Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница6/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Приложение № 3 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА

ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ


1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

В последните години се наблюдава задълбочаваща се тенденция на увеличаване броя на учениците, които отпадат и не посещават училище. Особено тревожна е статистиката по отношение на снижаване възрастта на отпадащите. Причините са комплексни и не са свързани само с училището като образователна и възпитателна институция. Сред тях са ниската раждаемост и проблеми от социално-икономически характер, с които е свързана понижената мотивация за посещаване на училище. Част от причините могат да се търсят и в посока на променената ценностна система на обществото – все по-слабото въздействие на семейството върху подрастващите, липсата на пълноценно партньорство между семейството, училището и местните структури, липсата на ефективен граждански и обществен контрол върху отрицателните прояви на подрастващите.

Обхватът на населението в основното и средното образование е свързан и с проблема за напусналите училище ученици, тъй като част от тях не продължават образованието си през следващата учебна година и отпадат от образователната система.

За да се противодейства на тези тенденции, се налага различни институции, имащи отношение към този проблем, да обединят усилията си. Стъпка в това отношение е настоящата програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.


2. ЦЕЛИ

Националната програма цели осъществяване на стратегически приоритети, свързани с по-пълно обхващане и задържане на учениците в задължителната училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование на тези ученици без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение чрез следните оперативни направления:

 • Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – ІV клас в държавните, общинските и частните училища в Република България;

 • Оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз до държавните и общинските училища за ученици в основната образователна степен;

 • Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в І - ІV клас и в подготвителните групи и класове.


3. ОБХВАТ

Националната програма се прилага на територията на цялата страна.

Обект на програмата са децата, обхванати в държавните и общинските училища и детските градини, по отношение на подготвителните групи, от следните приоритетни групи:

 • учениците в І – ІV клас на държавните, общинските и частните училища за осигуряване на учебници и учебни помагала;

 • ученици в основната образователна степен – за осигуряване на превоз до училището;

 • учениците в І – ІV клас, включително децата в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини – за осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти.


4. ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ

 • Министерството на образованието и науката, Министерството на културата и Министерството на здравеопазването.

 • Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за средствата, осигурявани по Европейската схема „Училищно мляко”.

 • Държавните и общинските и частните училища, в които се осъществява обучение на ученици в основната образователна степен.

 • Детските градини, към които има подготвителни групи за задължителна подготовка.

 • Общини.


5. ФИНАНСИРАНЕ

Програмата се финансира със средства от централния бюджет:

 • По модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на учениците в І – ІV клас, включително децата в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини” средствата се предоставят целево по бюджетите на училищата и детските градини чрез съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Средствата може да се разходват целево от съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, когато той организира централизирана процедура за доставка и/или в случай, когато не се прилага системата на делегирани бюджети.

За осигуряване на мляко, включително млечно-кисели продукти, програмата може да се финансира и със средства, предоставяни от Държавен фонд „Земеделие”, Разплащателна агенция по Европейската схема „Училищно мляко” при спазване критериите на Регламент (EO) 2707/2000 г. на Комисията относно определяне на правила за прилагане на Регламент (EO) 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения.


Финансов разчет:Дейности

Отговаряща институция

Период на изпълнение

Финансов ресурс, източник на финансиране


1.

За 2009 г.

Изготвяне на седмични менюта за предоставяне на закуска и/или плод, и/или мляко, включително млечно-кисели продукти, съобразени с изискванията на Националния център за опазване на общественото здраве и Националния консултант по хранене и диетика

училища;

детски градини;

първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(който сключва договора за доставка)

28 февруари 2009 г.

0

2.

Формиране на комисии за реализиране на дейностите по програмата

училища;

детски градини;

първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(който сключва договора за доставка)

28 февруари 2009 г.

0

3.

Предоставяне на закуска и/или плод, и/или мляко, включително млечно-кисели продукти

училища;

детски градини;

първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

(който сключва договора за доставка)

до 31 декември 2009 г.

28 138 900 лв.; централният бюджет (индикативни стойности)

4.

Предоставяне на мляко, включително млечно-кисели продукти

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция

Съгласно правилата на европейската схема „Училищно мляко”

Средства, получени по Европейската схема „Училищно мляко”

7.

Оценка на ефекта от нейната реализация с оглед посещаемост


училища;

детски градини;

първостепенни разпоредители с бюджетни кредити;

Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция

28 февруари 2010 г.

50 хил. лв. централният бюджет (индикативни стойности)


Началниците на регионалните инспекторати по образованието организират два пъти през учебната година в периоди, определени със заповед на министъра на образованието и науката, събирането, обобщаването и изпращането в Министерството на образованието и науката на данни за осигуряването със закуски на учениците от І до ІV клас, включително децата в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини и отчет за усвоените средства за всяко училище на територията на съответната област и по общини.

Директорите на училищата в едноседмичен срок след крайната дата за всеки определен период предоставят на началника на регионалния инспекторат по образованието информация за осигуряването със закуски на учениците от І до ІV клас, включително децата в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини и отчет за усвоените средства за срока на отчетния период.

 • По модул „Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в І – ІV клас” средствата се предоставят целево по бюджетите на училищата и детските градини чрез съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Средствата може да се разходват целево от съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, когато той организира централизирана процедура за доставка и/или в случай, когато не се прилага системата на делегирани бюджети.

Средствата за учебници и учебни помагала за учениците в І – ІV клас, обучаващи се в частните училища, се превеждат в бюджета на Министерството на образованието и науката, откъдето постъпват в съответните частни училища.

Финансов разчет:Дейности

Отговаряща институция

Период на изпълнение

Финансов ресурс, източник на финансиране1.

За 2009 г.


Подаване на заявки за учебници и учебни помагала за учениците от І-ІV клас до първостепенните разпоредители
Училищата15 март 2009 г.0

2.

Оформяне на договорите за доставка на учебниците


Училищата, общински администрации

11 май 2009 г.

0

3.

Подаване на информация по отношение на сключените договори и сроковете за доставка на учебници и учебни помагала


Училищата, общински администрации, регионалните инспекторати по образованието

22 юни 2009 г.

0

4.

Доставка в училищата на учебниците и учебните помагала

Училища, общински администрации

до 5 септември 2009 г.

15 500 000

централният бюджет (индикативни стойности)

5.

Подаване на информация по отношение на осигуреността с учебници и учебни помагала

Училища, детски градини, общински администрации, регионалните инспекторати по образованието

до 7 септември 2009 г.

0


Началниците на регионалните инспекторати по образованието организират събирането от директорите на училищата, обобщаването и изпращането в Министерството на образованието и науката на информация, свързана с организацията и осигуряването на учебници и учебни помагала за учениците от І-ІV клас, съгласно график, определен със заповед на министъра на образованието и науката.

 • По модул „Осигуряване на превоз за ученици в основната образователна степен” средствата се разходват целево от Министерството на образованието и науката при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки, включително по реда на сключени рамкови споразумения. Критериите за разпределение на закупените автобуси и списъците с общини, които следва да получат ученически автобуси се съгласуват с Националното сдружение на общините в Република България.

Бюджет на модула 14 000 хил. лв., в т.ч. мониторинг.


6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат на реализацията на програмата се очаква:

 • По-пълно обхващане и задържане на учениците в основната образователна степен и по-конкретно в І – ІV клас на държавните, общинските и частните училища.

 • Намален процент на децата, отпаднали от училище.

 • Повишена мотивация на родителите да изпращат децата си на училище.


7. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА

В хода на реализация на програмата ще се извършват следните действия:

 • постоянен контрол за правилното разпределяне и разходване на средствата;

 • постоянен контрол за спазване на нормативните изисквания и механизмите за реализиране на програмата;

 • периодично изготвяне на отчети и информации за министъра на образованието и науката и за министъра на културата от отговорните за изпълнението на програмата институции.

 • постоянен контрол за спазване критериите на Европейската комисия по отношение на доставянето на мляко и млечно-кисели продукти на учениците и на децата в подготвителните класове и групи, както и за правилното разходване на средствата, отпуснати по Европейската схема „Училищно мляко”.

Оценката на програмата се изготвя на национално ниво на основата на събраната информация по регламентирани показатели и преки наблюдения.

Обратна връзка – информацията от наблюдението и оценката се използва за корекция в механизма и за продължаване срока на националната програма.


8. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.

Приложение № 4 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

КВАЛИФИКАЦИЯ


І. МОДУЛ „КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ”

1. НЕОБХОДИМОСТ

Преходът към икономика, базирана на знанието, поставя нови предизвикателства пред развитието на човешките ресурси и определя ключовата роля на учителя.

Доброто владеене на поне два чужди езика се превръща в основно изискване за всеки български гражданин, който желае да се възползва от предимствата на Европейския съюз. С цел насърчаване на мобилността – чуждоезиковата подготовка е основен приоритет в Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание 2006 - 2015.

Анализът на състоянието на педагогическите кадри извежда на преден план проблема с недостига на правоспособни учители по чужд език.

Въвеждането на нова образователна структура и по-конкретно VІІІ клас – година за интензивно чуждоезиково и компютърно обучение и/или за професионална подготовка за всички ученици, има важно значение за осигуряване на равен достъп на всяко дете до изучаване на чужд език.

Процесът на реализиране е съпроводен от промяна на учебните планове и програми, което определя политиката на МОН за осигуряване на правоспособни учители и целенасочена квалификация по съответния чужд език.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом