Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница7/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. ЦЕЛИ

 • Конкретни действия за поетапно преодоляване на дефицита на квалифицирани учители по чужд език, информатика и информационни технологии и подготовка на системата за въвеждане на новата структура на средното образование.

 • Да се осигурят алтернативни пътища за отваряне пазара на труда, като се предостави възможност за задочно обучение или включване в съкратен курс при заетост в училище и при наличие на необходимия опит.

 • Да се разшири „банката” от учителски кадри по чужд език и да се повишат критериите за подбор.

 • Да се повиши качеството на чуждоезиковото обучение.


3. ОБХВАТ

3.1. Квалификация на начални учители по чужд език.

3.2. Квалификация на неправоспособни учители по чужд език:

3.3. Поддържаща квалификация на правоспособни учители по чужд език, преподаващи в І – ХІІ клас.

3.4. Квалификация на учители с висше образование (от природоматематическия цикъл) за придобиване на професионална квалификация „учители по информатика и информационни технологии”.


4. БЮДЖЕТ НА МОДУЛА – 1 000 хил. лв., в т.ч. средства за мониторинг.


5. БЕНЕФИЦИЕНТИ – висши училища, образователни и обучителни институции


6. ПРОЦЕДУРА

- по ЗОП;

- НВМОП;

- по двустранна договореност с образователните отдели към посолствата на Република Франция, Испания, Германия, Великобритания и Руската Федерация.


7. ДЕЙНОСТИ

7.1. Квалификация на неправоспособни учители по чужд език:

- квалификация на начални учители за придобиване на професионална квалификация „учител по чужд език” – 100 души;

- квалификация на учители с висше образование без правоспособност за преподаване на чужд език – 100 души.

7.2. Поддържаща квалификация на правоспособни учители по чужд език, преподаващи в І – ХІІ клас – 700 души.

7.3. Квалификация на учители с висше образование (от природоматематическия цикъл) за придобиване на професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии” – 400 души.

II. МОДУЛ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДИРЕКТОРИ”


 1. НЕОБХОДИМОСТ

Тенденциите, заложени в програмата, са пряко съобразени с националните приоритети и европейските политики в областта на образованието.

Директорът на училището осъществява държавната политика в областта на образованието и правилната организация на управлението на училищните кадри, учебно-възпитателния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност в училището.

Специфични потребности

За успешното изпълнение на основните си задължения и за реализиране на правата си директорът се нуждае от специфична подготовка, тъй като дейностите, които ръководи, наблюдава, контролира и оценява, са твърде разнопосочни. За да се изгради като истински образователен мениджър на съвремието, той трябва да познава различни управленчески методологии, стратегии и подходи; да владее технологии и техники за управление на образователната институция, която оглавява. В синхрон с модерните виждания за образователния мениджмънт са и потребностите да се познава спецификата на проектния подход в образователната сфера.

 1. ЦЕЛИ

2.1. Изграждане на елементите на национална система за подготовка на директори и други лица в системата на училищното образование.

2.2. Осигуряване на иновативно, качествено и достъпно обучение на директори и други лица в системата на училищното образование, насочено към подобряване на качеството и ефективността на управленския процес.

2.3. Разработка, апробация и внедряване на инфраструктура на е-среда за съчетано учене за нуждите на училищните директори.

Планираните дейности по модула ще допринесат за изработване на дългосрочна програма за развитието на НИОД в посока осигуряване на среда, методика и учебни материали за е-обучение (дистанционно обучение). Това ще подпомогне подготовката на директорите за реализирането процеса на прилагане на децентрализираното финансиране и специфичното управление на училищата.

В рамките на дейността на Националния институт за обучение на директори ще бъдат проведени поредица от обучения за повишаване на квалификацията и управленската компетентност на действащи директори:

- действащите директори ще преминат краткосрочно обучение с оглед формиране на компетентности за разработване на стратегия на училището и на модели на училищни политики;

- ще се проведе обучение, насочено специално към новоназначени директори;

- ще продължи обучение на директори на детски градини.

Проследяване приложението на иновации в управлението, провокирани от обучението в НИОД, ще даде възможност за измерване на ефикасността и приложимостта на планираните обучения.

 1. ОБХВАТ

Действащи директори на училища – 240 души

Новоназначени директори – 260 души

Директори на училища, в които се осъществяват иновации и добри практики – 1100 души

Директори на детски градини – 1560 души

Екипи обучители – 120 души

  • общо: 3380 души

Разработване на електронно съдържание и работни материали към обучителните програми в областта на управление на училището;

Бенефициенти – софтуерни компании, разработващи приложен софтуер, социологически агенции, висши училища, образователни и обучителни организации.

  • Процедура - по ЗОП, НВМОП

- конкурс

Общ бюджет на модула: 1000 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.

4. ДЕЙНОСТИ

 1. Изграждане на национална система за подготовка на директори и други лица в системата на училищното образование;

 2. Направление – осигуряване на обучение на директори и други лица в системата на училищното образование;

 3. Ресурсно осигуряване на цялостната дейност по програмата;

 4. Мониторинг на програмата, сертифициране и изготвяне на регистри;

 5. Изграждане на механизъм за адекватна обратна връзка, проследяване приложението на иновации в управлението, провокирани от обучението в изпълнение на програмата и оптимизиране на действащия модел за квалификация.

Изготвяне на анализ и публикуване на резултатите на интернет страниците на МОН и НИОД.

В едномесечен срок от приемане на програмата директорът на НИОД представя в МОН за утвърждаване план и финансов разчет на дейностите.

ІІІ. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.

Приложение № 5 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

(ИКТ) В УЧИЛИЩЕ” 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Бурното развитие на новите технологии и навлизането им във всички обществени сфери неминуемо засягат и сферата на образованието. Освен оптимизиране на процеса на обучение и повишаване на неговата ефективност пред образованието има и допълнително предизвикателство, свързано с факта, че познанията, получени в процеса на обучение и ползване на нови технологии, рефлектират върху всички по-нататъшни житейски умения, свързани със социалната реализация на индивида. Националната програма „ИКТ в училище” е продължение на Националната стратегия за въвеждане на информационните и комуникационните технологии в българските училища (2005-2007) и развива нейните постижения, като същевременно допълва спечеленият от МОН по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „ИКТ в образованието” в частта осигуряване на достъп до Интернет и стимулиране на изявени ученици и учители.


 1. ЦЕЛИ

 • Осигуряване на национална опорна свързаност, Интернет достъп и поддръжка на национален контролен център за управление на комуникациите и съдържанието, осигуряване на компютърна техника за награди за постижения на изявени ученици и учители в сферата на ИКТ.
 1. ОБХВАТ

Програмата обхваща следните дейности:

  • Осигуряване и поддръжка на Интернет достъп на училища, осигуряване на награди за изявени ученици и учители в сферата на информационните технологии – 3 500 000 лева.
 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати са, както следва:

 • осигуряване на 100% свързаност на училищата с Интернет при гарантиран достъп до контролния център за управление на мрежата и образователното съдържание;

 • осигуряване на възможност на изявени ученици и учители по-ефективно и пълноценно да участват в изпълнението на целите на програмата и да развиват иновативен капацитет.
 1. ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Националната програма се отчита чрез изготвяне на годишен доклад с годишна статистика на потреблението на Интернет и комуникационна свързаност във всяко българско училище, както и списък на изявените учители и ученици, включени в различни аспекти от навлизане на ИКТ в българските училища.


6. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.

Приложение № 6 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО САНИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИ СГРАДИ


1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Редица проучвания и наблюдения показват, че значителна част от училищните сгради са в незадоволително състояние:

1. Инсталациите са стари и неподдържани, загубите на топлина през стените и прозорците са значителни и в училищата се консумира твърде много енергия за отопление. Това принуждава много училищни ръководства съзнателно да ограничават консумацията на топлина и електричество, за да намалят разходите си. В резултат на това в много училища температурата в класните стаи и осветлението на работните места са под нормативните изисквания.

2. Въпреки съществените усилия на МОН през последните четири години дейностите по оптимизиране на енергийната ефективност в училищата следва да продължат.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

На основата на прегледа и анализа на общото състояние на училищните сгради в страната и като се има предвид, че развитието на образованието е един от приоритетите на правителството, се определя необходимостта, наред с подобряване на учебните програми и учебния процес, да се предприемат следните мерки:

2.1. По енергоефективните мерки:

а) намаляване на енергийните разходи на училищата и облекчаване на бюджетите за режийни разноски;

б) намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда.

в) запазване на алтернативните източници на отопление в случай на непредвидени обстоятелства.

2.2. По подобряване на жизнената среда:

а) подобряване състоянието на сградите и удължаване срока на експлоатацията им;

б) подобряване на микроклимата в училище и създаване на условия за нормално протичане на учебния процес;

в) подобряване на санитарно-хигиенните условия и намаляване на загубите на енергия и водни ресурси.

3. ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

  • Видове дейности (направления), които ще се извършват по програмата:

 • подмяна на съществуваща морално и физически остаряла дограма с PVC (алуминиева) дограма;

 • поставяне на топлоизолация по външните фасади на училищните сгради;

 • подмяна и ремонт на отоплителни инсталации, в т.ч. газификации;

 • саниране на инсталации за намаляване на загубите на енергия и водни ресурси;

 • други дейности (ремонти на покриви, хидроизолация и топлоизолация и др.).

  • Общ бюджет на програмата: 10 000 хил. лв., в т.ч. средства за мониторинг.


4. ПРОЦЕДУРА И СРОКОВЕ

Комисия, назначена от министъра на образованието и науката, разглежда базата данни, събрана и систематизирана от Регионалните инспекторати по образованието в страната и представена в МОН. В съответствие с критериите, определени в програмата, и съобразно необходимостите по дейности комисията предлага на министъра на образованието и науката за утвърждаване държавните училища, които ще бъдат включени в програмата за 2009 г. Процедурата се извършва в двуседмичен срок от приемане на програмата. Училищата, които не се финансират чрез бюджета на МОН, се включват в програмата по предложение на съответния финансиращ орган.


5. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.


Приложение № 7 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ


1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

1.1. През последните две години (2007 и 2008) реализацията на програмно финансиране по отношение на изграждане и ремонт на спортни площадки, физкултурни салони и спортни съоръжения в училищата позволи да бъдат обхванати над 400 училища, като общият размер на инвестициите надхвърли 20 000 хил. лв. По отношение на отделните видове дейности се наблюдава следното: изградени са 53 спортни площадки с изкуствени настилки, ремонтирани са 123 физкултурни салона, а 303 спортни площадки са преасфалтирани. Въпреки тези съществени усилия трябва да се отбележи, че все още материалната база не е на необходимото равнище и усилията за нейното подобряване следва да продължат. В дългосрочен план при поетапно инвестиране на 80 000 хил. лв. до десет години всяко училище в страната ще разполага със съвременна спортна база. Съвременната и атрактивна спортна база трябва да се разглежда и като инструмент за превенция срещу увеличаването на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотици, и като условие за преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност.

1.2. Новите условия и изисквания към учебния процес налагат необходимостта от обновяване на материалната база чрез въвеждане на нови в технологично отношение материали, каквито с течение на времето са навлезли в практиката. Поетапната подмяна на учебните дъски и ученическите маси и столове през 2007 и 2008 г. би следвало да продължи, като към това се добави интензивно обновяване на кабинетите по природни науки, които са морално и физически амортизирани.

1.3. Създадена е нормативната база, необходима за интегрирано обучение на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на народната просвета. Очаква се броят на децата и учениците със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователни детски градини и училища, да е около 5000 – 6000 души. До момента по данни, с които МОН разполага, около 300 училища са адаптирани, като съответните съоръжения са изградени. В перспектива би следвало и с оглед изискванията на Закона за интеграция на хората с увреждания във всяка сграда, използвана за нуждите на образователната система, да бъде изградена достъпна архитектурна среда.

1.4. Все по-важно е да се акцентира върху повишаване нивото на безопасност в училищата, както и на физическата сигурност на учениците и учителите. Понастоящем въпреки изграждането на системи за сигурност в училища, по-голямата част от тях не са снабдени със сигнално-охранителна техника и други съоръжения за безопасност. Това води до необходимостта да се инвестира в изграждане на системи от ново поколение, гарантиращи сигурността и безопасността на участниците в образователния процес.

2. ЦЕЛИ

- Възстановяване и модернизиране, създаване и поддържане на обекти, съоръжения и инфраструктура чрез съвременни технологии за гарантиране на висока функционалност и максимална сигурност при експлоатация.

- Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес от гледна точка на учебно-техническото оборудване в училищата.

- Социално включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда като част от подкрепящата среда, необходима за тяхното обучение в общообразователна среда.

- Повишаване на сигурността и контрола, както и превенция на инциденти и нарушения на дисциплината в училище.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом