Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки




ИмеBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер110.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/000871236.docx
00087-2012-0036

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Диана Иванова, България 1000, София, Тел.: 02 9377311, E-mail: d.ivanova@sofia.bg, Факс: 02 9377467

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и концесии"

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Столична община, ул. "Московска" 33, За: Дирекция "Общинска информация" - фронт офис, България 1000, София, Тел.: 02 9809866

Място/места за контакт: фронт-офис

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на готова храна в заведенията за социални услуги: •Дом за възрастни с деменция – кв. „Княжево” •СУПЦ „Княз Борис I’” •Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови” - гр. „Банкя” •Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина” •Дневен център за възрастни хора с увреждания „Седмична грижа” •Кризисен център за деца пострадали от насилие - ул. „Свободна” 30 •Дом за деца „Асен Златаров” •Защитено жилище за лица с умствени затруднения

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: гр. София-Заведения за социални усулги
Код NUTS: BG411

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на готова храна в заведенията за социални услуги: •Дом за възрастни с деменция – кв. „Княжево” – брой домуващи 75; •СУПЦ „Княз Борис I’” – брой домуващи 50; •Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови” - гр. „Банкя” – брой домуващи 32; •Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина” – брой домуващи 42; •Дневен център за възрастни хора с увреждания „Седмична грижа” – брой домуващи 8; •Кризисен център за деца пострадали от насилие - ул. „Свободна” 30 – брой домуващи 20; •Дом за деца „Асен Златаров” – брой домуващи 55; •Защитено жилище за лица с умствени затруднения – брой домуващи 8;

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

55523000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

Ориентировъчните количества на хранителните продукти по домове са посочени в документацията и са неразделна част от нея.

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в размер на 2500 /двехиляди и петстотин / лева; Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33 00 83 01, BIC код: SOMBBGSF, Общинска банка, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, дирекция “Финанси”; или - банкова гаранция за срока на валидност на предложението/оригинал/. 2. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността му, представена преди подписването му, в една от следните форми: -парични сума, внесени по сметка на Столична община: IBAN сметка - BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код - SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или - банкова гаранция за срока на договора;

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се извършва от бюджета на всяко от Заведенията за социални услуги.

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на участниците: Липса на декларации или наличие на обстоятелства по чл.47,ал.1,ал.2 и ал.5 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 56 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл.50, ал.1 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл.51, ал.1, т.2, 4,7 и 10 от ЗОП. Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните изисквания на Възложителя и други изисквания посочени в документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че Участникът е обединение, изброените изисквания по раздел ІІІ.2.2. и ІІІ.2.3. от обявлението, ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло. Участниците в процедурата трябва да представят:Регистрационни документи на Участника: •единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация – копие заверено с подпис и печат на лицето определено по съдебна регистрация да представлява дружеството (за юридическо лице, което е регистрирано в България); •документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); •Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, като документът бъде представен в официален превод на български език, Същия следва да бъде издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличноста на закония/те представител/и на участника, като документът бъде представен в официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); •датата на издаване на удостоверението за актуално състояние или на еквивалентен документ от съответната държава трябва да е до 4 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка. 2.Декларации по чл.47, ал.1 , ал.2 и ал.5 от ЗОП; Когато участникът предвижда при изпълнението на поръчката да ползва подизпълнители в офертата посочва подизпълнителите, които ще участват, дела на тяхното участие,вида на работите , които ще извършват и данните по чл.24, ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, посочените документи се представят за всеки от подизпълнителите; Декларация за подизпълнителите; Декларация от подизпълнител; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, трябва да се представи заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. Посочените документи се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Списък на документите, съдържащи се в офертата с посочен номер на страница, подписан от участника; Всеки участник може да подава оферти само за една обособена позиция. В случай, че едно физическо или юридическо лице е член на обединение – участник в процедурата, същото не може да подава самостоятелна оферта или да бъде член на друго обединение, участник за други обособени позиции в същата обществена поръчка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 1.Заврени копия от годишните счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи за последните 3 години /2009, 2010 и 2011г./. 2.Информация за общия оборот /Образец № 6/ от извършване на подобни доставки за последните 3 години /2009, 2010 и 2011г./ в зависимост от датата на която е участникът е учреден или е започнал дейността си.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние: 1. Участникът да има общо оборот от извършване на подобни доставки за последните 3 години /2009, 2010и 2011г. / не по-малко от 300 000 лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 1.Списък /Образец № 7/ с не по-малко от 3 изпълнени договора за доставка на готова храна през последните 3 години /2009, 2010 и 2011г/ За посочените в списъка договори следва да се приложат минимум 3 референции от Възложителите, с отбелязан телефон и адрес за контакти, изходящ номер подпис и печат. 2.Копие на валидни санитарни разрешителни за работно и складово помещение съгласно изискванията на БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ) – „Удостоверение за регистрация” – на името на кандидата, и документи удостоверяващи собствеността на съответния обект. В случай че работното и складовите помещения с хладилната техника и хладилните помещения не са собствени се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на договора. 3.Списък-декларация на персонала, включително и на лицата отговарящи за качеството, наети по трудов договор. Да се представят документи, удостоверяващи професионалната квалификация за минимум 1 /един/ диетолог. 4.Списък-декларация с всички транспортни средства, които ще бъдат на разположение за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността, както и валидни разрешителни за превоза на името на кандидата съгласно изискване на ДВСК и РИОКОЗ (БАБХ). В случай че транспортните средства не са собствени се прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на договора.. 5.Декларация, че участникът гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение във вкусовите качества. 6.Заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация за внедрена HACCP система за управление на безопасността на храните. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 1.Да имат опит в извършване на подобни доставки. Да са изпълнили не по-малко от 3 договора за доставка на готова храна за последните 3 години /2009, 2010 и 2011/, придружени от препоръки за добро изпълнение. 2.Участниците да притежават работно и складово помещение с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите. 3.Участниците да разполагат с минимум 1 /един/ диетолог, както и с квалифициран персонал за изпълнение на процедурата в т.ч.: готвачи – 6 бр.; помощник готвачи – 6 бр.; работник кухня – 6 бр. 4.Участниците да разполагат с минимум 2 /два/ броя собствен или нает транспорт за превоз на готова храна и хранителни продукти, регистрирани съгласно изискванията на БАБХ (ДВСК и РИОКОЗ). 5.Участниците да гарантират пълна подмяна на артикулите с отклонение във вкусовите качества. 6.Всеки участник да има разработена и внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните, което се доказва с валиден сертификат, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация. Представят се заверени от участника копия от сертификата и акредитацията на сертифициращата организация. В случай че участникът е сертифициран и представи сертификат по EN ISO 22000:2005 с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена HACCP система.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ОВ 2012/S 35 - 056504 от 21.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

12.07.2012 г. Час: 16:00

Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN

Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Столична Община всеки работен ден на ул. "Париж" № 3, стая № 1 след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2, стая № 201. Касата е с работно време от понеделник до четвъртък от 10.00 ч до 12.00 ч и от 14.00 ч до 16.00 ч, а петък и последния ден от месеца от 10.00 ч до 12.00ч. Или по банков път по Сметка в лева: IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301 BIC код на SOMB BG SF Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6 От датата на публикуване на обявлението в електронен вид на сайта на АОП ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

23.07.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 24.07.2012 г. Час: 14:00

Място

ул." Московска" №33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масова информация и юридически лица с нестопанска цел. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на сайта на Столична община на адрес www.sofia.bg, най-малко един ден преди тяхното отваряне.


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

12 меесца

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят обявявя на интернет страницата на Столична община- www.sofia.bg - датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, най-малко един ден преди тяхното отваряне.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено от датата на узнаването или от датата на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.06.2012 г.

Свързани:

Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Топлофикация София" еад, ул. "Ястребец" 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Република България 1680, София, Тел.: 02 9033068, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Комисия за регулиране на съобщенията, ул. "Гурко" №6, За:, Република България 1000, София, Тел.: 02 9492912; 02 9492239
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Мбал "Токуда Болница София" ад, бул. Никола Вапцаров 51Б, За: Йоана Драганова, България 1407, София, Тел.: 02 4034366, e-mail:, Факс:...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Прокуратура на Република България, бул. "Витоша" №2, За: Нина Илковска, рбългария 1000, София, Тел.: 02 8036040, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Умбалсм "Н. И. Пирогов" еад, бул. Тотлебен 21, За: Веселина Денчева, Р. България 1606, София, Тел.: 02 9154507, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" №5, За: Иво Янчев, България 1000, София, Тел.: 02 9301466, e-mail:, Факс: 02...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Военномедицинска академия, бул."Св. Г. Софийски" №3, За: Стела Николова Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
Военномедицинска академия, бул."Св. Г. Софийски" №3, За: Емилия Пенчова Джамбазова, България 1606, София, Тел.: 02 9225704, e-mail:,...
Bg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки iconBg-софия: Покупка обявление за поръчка доставки
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом