Професионална гимназия
ИмеПрофесионална гимназия
Дата на преобразуване14.02.2013
Размер25.74 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgaz.org/uploads/wysiwyg/pokana materiali - 1.doc

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВИДИН

п. к. 3700, гр.ВИДИН, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

ДИРЕКТОР - тел.: 094/600 805 факс: 094/601 797

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ – тел.: 094/601 793


Изх. № 234/24.04.2012 г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ПОКАНА

за участие в процедура по доставка на хранителни продукти за учебна практика и по проект УСПЕХ


I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ «Проф. д-р Асен Златаров» Адрес: Видин,

Южна промишлена зона Тел: 094 601797 факс: 094 601797

e-mail: thti_vd@vahoo.com, интернет адрес: www.pgaz.org


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Професионална гимназия «Проф. Д-р Асен Златаров» - Видин, кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:


I. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка на хранителни продукти за провеждане на учебна практика и на заниманията на групите по проект УСПЕХ.


ІІ. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

15000000 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НАПИТКИ


III.КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ

Съгласно приложената техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ – до 10 000 лв. без ДДС

МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ

Видин, Южна промишлена зона. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров"


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

І. Изисквания към обекта на поръчката:

  1. Посочените количества са индикативни и могат да се променят при възникване на допълнителни нужди от сходни материали.

  2. Срокът на изпълнение за доставката е до 3 дни след подаване на заявка от страна на възложителя към изпълнителя;

  3. Мястото на доставката е на адреса на възложителя, при поръчка на обща стойност с ДДС над 200 лв. и в търговски обект на територията на град Видин, при поръчки на стойност до 200 лв. с ДДС;

  4. Начин на плащане - с банков превод до 3 работни дни след извършване на доставката и подписване на фактурата;

  5. Офертите задължително съдържат подробно описание на предлаганите артикули, марка, модел, производител.

ІІ. Изисквания към участниците:

  1. Предлаганата цена трябва да е окончателна и да предвижда всички разходи, като на отделен ред се описва дължимото ДДС;

  2. Валидността на офертите трябва да бъде 90 дни от датата на подаването им;

  3. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.

III. Изисквания към лицето, определено за изпълнител на поръчката:

  1. Документг за актуално състояние на фирмата (допуска се разпечатко от сайта на Агенцията по вписванията).

  2. Документ от НАП за липса на задължения..


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - най-ниска цена


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - 27 април 2012 год. 16:30 часа


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ може да бъде получена на посочените телефони по всяко време в рамките на работния ден - от 8:00 до 16:30 часа.


СРОК НА ВАЛИДНОСТ ПОКАНАТА - 27 април 2012 г.


Дата 04.04.2012г. Директор: ..........................................

/ инж. Мариета Георгиева/

Свързани:

Професионална гимназия iconМинистерство на образованието, младежта и науката
Личен картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в соу, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално...
Професионална гимназия iconДо общински съвет враца докладна записка от инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Относно
Мито Орозов” Враца и Професионална гимназия по строителство и архитектура – Враца в Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин”-...
Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по електротехника и електроника пловдив
Чл. Настоящият правилник се издава в изпълнение на чл. 181 от Кодекса на труда и урежда организацията на труда в Професионална гимназия...
Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по производствени технологии
Закона на народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация
Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Н. Хайтов"-гр. Варна утвърдил директор: В. Рачев вътрешни правила за квалификационната дейност
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Н. Хайтов”-гр. Варна
Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника софия
Държавен изпит по теория на професията /специалността за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация
Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон" Училищен проект 2005/2007 г в рамките на проект tour reg Религиозен туризъм в регион Велико Търново
През месец септември ученици и учители от Професионална гимназия по туризъм “Д-р Васил Берон” започнаха работа по проект “Религиозен...
Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по икономика

Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по туризъм

Професионална гимназия iconПрофесионална гимназия по икономика

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом