Общи условия
ИмеОбщи условия
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер165.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://lusco.info/ftp/pistasofia2/gananciona_karta/5. obshti uslovia.doc

ЗАСТРАХОВКА „УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ” НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА


ОБЩИ УСЛОВИЯ  • Общи положения

1. „Аксериа ИАРД” АД, офис България е застрахователно дружество със седалище адрес на управление: Република Франция, 27 rue Maurice Flandin, 69444 Lyon, Cedex 03, наричано по-долу в тези Общи условия „Застраховател” или „Дружество” в зависимост от случая.

2. Дружеството има право да извършва общо застраховане и е лицензирано от „Autorite de Controle des Assurances et des Mutuelles”, France, 61, rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09 (наричано по-долу АСАМ), компетентния орган в Р. Франция, осъществяващ надзор върху застрахователната дейност.

3. Застрахователят извършва дейност на територията на Р. България при условията на правото на установяване и въз основа на разпоредбите на чл. 53 от Кодекса за застраховане. Дружеството е вписано в списъка на застрахователите от Европейския съюз, които могат да извършват застрахователна дейност на територията на Р. България, публикуван на интернет страницата на Комисията за финансов надзор www.fsc.bg.

4. Застрахователят е открил представителство в Р. България с адрес: гр. София, пл. „България” 1, телефон +359 2 439 71 00, факс: +359 2 439 71 01

5. „Април Риск Салюшънс” АД (наричано по-долу АРС) извършва от името и за сметка на Застрахователя дейността по предявяване на претенции и ликвидация на щети. Всички действия, права и/или задължения, отнасящи се до Застрахователя, с изключение носенето на застрахователния риск, съгласно тези Общи Условия могат да бъдат извършвани от АРС. Предявяването на претенции пред АРС не засяга правата на Застрахованите, които имат към Застрахователя съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане.

6. „Аксериа ИАРД” АД отговаря за действията на АРС, свързани с управлението на застрахователните договори по тази застраховка на територията на Р. България като за свои действия.

7. Застрахователят чрез свързани лица упражнява контрол върху АРС. Застрахователят е уведомил АСАМ за споразумението между него и АРС, във връзка със застрахователната дейност, осъществявана на територията на Република България.

8 Тези Общи Условия регламентират правата и задълженията на страните и са приложими към Застраховка „Удължена гаранция”, предлагана от Застрахователя.

  • Предмет и обхват на застраховката:

9. Срещу заплащане на определената застрахователна премия Застрахователят поема ремонта на непредизвикани механични, електрически или електронни повреди на застрахованият автомобил, които биха били покрити от договорната гаранция на автомобила, предоставена от производителят по време на нейното действие.

Застраховката покрива и косвени повреди на други части, само в случай, че тези повреди са в резултат на друга повреда, причинена от покрит риск по тези Общи условия.

10. Застраховката може да се сключи само за нови моторни превозни средства (МПС) съгласно действащото законодателство от марките Рено или Дачия, придобити от официално оторизирани дилъри на територията на Република България чрез покупко-продажба или чрез лизинг.

11. В случай, че е договорено в застрахователния договор, Застраховката може да се сключи за МПС от марките Рено или Дачия, придобити от официално оторизирани дилъри на територията на Република България, което отговаря едновременно на следните условия:

11.1. не са изминали повече от 12 месеца от датата на първоначалната продажба на МПС;

11.2. изминалият пробег на МПС да е по-малък от 20 000 км;

11.3. да не е декларирана повреда и да бъде извършен оглед на МПС от назначен или одобрен от Застрахователя експерт. В случай, че експертизата не констатира дефекти/проблеми по МПС се изпраща заедно с документите по т. 18. В случай, че клиентът не сключи застраховка разходите по огледа са за негова сметка.

12. Покритие по тази Застраховка не се предоставя за МПС с тегло над 3,5 тона; за таксита, учебни МПС, състезателни и МПС предназначени за отдаване под наем.

13 Застрахователят поема задължението да отстрани за своя сметка настъпилата механична, електрическа или електронна повреда, отговаряща на условията в т. 9 в оторизиран автосервиз, принадлежащ към дилърската мрежа на „Рено Нисан България” ЕАД. Списъкът на оторизираните автосервизи е публикуван на интернет адрес www.renault.bg; www.dacia.bg

14. Тази застраховка важи само за застрахователни събития, настъпили на територията на Република България и може да се сключва само на територията на Република България

14.1 Застрахователят има право да откаже сключване на застраховка „Удължена Гаранция” за определени модели на Рено или Дачия по всяко време.Това право може да бъде упражнено с писмено предизвестие от страна на АРС поне 15 дни предварително. Отказа от застраховане е валиден докато АРС или застрахователят го премахнат.  • III Изключение от покритие. Случаи, при които Застрахователят не възстановява разходи.

15 Застраховката не покрива каквито и да било повреди пряко или непряко произтичащи или свързани с:

15.1. повреди, които на са били покрити от договорната гаранция, предоставяна от производителя на застрахованото МПС;

15.2. повреди възникнали преди датата на подписване на застрахователния договор;

15.3. Нормалното износване (което се определя чрез сравнение между оцененото състояние на повредените части, пробега на МПС, определеното време за използване и средната продължителност на тяхното функциониране, за което обикновено са предназначени). Оценката, ако такава е необходима, се извършва от определен от Застрахователя експерт;

15.4. Случаите когато техническото обслужване и експлоатацията на застрахованото МПС не се извършват в съответствие с препоръките на производителя или условията на договорната гаранцията дадена от производителя, в това число и неспазване на препоръчителните интервали на техническо обслужване;

15.5 Повреди в резултат на умишлена или груба небрежност на Застрахования, членове на неговото семейство, упълномощения водач на застрахованото МПС, както и на лица, които ползват застрахованото МПС на друго основание

15.6. Неправилно използване на МПС или използване за цели, различни от определеното от производителя предназначение;

15.7. Повреда, за която носи отговорност трета страна в качеството си на снабдител на тази част или услуга; или снабдител на поддръжката, или всяка неуместна поправка;

15.8. Последствия от, замръзване, потапяне под вода, продължителен престой на автомобила, както и последствията от земетресения, наводнения и други природни бедствия.

15.9. Повреди в резултат на ПТП, кражба, пожар (ако повредата е причинена от късо съединение съседните части са покрити), или всички събития на отнемане на автомобила от собственика/ползвателя от компетентните държавни органи или други лица.

15.10. Повреди в резултат на използване на неподходящо гориво, смазочни материали, хидравлични течности, смазки или масла;

15.11. Участие на застрахованото МПС в състезание или тестове.

15.12. Всяка част или събитие, споменати като изключения.

15.13. Всички поправки и средства, необходими за поддръжката на МПС; всяка подмяна на част, насрочена от производителя, се счита за поддръжка. Баланс на колелата, изправяне на джанти,

15.14. Договорната гаранция предоставена от производителят на застрахованото МПС бъде прекратена на основание различно от изтичането й.

15.15. Извършването на каквито и да било действия, в това число и ремонти и поправки от лица различни от оторизираните автосервизи, принадлежащ към дилърската мрежа на „Рено Нисан България” ЕАД.

15.16. Всяка повреда, която е възстановима, по която и да било друга застраховка или гаранция.

15.17. Всички части и компоненти, поставени от производителя на застрахованото МПС с изключение на изброените по долу се покриват от застраховката, освен ако повредата не е била причинена от неправилно използване на съответната част или е заменена не в съответствие с графика за периодична поддръжка определен от производителя:

• Гуми. Прозорец, заден прозорец (със или без система за размразяване), огледала (ако са електрически електромотора е покрит) ;

• фарове;

• спирачни дискове, спирачни барабани, накладки, спирачни подплати;

• Ауспух (тръби и заглушител) катализиран или не освен, ако повредата не възникне преди достигането на 100 000 км.;

• Амортисьори, и елементи на окачването освен ако не се счупят или повредата настъпи преди достигане на 100 000 км,;

• Запалителни свещи;

• Всички тръби и ремъци. Маркучи, кабели, съединения и пружини са покрити ако поддръжката е извършена съгласно препоръките на производителя;

• Всички филтри;

• крушки и електрически предпазители;

• аларма, освен ако не е фабрично вградена;

• всички съединения, освен ако повредата не настъпи преди достигането на 100 000 км.;

• масла, горива, консумативи, антифриз, охладителна течност и филтри;

• Аудио-видео оборудване, което не е вградено фабрично;

• GPS оборудване

• Съединител, пера на чистачките, течност за чистачки, газово устройство (LPG);

• Всички неоригинални части на Рено или Дачия;


15.18. Отстраняването и подмяна на части, компоненти и аксесоари, които не са монтирани от производителя на застрахованото МПС, към датата на производството му.

15.19. Повреди получени в следствие на пътен инцидент, кражба, вътрешен или външен пожар или друг случай на отнемане на автомобила от собственика/ползвателя от компетентен орган или друго лице. Повреди причинени от късо съединение на покрити части на съседни елементи са покрити.

16. Застрахователят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си съгласно тези Общи условия или за забава в случай на:

16.1. война, бунт, размирици или действия имащи военен характер, терористичен акт, саботаж, вземане на заложници, преврат, стачка, локаут; мобилизация на населението.

16.2. Атомни и ядрени експлозии, радиация, радиоактивно или токсично замърсяване;

16.3. Всички останали случаи на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват изпълнението на застрахователния договор.

17. Застрахователят не възстановява разходи и не изплаща обезщетение в следните случаи:

17.1. Бенефициентът по тази застраховка създава условия за неправомерно и недобросъвестно ползване на правата по нея, включително но не само използва неточни, фалшиви и/или подправени документи;

17.2. Бенефициентът по застраховката извършва лично измама или действа в съучастие при измама или допуска трето лице, със знанието и без противопоставянето на Бенефициента да извърши измама свързана с правата по застраховката;

17.3. При неспазване на реда и условията за предявяване на претенция посочени в тези Общи Условия, както и в други случаи , предвидени тук;  • IV Сключване на застраховката. Срок. Действие

18. Лицето, желаещо да сключи Застраховка получава сервизна книжка „Удължена гаранция”, съдържаща предложение за

сключване на застраховка в предложението задължително да има банкова сметка на Застрахованото лице, общите условия и платежно нареждане за плащане на застрахователната премия, съдържащо банковата сметка на Застрахователя.

19. Попълненото предложение, и платежното нареждане, удостоверяващо заплащането на застрахователната премия се изпращат на АРС. Предложението е придружено от следните документи: копие от фактурата за покупка на МПС, копие от договора за лизинг, копие от свидетелството за регистрация на MПС (голям и малък талон);

20. В срок от 10 работни дни от получаване на документите по т. 19. Застрахователят издава застрахователна полица, която изпраща на Застрахованото лице на посочения в предложението адрес.

В посочения срок Застрахованият, лично или чрез изрично упълномощено лице може да вземе полицата от офисите на АРС.

21. В случай, че Застрахованото лице не получи застрахователната полица в срок от 20 работни дни от изпращане на документите по т. 19 е длъжно да се свърже със АРС на посочените телефон, факс или е-mail адрес.

22. Лицето, което желае да сключи застраховка е длъжно да изпрати документите по т. 19 в петнадесет дневен срок от датата на първоначалното придобиване на МПС или от датата на изготвяне на експертизата по т. 11.3.

23. Застрахователният договор се счита за сключен след заплащане на застрахователната премия и изпращане на застрахователната полица. Заплащането се счита за извършено към датата на постъпване на сумата в банковата сметка на Застрахователя.

24. Застрахователният договор влиза в сила и покритието по застраховка „Удължена Гаранция” се предоставя от Застрахователя в крайния ден следващ датата на изтичането на максимума на договорната гаранция или достигане на максималния пробег според предоставяна от производителя на застрахованото МПС, което настъпи първо

25. Застрахованият може да сключи Застраховка „Удължена гаранция” при следните опции, които се посочват в застрахователната полица:

25.1 За МПС с договорна гаранция предоставена от производителят с продължителност 24 месеца от първоначалното закупуване може да се сключи застраховка със следния срок и продължителност на пробега:


Месеци пробег в км.

+ 12 месеца до 100 000 км.

+ 12 месеца до 150 000 км.

+ 24 месеца до 100 000 км.

+ 24 месеца до 150 000 км.

+ 36 месеца до 100 000 км.

+ 36 месеца до 150 000 км.


25.2 За МПС с договорна гаранция предоставена от производителят с продължителност 36 месеца от първоначалното закупуване може да се сключи застраховка със следния срок и продължителност на пробега:

Месеци пробег в км.

+ 12 месеца до 100 000 км.

+ 12 месеца до 150 000 км.

+ 24 месеца до 100 000 км.

+ 24 месеца до 150 000 км.

26. Застраховката се прекратява и Застрахователят не носи отговорност от деня на достигане на продължителността в километри, съгласно избраната опция или с изтичане на срока за който е сключена застраховката, което от двете настъпи по-рано.  • V. Застрахователна сума и застрахователна премия

27. Застрахователят не може да бъде задължаван над застрахователната сума, определена както следва:

27.1. по отделна претенция така и в агрегат за всички претенции – фактурната стойността с ДДС на застрахованото МПС, при първоначалното му придобиване, изключваща всички аксесоари и компоненти, монтирани допълнително след датата на производството му.

27.2. при тотална щета – цената на ремонта не трябва да надвишава действителната стойност на застрахованото МПС към датата на иска, като последната се определя като по- ниската между следните две стойности:

• Цена, определена от Eurotax;

• Пазарната цена според доклада на посочения от Застрахователя експерт;

28. В случай че разходите по ремонта се надвишават (като съвкупност от сумата на предшестващите поправки по тази застраховка) общата стойност на кумулираните претенции, както това е посочено в точка X.1), или реалната стойност на превозното средство, както това е посочено в точка X.2), Застрахованият ще следва да поеме възникналата разлика.

29. В случай че Застрахования откаже да поеме възникналата разлика, както е споменато по-горе, оторизирания автосервиз не е задължен да извърши нито целия, нито част от ремонта по тази застраховка, и нито цялата, нито част от цената за ремонта не се възстановява на Застрахования.

30. Застрахователната премия се определя в отделен анекс към договора

31. Застрахователната премия се плаща еднократно по банкова сметка на Застрахователя и не подлежи на възстановяване, освен в предвидените в закона случаи.  • VІ. Прехвърляне на Застраховка „Удължена Гаранция”

32. Застраховката „Удължена Гаранция” се прехвърля с прехвърляне собствеността на застрахованото МПС. Преобретателят е длъжен писмено да уведоми Застрахователя в 7 дневен срок от прехвърлянето, като посочи номера на застрахователната полица, телефон и адрес за кореспонденция с новия собственик

33. В срок до три дни от регистрация в КАТ на прехвърлянето на собствеността на МПС, копие от новият комплект свидетелства за регистрация се изпраща на АРС.

34. Новият собственик получава застрахователна полица по реда на т. 20. и има задължението по т. 21. от тези Общи условия.

35. При трето прехвърляне на собствеността на застрахованото МПС в периода на застрахователния договор преобретателя има права и задължения по т. 32 – 35 и дължи заплащането на такса от 100лв. Таксата се заплаща по банков път и платежното нареждане се изпраща на Застрахователя с документите по т.34

35.1 В случай че преобретателя не заплати таксата в посочения срок застраховката се прекратява

36. Застрахователят не носи отговорност за повреди настъпили в срок от 3 месеца от заплащане на таксата по т. 33. Покритието по Застраховката за новият собственик започва в денят следващ изтичането на трите месеца, посочени по-горе.

37. Прехвърлянето на собствеността на застрахованото МПС не засяга повреди предявени по реда на тези Общи условия преди датата на регистрация на новият собственик в КАТ.  • VIІ. Прекратяване на Застрахователният договор

38. Застрахователният договор се прекратява в следните случаи:

38.1. По взаимно съгласие на страните изразено писмено;

38.2. Eдностранно от Застрахованото лице чрез писмено предизвестие. Това право може да се упражни само в срок до 30 дни от сключване на застрахователният договор. В този случай платената застрахователна премия намалена с 10% се възстановява от Застрахователя.

38.3. При унищожаване или тотална щета на застрахованото МПС при условията на т. 27.2 (касаеща тотална щета);

38.3. При достигане на посочената в полицата застрахователна сума;

38.4. При прекратяване на договорната гаранция предоставена от производителят на застрахованото МПС на основание различно от изтичането й;

38.5. Извършването на каквито и да било действия по поддръжка, в това число и ремонти и поправки от лица различни от оторизираните автосервизи, принадлежащ към дилърската мрежа на „Рено Нисан България” ЕАД;

38.6. В други случаи предвидени в тези Общи условия;

39. Застрахователният договор се прекратява с последиците предвидени в тези Общи условия или в закона.  • VІIІ. Права и задължения на страните

40. При настъпване на застрахователно събитие Застрахователят е длъжен да обезщети Застрахования при условията на застрахователния договор и тези Общи условия.

41. Застрахователят или АРС е длъжен да снабди Застрахования с документ, удостоверяващ сключен застрахователен договор, както и в случаите на предявяване на претенция с номер на щета.

42. Застрахованият е длъжен да уведомява АРС за настъпване на всички промени в съществените обстоятелства, предмет на застраховката. Съществените обстоятелства са тези, за които АРС писмено е поставил въпрос.

43. Ако при попълване на предложението Застрахованият съзнателно е обявил неточно обстоятелство или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застрахователят не би сключил застрахователния договор, ако е знаел за него, Застрахователят може да прекрати договора. Той може да упражни това право в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството.

44. В случая по т. 43 от Общите условия, Застрахователят задържа платената част от премията и има право да иска плащането й за периода до прекратяването на договора в случай че е допуснато разсрочено плащане.

45. Ако съзнателно неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия, той може да поиска изменението му. Това право може да се упражни в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последиците по т. 44 от Общите условия.

46. Когато в случаите по т. 43 или т. 45 настъпи застрахователно събитие, Застрахователят може да откаже изцяло или частично възстановяване на разходи или изплащане на сума само ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпването на събитието. Когато обстоятелство по т. 43 или т. 45 е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, Застрахователят не може да откаже плащане, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.

47. Ако при сключването на застрахователния договор обстоятелство, което има съществено значение за определяне на застрахователния риск, не е било известно на страните, всяка от тях може в двуседмичен срок от узнаването му да предложи изменение на договора. Ако другата страна не приеме предложението в двуседмичен срок от получаването му, предложителят може да прекрати договора, за което писмено уведомява другата страна.

48. Ако договорът бъде прекратен при условията на т. 47, Застрахователят възстановява частта от платената премия, която съответства на неизтеклия срок на застрахователния договор.

49. При настъпване на застрахователно събитие преди изменението или прекратяването на договора с Застрахователят не може да откаже да изплати застрахователното обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платената премия и на премията, която трябва да се плати според реалния застрахователен риск.

50. По време на действието на застрахователния договор Застрахованият е длъжен да уведомява незабавно, но не по късно от 2 дни от узнаването, за всички промени в съществените обстоятелствата, които могат да доведат до утежняване на застрахователния риск или до неспазване на поети задължения по застрахователния договор. В случай че не изпълни това задължение се прилагат съответно т. 43 и 45 или т. 47.

51. Застрахованият е длъжен незабавно писмено да уведоми АРС за промяна на посочения в застрахователния договор адрес и да съобщи на Застрахователя новия си адрес. До получаване на съобщението за промяна на адреса от страна на Застрахователя съобщенията, изпратени от него на адреса на Застрахования, обявен в застрахователния договор, се смятат за връчени и получени от застрахования с всички предвидени в закона или договора правни последици.

52. Застрахованият при спазване на разпоредбите на тези Общи условия има право на обезщетение за всички вреди, които е понесъл в резултат на възникнала повреда, представляваща покрит риска по тези условя до размера на съответната застрахователна сума.

53. В случай че МПС се придобива чрез лизинг, лизингополучателят има правата и задълженията по тези Общи условия.  • ІХ. Взаимоотношения при настъпване на Застрахователно събитие.

55. При възникнала повреда или съмнение за повреда Застрахованото лице е длъжно да преустанови управлението на застрахованото МПС и незабавно, но не по-късно от три дни да уведоми АРС на посочените в полицата телефон, факс, или е-мейл адрес.

56. АРС предоставя на Застрахованото лице номер на заведената щета незабавно след уведомлението по т.55

57. В посоченият в т. 55 срок Застрахованото лице представя застрахованото МПС за оглед и ремонт в оторизиран автосервиз, принадлежащ към търговската мрежа на Рено Нисан България ЕАД.

58. При представяне на МПС в оторизирания автосервиз Застрахованото лице прилага следните документи:

58.1. Оригинал на застрахователна полица;

58.2. Копие от свидетелството за регистрация;

58.3 надлежно попълнена и заверена сервизна книжка на автомобила;

58.4. Гаранционна книжка на МПС;

58.5. Гаранционна книжка „Удължена гаранция”;

58.6. Пробег на застрахованото МПС;

58.7. Номер на заведената щета;

59. АРС уведомява Застрахования за необходимостта от представяне на допълнителни документи и/или доказателства най-късно до 45 дни от завеждане на претенцията на посочените в полицата адрес и телефон.

60. В 15 дневен срок от завеждането на претенцията или от представяне на документите по т. 59 АРС уведомява Застрахованото лице и автосервиза за одобряване на претенцията или представя мотивиран отказ.

61. В случай че Застрахованият не е съгласен с определения размер на обезщетение може за собствена сметка да назначи експерт, за което незабавно уведомява съответния автосервиз и Застрахователя. Представител на Застрахователя и/или на АРС могат да присъства на огледа извършван от този експерт.

62. Застрахователят заплаща или обезщетява само разходите по отстраняване на повреда, покрита от тази застраховка. Всички друг разходи са за сметка на Застрахования.

63. Застрахованият заплаща разходите по оглед, диагностика и отстраняване на повредата, в случай, че повредата не представлява покрит риска по тази застраховка.

64. Стойността на ремонтните дейности, включващи необходимите часове труд и съответните резервни части, свързани с отстраняване на възникнала повреда се изчисляват съгласно действащия към момента на завеждане на претенцията ценоразпис в съответния оторизиран автосервиз.

65. Всички части и/или компоненти сменени в резултат на отстраняване на повреда, представляваща покрит риск са собственост на Застрахователят и се оставят в оторизираният автосервиз за съхранение.

66. В случай, че в резултат на ремонт на повреда, представляваща покрит риск по тази застраховка е налице обогатяване на Застрахованият, последният дължи на Застрахователя стойността на обогатяването.

67. Повреда, представляваща покрит риск по тези Общи условия, се отстранява за сметка на Застрахователят, като последният изплаща стойността на ремонтите дейности на оторизираният автосервиз след издаване на съответните счетоводни документи.

68. Уведомяването на АРС за възникнала щета, спазването на неговите указанията относно експлоатацията на автомобила след установяване на повредата, запазване състоянието на МПС за оглед, насочване на застрахованото МПС към оторизиран автосервиз в указания срок и др. са от значение за доказване на настъпилото застрахователно събитие и предотвратяване на по нататъшни повреди. Всяко отклонение на Застрахования от посоченото освобождава Застрахователят от отговорност.  • Х. Допълнителни разпоредби

69. Застрахованият е длъжен в случаите когато е приложимо да представи на Застрахователят всички документи и/или доказателства необходими за осъществяването на правото на регресен иск срещу лицата отговорни за причинените щети.

70. Всяко съобщение или уведомление отправено към АРС във връзка със застрахователния договор, сключен въз основа на тези Общи условия трябва да бъде в писмена форма и на адрес:

гр. София,

Пл. „България” 1

Тел. +359 2 439 71 00

Факс: +359 2 439 71 01

e-mail: partner@ars.bg

в този случай се счита че застрахователя автоматично е уведомен.

71. За неуредените отношения между страните по застрахователния договор или ползващите правата от него лица ще се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховане и действащото законодателство в Република България, което регулира съдържанието на породените отношения.

72. Споровете между Страните, възникнали при или по повод и/или във връзка със сключен застрахователен договор въз основа на тези Общи условия, включително относно неговото тълкуване и действителност, неуредени по взаимно съгласие на Страните, подлежат на разглеждане и решаване от Арбитражния съд при БТПП - София в съответствие с неговия Правилник.

Свързани:

Общи условия iconОбщи условия
По тези Общи условия могат да се застраховат само имущества, за които има валидна застраховка по Общи условия на “хди” зад за застраховка...
Общи условия iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия
Обхват. Облигации на Р. България, които се придобиват, изплащат и търгуват по реда на Наредба №5 на мф и бнб, не са обект на разпоредбите...
Общи условия iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия iconОбщи условия за участие в Innovation Garage
Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в конкурса за гейм концепция
Общи условия iconОбщи условия за обучение в
Настоящите общи условия уреждат организацията, реда, правилата и условията за дейността в green magic, като се отчитат особеностите...
Общи условия iconОбщи търговски условия с венид еър общи разпоредби
В допълнение на всички приложими нормативни актове, договори и конвенции, следните условия за работа и сътрудничество представляват...
Общи условия iconОбщи условия за застраховане
По тези Общи условия “Хановер кооп българия” зад, наричан по-нататък “Застраховател”, срещу платена застрахователна премия, застрахова...
Общи условия iconОбщи условия
Застрахователят, съгласно тези Общи условия, осигурява застрахователно покритие и обезщетява разходи, определени по вид и до лимитите...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом