповеди за освобождаване на терените по чл.65 от ЗОС и процедура по ЗУТ за премахване на съществуващите временни обекти.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/ ЛИЛЯНА ЯНКОВА


/ГГ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С А М О К О В
Р Е Ш Е Н И Е №1939


По протокол №45/28.07.2011 г. на заседанието си на 28.07.2011 г. Общински съвет–Самоков, по докладна записка изх.№08-00-68/17.05.2011 г. от Васил Кръстев Сайменов, за кмет на Община Самоков, съгласно Заповед № ЛС-01-940/2010 г., относно продажба на Поземлен имот № 079012 землище с. Марица, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл.37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.5 и чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, протокол №63 на ПК по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, след поименно гласуване с 27 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма


Р Е Ш И:


1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим имот: Поземлен имот № 079012 с площ от 166 кв.м., начин на трайно ползване: нива, категория на земята: седма, в м.”В селото” землище с.Марица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10553/01.04.2011 г., вписан на 05.05.2011 г. том ІІІ № 54 д.вх.рег.№ 698, парт.№ 11907, нот.д.№ 480 в Служба по вписванията – гр.Ихтиман, при начална тръжна цена в размер на пет лв. на кв.м. или 830/осемстотин и тридесет/ лв. без ДДС.

2. Начин и срок на плащане - достигнатата цена на обекта се заплаща чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в деня на подписване на договора за продажба.

3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.

4. Определя депозит за участие в търга – 30% от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC - CECBBGSF при ”ЦКБ” АД -клон гр.Самоков до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община Самоков, срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков до 17.00 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в Държавен вестник.

7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” от 09.00 ч., в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общината.

9. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея и упълномощава кмета на Община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба на обекта.

10. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ при същите условия, като сроковете по точки 4,5,6, и 7 са съответно 31-ия ден от датата на обнародване на решението в ДВ.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Свързани:

Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Дирекция “Социално подпомагане” – община Самоков, на основание чл. 22, ал. 1 от змсма, протокол на пк по „Здравеопазване и социална...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Говедарци, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от змсма, чл. 36 ал. 1 т. 2 от зос, чл. 36 от зс и чл. 41 ал. 1 т. 3, ал. 2 и ал. 3 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков, на основание чл. 21, ал. 2 от и чл. 21,ал. 1,т. 7от от змсма, протокол №1 на пк по «Бюджет и финанси», протокол №1 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Самоков”еоод и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от змсма и чл. 154, ал. 1, т. 2 от тз, протокол №32 от проведено съвместно заседание...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, протокол №5 на пк по “Стопански дейности и екология” съвместно...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Общински съвет – Самоков, по представен годишен счетоводен отчет на ”бекастрой”-еад за 2004г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 11 ал. 7, чл. 12 и чл. 30, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на здбрб за 2005г и Постановление...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Змсма, чл. 123 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Самоков, протокол №12 на „Комисия по бюджет, проекти...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Поради това и на основание чл. 45 ал. 7 и ал. 10 от змсма, протокол №29 на пк по „Устройство на територията”, протокол №37 на пк...
Общинскисъвет самоко в iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом