Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г
ИмеРешения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер84.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dolni-chiflik.acstre.com/assets/OSavet/46 R 21.09.2011g..doc
РЕШЕНИЯ НА ОБЩС-ДОЛНИ ЧИФЛИК ОТ 21.09.2011 г.


773. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава актуализирания Поименен списък на капиталовите разходи в Бюджета на община Долни чифлик за 2011 година, съгласно приложение 1.


774. На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.10 и чл.31 на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община Долни чифлик от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Долни чифлик: упълномощава Щилян Георгиев Христов – зам.-кмет на община Долни чифлик в качеството му на представител на община Долни чифлик в общото събрание на „Екополис – 7” АД, ЕИК 103780510 да гласува за приемане на решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация, определяне срока на ликвидация, назначаване на ликвидатор и определяне на неговото възнаграждение и възлага на Кмета на община Долни чифлик изпълнението на настоящото решение.


775. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост, допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 г., както следва: в раздел IV ”Имоти за продажба”, т.2 „Нежилищни имоти” се добавят т.2.7. „имот - Помещение №4 със застроена площ от 19.08кв.м. .( АОС №263/18.01.2008 г.) и т.2.8. „имот - Помещение №5 със застроена площ от 38.42 кв.м. ( АОС №263/18.01.2008 г.)


776. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.47, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на Помещение № 4 със застроена площ от 19.08 кв.м. на първи етаж в сграда, находяща се в УПИ ІІІ-ТПК в кв. 19 по регулационния план на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна с АОС №263/18.01.2008 г. при граници за целия имот: улица ОК 163а-126; УПИ ІV-53; УПИ ІХ-55; УПИ Х-55; УПИ ХV-56; УПИ ІІ-озел. и Помещение №5 със застроена площ от 38.42 кв.м. на първи етаж в сграда, находяща се в УПИ ІІІ-ТПК в кв. 19 по регулационния план на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна с АОС №263/18.01.2008 г. при граници за целия имот: улица ОК 163а-126; УПИ ІV-53; УПИ ІХ-55; УПИ Х-55; УПИ ХV-56; УПИ ІІ-озел.


777. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.47, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява пазарните оценки на Помещение №4 със застроена площ от 19.08 кв.м. на първи етаж в сграда, находяща се в УПИ ІІІ-ТПК в кв. 19 по регулационния план на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна с АОС №263/18.01.2008 г. в размер на 4000.00лева без ДДС и на Помещение №5 със застроена площ от 38.42 кв.м. на първи етаж в сграда, находяща се в УПИ ІІІ-ТПК в кв. 19 по регулационния план на с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област Варна с АОС №263/18.01.2008 г. в размер на 6500.00лв. без ДДС и ги определя за начална тръжна продажна цена при провеждането на публичния търг с тайно наддаване за тяхната продажба.


778. На основание чл. 21, ал.2 и във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на общината да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажба на имотите при условията на настоящите решения.


779. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 г., както следва: в раздел IV ”Имоти за продажба”, т.1 „Жилищни имоти”, се добавя т.1.4. „Продажба чрез търг или конкурс на УПИ VІ-общ. в кв.7 по регулационния план на с. Юнец.”


780. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.47, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на УПИ VІ-общ. в кв.7 по регулационния план на с. Юнец с АОС №502/18.08.2011 г).с площ 700 кв.м. при граници за имота: УПИ VІІІ-22; улица с ОК 9-18; улица с ОК 18-17; УПИ ІХ-22.


781. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.47, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява пазарната оценка на УПИ VІ-общ. в кв.7 по регулационния план на с. Юнец, общ. Долни чифлик, област Варна с АОС №502/18.08.2011 г. с площ 700 кв.м. в размер на 10300.00лева без ДДС и я определя за начална продажна тръжна цена при провеждането на публичния търг с тайно наддаване.


782. На основание чл.21, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.2, т.8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на общината да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажба на имота при условията на настоящите решения.


783. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 г., както следва: в раздел IV ”Имоти за продажба”, т.1 „Жилищни имоти”, се добавя т1.5.Продажба на 218 кв.м. идеални части от УПИ ХІ-общ. в кв.27 по регулационния план на с. Нова Шипка.

784. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1 ,т.2 от Закона за общинска собственост и чл.58, ал.1, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между община Долни чифлик и Асен Златев Николов чрез продажба на 218 кв.м. идеални части от дворно място цялото с площ 1218 кв.м., представляващо УПИ ХІ-общ. в кв.27 по регулационния план на с. Нова Шипка с АОС №503/22.08.2011 г). при граници за имота: УПИ VІІІ-22; улица с ОК 9-18; улица с ОК 18-17; УПИ ІХ-22.


785. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.58, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява пазарната оценка за имот с площ 218 кв.м. идеални части от УПИ ХІ-общ. в кв.27 по регулационния план на с. Нова Шипка, общ. Долни чифлик, област Варна с АОС №503/22.08.2011 г. в размер на 800 (осемстотин) лв. без ДДС и я определя за цена, на която този имот да бъде продаден.


786. На основание чл.21, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.2, т.8 от ЗМСМА и чл.59, ал.3 от НРПУРОИ в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото решение в сила, Кметът на общината да издаде заповед за прекратяване на съсобствеността.


787. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.8, ал.9 от Закона за общинска собственост допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2011 г., както следва: в раздел IV ”Имоти за продажба”, т.2 „Нежилищни имоти”, се добавят: т.2.9. „имот №000344 по КВС на гр.Долни чифлик” т.2.10. „имот №000347 по КВС на гр.Долни чифлик” и 2.11 „имот № 000264 по КВС на гр.Долни чифлик.


788. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.47, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на: ПИ 000344 ЕКАТТЕ 21912 гр. Долни чифлик с АОС №505/13.09.2011 г. с площ 1300 кв.м. при граници за имота: имот № 000340; имот № 000238; имот № 000347; имот № 000343, ПИ 000347ЕКАТТЕ 21912 гр.Долни чифлик с АОС №506/13.09.2011 г. с площ 1293 кв.м. при граници за имота: имот № 000344; имот № 000434; имот № 000354; имот № 000238 и ПИ 264 ЕКАТТЕ 21912 гр. Долни чифлик с АОС 507 от 13.09.2011г. с площ 3275кв.м. при граници за имота: имот № 000251; имот № 141014; имот № 000257; имот № 145001; имот № 000430; имот № 148048; имот № 148013.


789. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост и чл.47, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество одобрява пазарните оценки на: 1. ПИ 000344 ЕКАТТЕ 21912 гр. Долни чифлик с АОС №505/13.09.2011 г. с площ 1300 кв.м в размер на 420.00 (четиристотин и двадесет) лева без ДДС; 2. ПИ 000347 ЕКАТТЕ 21912 гр.Долни чифлик с АОС №506/13.09.2011 г. с площ 1293 кв.м. в размер на 420.00 (четиристотин и двадесет) лева.. без ДДС; 3. ПИ 000264 ЕКАТТЕ 21912 гр. Долни чифлик с АОС 507 от 13.09.2011г с площ 3275 кв.м. в размер на 1090.00 (хиляда и деветдесет) лева без ДДС и ги определя за начална продажна тръжна цена при провеждането на публичния търг с тайно наддаване.


790. На основание чл.21, ал.1 и във връзка с чл.21, ал.2, т.8 от ЗМСМА упълномощава Кмета на общината да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване за продажба на имотите при условията на настоящите решения.


791. На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.3 от ПРНОЕФП отпуска материална помощ през зимния период на ветераните от войните в размер на 180 лева (сто и осемдесет лева) съгласно приложения списък.


792. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Златка Николова Русева в размер на левовата равностойност на карта за пътуване на сина й Николай Росенов Русев за учебната 2011/2012 година от с. Ново Оряхово до гр. Долни чифлик и обратно.


793. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Добринка Василева Мирчева- с. Старо Оряхово – 150 лв.


794. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Елица Веселинова Йорданова - с. Старо Оряхово – 150 лв.


795. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т. 4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Настя Пламенова Маринова- с. Венелин – 150 лв.


796. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Георги Желязков Иванов- с. Старо Оряхово – 150 лв.


797. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Соня Асенова Асенова- с. Старо Оряхово – 150 лв.


798. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Русанка Василева Христова - с. Старо Оряхово – 150 лв.


799. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Донка Йорданова Атанасова- гр. Долни чифлик – 100 лв.


800. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Йорданка Йорданова Стоянова - гр. Долни чифлик – 100 лв.


801. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Борислав Иванчев Андонов- с. Гроздьово – 100 лв.


802. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Христо Крайчев Христов-гр. Долни чифлик – 100 лв.


803. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Ангел Димитров Дянков-с. Гроздьово– 100 лв.


804. На основание чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Шабан Семедов Ахмедов-с. Горен чифлик– 150 лв.


805. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.3, т.2 от Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани, във връзка с чл.7 и чл.14, т.4 от същия да се отпусне еднократна финансова помощ на Георги Дойнов Цветков-с. Гроздьово– 500 лв. и да се награди с почетен знак на община Долни чифлик.


806. На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 104 от Изборния кодекс избира за периода от 16 октомври 2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство следните лица:

  • за кметство Гроздьово - Димка Драгоева Иванова;

  • за кметство Горен чифлик - Надя Иванова Василева

  • за кметство Венелин - Афе Мехмедали Хасан;

  • за кметство Пчелник - Стефка Димитрова Петрова;

  • за кметство Голица - Надка Георгиева Янкова;

  • за кметство Детелина – Силвия Борисова Борисова;

  • за кметство Старо Оряхово - Мария Димитрова Великова;

  • за кметство Шкорпиловци - Елена Демирева Петрова;

  • за кметство Рудник - Тодорка Маринова Костадинова.


807. На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл.42, ал. 4 и ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 104 от Изборния кодекс избира за периода от 16 октомври 2011 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет за временно изпълняващ длъжността кмет на община Долни чифлик Щилян Христов – заместник-кмет на общината.

Свързани:

Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconРешения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма във връзка с чл. 7, ал. 2 от збппмн приема отчета за дейността на окбппмн при община Долни чифлик...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconРешения на общс-долни чифлик от 18. 01. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 от ппзсп, Стратегията на община Долни чифлик за осигуряване...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconРешения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г
...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconРешения на общс-долни чифлик от 28. 01. 2009 Г
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация допълва ал. 1 на чл. 53 от Наредба за реда...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconРешения на общс долни чифлик от 19. 11. 2009г
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма в чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от проекта за Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconРешения на общс долни чифлик от 18. 06. 2010г
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от змсма, във връзка с чл. 129, ал. 1 от зут одобрява проект на пуп...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconОбщински съвет при община долни чифлик,област варна
Днес 28. 03. 2008г от 11. 00ч в заседателната зала на общинска администрация се проведе заседание на Общс- д чифлик. На заседанието...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconBg-долни чифлик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долни чифлик, пл. " Тича" 1, За: Светла Иванова Димитрова, рбългария 9120, Долни чифлик, Тел.: 05142 2008, e-mail: obst, Факс:...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г icon9120 гр. Долни чифлик пл."Тича" 1; 9120 Dolni chiflik sq. Ticha 1 тел. 05142 2001; факс: 051423444; tel. 051422001; fax: 051423444
На територията на община Долни чифлик има и пгсс „Иван Вл. Мичурин”, гр. Долни чифлик която е държавно училище към Министерството...
Решения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г iconПротокол №12
Днес, 16. 07. 2012 г от 10. 00 ч в заседателната зала на общинската администрация се проведе дванадесетото заседание на ОбщС – Долни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом