Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница3/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Принцип на финансиране

Финансирането се извършва въз основа на одобрените формуляри за участие и приложенията към тях. Формулярите се подават в МОН от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити – Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата, Държавната агенция за младежта и спорта и общините. За МОН формулярите се подават от регионалните инспекторати по образование.

 • Етапи на финансиране

Формулярите за участие се подават в МОН на всеки два месеца до 10 число на месеца, следващ края на периода.

За периода 1 септември 2009 г. – 10 ноември 2009 г. формулярите се подават до 12 ноември 2009 г.

Неразплатените обезщетения за периода 1 ноември 2008 г. – 31 декември
2008 г. се включват във формуляра за първите два месеца на 2009 г.

Не се допуска включването на едни и същи обезщетения за едно и също лице в повече от един формуляр.

Средствата се предоставят по предложение на министъра на образованието и науката от министъра на финансите по бюджета на съответния финансиращ орган. Същият ги предоставя на училищата в срок до 10 дни от получаването им.

Максимална стойност на бюджета на една заявка

Стойността се определя от размера на дължимите обезщетения.

Бенефициенти

Държавните и общинските училища - чрез бюджета на съответния първостепенен разпоредител.


Оценяване

За реализиране на мярката се създава комисия, която организира и координира дейностите, свързани с разглеждане, одобряване, контрол и наблюдение на мярката. В комисията се включват двама представители от Министерството на образованието и науката, един представител от Сдружението на общините и един представител от Министерството на финансите. Комисията заседава в периода 11-20 число на месеца, в който се получават заявките в МОН, и предлага на министъра на образованието и науката за одобрение списък с формуляри за финансиране за съответното тримесечие.

 • Критерии за одобряване, ред за разглеждане

Попълнен и заверен от първостепенния разпоредител формуляр за участие, постъпил в Министерството на образованието и науката в определения за това срок.

Когато общата сума на предложенията за финансиране е по-висока от общия бюджет по модула, определен по реда на чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., предложенията се финансират по датата на постъпване на формулярите до достигане на лимита от средства.

 • Процедура – изисквани документи, срок на подаване

Изисквани документи:

Формуляр за участие по образец.

Срок на подаване

Формулярите се представят в МОН не по-късно от 10-о число на месеца, следващ края на периода.

Последен срок за подаване на формуляри – 10 ноември 2009 г.


Мярка – „Без свободен час” - заместване на отсъстващи учители в училищата


Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнение на държавните образователни изисквания. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители, във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава VIII, Раздел I от Кодекса на труда, както следва:

- на основание чл. 162 – за работните дни, за които отсъстващият учител получава парично обезщетение от работодателя;

- на основание чл. 157 – при ползване на отпуск, работодателят е длъжен да освободи служителя съгласно ал. 1, т. 1 – 7;

- на основание чл. 168 – на майка с две деца до 18-годишна възраст, ако е уговорено в колективния трудов договор;

- на основание чл. 169 – в размер на 25 работни дни за календарна година на служител, който учи без откъсване от производството;

- на основание чл. 170 – когато със съгласието на работодателя служителят кандидатства във висше училище или за докторантура;

За тази мярка се кандидатства за осигуряване на средства за заместване на педагогически персонал, чиято норма за преподавателска работа се отчита в учебни часове (раздел 2, чл. 3 от Наредба № 3 от 18 февруари 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета) по мотивирани предложения на директорите на училищата.

Осигуряването на финансовите средства за изплащане на възнаграждения на заместващите учители е за едногодишен период от влизането в сила на програмата.

Средствата за осигуряване на учебните часове на заместващия учител се предоставят на училищата чрез съответния финансиращ орган. Не се финансират предложения за участие, които не са комплектувани с необходимите документи.

Директорите на държавни и общински училища на територията на областта кандидатстват за предоставяне на средства за училищата с формуляр за участие до началника на регионалния инспекторат по образованието (РИО). Директорите в двуседмичен срок от публикуването на РМС подават в РИО формуляра за участие съгласно приложение № 2.1.

Регионалният инспекторат по образованието в двуседмичен срок от крайния срок на внасянето на формулярите представя в МОН списък на одобрените училища по общини и необходимите им средства.

В двуседмичен срок след постъпване от регионалните инспекторати по образованието на списъка с одобрените по мярката училища МОН внася предложение в Министерството на финансите за корекция по бюджетите на съответните ПРБК в размер до 60% от одобрените им средства.

Регионалните инспекторати по образованието координират и контролират осигуряването на заместващи учители, като подпомагат училищата, създавайки банка с кадри.

Регионалният инспекторат по образованието изготвя, поддържа и актуализира банка кадри за заместващи учители на отсъстващите от учебни занятия учители в училищата от административната област, която публикува на електронната си страница.

Банката кадри се попълва:

- чрез информация от директорите на училищата;

- чрез заявки от самите кандидати за участие;

- чрез събрана по друг начин информация от РИО.

Банката кадри е достъпна за всички директори по електронен път и/или на хартиен носител.

Банката кадри се разработва по общини и населени места и се поддържа и актуализира от лице, определено със заповед на началника на РИО, и съдържа:

- трите имена на лицето;

- правоспособност/специалност по диплома;

- последно училище, където е работил;

- настоящо положение (безработен учител, пенсиониран учител, студенти по съответната специалност или други);

- адрес и телефони за връзка.

Началникът на РИО осъществява постоянен контрол на изпълнението на Националната програма чрез съответствие с разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на РИО чрез тематични, текущи проверки и мобилен контрол.

В РИО до 15 дни след приемане на програмата се разкрива и популяризира „горещ телефон” за сигнали по изпълнение на изискванията за осигуреност със заместващи учители. Телефонът се поддържа от лице, определено със заповед от началника на РИО – експерт по РИО. При постъпили по горещия телефон сигнали РИО осъществява проверка от мобилен екип.

Директорът на всяко училище изготвя, поддържа и актуализира банка кадри по формата на РИО.

Организацията и контролът за заместването на отсъстващи учители се осигурява от директора на училището.

При изчерпване на възможностите за осигуряване на правоспособни учители в съответствие с изискванията на Инструкция № 2 на министъра на науката и образованието от 1994 г., за изискванията за заемане на длъжността „учител” или „възпитател” съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност директорът осигурява заместване, както следва:

- учители с образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или „професионален бакалавър”, които не са специалисти по дадения учебен предмет;

- специалисти по дадения учебен предмет без педагогическа правоспособност;

- учители, възпитатели, помощник-директори, педагогически съветници, психолози, библиотекари от училището.

При невъзможност да бъде осигурен заместник с оглед на опазване живота и здравето на учениците директорът лично уплътнява времето на учениците в учебния час на отсъстващия учител, като при необходимост прави промяна на седмичното разписание чрез съгласуване с РИО. Договорът за заместване на директора на училището се сключва между него и работодателя му.

Педагогическият съвет на училището съвместно с родителите на учениците в едномесечен срок от приемане на настоящата национална програма одобрява училищна програма за часовете, които не се водят от учители – специалисти, по време на заместване на отсъстващия учител, като се включват теми по гражданско и здравно образование.

 • Дейности, които ще бъдат финансирани:


- реално проведени учебни часове от учители, които заместват отсъстващи от работа учители, във връзка с ползването на отпуск съгласно цитираните по-горе разпоредби от глава VIII, раздел I от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски.

Директорът инициира промяна в Правилника за вътрешния трудов ред с оглед задължението за осигуреност със заместващи учители при отсъствието на титуляря.

Заявлението за отпуск на учителя по време на учебни занятия има допълнителен реквизит „заместващ учител”. Реквизитът се попълва или от подалия заявлението учител при осигурено заместване на ниво училище или от директора на училището. В този реквизит се вписва името на заместващия учител и се подписва от него.

 • Бюджет на мярката

Общият бюджет на мярката е 4000 хил. лв.

 • Принцип на финансиране

Финансирането се извършва въз основа на одобрените формуляри за участие и приложенията към тях.

Всяко училище има възможност да кандидатства по мярката за средства в размер на не повече от 1 % от годишния размер на средствата за заплати и осигурителни плащания на училището по утвърдения му бюджет за 2009 г. Училищата, на които ПРБК не е утвърдил бюджет, към датата на подаване на формуляра посочват до 1 % от средствата за заплати и осигурителни плащания от проекта им за бюджет.

Не се допуска включването на едни и същи взети часове за едно и също лице в повече от един формуляр.

За един учебен час на училището по мярката се осигуряват по 7 лв. (5.70 лв. без осигуровките), което включва и дължими осигуровки.

 • Етапи на финансиране

 • В двуседмичен срок от получаването на списъците от РИО министърът на образованието и науката прави предложение до министъра на финансите за предоставяне на 60% от стойността на одобрените формуляри по бюджетите на ПРБК.

 • Ако 60% от общата сума на одобрените формуляри надвишава общия бюджет на мярката, процентът на финансиране на първия транш се намалява пропорционално.

 • ПРБК в срок до 10 дни от получаването на средствата ги предоставя на училищата.

Остатъкът от средствата по одобрените формуляри се предоставят на ПРБК по предложение на министъра на образованието и науката до министъра на финансите след представяне на окончателен отчет и актуализирането на националната програма през
2010 г.

 • Отчитане на резултатите от одобрените програми

В срок до 30 ноември 2009 г. училищата представят в РИО междинен отчет за изпълнението на мерките по модула. До 10 работни дни след изтичане на този срок РИО извършва проверка и предоставя в МОН анализ на резултатите от изпълнението на мерките и междинен отчет съгласно приложение № 2.

В срок до 15 март 2010 г. училищата представят в РИО окончателен отчет за изпълнението на мерките по модула. До 10 работни дни след изтичане на този срок РИО извършва проверка и предоставя в МОН анализ на резултатите от изпълнението на мерките и окончателен отчет съгласно приложение № 2.3.


Бенефициенти

Държавните и общинските училища

Училището изплаща своевременно дължимите суми на заместващите учители за сметка на авансово приведените средства по първия транш.

В случай на изчерпване на средствата от първия транш училището изплаща дължимите суми от бюджета си. След одобряване на окончателния отчет изплатените суми се възстановяват до размера на остатъка от одобрените средства.

Оценяване

За реализиране на мярката в РИО се създава комисия, която организира и координира дейностите, свързани с разглеждане, одобряване, контрол и наблюдение на мярката. В нея се включват двама представители от РИО и един представител на съответната община.

Критерии за одобряване, ред за разглеждане

Попълнен и заверен от РИО формуляр за участие, постъпил в определения за това срок.

Когато 60 % от общата сума на предложенията за финансиране е по-висока от общия бюджет на мярката, определен по реда на чл. 17 от ЗДБ за 2009 г., процентът на финансиране на първия транш се намалява до достигане на лимита от средства.

 • Процедура

Учителят подава заявление за отпуск на основание цитираните по-горе разпоредби от глава VIII, раздел I от Кодекса на труда до директора на училището:

 • при осигурено заместване на ниво училище заместникът се определя от директора на училището и/или по предложение на учителя, който подава заявление за отпуск;

 • при осигурено заместване от банката кадри заместникът се определя от директора на училището.

Директорът на училището уведомява в деня на започване на заместването РИО за заместващия учител, с който е сключил договор, с оглед постигане на по-ефективен контрол.

Заместващият учител е длъжен да вписва преподаденото учебно съдържание в материалната книга за взетите учебни часове ежедневно. Това задължение се вписва като условие в договора.

Директорът на училището осъществява контрол относно редовното провеждане на учебните часове и вписването на учебното съдържание в материалната книга за взетите учебни часове, както и относно спазването на седмичното разписание.

В деня на сключване на договора заместващият учител попълва справка-декларация по образец, изготвен от училището, в която отразява броя на взетите часове от задължителната норма преподавателска работа на отсъстващия учител, която е част от договора.

В РИО се представят копия от договорите, сключени със заместващите учители като приложение към междинния и окончателния отчет.

ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА (публикуване на отчета на интернет страницата на МОН)

Окончателните отчети по всички модули се представят в МОН от бенефициентите в срок до 30 календарни дни от крайния срок на програмата.

Районният инспекторат по образованието се задължава да извършва проверки по време на изпълнение на дейностите.

В срок до 30 март 2010 г. министърът на образованието и науката и министърът на финансите представят на Министерския съвет информация за резултатите от изпълнението на програмата въз основа на извършения мониторинг и оценка.

В същия срок отчетът за изпълнение на програмата се публикува на сайта на МОН.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ИНДИКАТИВНИ ПАРАМЕТРИ:

- брой на закрити/преобразувани училища - 200;

- брой на учениците, насочени към средищни училища – 3200;

- брой на заместващите учители – 20 000;

- брой на проведените учебни часове от заместващите учители – 500 000.

Забележка: За показателя Брой на учениците за учебната 2008/2009 г.” се приема броят на учениците по управленската информационна система на Министерството на образованието и науката към 1 януари 2009 г.

6. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.Приложение № 2.1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом