Конспект за държавен изпит на специалност
ИмеКонспект за държавен изпит на специалност
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер65.33 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/MagistriDarjIzpit1_1811_1.doc
КОНСПЕКТ

за държавен изпит на специалност “КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И АДМИНИСТРАЦИЯ” и “КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ” випуск 2007/2008 г.

магистърска степен


 1. Корпорации и корпоративно управление – същност, съдържание и особености.

 2. Субекти, движещи сили и основни принципи на корпоративното управление.

 3. Съвременното корпоративно управление в Югоизточна Европа и България.

 4. Насоки за усъвършенстване на корпоративното управление – Бяла книга за Югоизточна Европа.

 5. Критерии за оценка на корпоративни стратегии.

 6. Същност, роля, цели и характеристика на системата за измерване на бизнеса. Трите роли на измерването. Основни задачи на измерването. Изисквания към системата за измерване на бизнеса.

 7. Основни направления и етапи на измерването на бизнеса. Модели и схеми за измерване на бизнеса - схема на Браун за измерване на процесите, верига "служители-клиенти-печалба" на Сиърс.

 8. Модели и схеми за измерване на бизнеса - балансирана система от показатели за измерване на бизнеса на Каплан и Нортън- общ модел и представяне на причинно-следствените връзки. Система от показатели по отделните групи индикатори.

 9. Конкурентоспособност на продуктите на фирмата. Модели и показатели за измерване и оценка. Инженерно-стойностен анализ за оцен­ка и усъ­вършенства­не на продуктите.

 10. Конкурентоспособност на предприятието - модели за теоретичен анализ, измерване, оценка и проектиране на конкурентоспособността на предприятието.

 11. Международна конкурентоспособност на страните. Етапи в развитието на страните за постигане на конкурентоспособност. Модели, инди­ка­тори и показатели за измерване и оценка на нацио­налната конку­рентоспо­собност.

 12. Набор и подбор на персонала.

 13. Адаптация и обучение на персонала.

 14. Възнаграждения на персонала.

 15. Фирмена култура.

 16. Конфликти и тяхното разрешаване.

 17. Патенти за изобретения и полезни модели. Характеризиращи признаци и правна закрила.

 18. Патентна информация и патентни проучвания. Международен патентен класификатор (МПК).

 19. Марки и географски означения. Характеризиращи признаци и видове марки. Забрана за регистрация на знаци като марки.

 20. Лицензиране на обектите на интелектуалната собственост. Видове лицензи. Форми на разплащане.

 21. Авторско право и сродните му права. Обхват и правна закрила.

 22. Институционални инвеститори и колективни инвестиционни схеми – видове, управление, регулиране.

 23. Оптимални инвестиции. Физически и финансови инвестиции. Критерий за опитмалност. Инвестиционен оптимум при несъвършен финансов пазар.

 24. Динамични методи за оценка на инвестиционни проекти. NPV, IRR, BCR, модифицирани показатели, анюитетни показатели.

 25. Избор на проекти при несъвършен капиталов пазар. Съвместими и несъвместими проекти. Проекти с различен размер на инвестиционните разходи, срокове на експлоатация.

 26. Оценка на рискови проекти. Измерване и интегриране на риска при оценката на проекта. Цена на риска. Определяне на рисково коригирана норма на дисконтиране. Претеглена цена на капитала. Безрисков еквивалент.

 27. Съдържание и особености на логистиката – етапи на развитие, равнища на приложение, определения за логистиката, цели задачи и функции на логистиката, обект и предмет вкл. същност и видове материални потоци

 28. Логистични системи – същност, видове, свойства, мрежова йерархия на логистичната система (логистична верига, канал, мрежа).

 29. Логистично обслужване – същност, аспекти, равнища на обслужване, обработка на заявките, цикъл на заявките.

 30. Логистичен мениджмънт – същност и съдържание, логистична стратегия – видове, оценка и избор, конфигуриране на логистичната система, основна логистична задача, логистични разходи.

 31. Логистични технологии – същност, основни логистични технологии: особености, предимства, недостатъци.

 32. Същност, роля и функции на контролинга. Задачи на отчет­ността при контролинга. Връзка между финансово и управленско счетоводство. Калкулативни разходи.

 33. Система за пресмятане с пълни разходи - основни цели и идеен модел и структура на системата. Подсистеми: "Пресмятане на видовете разходи" и "Пресмятане на разходите по място на възникване".

 34. Система за пресмятане с пълни разходи. Подсистема "Пре­смятане на разходите по носители" и подсистеми.

 35. Система за пресмятане с частични разходи - основни цели и идеен модел на системата. Подсистеми: "Пресмятане на видовете разходи" и "Пресмятане на разходите по място на възникване".

 36. Система за пресмятане с частични разходи. Подсистема "Пре­смятане на разходите по носители" и подсистеми.

 37. Присъщи приходи и разходи - същност и съдържание. Покриващ принос - същност, видове, показатели за покриващия принос.

 38. Разходи за готовност - същност, видове и съдържание. Кал­кулация на продажни цени при поръчка и при пазарна калкулация. Съкратени (окрупнени) методи за определяне на продажната цена.

 39. Маркетингов процес. Управление на маркетинговия процес. Последователност в “доставянето на стойност”. Етапи в маркетинговия процес. Същност и съдържание на маркетинговия план. Организация на маркетинговия отдел. Изграждане на маркетингова ориентация на компанията. Изпълнение на маркетинговия план. Оценка и контрол на маркетинговия процес.

 40. Анализ на потребителските пазари и поведението на купувачите. Фактори, влияещи върху поведението на купувачите. Процес на вземане на решение за покупка (ПВРП). Етапи на ПВРП. Влияние на “степента на ангажираност” и “важността на покупката” върху ПВРП.

 41. Анализ на бизнес пазарите и поведението на купувачите. Особености в пазарното поведение на бизнес организациите. Участници в процеса на бизнес пазаруването. Роли. Етапи в процеса на бизнес пазаруване.

 42. Идентифициране на пазарните сегменти и избор на целеви пазари. Равнища, модели и процедури на пазарно сегментиране. Сегментиране на потребителските пазари. Сегментиране на бизнес пазарите. Оценка на пазарните сегменти. Избор и навлизане на пазарните сегменти

 43. Разработване, диференциране и позициониране на продуктите през жизнения им цикъл. Генериране, скрийнинг и избор на идея. Комерсиализация на нови продукти. Маркетингови стратегии през етапите от жизнения цикъл на продукта. Стратегия на диференциация и позициониране. Стратегически решения за продуктовите гама и марки.

 44. Управление на директния и Online маркетинг. Особености на директния маркетинг. Основни канали на директния маркетинг. Управление на електронната търговия и Online маркетинга.

 45. Приносът на производствения мениджмънт във формирането на продуктовата стратегия на индустриалната фирма.

 46. Избор на типа и мощността на необходимото оборудване.

 47. Избор на стратегия за месторазположение на производствената система на фирмата.

 48. Избор на вариант на система за управление на производствените запаси.

 49. Агрегатно планиране на използването на ресурсите на индустриалната фирма.Литература:

 1. Ансоф Игор, Стратегическое управление, 1989

 2. Армстронг М.,Управление на човешките ресурси, Делфинпрес ,1993

 3. Атанасова М. и др. Управление на човешките ресурси,1999

 4. Боева, Б. Корпоративно управление (от мощните корпорации към икономиките в търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол. Център за изследване на демокрацията, С., 2002

 5. Бояджиев Д. Мениджмънт на човешките ресурси, 1994

 6. Василева, Л., В. Ковачева и др. Дистрибуционна политика. Физическа дистрибуция и логистика., част II, Изд. Тракия-М, С., 2002

 7. Георгиев, Иван, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, София 1997

 8. Георгиев, Иван, Основи на инвестирането, София, 1999

 9. Илиев, Йосиф - Производствен мениджмънт, С, 1996

 10. Интелектуална собственост, превод от английски, ИНРА, С., 1991

 11. Каменов К., А. Дамянов, Контролинг, Свищов, 1994

 12. Култура в бизнеса, София, 1991

 13. Логситика, под. ред. на Б. А. Аникин, Изд. ИНФОРМА-М, Москва, 1998

 14. Македонска, Д., Димитров, Иван. Производствен мениджмънт, Офсетна база на ТУ-Варна, 1997

 15. Ман Рудолф, М. Майер, Контролинг, С., 1995

 16. Маринов, и др. Приложна икономика, Информа интелект, С, 1997

 17. Матеев, Мирослав, Основи на инвестиционния мениджмънт, Велико Търново 1998

 18. Мирчев, Ангел - Производствен мениджмънт - Принцепс, 1996

 19. Ненов Т. Ефективност и растеж на индустриалните фирми в съвременните условия, В., ИУ, 2000

 20. Ненов Т., Модел за управление на конкурентоспособността на индустриалните фирми, В., 2002 , Сборник доклади на ТУ- Варна

 21. Ненов Т., Модел за управление на националната конкурентоспособност, В., 2002, Сборник доклади на НТС.

 22. Ненов Т., Стратегическият мениджмънт и неговата роля за растежа и ефективността на фирмената дейност, В., ИУ, 2000

 23. Ненов Т., Технология и етапи на управление на стратегическото портфолио на фирмите, В, 2000 Сборник доклади

 24. Ненов Т.,Фирмена диагностика и управление на риска, В., 1996

 25. Ненов Т., Управление на ефективността и растежа във фирмите с помощта на контролинга, сп. Известия на ИУ, кн.1 , 1999

 26. Неруш, Ю.М. Логистика, Второе изд., Изд. Юнити, Москва, 2000

 27. Орешарски, Пламен, Финансов анализ и управление на инвестициите. ИК "Люрен" София 1992.

 28. Орешарски, Пламен, Цени и възвръщаемост на финансовите инвестиции, ИК Люрен София 1994

 29. Основи на логистиката и дистрибуцията, под общата ред. на Джон Гаторна, Изд. Делфин прес, 1996

 30. Паунов М., Стратегии в бизнеса, С., 1997

 31. Силаги Е. , Мениджмънт наука , изкуство, практика , 1992

 32. Станев, В. Търговска марка и марка за услуга, “Ико-консулт”, Вн., кн.1

 33. Станев, В. и др. Състояние и тенденции в развитието на търговската марка в България, Известия на ИУ – Варна, 1994, кн.2

 34. Станев, В. Регистрация на търговска марка и правни последици от това, “Ико-консулт”, Вн., 1993, кн.2

 35. Стефанов Н. , Персонален мениджмънт, 1994

 36. Томпсон А, А. Стрикленд, Стратегический мениджмънт, М.,1998

 37. Христов Ст., Стратегически мениджмънт, С. 2000

 38. Цветков, , Производственият мениджмънт в машиностроителните предприятия в прехода към пазарна икономика, С, 1995

 39. Цветков, Георги, Производствен мениджмънт, ИК Люрен, С, 1996Свързани:

Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за държавен изпит за специалност по фармакология теоретичеН изпит (I ден)
Предмет. Задачи и клонове на фармакологията. Връзка с други науки. Историческо развитие на фармакологията като наука и учебна
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за държавен изпит на специалност
Корпоративен бизнес и управление” – магистърска степен за редовно и дистанционно обучение випуск
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект 1 за комплексен държавен изпит специалност „стопанско управление ммб и мт
Същност и характеристика на управлението. Функции, роли и умения на мениджърите в организациите
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за държавен изпит специалност "публична администрация"
Среда на публичното управление. Външна и вътрешна среда – съвременни характеристики
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
Ен държавен изпит за бакалавърска степен по български език и литература полагат студентите от всички филологически специалности....
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за държавен изпит за специалност Неформално образование общи теми
Формално, неформално и информално (аформално) образование: критерии и подходи за тяхното понятийно и практическо разграничаване....
Конспект за държавен изпит на специалност iconКонспект за държавен изпит по акушерство и гинекология за студенти медици VI курс

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом