Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
ИмеНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
страница1/9
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.67 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/861010.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАРЕДБА № 9 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ "ОХРАНИТЕЛ"

В сила от 09.02.2007 г.

Издадена от Министерство на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професия 861010 "Охранител" от област на образование "Обществена сигурност и безопасност" и професионално направление 861 "Защита на собствеността и личността" съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 861010 "Охранител" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиване трета или четвърта степен на професионална квалификация за специалностите:

8610101 "Банкова охрана и инкасова дейност" - трета степен на професионална квалификация;

8610102 "Лична охрана" - трета степен на професионална квалификация;

8610103 "Физическа охрана на обекти" - трета степен на професионална квалификация;

8610104 "Организация на охранителната дейност" - четвърта степен на професионална квалификация.

Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни програми за обучението по съответната специалност по чл. 2.

(2) Документацията по ал. 1 за професионално образование се разработва от Министерството на образованието и науката, а за професионално обучение - от обучаващата институция.

Раздел II.

Съдържание на държавното образователно изискване

Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя равнището на задължителната професионална подготовка в края на обучението по професията, което гарантира на обучаемия възможност за упражняване на професията "Охранител".

(2) Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия "Охранител" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.

(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2 включва:

1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);

2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.

Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото образователно равнище, изискванията към здравословното състояние на кандидатите за обучение, профилът на професията, целите на обучението, оценяването по време и при завършване на обучението, удостоверяването на придобитата професионална квалификация, необходимата материална база.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на образованието и науката.

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 и във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2


Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията "Охранител"

Професионално направление:861

Защита на собствеността и личността

Наименование на професията:861010

Охранител

1. Входни характеристики

1.1. Степен на професионална квалификация и входящо образователно равнище

В табл. 1 са представени специалностите, включени в професия "Охранител" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2005 г.), както и входящото минимално образователно равнище за придобиване на съответната степен на професионална квалификация.


Таблица 1

Специалности

Степен на

Входящо минималнопрофесионална

образователно равнищеквалификация

за ученици

за лица,навършили16 г.

1

2

3

4

5

8610101

Банкова

Трета

Завършено

Завършеноохрана иосновно

средноинкасоваобразование

образованиедейност8610102

Лична

Трета

Завършено

Завършеноохранаосновно

среднообразование

образование

8610103

Физическа

Трета

Завършено

Завършеноохрана наосновно

среднообектиобразование

образование

8610104

Организа-

Четвърта

Завършено

Завършеноция насредно

средноохрани-образование

образованиетелната

дейност
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант" в сила от 26. 01. 2007 г
Наредба №3 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "продавач-консултант"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "планински водач" в сила от 06. 02. 2007 г
Наредба №8 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "планински водач"
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"охранител\" в сила от 09. 02. 2007 г iconНаредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №13 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "икономист-издател"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом