Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница4/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

формуляр за кандидатстване

МЯРКА „ БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС”


УТВЪРДИЛ:

……………………………………………….

Началник на РИО…………………....


I. Информация за кандидатстващата организация:

име на училището .......................................................................................................................................................

адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................................

……………………………………………………………………..…………………………………………………….

телефон: ................................................. факс: ………………….……… ел. поща: …………………………….


директор: ………………………………………………………………………………………………………………..

(име, координати за връзка)


обслужваща банка и iban: ……………………………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................................................................


лице, имащо право да се разпорежда с банковата сметка:

(име, длъжност, координати за връзка)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

.............................................................................................................................................................................................................................................................


II. ФИНАНСИРАНЕ:

1. Средствата за работна заплата и осигурителни вноски на училището по одобрения бюджет за 2009 г. -…………… ……лв.

(в случай че училището няма одобрен бюджет се посочват средствата по проекта за бюджета)

2. Средства, с които училището кандидатства по проекта (до 1 % от т. 1) - ……. лв.

III. Приложения

1. Описания на проекта.

2. Матрица за заместване на отсъстващи учители.


3. Препис от Протокола на Педагогическия съвет на училището, с който е прието Решението за мерките, насочени към намалявяане отсъствията на учениците.Описание на проекта

  1. Обосновка на проекта.На не повече от 1/2 страница


2.1. Основни цели: (Опишете какво искате да постигнете с реализирането на този проект. Целите трябва да са ясно формулирани, измерими, конкретни и реално постижими - обхвата на учениците, качеството на образователно-възпитателния процес, успеваемостта на учениците, дисциплината, авторитета на училището.)


1.


2.


3.


2.2. Мерки на училищно ниво, насочени към намаляване на отсъствията на учителите от работа и осигуряване на тяхното заместване.

Примерни мерки:

1.Засилване на контрола, въвеждане на вътрешни правила по отношение на своевременното оповестяване за ползване на платен отпуск

2. Провеждане на административни мерки и процедури

3. Мотивиране на учителите, чрез участие в проекти, програми и други

4. Прилагане на икономически (финансови) стимули

5. Осигуряване на стимули, свързани с подобряване на материално-техническата база, модернизиране на учебната база

6. Училищни програми, стратегии и правилници

7. Съвместни дейности на учители и ученици, свързани с живота на училището – училищна телевизия, радио, клубове по спорт, танци, музика, изобразително изкуство, литература, компютърни центрове и други

8. Програми за обучение и работа на учителите по методически обединения (културно-образователни области)

9. Работа с родителите – консултации, родитело-учителски срещи, съвместни дейности

10. Други

Забележка. Мерките са приети с Решение на Педагогическия съвет на училището с Протокол № ……


2.3. Очаквани резултати:акво конкретно ще се промени като следствие от постигането на целите. Резултатите трябва да са формулирани като факти/продукти, които вече са налице, след реализиране на проектните дейности и могат да бъдат измерени, наблюдавани, отчетени. Те трябва да кореспондират с целта и задачите. Например: намаляване процента на свободните учебни часове.)

1.


2.


3.


МАТРИЦА

Учител

(име, фамилия, учебен предмет, клас)

за всички от педагогическия персонал, чиято норма се отчита в учебни часове

Вътрешно заместване

(име, фамилия, длъжност на заместващия)

Външно заместване

Заместник, предложен от отсъстващия титуляр (име, фамилия, специалност, длъжност, институция)

Банка от заместници, предложени от директор или помощник-директор по УД

(име, фамилия, специалност, длъжност, институция)

Заместник, предложен от РИО (име, фамилия, специалност, длъжност, институция)

1

2

3

4

5

6


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом