Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница9/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ДЕЙНОСТИ

Организирането и провеждането на стандартизирано външно оценяване изисква гарантиране на следните дейности:

 1. Обучение на авторите на тестови задачи и изработването на тестови задачи. Апробиране на тестовите задачи;

 2. Експертна оценка на тестови задачи;

 3. Информационна кампания сред експерти, директори, учители и широката общественост;

 4. Осигуряване на техника за създаване на изпитни материали и размножаването им, в т.ч. за учениците със специални образователни потребности;

 5. Създаване и размножаване на изпитните материали;

 6. Осигуряване на помощните материали и на консумативите и разпространяване на изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите;

 7. Осигуряване на квестори и на учители консултанти;

 8. Обучение на оценителите на изпитните работи и обезпечаване на процеса на оценяване;

 9. Информационно обслужване и логистика, в т.ч. осигуряване на скенери, оптични четци и компютърна конфигурация за проверка на тестовете, както и необходимите софтуерни продукти;

 10. Подготовка на центрове за проверяване и оценяване на изпитните работи за ДЗИ;

 11. Анализ и обсъждане на резултатите от проведеното оценяване;

 12. Изготвяне на рейтинг-скала на училищата.


Бюджет на програмата: 6500 хил. лв., в т.ч. средства за мониторинг.


Финансирането на дейностите по националната програма се извършва от или чрез бюджета на МОН.

Средствата за обезпечаване на дейностите по програмата се разпределят съгласно утвърдена от министъра на образованието и науката план-сметка.


 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

а) 74 000 ученици, положили държавните зрелостни изпити;

б) 200 000 ученици от IV, V, VI и VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, положили национални тестове;

в) 28 000 ученици, положили изпити за кандидатстване в гимназия след VII клас.


6. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

а) проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

б) оценка за изпълнението на програмата от външна организация.


Приложение № 10 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА ОБЩИНСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩАТА


1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Настоящата Национална програма има за цел да обедини усилията на централната и местната власт по отношение осъществяването на дейности за подобряване на материалната база в общинските начални, основни и средни училища. Тя отчита новите характеристики на финансирането в системата на средното образование, преминаването на делегирани бюджети, въвеждането на Единен стандарт и отражението на тези фактори върху инвестиционния процес. Наред с това Националната програма отчита положителния опит на Министерството на образованието и науката (МОН) и общините при реализирането на дейности, финансирани с целеви средства от републиканския бюджет през изминалите три години и насочени към обновяване и качествена положителна промяна на материалната база в българските училища.

2. ЦЕЛ

Целта е да се приложи адекватен на реформата в системата подход, който да позволи приемственост и установяване на трайна тенденция към достигане на съвременните европейски и световни стандарти по отношение състоянието на сградния фонд, обзавеждане и оборудване, сигурност и ефективност при експлоатацията на материалната база.

3. ДЕЙНОСТИ

3.1. Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради;

3.2. Съфинансиране на проекти за изграждане в училищни сгради на достъпна среда за хора с увреждания;

3.3. Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения.

4. ОБЩ БЮДЖЕТ 6000 хил. лв., в т.ч. средства за мониторинг.

5. БЕНЕФИЦИЕНТИ

Общините на територията на Република България. Всяка община може да кандидатства само с един проект за една или повече дейности. Допуска се и кандидатстване с проекти, чиято реализация е стартирала през 2009 г.


6. ПРОЦЕДУРИ

Бенефициентите представят утвърдената с решение на съответния общински съвет инвестиционна програма или проект за 2009 г., която включва размера на:

а) целевия капиталов трансфер;

б) собствени приходи;

в) други източници на финансиране.

Не се финансират проекти, при които сумата на предложеното общинско съфинансиране е по-висока от сбора на собствените приходи и другите източници на финансиране в инвестиционната програма, в частта за функция образование.

Размер на съфинансирането от МОН: до 50 % от общата стойност на проекта. Средствата се предоставят по бюджетите на общините, чиито проекти са одобрени. В двуседмичен срок от утвърждаването на протокола с одобрените проекти, министърът на образованието и науката предлага на министъра на финансите да бъдат извършени корекции по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г.

Процедура за внасяне, разглеждане и одобряване на проектите:

В двумесечен срок от приемане на програмата общините представят проекти по утвърдени от МОН и публикувани в официалната интернет страница на министерството образци. Министърът на образованието и науката назначава комисия за подбор и оценяване на проектите по отделните модули. В комисията се включват представители на Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на Агенцията за хора с увреждания и Държавната агенция за младежта и спорта. В едноседмичен срок от постъпване на проектите в МОН комисиите представят на министъра на образованието и науката за утвърждаване проектите, които ще бъдат финансирани по програмата.

Общата стойност на всеки проект следва да не е по-малка от 70 хил. лв.

7. ОБЩИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА на допуснатите проекти – до 100 т., разпределени, както следва:

а) брой на училищата, включени в проекта – до 25 т.

б) брой на учениците, обхванати от проекта – до 25 т.

в) размер на инвестицията за един ученик – до 25 т.

г) размер на съфинансиране – до 25 т.

Предимство имат общините, предложили участие на по-голям брой училища и ученици, както и по-голям размер на собствено финансиране.

8. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. „Съфинансиране на проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради”:

1.1. Общи положения

За извършване на енергоефективни мероприятия в средни, основни и начални училища. 1.2. Условия, на които следва да отговарят проектите:

а) от сградния фонд на училището, на енергоефективни мероприятия подлежат учебните корпуси;

б) средствата да са предназначени за следните видове строително-монтажни работи: подмяна на съществуваща дограма с ПВЦ/алуминиева дограма, поставяне на топлоизолация, хидроизолация, подобряване ефективността на топлинния източник и отоплителната инсталация и др.;

в) предимство ще имат проекти, които предвиждат преминаване на отоплителната инсталация от дизелово гориво към други енергийни източници (природен газ, възобновяеми енергийни източници и др.) при запазване на възможността за преминаване на алтернативно гориво.

1.3. Документи, които се подават във всеки проект от кандидатстващата община:

а) Акт за публична общинска собственост на училището/училищата;

б) Формуляр за кандидатстване (по образец);

в) Декларация за наличие на проектна документация и разрешение за строителство, във връзка с ремонт/подмяна на топлоизточника и отоплителната инсталация.

2. „Съфинансиране на проекти за изграждане в училищни сгради на достъпна среда за хора с увреждания”:

2.1. Общи положения: създадена е нормативната база, необходима за интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на народната просвета. С оглед изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания във всяка сграда, използвана за нуждите на образователната система, да бъде изградена достъпна архитектурна среда.

2.2. Програмата в тази си част обхваща съфинансиране на следните видове дейности:

а) създаване на базова достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи и адаптиране на санитарно-хигиенни помещения и ремонт на прилежаща инфраструктура;

б) Изграждане на достъпна архитектурна среда в специфични от инфраструктурна гледна точка обекти (асансьори и хидравлични съоръжения).

2.3. Документи, които се подават във всеки проект от кандидатстващата община:

а) Акт за публична общинска собственост на училището/училищата;

б) Формуляр за кандидатстване (по образец);

в) Декларация за наличието на проектна документация и разрешение за строителство, както и копия на проектните документации - когато се изисква съгласно строителното законодателство.

3. „Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”:

3.1. Общи положения – възстановяване, модернизиране и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.

3.2. Програмата в тази си част обхваща съфинансиране на следните дейности:

а) изграждане на открити спортни площадки с изкуствени настилки;

б) модернизиране на физкултурни салони. Съфинансират се проекти за ремонт на физкултурни салони, в т.ч. поставяне на подходящи настилки, както и възстановяване и/или подмяна на уреди и съоръжения и ремонт на прилежаща инфраструктура (съблекални, тоалетни и др.).

3.3. Документи, които се подават във всеки проект от кандидатстващата община:

а) Акт за публична общинска собственост на училището/училищата;

б) Формуляр за кандидатстване (по образец);

в) Декларация за наличие на проектна документация и разрешение за строителство (когато се изисква съгласно строителното законодателство).

3.4. Специални критерии за оценка по този модул:

а) състояние на спортната база – предимство имат училищата с по-лоша материална база;

б) размер на инвестицията на 1 ученик;

в) перспектива за развитие на училището – разглежда се тенденцията в броя на учениците за последните три години, както и мястото на съответното училище в общинския план за развитие.

9. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

При реализацията на всеки от одобрените проекти до 30.10.2009 г. се съставя отчет. Отчетът се представя в МОН и се одобрява (или се правят съответни препоръки) от комисиите по съответните модули.

10. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

1. Проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

2. Оценка за изпълнението на програмата от външна организация.


Приложение № 11 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ


1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

В Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) са заложени двете основни цели на националната образователна политика – равен достъп до образование и качествено образование.

Реализирането на тeзи цели извежда на преден план ключовата роля на педагогическите кадри.

Изменението на системата на заплащане труда на педагогическите кадри е едно от най-сериозните предизвикателства пред реформите в средното образование. Необходимостта от въвеждането на нова система за диференцирано заплащане е сред ключовите приоритети във визията за развитие на човешките ресурси и повишаване качеството на образование.

Новата система за диференцирано заплащане е основана на три стълба:

1. Въвеждане на система за кариерно развитие на педагогическите кадри в хоризонтален и вертикален план и диференцирана основна заплата за съответното длъжностно ниво в зависимост от знанията, уменията и компетентностите, определени от професионалния стандарт според сложността и отговорността на длъжността.

2. Въвеждане на система за определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите кадри на база показатели, определени на национално ниво, и критерии към всеки от тях, приети с решение на педагогическия съвет, в зависимост от вида и спецификата на детската градина, училището, обслужващото звено.

3. Въвеждане на система за външна оценка на дейността на училището (рейтингова система), която би следвало да отчита оценка на знанията, уменията и компетентностите на учениците и други фактори като материална база, оборудване, квалификация на учителите, планиране, организация и управление на образователно-възпитателния процес и определяне на допълнително възнаграждение в зависимост от съответното място на училището в рейтинг-скалата.

Изработването и въвеждането на новата система на заплащане, основана на диференциация в зависимост от знанията, уменията и компетентностите, обвързани с резултатите от труда, се очертава като продължителен процес на целенасочена промяна, за чиято пълноценна реализация са необходими и нови системни условия, свързани с управлението, квалификацията, финансирането и оценяването.

Националната програма за диференцирано заплащане постави началото на поетапно въвеждане на допълнително трудово възнаграждение на педагогическите специалисти за постигнати резултати от труда само по втория стълб, успоредно с процеса на създаване на условия за нова система за кариерно развитие и диференциране на основното възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност. Допълнително Министерският съвет ще приеме следващ модул за диференцирано заплащане.

2. ОСНОВНА ЦЕЛ

2.1. Да се постави началото на поетапно въвеждане на нова система за определяне на ефективна структура на работната заплата, включваща справедлива диференцираща част за постигнати резултати от труда.

2.2. Определяне на резултатите от труда по показатели, определени на национално ниво, и критерии към всеки от тях, определени на ниво детска градина, училище, обслужващо звено, в зависимост от спецификата им, ще бъде водещ подход за определяне на допълнителното трудово възнаграждение чрез относителна съпоставимост на трудовото изпълнение вътре в образователната институция.

2.3. Мотивиране на директорите за по-ефективно управление на ресурсите и на образователно-възпитателния процес.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

3.1. Повишаване качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес чрез стимулиране за по-ефективно трудово изпълнение.

3.2. Чрез определяне на критерии към отделните показатели съобразно спецификата на детската градина, училището, обслужващото звено ще се формира визията на педагогическия колектив за оценка на собствения труд.

 1. БЕНЕФИЦИЕНТИ

Бенефициенти на средствата по програмата са детските градини, училищата и обслужващите звена по чл. 33а, т. 2 от ЗНП.

5. ОБЩ БЮДЖЕТ 48 469 555 лв., в т.ч. и средства за мониторинг.

6. ОБХВАТ

Програмата обхваща педагогическите специалисти в детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на средното образование с обща численост 94 725 души, разпределени в два модула: педагогически специалисти и директори.

6.1. Първи модул – педагогически специалисти – помощник-директори (педагогически специалисти с ръководни функции), учители, възпитатели, педагогически съветници, психолози и др., приравнени към длъжността „учител”. В този модул са включени общо
89 492 педагогически специалисти. Общ бюджет на модула – 43 380 252 лв.

6.1.1. Описание

Допълнителното трудово възнаграждение за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти се определя въз основа на получения общ брой точки по зададените на национално ниво показатели и критерии към всеки от тях, приети с решение на Педагогическия съвет в зависимост от вида и спецификата на детската градина, училището, обслужващото звено.

В компетентностите и отговорностите на директора на детската градина, училището, обслужващото звено е определянето на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда.№ по

ред

П О К А З А Т Е Л И


Точки

1.

Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес.


14

2.

Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно-възпитателния процес.


8

3.

Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник, психолога, участие в комисии и др.).


8

4.

Работа с деца и ученици:

- застрашени от отпадане;

- в риск;

- в мултикултурна среда;

- със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.


8

5.

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади.


7

6.

Работа с родителите.

6

7.

Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност.

7

8.

Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители.


7

9.

Разработване и реализиране на проекти.

5

10.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от детската градина, училището, обслужващото звено показатели.


30

Максимален брой точки: 100


Допълнителното трудово възнаграждение се определя за постигнатите резултати от труда за учебната 2008/2009 г.

Всяко лице от педагогическия персонал, което е в трудово правоотношение към момента на определяне на резултатите от труда и има действително отработени най-малко 7 месеца при един и същ работодател (без да се включват различните видове отпуск) в посочения по-горе период, може да участва в процеса. За лицата, които изпълняват норма задължителна преподавателска работа в повече от една детска градина, училище, обслужващо звено, определянето на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда се извършва в детската градина, училището, обслужващото звено, в което е открито работното място.

   1. Технология

1. Директорът на детската градина, училището, обслужващото звено отговаря за цялостната организация на дейността по определяне на допълнително трудово възнаграждение за педагогическите специалисти.

2. За детски градини, училища и обслужващи звена с педагогически персонал от 10 и повече лица определянето на резултатите от труда се извършва от директора, подпомаган от комисия, съставена от 3, 5 или 7 души в зависимост от числеността на персонала, като при липса на консенсус окончателното решение се взема от директора.

2.1. Председател на комисията е директорът, а членове са помощник-директорите и избрани от педагогическия съвет представители на педагогическия колектив.

2.2. Определянето на резултатите от труда на помощник-директорите и членовете на комисията се извършва от директора.

2.3. Определянето на резултатите от труда в детската градина, училището или обслужващото звено с брой на педагогическия персонал, по-малък от 10, също се извършва от директора.

2.4. За детски градини с една група (т.нар. директор с група) определянето на допълнителното трудово възнаграждение се извършва съгласно т. 1.3 към т. 6.2.2 „Технология” в модул „Директори”.

3. Определянето на резултатите от труда се извършва с попълването на карта за определяне на допълнително трудово възнаграждение съгласно приложение № 11.1, която се подписва от комисията и от лицето и се съхранява в личните досиета на педагогическите кадри.

6.1.3. Принципи на финансиране

1. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката предоставя по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детски градини, училища и обслужващи звена, утвърдените с настоящата програма средства за диференцирано заплащане за постигнати резултати.

Средствата се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджетни кредити пропорционално на броя на децата и учениците съобразно критериите за диференциация за утвърдените единни разходни стандарти за един ученик/дете.

Всеки първостепенен разпоредител с бюджетни кредити разпределя получените средства за диференцирано заплащане между детските градини, училищата и обслужващите звена пропорционално на броя на децата и учениците.

2. Средствата за детските градини, училищата и обслужващите звена, които не желаят да участват, както и за тези по т. 6 се разпределят за образователните институции, които желаят, в рамките на финансиращия орган (съответните община, министерство, ведомство). В случай че образователната институция е единствена или всички детски градини, училища и обслужващи звена от дадена община или друг финансиращ орган се отказват, средствата се разпределят между всички образователни институции в страната.

3. Средствата за учителите, които не желаят да участват в процеса на определяне на допълнителното трудово възнаграждение, се разпределят в рамките на детската градина, училището или обслужващото звено за останалите учители, които желаят.

4. Средствата се разпределят в зависимост от общия брой точки по показателите и допълнителното трудово възнаграждение се определя като произведение между относителното тегло на точките на отделния учител спрямо общия брой точки за училището и сумата, получена в училището.

5. По предложение на директора могат да се въведат на училищно ниво разпределителни механизми, които да гарантират по-голяма диференциация, като в тези случаи не се прилага разпоредбата на предходната точка.

6. Не се предоставят средства по Националната програма за диференцирано заплащане на детска градина, училище или обслужващо звено, в което повече от 70% от учителите ще получат допълнителни възнаграждения, отклоняващи се до +/- 10% от средното допълнително възнаграждение за съответната детска градина, училище или обслужващо звено.

7. Полученият размер на допълнителното трудово възнаграждение за всяко лице е за бюджетната 2009 г. и се изплаща еднократно или на части съгласувано с финансиращия орган.

8. При преместване от едно училище в друго на лицето се изплаща оставащата сума при прекратяване на трудовия договор.

6.1.4. Процедура

1. В срок до 1 май 2009 г. директорът на детската градина, училището или обслужващото звено свиква педагогически съвет във връзка с приемане на решения относно:

1.1. Готовността и желанието на педагогическия колектив да участва в процеса на определяне на допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда.

1.2. Определяне на критерии към отделните показатели в зависимост от спецификата на детската градина, училището, обслужващото звено по предложение на директора.

1.3. Определяне начина на избор на комисията.

1.4. Избор на представители на педагогическия колектив за членове на комисията.

2. В срок до 15 май 2009 г. и след провеждане на педагогическия съвет директорът на детската градина, училището или обслужващото звено уведомява финансиращия орган за решението на педагогическия съвет и представя справка съгласно приложение № 11.3 за броя на педагогическия персонал с копие до началника на РИО.

3. В срок до 1 юни 2009 г. финансиращият орган представя в МОН обобщена заявка съгласно приложения № 11.3 и № 11.4 за брой детски градини, училища, обслужващи звена, брой педагогически кадри и брой директори на детски градини, училища и обслужващи звена, за които ще се прилага диференцираното заплащане.

4. Министерството на образованието и науката представя в Министерството на финансите предложение за корекция на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за детските градини, училищата и обслужващите звена в срок до 1 август 2009 г.

6.2. Втори модул – директори на държавни и общински детски градини, училища, обслужващи звена. В този модул са включени общо 5233 директори. Общ бюджет на модула – 5 089 303 лв., в това число 1 937 000 лв. за директорите на детски градини.

6.2.1. Описание – допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на директора се определя въз основа на получения общ брой точки по определени на национално ниво показатели и критерии към всеки от тях, определени от работодателя или упълномощена от него комисия, в зависимост от вида и спецификата на детската градина, училището, обслужващото звено.№ по ред

П О К А З А Т Е Л И

Точки

1.

Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес.


20

2.

Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките.

8

3.

Управление на човешките ресурси и реализиране на квалификационната дейност.


10

4.

Привличане на алтернативни източници на финансиране и обогатяване на техническите и на дидактическите средства, материалната база, сградния фонд и дворното пространство.


10

5.

Въвеждане на иновационни практики и работа по проекти.

8

6.

Ритуализация на училищния живот, създаване на условия за целодневна организация и за извънкласна работа.


8

7.

Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство, социалните партньори, неправителствени организации.


8

8.

Участие в дейности по развитие на образователната система на общинско, регионално и/или национално ниво.


8

9.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от работодателя показатели.


20Максимален брой точки: 100


Допълнителното трудово възнаграждение се определя в зависимост от постигнатите резултати от труда за учебната 2008/2009 г.

Всеки директор, който е в трудово правоотношение към момента на определяне на резултатите от труда и има действително отработени най-малко 7 месеца (без да се включват различните видове отпуск) при един и същ работодател в посочения по-горе период, може да участва в процеса.

6.2.2. Технология

1. Определяне на резултатите от труда на директора на детската градина, училището или обслужващото звено се извършва от комисия, назначена в едноседмичен срок от публикуване на програмата, в състав:

1.1. Експерти от РИО и от общинската администрация, назначени от началника на РИО за директори на общински училища и обслужващи звена.

1.2. Експерти от РИО и от финансиращия орган, назначени от началника на РИО за директори на държавни училища и обслужващи звена.

1.2.1. Експерти от РИО и от Министерството на земеделието и горите, назначени от началника на РИО за директори на държавни училища, финансирани от Министерството на земеделието и горите.

1.2.2. Експерти от Министерството на културата, назначени от министъра на културата, за училищата по изкуствата.

1.2.3. Експерти от РИО и от ДАМС, назначени от началника на РИО за директори на държавни спортни училища, финансирани от ДАМС.

1.3. Експерти от РИО и от общинската администрация, назначени от кмета на общината за директори на детски градини (включително и за директор на детска градина с група).

2. Комисията по т. 1 определя критериите към отделните показатели.

3. Определянето на резултатите от труда се извършва с попълването на карта за определяне на допълнителното трудово възнаграждение съгласно приложение № 11.2, която се подписва от председателя на комисията и от директора и се съхранява в личното досие на директора в срок до 10 юли.

6.2.3. Принципи на финансиране

1. Средствата, определени за втори модул, се разпределят по области от Министерството на образованието и науката пропорционално на броя на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена, а за директорите на детските градини пропорционално на броя им по общини.

2. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити разпределят определените по реда на т. 1 средства за директорите на детски градини пропорционално на получените от тях точки при оценяването.

3. За директорите на държавните училища по изкуствата и културата средствата, определени по т. 1, се разпределят от Министерството на културата пропорционално на получените точки при оценяването.

4. Началникът на съответното РИО изготвя и представя в Министерството на образованието и науката разпределение на средствата, определени по реда на т. 1, между директорите на училищата и обслужващите звена пропорционално на получените от тях точки при оценяването.

5. На директорите, които са допуснали свободни часове без осигуряване на заместник на отсъстващ учител за учебното време в периода от 1 март 2009 г. до момента на определянето на резултатите от труда, полученият размер на допълнително трудово възнаграждение се преизчислява, както следва:

 • При осигурено заместване за часовете на отсъстващите учители от 70% до 90% възнаграждението на директора се умножава с процента на осигуреност;

 • При осигурено заместване за часовете на отсъстващите учители под 70% на директора не се определя допълнително трудово възнаграждение.

Освободените средства се използват за увеличение на средствата за „Кариерно развитие на учителите”.

6. Министерството на образованието и науката представя в Министерството на финансите предложение за корекция на бюджета на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена съобразно размера на средствата по т. 2, 3 и 4 в срок до 1 август 2009 г.

7. След разпределението на средствата всеки работодател издава заповед за определянето на допълнителното трудово възнаграждение на директорите.

8. Полученият размер за всеки директор се изплаща еднократно или на части съгласувано с финансиращия орган.

9. При преместване от едно училище в друго на директора се изплаща оставащата сума при прекратяване на трудовия договор.

7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

7.1. В хода на реализиране на програмата се създават условия за:

- наблюдение и оказване на методическа помощ от РИО;

- обратна връзка за предложения от участващите институции за корекции в показателите, зададени на национално ниво, механизма и обхвата на действие.

7.2. Оценка на въздействието и усъвършенстване на програмата с цел постигане на максимална ефективност.

7.3. При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.

Приложения:

11.1. Карта за определяне на допълнително трудово възнаграждение за педагогическите специалисти;

11.2. Карта за определяне на допълнително трудово възнаграждение за директор на детска градина, училище и обслужващо звено;

11.3. Справка за броя на детските градини, училищата и обслужващите звена и педагогическия персонал в тях;

11.4. Справка за броя на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена.


Приложение № 11.1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом