Съдържание на адвокатски преглед
ИмеСъдържание на адвокатски преглед
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер74.19 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.vas.bg/Documents/2008_11_13.doc
СЪДЪРЖАНИЕ НА АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД

2008 Г.


1. Общи проблеми

В памет на проф. Живко Сталев: 17.05.1912 – 20.02.2008 г. (бр. 1-2/2008 г., с. 43)

Проф. Й. Фаденхехт за адвокатските права на жените-юристки (бр. 3/2008 г., с. 31)

Запрянов, Асен. Аналогията (бр. 11/2007 г., с. 3)

Брайков, Валентин. Якоб Грим за поезията в правото. (бр. 5-6/2008 г., с. 50)

Диков, Любен. Исторически и сравнителни изследвания върху същността на съдийската деятелност. (бр. 8-9/2008 г., с. 15)

Харта на основните принципи на юридическата професия в Европа и Кодекс за поведение на европейските адвокати. (бр. 8-9/2008 г., с. 44)

Новкиришка-Стоянова, Малина. За хонорарното право и правото на хонорар. (бр. 10/2008 г., с. 8)

Недева, Емилия. „Тука е така” – една интригуваща, но не изненадваща книга: Рец. за: Екимджиев, Михаил. Тука е така. – С.: ИК Труд, 2008. – 122 с. (бр. 11-12/2008 г., с. 58)

Василев, Васил. За възможността да има смисъл и при тържественост: Рец. за: Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. Българската адвокатура: Нормативна уредба = The Bulgarian Bar Normative Acts. С.: Сиби, 2008 г. (бр. 11-12/2008 г., с. 60)


2. Наказателно право. Наказателен процес

Рамково решение на Съвета на Европейския съюз от 13 юни 2002 г. относно Европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите-членки (2002/584/ПВР) (бр. 1-2/2008 г., с. 45)

Радойнова, Добринка, Лидия Петкова. Бъбречният травматизъм като телесна повреда по Наказателния кодекс. (бр. 3/2008 г., с. 10)

Петров, Васил. Отмяна на влязло в сила съдебно решение поради осъдително решение на Европейския съд за защита на правата на човека: конституционност и целесъобразност. (бр. 3/2008 г., с. 15)

Изследване на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела (2002-2004 г.) (бр. 4/2008 г., с. 5)

Дискусия от 27 ноември 2007 г. по изследването на решенията на Върховния касационен съд по наказателни дела по проект на Правна програма на Институт „Отворено общество” – София. (бр. 4/2008 г., с. 15)

Вучков, Веселин. Едно забелязано несъответствие при необходимата защита (чл. 94, ал. 2 и чл. 96, ал. 1 НПК). (бр. 5-6/2008 г., с. 43)

Панова, Павлина. Европейската заповед за арест и правата на засегнатото от нея лице. (бр. 7/2008 г., с. 3)

Граматикова, Катерина. Новата конвенция относно изпирането на пари и финансиране на тероризма. (бр. 7/2008 г., с. 10)

Хайрабедян, Емил. За експертизите и равенството на страните в наказателния процес. (бр. 7/2008 г., с. 35)

Радойнова, Добринка. Причинно-следствената връзка в съдебната медицина. (бр. 8-9/2008 г., с. 39)

Маргаритова, Светла. Анализ на причините за осъждането на България във връзка с правото на справедлив процес в разумен срок в наказателното производство – чл. 6.1. от Европейската конвенция за правата на човека (бр. 11-12/2008 г., с. 26)

Екимджиев, Михаил. Решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Константин Бочев” и нуждата от промени в Наказателно-процесуалния кодекс (бр. 11-12/2008 г., с. 37)


3. Гражданско и търговско право. Граждански процес

Розов, Филко. Методика за верификация на свидетелските показания в гражданския процес. (бр. 7/2008 г., с. 14)


4. Административно и финансово право. Административен процес

Славов, Данчо. Актове на общинските съвет. (бр. 5-6/2008 г., с. 3)

Петров, Васил. Някои законодателни недоразумения в административното правораздаване. (бр. 5-6/2008 г., с. 23)

Зиновиева, Дарина. Проблемът за противоречивата практика на административните органи при издаване на индивидуални и общи административни актове. (бр. 5-6/2008 г., с. 37)

Хрусанов, Дончо. За правния интерес при оспорване на нормативни административни актове. (бр. 7/2008 г., с. 20)

Запрянов, Асен. Спорни нововъведения при провеждане на отчуждаванията по Закона за общинската собственост. (бр. 3/2008 г., с. 3)

Запрянов, Асен. Стабилният административен акт (по повод на една дискусия). (бр. 7/2008 г., с. 37)

Запрянов, Асен. Някои нови положения в административния процес при режима на АПК. (бр. 8-9/2008 г., с. 3)

Запрянов, Асен. Ограничения на собствеността на недвижимите имоти и на ограничените вещни права върху тях при режима на ЗУТ и АПК. (бр. 10/2008 г., с. 3)


5. Адвокатура

Граматикова, Катерина. Адвокатската тайна и мерките срещу изпирането на пари. (бр. 3/2008 г., с. 6)

Балкански правен форум 2008: Югоизточна Европа. бизнес и право [5-7 ноември 2008 г., София]. (бр. 4/2008 г., с. 48)

Правилник за организацията и дейността на Центъра за обучение на адвокати «Кръстю Цончев» (бр. 5-6/2008 г., с. 59)

Писмо от Национална агенция по приходите [Лицата, упражняващи свободна професия, не подлежат на задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност за периода от влизане в сила на решение № 7 от 23.04.2007 г. на Конституционния съд]. (бр. 5-6/2008 г., с. 63)

Решение № 1 от 28.02.2008 г. на Конституционния съд на Република България по конституционно дело № 10 от 2007 г. (бр. 3/2008 г., с. 38)

Новкиришка-Стоянова, Малина. Адвокатската професия в Древния Рим. (бр. 7/2008 г., с. 25)

Федерален Закон за свободното движение на услуги и за правото за придобиване на практика като европейски адвокат, както и за предоставянето на правни услуги чрез международно действащи адвокати в Австрия (EIRAG). (бр. 10/2008 г., с. 26)

Първият Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г.: Доклад на председателя на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска, произнесен на Тържественото честване на 120-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите, 22.11.2008 г., х-л „София”. (бр. 11-12/2008 г., с. 3)

Поздравителни речи, произнесени на Тържественото честване на 120-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите. (бр. 11-12/2008 г., с. 15)

Поздравителни адреси, връчени на Тържественото честване на 120-годишнината от приемането на първия Закон за адвокатите. (бр. 11-12/2008 г., с. 20)

Кодекс за професионалната етика на адвокатите, адвокатските помощници и стажант-адвокатите на Адвокатската Камара на Република Македония. (бр. 11-12/2008 г., с. 44)

Конвенция на адвокатите по света, подписана в Париж на 6 декември 2008 г. (бр. 11-12/2008 г., с. 52)


6. Висш адвокатски съвет

Доклад на Висшия контролен съвет за 2007 г. (бр. 1-2/2007 г., с. 35)

Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 24.02.2007 – 23.02.2008 г. (бр. 1-2/2008 г., с. 3)

Отчетен доклад за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 1.02.2007 г. – 1.02.2008 г. (бр. 1-2/2007 г., с. 33)

Решение на Избирателната комисия за провеждане на избори за висши органи на адвокатурата от 25.02.2008 г. (бр. 3/2008 г., с. 25)

Обръщение до Висшия адвокатски съвет от адвокат Асен Запрянов във връзка с преждевременното влизане в сила и прилагане на новия Граждански процесуален кодекс. (бр. 3/2008 г., с. 28)

Тест и казуси от писмения изпит за адвокати (бр. 5-6/2008 г., с. 66)

Годишен финансов отчет на главния секретар на Висшия адвокатски съвет за финансовата 2007 г., обхващаща периода 1.01.2007 г. – 31.12.2007 г. (бр. 1-2/2008 г., с. 29)

Решение № 1030 от 18.01.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за вписването на чуждестранни граждани в Регистъра на адвокатите в Република България (бр. 1-2/2008 г., с. 27)

Решение № 1031 от 18.01.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за задължително приподписване на касационни жалби с щемпел на адвоката. (бр. 1-2/2008 г., с. 27)

Решение № 1037 от 18.01.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за гласуване на апел до Народното събрание на Република България за отлагане на влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс от 1 март 2008 г. (бр. 1-2/2008 г., с. 27)

Решение № 1043 от 18.01.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за изпращане на поздравителен адрес до адвокат Иван Атанасов във връзка със 100-годишния му юбилей. (бр. 1-2/2008 г., с. 28)

Апел до 40-то Народно събрание чрез председателя г-н Г. Пирински за преразглеждане и промяна на срока за влизане в действие на новия Граждански процесуален кодекс. (бр. 1-2/2008 г., с. 39)

Критични бележки на Висшия адвокатски съвет към новия Граждански процесуален кодекс. (бр. 1-2/2008 г., с. 41)

Решение № 1 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за избор на адвокат Йордан Школагерски за заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. (бр. 4/2008 г., с. 36)

Решение № 2 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за избор на адвокат Хари Харалампиев за заместник-председател на Висшия адвокатски съвет. (бр. 4/2008 г., с. 36)

Решение № 3 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за избор на адвокат Валентин Бенатов за главен секретар на Висшия адвокатски съвет. (бр. 4/2008 г., с. 36)

Решение № 4 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за разпределението на членовете на Висшия адвокатски съвет за връзка с адвокатските колегии. (бр. 4/2008 г., с. 36)

Решение № 5 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за разпределение за участие на председателите на адвокатските колегии в заседанията на Висшия адвокатски съвет на ротационен принцип. (бр. 4/2008 г., с. 36)

Решение № 16 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за публикуването на дневния ред на заседанията на Висшия адвокатски съвет в интернет-страницата му. (бр. 4/2008 г., с. 37)

Решение № 19 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за провеждане на Тържествено честване на 120-годишнината от приемането на първия български Закон за адвокатите. (бр. 4/2008 г., с. 37)

Решение № 23 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за провеждане на изпити за младши адвокати: писмен – на 14.06.2008 г., и устен – на 28.06.2008 г. (бр. 4/2008 г., с. 37)

Решение № 24 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за реда и процедурата на преместване на адвокат от една адвокатска колегия в друга. (бр. 4/2008 г., с. 37)

Решение № 199 на Висшия адвокатски съвет Библиотеката на Висшия адвокатски съвет да носи името на Петко Добчев. (бр. 11-12/2008 г., с. 55)

Решение № 25 от 1.04.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за изменение на Решение № 853/18.05.2007 г. на Висшия адвокатски съвет за встъпителната вноска за чуждестранни адвокати. (бр. 4/2008 г., с. 38)

Решение № 160 от 26.09.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за правото на адвоката да обжалва пред Висшия адвокатски съвет решение на адвокатски съвет, с което е прието, че адвокатът е извършил дисциплинарно нарушение, но то е погасено по давност. (бр. 10/2008 г., с. 41)

Решение № 200 от 28.11.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за потвърждаване на Решение № 199 на Висшия адвокатски съвет. (бр. 11-12/2008 г., с. 56)

Решение № 205 от 28.11.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за произнасяне на Висшия адвокатски съвет по въпроса за давността, без да се третира наличието или отсъствието на дисциплинарно нарушение, освен в случаите, когато има направено изрично искане от адвоката, срещу когото е подадена жалбата. (бр. 11-12/2008 г., с. 56)

Решение № 210 от 28.11.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за използването на думите „и Ко”, „и Сие”, „и съдружници”, „и партньори” в названието на адвокатското дружество. (бр. 11-12/2008 г., с. 56)

Решение № 219 от 28.11.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за освобождаване от изпълнението на мандата като член на Висшия адвокатски съвет на адвокат Пламен Цветков и встъпване като редовен член на Висшия адвокатски съвет на адвокат Румяна Лечева. (бр. 11-12/2008 г., с. 57)

Решение № 221 от 19.12.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за избор на членове на Националното бюро за правна помощ – адвокатите Милена Георгиева Хинкова, Красимир Борисов Аврамов, и Златина Христова Георгиева за следващия 3-годишен мандат, считано от 13 януари 2009 г. (бр. 11-12/2008 г., с. 57)

Решение № 248 от 10.12.2008 г. на Висшия адвокатски съвет за освобождаване от изпълнението на мандата като член на Висшия адвокатски съвет, считано от 1 януари 2009 г., на адвокат Румяна Лечева от Русенската адвокатска колегия и встъпване на адвокат Даниела Методиева като редовен член. (бр. 11-12/2008 г., с. 57)


7. Библиотека на ВАС

В правните списания (бр. 1-2/2008 г., с. 71)

(бр. 3/2008 г., с. 33)

(бр. 4/2008 г., с. 39)

(бр. 5-6/2008 г., с. 80)

(бр. 7/2008 г., с. 42)

(бр. 8-9/2008 г., с. 64)

(бр. 10/2008 г., с. 42)

(бр. 11-12/2008 г., с. 65)


Нови книги в Библиотеката на Висшия

адвокатски съвет „Петко Добчев” (бр. 1-2/2008 г., с. 74)

(бр. 3/2008 г., с. 37)

(бр. 4/2008 г., с. 46)

(бр. 5-6/2008 г., с. 86)

(бр. 7/2007 г., с. 47)

(бр. 8-9/2008 г., с. 71)

(бр. 10/2008 г., с. 46)

(бр. 11-12/2008 г., с. 62)

8. Съдебна практика

Конституционен съд (бр. 3/2008 г., с. 38)


Съдържание на „Адвокатски преглед” 2007 г. (бр. 11-12/2008 г., с. 70)

Свързани:

Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 6 от 2006 г
За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт "Адвокатски преглед"
Съдържание на адвокатски преглед iconСъдържание на адвокатски преглед 2006 Г. Уводни статии
За разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт (бр. 6/2006 г., с. 3)
Съдържание на адвокатски преглед iconСъдържание на адвокатски преглед
Добчев, Петко. Антиеврейско законодателство в България през годините на Втората световна война, обнародвано в „Държавен вестник”:...
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 7-8 от 2003 г
Директива на Съвета от 22 март 1977 година за улесняване ефективното упражняване на свободата на предоставяне на адвокатски услуги...
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 1-2 от 2004 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 21. 02. 2003 г. 20. 02. 2004 г
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 2-3 от 2005 г
Отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет за периода 20.ІІ. 2004 г. 25.ІІ. 2005 г
Съдържание на адвокатски преглед iconСписание „Адвокатски преглед брой 4-5 от 2005 г
Открито писмо на председателите на европейските адвокатски организации до Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския...
Съдържание на адвокатски преглед iconБалканджиева, Благовеста Адвокатски преглед : Библиография: 1921-1948, 1999-2008 / Благовеста Балканджиева; научен ред. Даниела Доковска. София : Висш
Балканджиева, Благовеста Адвокатски преглед : Библиография: 1921-1948, 1999-2008 / Благовеста Балканджиева; научен ред. Даниела Доковска....
Съдържание на адвокатски преглед iconЗа разделението на властите и за самостоятелността на съдебната власт "Адвокатски преглед"

Съдържание на адвокатски преглед iconГодишен отчет 2006 4 6 7 8 Съдържание: обръщение на председателя общ преглед на системата на частно изпълнение данни за камарата преглед на дейността
Взаимодействие с институциите международно сътрудничество услуги, предоставяни на членовете на камарата обучение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом