Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница8/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3. ОБХВАТ

Програмата обхваща следните видове дейности:

- Изграждане на открити спортни площадки с изкуствени настилки и ремонт на прилежащата инфраструктура;

- Модернизиране на физкултурни салони и ремонт на прилежащата инфраструктура;

- Цялостна подмяна на учебните дъски в класните стаи;

- Обновяване на ученически маси и столове;

- Осигуряване оборудване на нови учебни кабинети;

- Създаване на базова достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи и други съоръжения съгласно изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания и подзаконовата нормативна уредба, адаптиране на санитарни помещения и ремонт на прилежащата инфраструктура;

- Изграждане на системи за видеонаблюдение с отдалечен мониторинг.

Общ бюджет на програмата – 18 000 хил. лв., в т.ч. средства за мониторинг.


4. ПРОЦЕДУРИ

Комисия, назначена от министъра на образованието и науката, разглежда базата данни, събрана и систематизирана от регионалните инспекторати по образованието в страната и представена в МОН. В съответствие с критериите, определени в програмата и съобразно необходимостите по дейности комисията предлага на министъра на образованието и науката за утвърждаване държавните училища, които ще бъдат включени в програмата за 2009 г. Процедурата се извършва в двуседмичен срок от приемане на програмата. Училищата, които не се финансират чрез бюджета на МОН, се включват в програмата по предложение на съответния финансиращ орган.

По отношение на дейностите по инсталиране на системи за видеонаблюдение комисията анализира базата данни на МОН по отношение на училищата, в които се провеждат държавни зрелостни изпити, и съгласувано с регионалните инспекторати по образованието в страната предлага на министъра за утвърждаване съответните училища.

За включване в програмата се предлагат и държавни училища, кандидатствали през предходни години и отговарящи на изискванията за участие, но неполучили финансиране поради недостиг на финансов ресурс.

5. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.Приложение № 8 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Анализът на съвременното състояние и тенденции в развитието на извънкласните и извънучилищните дейности у нас и по света показва, че те са обективна необходимост за осмисляне на свободното време на учениците и за развитие на техните интереси и дарования. Ангажирането по естествен начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено съдейства за тяхното физическо, интелектуално и личностно развитие.

Ритуализацията на училищния живот е част от необходимото преосмисляне на училището не само като образователен център, но и като общност със специфичен училищен живот и традиции. Нужно е изграждане на система от символи и ритуали, които да повишат у ученика мотивацията за участие в училищния и в извънучилищния живот, да подсилят усещането му за принадлежност към неговото училище и да го възпитават като гражданин на България и на света.

Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления е един от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора, тяхната привлекателност и значимост.


2. ЦЕЛИ

 • Установяване на общи правила за ритуализация на училищния живот;

 • Изграждане и поддържане на училищни традиции;

 • Формиране от подрастващите на граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество;

 • Развитие на творческите способности на учениците;

 • Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности;

 • Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области;

 • Демонстриране на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия.3. ОБХВАТ

Програмата обхваща два модула:

 • Ритуализация на училищния живот;

 • Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади.

А) Модул „Ритуализация на училищния живот”

а) Мерки, насочени към изграждане на система от символи и ритуали, които да повишат мотивацията у ученика за участие в училищния и в извънучилищния живот:

- Финансират се дейности и мерки, насочени към осигуряването на национални и европейски символи във всяко българско училище, както и дейности, свързани с тържествено отбелязване на национални и европейски празници;

- Финансират се дейности, свързани с тържествено отбелязване на училищни празници и традиции и кръгли годишнини;

- Финансират се дейности, свързани с изработване на училищна униформа с отличителния знак (емблема) на училището.

б) Принцип на финансиране:

- Финансирането и осъществяването на мерките, насочени към осигуряването на национални и европейски символи, както и организирането на тържественото отбелязване на национални и европейски празници се извършва от МОН;

- Финансирането на проектите на училищата, насочени към тържествено отбелязване на кръгли годишнини и към изработване на униформи с отличителния знак (емблема) на училището се осъществява след одобряване на проекта. Финансирането на проектите се извършва при условията на съфинансиране от страна на съответното училище в размер до 30 на сто от общата стойност на проекта.

Бюджет на модула: 5000 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.

Максимална стойност на един проект

 • Максималната стойност на проект, свързан с дейности по тържествено отбелязване на училищни празници и традиции, е 2000 лв., от които до 30 на сто съфинансиране от страна на училището;

 • Максималната стойност на проект, свързан с дейности по изработване на униформа с отличителния знак (емблема) на училището е:

- до 50 000 лв., от които до 30 на сто е съфинансиране от страна на училището, когато училището кандидатства за изработване на нова униформа;

- до 15 000 лв., от които до 30 на сто е съфинансиране от страна на училището и до 1/3 от предходно финансиране, когато училището е спечелило с проект по Национална програма „Училището – територия на учениците”, модул „Ритуализация на училищния живот”, финансиране за изработване на униформа през предходна година.

в) Процедури по кандидатстване и оценяване на проектите

Всяко училище може да кандидатства само с по един отделен проект за всяка от двете дейности по модула.

Проектите се подават в Министерството на образованието и науката, дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”.

Оценяването се извършва от комисия на национално ниво с участието на представители на МОН и на външни експерти.

Изисквани документи:

Формуляр за кандидатстване (по образец);

Решение на педагогическия съвет;

Решение на училищния съвет или на училищното настоятелство;

Проект на училището, който да има:

 1. - ясно формулирани цели;

 2. - точно определени очаквани резултати;

 3. - програма за протичане на тържествата за отбелязване на училищен юбилей;

 4. - модел на униформа с отличителния знак (емблема) на училището. Униформата трябва да бъде завършена комбинация от отделни части на облеклото (риза/блуза, сако и/или елек, панталон/пола и др.);

 5. - представен план-график на дейностите;

 6. - изготвен финансов план;

 7. - екип, който участва в проекта;

 8. - брой ученици, които ще бъдат обхванати в проекта;

 9. - придружително писмо от директора на училището.

Срок на подаване

Един месец след одобрението на програмата от Министерския съвет.

Ред за разглеждане и оценяване на проектите

Комисията, определена със заповед на министъра на образованието и науката, разглежда, оценява и класира проектите в едномесечен срок след приключване на приема на документи.

Б) Модул „Ученически национални състезания и национални и международни олимпиади”

Принцип на финансиране

Бенефициент на средствата по модула е Министерството на образованието и науката. Финансирането се извършва съгласно утвърдени от министъра на образованието и науката план сметки, дейности по организирането и провеждането на ученическите олимпиади, други извънкласни и извънучилищни дейности и национални състезания и националния спортен календар.

 • провеждането на областните и националните кръгове на ученическите олимпиади и състезания по учебни предмети и по професионални направления;

 • подготовката и участието в международни ученически олимпиади, включително чрез обособяване на център за подготовка;

 • състезания от Националния спортен календар;

 • финансиране на XXI Международна олимпиада по информатика през
  2009 г., която ще се проведе в Република България.

 • други извънкласни, извънучилищни и спортни дейности, инициирани с подкрепата на МОН.

Бюджет на модула: 6500 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.


4. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Училищата изготвят и представят в регионалните инспекторати по образованието отчет за изпълнението на проектите в срок до 31 януари 2010 г.

Министърът на образованието и науката в срок до 31 март 2010 г. представя отчет за резултатите от изпълнението на програмата, който съдържа:

1. информация за изпълнението на модулите съгласно заложените показатели за изпълнение;

2. информация за резултатите от извършената външна оценка;

3. информация за разходите.

Отчетът се публикува на електронната страница на Министерството на образованието и науката.


5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. За дейности, свързани с тържествено отбелязване на кръгли годишнини на училищата:

- брой училища, в които е отбелязана годишнина;

- брой ученици, участвали в тържественото отбелязване на кръгли годишнини.

2. За дейности, свързани с изработване на униформа с отличителния знак на училището:

- брой училища, в които са изработени униформи с отличителния знак на училището;

- брой ученици, за които са изработени униформи с отличителния знак на училището.

3. За ученически олимпиади и национални състезания по учебни предмети, по професионални направления и от Националния спортен календар.

- брой ученици, участвали в олимпиадите и състезанията;

- брой ученици, носители на национални и международни награди.6. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.

Приложение № 9 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Основна цел на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка е осигуряването на равен достъп и на качествено образование за децата. Постигането й е възможно чрез осигуряване на условия за развитие на системата на училищното образование. Едно от най-важните от тях е изграждането на модерна, ефективна и обективна система за контрол и оценка на качеството на постигнатите в образователния процес резултати.

За да се подобри действащата, но недостатъчно ефективна система за вътрешно оценяване, трябва да се преодолеят традиционните и недостатъчно ефективни методи за проверка и оценка на знанията и на уменията, които предопределят наизустяване от страна на ученика, и влиянието на субективните фактори при оценяването от учителя. Липсата на национална система за външно оценяване не позволява да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различните училища (изводи за качеството на преподаването в училището, както и за качеството на работата на отделния учител) и да се съпоставят резултатите на учениците от различни випуски (изводи за тенденциите в развитието на качеството на образованието в национален мащаб).


 1. ЦЕЛИ

Основна цел на Националната програма за въвеждане на национално стандартизирано външно оценяване е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII, XII клас) чрез национални стандартизирани изпити.

През учебната 2007-2008 г. е осъществено външно оценяване в края на IV, V и VIII клас с интензивно изучаване на чужд език с цел да провери доколко степента на овладяване на отделните знания и умения от учениците отговаря на заложеното в държавните образователни изисквания. Чрез национални стандартизирани тестове са осъществени и изпитите за приемане на учениците след завършен VІІ клас в държавните и в общинските училища.

Своеобразна форма на външно оценяване на знанията и уменията на учениците в края на средното образование са и успешно проведените държавни зрелостни изпити през юни и през септември 2008 г.

През учебната 2008-2009 г. предстои провеждане на външно оценяване на всички ученици в края на ІV, V, VІ клас по основните общообразователни предмети, както и в края на VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език по съответния език.

Под формата на външно оценяване чрез тестове ще бъдат проведени и изпитите по БЕЛ и по математика след завършен VІІ клас.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за народната просвета ще бъдат организирани и проведени в две сесии и държавни зрелостни изпити по 14 общообразователни предмета.


 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Въвеждането на система за национално стандартизирано външно оценяване ще гарантира постигането на следните резултати:

 2. а) обществото ще се информира за състоянието на образователната система и ще може да постави нови изисквания към нея;

б) държавата ще установява актуалното състояние на училищното образование, ще проследява тенденциите в неговото развитие и така контролът ще се превръща в коректив на провежданата образователна политика;

в) учителите ще получат възможност за самооценка и коректив на работата си въз основа на резултатите на учениците;

г) родителите ще имат реална представа за нивото на подготовка на своите деца;

д) учениците ще бъдат в условия на равнопоставеност при провеждането на стандартизирано обективно оценяване.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом