Агенция „митници
ИмеАгенция „митници
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер41.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.customs.bg/documents/1301553896.doc

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ


АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”


Агенция „Митници”, ул. "Г. С. Раковски" № 47, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗАМ - 188/29.03.2011г. на директора на Агенция "Митници"

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността “началник на отдел” в отдел “Административно обслужване и човешки ресурси” в митница Свиленград.


1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • образование: висше - икономика, право или друга хуманитарна специалност, минимална степен – магистър;

 • професионален опит: 6 години или придобит II младши ранг;

 • най-малко 5 години стаж в системата на Агенция „Митници”.

2. Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • да притежава способност да ръководи, организира и контролира както собствената си работа, така и на подчинените му служители;

 • да познава задълбочено и притежава опит в прилагането на нормативните и други актове, регламентиращи митническата материя;

 •  да познава задълбочено и притежава опит в прилагането на българското трудово законодателство в областта на трудово-правни и служебно-правни отношения, осигурителното право, безопасност на труда и работната заплата;

 • компютърни умения - работа с офис пакет за Windows и Internet;

 • да отговаря на изискванията, определени в чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за митниците;

 • да отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация.


2.1 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • отлични организационни и комуникативни умения;

 • изявени лидерски качества;

 • отлични умения за работа в екип.


3. Начинът на провеждане на конкурса е:

 • практически изпит;

 • тест за психологическа пригодност;

 • интервю.


4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • Заявление съгласно приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност и документи за придобит трудов стаж.

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник /нотариално заверено пълномощно/, всеки работен ден от 09.00 до 12.30 часа и от 13.00 до 17.00 часа в деловодството на митница Свиленград на адрес: гр. Свиленград, кв.„Капитан Петко Войвода”, ул. „Асен Илиев” №4, в срок до 12.04.2011 г.

Телефон за контакт: 03797/3128

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето на митница Свиленград на адрес: гр. Свиленград, кв.„Капитан Петко Войвода”, ул. „Асен Илиев” №4, както и на интернет страницата на Агенция “Митници” - www.customs.bg


7. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи и носи отговорност за дейността на отдела в съответствие с възложените специфични функции и задачи; организира и планира работата си; осъществява ръководство и оказва методическа помощ при изпълнението на поставените задачи и осъществява пряк контрол по изпълнението им; разпределя задачите на служителите в отдела и проверява, обсъжда и удостоверява с подписа си законосъобразността, верността и правилността на подготвените от тях документи и административни актове или проекти на такива; участва в разработването на нормативни и други актове в специфичната област на отдела, както и в окончателното им оформяне; участва и координира изготвянето на анализи, справки и други разработки в тази област; прави предложения при необходимост от управленско решение над неговото ниво, за подобряване организацията и ефективността на работата в отдела; участва в работни групи, комисии или консултативни органи; спазва и контролира спазването на утвърдения от министъра на финансите Кодекс за поведение на митническия служител;спазва правилата за работа с документи, съдържащи класифицирана информация; изпълнява в определен срок поставените устно или писмено задачи от непосредствения му ръководител; планира и отчита ежемесечно работата на служителите в отдела, пред непосредствения си ръководител; разработва специфичните длъжностни характеристики на служителите в отдела, необхванати в сектори от по-ниските длъжностни нива, съгласно ЕКДА; изготвя под формата на докладна записка или заявка всяко предложение за поемане на задължение или за извършване на разходи в отдела; оказва методическа помощ на началниците на сектори в отдела; спазва кодекса за поведение на служителите от държавната администрация; организира и осъществява контрол върху деловодната дейност; не разгласява обстоятелства и факти, станали му известни при или по повод на изпълнение на служебните му задължения, определени от ЗМ като служебна тайна; участва в квалификацията на митническите служители в митницата, организира провеждането на свързаните с това курсове; следи за провежданата информационна политика на митницата и връзките с обществеността в съответствие с информационната политика на Агенция „Митници”.

8. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 629.00 лева


ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”:

/ВАНЬО ТАНОВ/


София - 1040 тел. централа: 9859 4528

ул. ”Г.С.Раковски” № 47 факс: 9859 4066 www.customs.bgДобавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Агенция „митници iconАгенция „Митници
Агенция „Митници”, ул. "Г. С. Раковски" №47, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал....

Агенция „митници iconКонкурс за длъжността „инспектор в агенция „митници
Конкурсната комисия, определена със Заповед № зам-486/19. 07. 2012 г на директора на Агенция „Митници” реши

Агенция „митници iconРепублика българия
В чл. 91, ал. З след думите "министъра на отбраната" се поставя запетая и се добавя "специализираните контролни органи на Агенция...

Агенция „митници iconНа допуснатите кандидати до конкурс за 20 щатни бройки за длъжността „инспектор в агенция „митници
Конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам-488/ 19. 07. 2012 г на директора на Агенция "Митници" реши

Агенция „митници iconНа допуснатите кандидати до конкурс за 20 щатни бройки за длъжността „инспектор в агенция „митници
Конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам-488/ 19. 07. 2012 г на директора на Агенция "Митници" реши

Агенция „митници iconНа допуснатите кандидати до конкурс за 15 щатни бройки за длъжността „инспектор в агенция „митници
Конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам-565/ 10. 09. 2012 г на директора на Агенция "Митници" реши

Агенция „митници iconНа допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "инспектор в агенция „митници" митница пловдив
Конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам-710 от 19. 10. 2012 г на директора на Агенция "Митници" реши

Агенция „митници iconАгенция „митници
Агенция “Митници”, София, ул. “Г. С. Раковски” №47, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с 14,...

Агенция „митници iconНа допуснатите кандидати до конкурс за 24 щатни бройки за длъжността "инспектор в Агенция "Митници"" в митница Русе
Комисията, определена със 3аповед № зам 482/19. 07. 2012г на директора на Агенция "Митници", за провеждане на конкурса реши

Агенция „митници iconОтчет на лицата… отказват разговори по този въпрос от агенция митници
...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом