Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница2/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев
ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА


МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков


Приложение № 1 към т. 1


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА


 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Държавната политика по отношение на българите в чужбина е свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство зад граница и на националната културна и духовна идентичност на всички български граждани по света, с опазване на етнокултурната самобитност на българите и българските общности в чужбина.

За реализацията на тази цел е необходимо да се стимулира изучаването на български език и литература, история и география на България от българите зад граница, както и провеждането на дейности, които да съдействат за съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.

Повишаването на ефективността на обучението на българските деца в чужбина е необходимо условие за успешното им интегриране в българската образователна система след завръщането им в България. То е израз на ангажираността на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина.

Затова една от националните програми за развитие на средното образование е посветена на стимулиране изучаването на родния език и култура зад граница.


2. ЦЕЛИ

1. Подобряване на условията за осъществяване на образователно-възпитателни дейности, съдействащи за укрепване на българската духовност, за съхраняване и развиване на чувството за национална принадлежност.

2. Създаване на предпоставки за успешно продължаване образованието и обучението в училища в Република България при завръщане в родината.


3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Осигуряването на условията за осъществяване на образователно-възпитателни дейности, насочени към изучаване на родния език и култура, ще гарантира постигането на следните резултати:

1. Повишаване квалификацията на учителите с цел подобряване качеството на обучението по български език и литература, история и география на България.

2. Обезпечаване на обучението с учебници и учебни помагала с оглед мотивиране на родителите, учениците и учителите в необходимостта от запазване на националната идентичност на подрастващото поколение и възраждане на българските корени.

3. Осигуряване на средства за извънкласни дейности (вокални групи, танцови и театрални състави и др.) за съхраняване на националната културна и духовна идентичност на българите по света.

4. Проходимост и адаптивност на образователната система за българите, които се завръщат в България.

5. Създаване в МОН на база данни за обучението по български език и литература, история и география на България за българските образователни звена в чужбина и активизиране на взаимодействието между тях и институциите в България.


4. БЕНЕФИЦИЕНТИ

1. Организации на българи, живеещи извън Република България, признати от компетентния български държавен орган съгласно Закона за българите, живеещи извън Република България, които организират и провеждат обучение за най-малко 10 лица по български език и литература, история и география на България и дейности, свързани със съхраняване на българския език и българската култура.

2. Дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина (чрез Министерството на външните работи), които организират и провеждат обучение за най-малко 10 лица по български език и литература, история и география на България.

5. ОБХВАТ

Подобряването на условията за осъществяване на образователно-възпитателни дейности, съдействащи за съхраняване и развиване на чувството за национална принадлежност, включва следните дейности, за които кандидатстват бенефициентите:

5.1. Закупуване на учебници и учебни тетрадки по български език и литература, история и цивилизация и география и икономика (с учебно съдържание, отнасящо се до историята и географията на България) за учениците, обучаващи се от I до VII клас включително и на учебни помагала по български език и литература за предучилищна подготовка.

5.2. Закупуване на учебни помагала (речници, сборници, карти, табла) – без техническо оборудване.

5.3. Осигуряване на средства за транспортиране на учебниците и учебните помагала.

5.4. Осигуряване на финансови средства за наемане на помещения за провеждане на обучението в размер на не повече от 50% от наемната цена по договора за наем.

5.5. Заплащане на възнаграждения за проведен учебен час в размер до 40 лева на час, като осигурителните вноски съгласно съответното местно законодателство са за сметка на бенефициента. За лекторски час се счита учебен час по български език и литература, история и география на България.

5.6. Осигуряване на средства за провеждане на извънкласни дейности с лица в предучилищна и училищна възраст, насочени към съхраняване на националния език и култура на българските общности в чужбина, което включва:

- лекторски часове за провеждане на дейностите в размер до 40 лева за час - до 30 часа годишно;

- закупуване на народни носии и/или елементи към тях;

- фолклорни музикални инструменти;

- битови предмети.

5.7. Организиране на 5-дневни обучителни курсове в България за начални учители, учители по български език и литература, история и география на България.

5.8. Осигуряване на средства за други дейности, свързани с целите на програмата в размер не повече от 5 % от общата стойност на проекта.

При кандидатстване за дейност по т. 5.7 Министерството на образованието и науката организира и осигурява обучителните курсове в България, които включват дневни пари, нощувки и лекторски до 80 лв. на ден. Курсовете се провеждат през
юли 2009 г.


Общ бюджет на програмата - 5000 хил. лв., в т.ч. средства за мониторинг.

Максималната стойност на един проект се определя като произведение от броя на учениците, включени в проекта, и разходен стандарт на ученик от 2000 лв.

Разходен стандарт от 2000 лв. се получава при общо проведени занятия по български език и литература, история и география на България, както следва:

 • за I клас - 248 часа годишно;

 • за II клас - 224 часа годишно;

 • за III клас – 272 часа годишно;

 • за IV клас – 256 часа годишно;

 • за V - 238 часа годишно;

 • за VI – 238 часа годишно;

 • за VII – 170 часа годишно;

 • за VIII клас - 221 часа годишно;

 • за IX клас – 108 часа годишно;

 • за X клас – 162 часа годишно;

 • за XI клас - 180 часа годишно

 • за XII клас - 62 часа годишно

Разходният стандарт се редуцира пропорционално в зависимост от броя на реално взетите (планирани) учебни часове.

Индикативни параметри: 2500 ученици

Срок на програмата 31 юли 2010 г.


6. ПРОЦЕДУРИ

В 14-дневен срок след приемане на програмата от Министерския съвет Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на външните работи уведомява българските дипломатически представителства в държавите, където има организирано обучение по български език и литература, история и география на България, за условията на програмата и необходимостта да стане достояние на заинтересуваните кандидати.

В същия срок Министерството на образованието и науката се ангажира да публикува на електронната си страница информация, която да подпомогне кандидатите при изготвянето на формуляра за кандидатстване.

Проектите се подават в Министерството на образованието и науката в срок два месеца след приемането на програмата от Министерския съвет и публикуването на условията за кандидатстване на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Всеки бенефициент има право да кандидатства за една или няколко описани в програмата дейности.

Оценяването се извършва от национална комисия с участието на представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на външните работи и Държавната агенция за българите в чужбина.

Одобрените проекти ще бъдат финансирани на стойност 80% от одобрените проектни суми в срок един месец от одобряването на проекта. От получената сума за финансиране се приспадат предвидените разходи за дейността по т. 5.7, които ще се разходват чрез бюджета на МОН. Окончателното разплащане ще бъде извършено до
15 декември 2009 г. след предоставяне на междинен отчет за изпълнението на дейностите и извършените разходи и одобряване от националната комисия. Когато към датата на междинния отчет не са изпълнени част от дейностите по проекта, включени във времевия график към тази дата, от окончателното плащане се приспада техният размер.

Министерството на образованието и науката превежда средствата по сметка на бенефициента.


7. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

1. Формуляр за кандидатстване (по образец);

2. Документ за регистрация на бенефициента – в официален превод на български език (при наличие на такъв);

3. Договор за наем на помещението, в което се провежда обучението, сключен за срока на проекта (при наличие на такъв);

4. Копия от договорите с учителите за провеждане на обучение по български език и литература, история и география на България; от договорите с учители или други лица за провеждане на извънкласна дейност, насочена към съхраняване на националния език и култура на българските общности в чужбина, сключени за срока на проекта;

5. Професионални автобиографии на учителите и на лицата, които провеждат извънкласна дейност;

6. Копия от документите на учителите и на лицата, които провеждат извънкласна дейност за завършено образование по съответната специалност;

7. Учебен план (разпределение на учебното време по български език и литература, история и география на България по класове, етапи и степени на образование);

8. Седмично разписание (по дни, класове, учебни предмети и учебни часове за деня);

9. План-график за провеждане на дейностите по т. 5.6;

10. Списък на децата и учениците към момента на кандидатстване по проекта, които се обучават по български език и литература, история и география на България;

11. Списък на децата и учениците към момента на кандидатстване по проекта, с които се провеждат извънкласни дейности по т. 5.6;

12. Съгласувателно писмо от посланика на Република България за удостоверяване на факта, че бенефициентът осъществява организирана образователна дейност в съответната държава (при наличие на такова).

Всички необходими документи се предоставят на български език, а ако оригиналът е на друг език, той се придружава с неофициален превод на български език, заверен от бенефициента, с изключение на документа за регистрация на бенефициента, които се представят в официален превод.

Всички документи, с изключение на тези по т. 2, 5, 6 и 12, следва да са заверени с подпис и печат на бенефициента.


8 . ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

- съответствие на проекта с целите на програмата;

- целесъобразно и ефективно разпределение на средствата;

- прилагане на принципа на споделената отговорност в цялостната дейност на бенефициента (налични ресурси; подкрепящи организации и институции);

- наличие на съгласувателно писмо от посланика на Република България за удостоверяване на факта, че бенефициентът осъществява или подпомага осъществяването на организирана образователна дейност в съответната държава;

- перспективи за бъдещото развитие на училището (устойчивост в развитието).


9. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 • Брой училища, участвали с проекти;

 • Брой осигурени учебници и учебни тетрадки;

 • Брой осигурени учебни помагала;

 • Брой деца и ученици, участвали в обучението по български език и литература, история и география на България;

 • Брой деца и ученици, участвали в извънкласните дейности;

 • Брой учители, участвали в квалификационни дейности в България.


10. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Подобрени условия за осъществяване на образователно-възпитателни дейности по роден език и култура с българските деца зад граница.

2. Създадени предпоставки за успешно продължаване на образованието и обучението в училища в Република България при завръщане на българските деца в родината.


11. ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Бенефициентите представят в Министерството на образованието и науката междинен отчет за изпълнението на дейностите и извършените разходи по проектите преди окончателното разплащане и окончателен отчет – до 31 август 2010 г.

За резултата от изпълнението на програмата Министерството на образованието и науката изготвя отчет, който съдържа:

 1. информация за изпълнението съгласно заложените показатели;

 2. информация за резултатите от извършената външна проверка;

 3. информация за разходите.

Отчетът се публикува на електронната страница на Министерството на образованието и науката.


12. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 1. проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и Министерството на външните работи чрез посолствата на Република България в чужбина, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 2. оценка за изпълнението на програмата от външна организация.


Приложение № 2 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА


 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” е насочена към достигане на:

Училищна мрежа, съответстваща на броя на учениците в съответната община;

Училищна мрежа, съобразена с изискванията на пазара на труда и със социално-икономическите характеристики на общината и областта;

Ефективност на разходите за образование.


  • Срок на програмата – 31 декември 2009 г.

  • Общ бюджет на програмата – 55 000 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.

Финансирането по програмата се извършва при спазване на ограниченията по чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


 1. ЦЕЛИ

  • Осигуряване на възможност на всяко дете да получи съизмеримо по качество образование;

  • Мрежа от професионални училища, отговаряща на състоянието на пазара на труда и на социално-икономическия профил на региона;

  • Повишаване ефективността на публичните разходи за образование.

При неизпълнение на заложените мерки и дейности по оптимизация финансиращият орган възстановява в централния бюджет неусвоените средства до размера на неизпълнението.

След класирането на програмите и проектите по модул „Оптимизиране на училищната мрежа” и „Рационализация на професионалните училища” при недостиг на средства по един модул и неусвоени средства по друг модул от програмата се допускат компенсирани промени.

 1. МОДУЛИ

  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА

 • Описание на модула

Модулът включва финансирането на:

1. Общински програми за оптимизация, насочени към:

1.1. Преструктуриране (закриване/преобразуване чрез сливане) на училищата и създаване на средищни училища на територията на съответната община;

1.2. Преобразуване в по-ниска степен чрез промяна на вида на училището съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета.

2. Проекти за оптимизация на мрежата от специални училища с цел предоставяне на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците.

3. Проект на НСОРБ за мониторинг и оценка на националната програма и анализ на училищната мрежа и проект на НСОРБ за организиране на семинар за популяризиране на програмата и за обмяна на добри практики.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по общинските програми за оптимизация, са:

 • ремонт на училища с приоритет за средищните училища;

 • подобряване на материално-техническото оборудване с приоритет за средищните училища;

 • създаване на условия за столово хранене;

 • обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на училищната мрежа;

 • разходи за неразплатени задължения на закритото/преобразуваното училище;

 • комуникационни дейности – провеждане на разяснителна кампания, че оптимизацията на училищната мрежа води до повече положителни, отколкото отрицателни ефекти.

 • Бюджет на модула

Общият бюджет на модула е 35 000 хил. лв., от които:

- за програмите за оптимизация – до 34 900 хил. лв. Разходите за комуникационни дейности са до 2 на сто от общия бюджет;

- за проектите за мониторинг и оценка и комуникационни дейности – до 100 хил. лв.

 • Принцип на финансиране

Финансирането се извършва въз основа на разработени програми/проекти, които съдържат:

- анализ на училищната мрежа и проблеми на училищното образование на територията на общината;

- анализ на мрежата от специални училища на територията на региона;

- цели на общинските програми/проекти за оптимизация на специалните училища в региона;

- мерки, насочени към преструктуриране на училищата;

- информацията, сведенията и документите по чл. 12, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета;

- дейности по предотвратяване на рисковете от отпадане на ученици в резултат на извършената консолидация на училищата;

- комуникационни дейности;

- показатели за изпълнение и целеви стойности по тях;

- бюджет на програмата въз основа на количествени и стойностни показатели;

- срокове и график за реализиране на мерките;

- финансират се и класирани програми/проекти от предходната година, за които е преустановено финансирането в резултат на заведени административни дела, след влизане в сила на заповедта за закриване/преобразуване на училището.

 • Етапи на финансиране

Финансирането се извършва на две части. Първите 50 % от средствата се предоставят при спазване разпоредбите на чл. 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. на финансиращия орган авансово след одобряването на програмите/проектите. Окончателното плащане се извършва след изпълнение на мерките и одобряване на междинния отчет от комисията по изпълнение, контрол и наблюдение на програмата.

Когато по програмата/проекта са изпълнени само част от мерките за оптимизация, окончателното плащане е в размер, съответстващ на разходите по тях.

 • Максимална стойност на програмата

Стойността на програмата/проекта за оптимизация се определя от вида на мерките, като финансирането ще се извършва по следните критерии:

1. Намаляване броя на училищата – до 250 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище, функционирало през учебната 2008/2009 г., както следва:

   • 250 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище с над
    44 ученици за учебната 2008/2009 г.;

   • 150 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище с от 21 до
    44 ученици за учебната 2008/2009 г.;

   • 80 хил. лв. за закрито/преобразувано чрез сливане училище с до 20 ученици за учебната 2008/2009 г.

2. Преобразуване в по-ниска степен чрез промяна на вида на училището съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета – финансирането се извършва пропорционално на съотношението на броя на учениците в степента, която се закрива към общия брой ученици в училището за учебната 2008/2009 г., съотнесено към средствата, определени по мярка „Намаляване броя на училищата”.

Бенефициенти

За общинските програми за оптимизация – общините в Република България. Всяка община може да кандидатства само с една програма, която включва мерки за оптимизация на училищната мрежа.

За проектите за оптимизация на мрежата от специални училища – регионалните инспекторати по образованието (РИО)/общините (ако училището се финансира чрез общинския бюджет).

За мониторинг и оценка на националната програма, анализ на училищната мрежа и организиране на комуникационни дейности и обмяна на добри практики – проект на НСОРБ.


 • Оценяване на проектите

За реализиране на модула се създава комисия за управление. Тя организира и координира всички дейности, свързани с оценяване, контрол и наблюдение на модула. В нея задължително се включват по трима представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите и НСОРБ.

Критерии за оценка:

  • Относителен дял на броя на закритите училища спрямо общия брой училища;

  • Относителен дял на учениците от закритите училища спрямо общия брой ученици;

Оценяват се всички програми по определените критерии. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от получената обща оценка.

Процедура – изисквани документи, срок на подаване, ред за разглеждане

 • Изисквани документи

Формуляр за участие по образец;

Общинска програма за оптимизация и решение на общинския съвет за нейното приемане;

Проект на РИО за оптимизация на държавните специални училища, съгласуван с финансиращия орган;

Декларация от бенефициента по програмата по образец.

Срок на подаване

Срокът на подаване на програмите/проектите за оптимизация е 31 май 2009 г.

 • Ред за разглеждане

Комисията по управление на модула разглежда, оценява и класира програмите/проектите за оптимизация в срок до 10 работни дни от крайния срок за подаване на изискваните документи за кандидатстване.

В десетдневен срок след класиране на програмите/проектите комисията прави предложение до министъра на образованието и науката за финансиране на първите
50 % от стойността им.

 • Отчитане на резултатите от одобрените програми

В срок до 10 септември 2009 г. общините/РИО представят междинен отчет за изпълнението на мерките по модула. До 10 работни дни след изтичане на срока комисията по управление на модула извършва проверка и анализ на отчетите и прави предложение до министъра на образованието и науката за финансиране на остатъка от средства.


  • РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

 • Описание на модула

Модулът включва финансирането на проекти за оптимизация на професионалните училища, които съдържат мерки, насочени към закриване или преобразуване на професионалните училища.

Проектите за закриване или преобразуване на професионални училища се разработват от финансиращия орган, като за училищата, финансирани от МОН, се изготвят от съответния регионален инспекторат по образованието.

Дейностите, които ще бъдат финансирани по проектите за оптимизация, са:

 • ремонт на професионалните училища;

 • подобряване на материално-техническото оборудване;

 • разходи, свързани с преместване на машини, съоръжения и оборудване;

 • обезщетения на персонала в резултат на оптимизацията;

 • разходи за неразплатени задължения на закритото/преобразуваното училище;

 • комуникационни дейности – провеждане на разяснителна кампания от страна на финансиращия орган/регионален инспекторат по образованието, че оптимизацията на училищната мрежа води до повече положителни, отколкото отрицателни ефекти.

 • Бюджет на модула

Общият бюджет на модула е 1000 хил. лв.

 • Принцип на финансиране

Финансирането се извършва въз основа на проекти, които съдържат:

- анализ на мрежата от професионални училища;

- цели на програмите;

- мерки за оптимизация;

- информацията, сведенията и документите по чл. 12, ал. 3 и 4 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета;

- комуникационни дейности;

- показатели за изпълнение и целеви стойности по тях;

- бюджет на програмата въз основа на количествени и стойностни показатели;

- срокове и график за реализиране на мерките;

- финансират се и класирани проекти от предходната година, за които е преустановено финансирането в резултат на заведени административни дела, след влизане в сила на заповедта за закриване/преобразуване на училището.

 • Етапи на финансиране

Финансирането се извършва на две части. Първите 50 % от средствата се предоставят при спазване разпоредбите на чл. 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. на финансиращия орган авансово след одобряването на проектите. Окончателното плащане се извършва след изпълнение на мерките и одобряване на междинния отчет от комисията по изпълнение, контрол и наблюдение на програмата.

Когато по програмата са изпълнени само част от мерките, окончателното плащане е в размер, съответстващ на разходите по тях.

 • Максимална стойност на един проект

Стойността на проекта се определя от вида на мерките, като финансирането се извършва по следния критерий:

Намаляване броя на училищата – до 250 хил. лв. за закрито/преобразувано училище, функционирало през учебната 2008/2009 г.

 • Бенефициенти

За оптимизиране чрез преобразуване/сливане на професионални гимназии и училища – министерствата и общините, финансиращи професионални гимназии и училища; за професионални гимназии и училища, финансирани от Министерството на образованието и науката - регионалните инспекторати по образование с един проект за област.

 • Оценяване на проектите

За реализиране на модула се създава комисия, която организира и координира всички дейности, свързани с оценяване, контрол и наблюдение на модула. В нея се включват трима представители на Министерството на образованието и науката, един представител от Министерството на финансите и по един представител от Министерството на земеделието и храните и Министерството на труда и социалната политика.

Критерии за оценка при преобразуване чрез сливане:

  • Увеличаване броя на професионалните области, изучавани в преобразуваното училище;

  • Увеличаване броя на паралелките в преобразуваното училище;

  • Съответствие на професионалните области, изучавани в преобразуваното училище с потребностите на пазара на труда на съответния регион.

Класират се всички проекти за закриване и проектите за преобразуване на училища, които отговарят на критериите. Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от получената обща оценка до достигане на лимита от средства.

Процедура – изисквани документи, срок на подаване, ред за разглеждане:

 • Изисквани документи:

Формуляр за участие по образец;

Проект за оптимизация на професионалните училища, изготвен от финансиращия орган/регионалния инспекторат, съдържащ мерки, насочени към закриване или преобразуване на професионалните училища с оглед ефективно използване на ресурсите.

 • Срок на подаване

Срокът на подаване на проектите за оптимизация е 31 май 2009 г.

Ред за разглеждане

Комисията по управление на модула разглежда, оценява и класира проектите за оптимизация в срок до 10 работни дни от крайния срок за подаване на изискваните документи за кандидатстване.

В 10-дневен срок след класиране на проектите комисията прави предложение до министъра на образованието и науката за финансиране на първите
50 % от стойността им.

 • Отчитане на резултатите от одобрените проекти

В срок до 10 септември 2009 г. общините/РИО представят междинен отчет за изпълнението на мерките по модула. До 10 работни дни след изтичане на този срок комисията по управление на модула извършва проверка и анализ на отчетите и прави предложение до министъра на образованието и науката за финансиране на остатъка от средства.


  • ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩАТА

Модулът се реализира в две мерки.

Мярка – Изплащане на обезщетения на персонала

 • Описание

Мярката цели повишаване ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура. Чрез нея се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 10 ноември 2008 г. - 10 ноември 2009 г. в резултат на намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Министерствата, ведомствата и общините кандидатстват за предоставяне на средства за училищата, които финансират, чрез формуляр за участие, придружен със справка-декларация за дължимите обезщетения. За целта директорите на училищата изготвят заявки до първостепенния си разпоредител с бюджетни кредити, придружени с копия на заповедите за прекратяване на трудовите правоотношения с лицата. За обезщетенията по чл. 222, ал. 1 се прилага копие на декларация от лицето, че не е започнало работа в рамките на 1 месец след прекратяване на трудовото правоотношение и копие от трудовата книжка.

За училищата, финансирани от МОН, документите се предоставят в съответния регионален инспекторат по образование, който обобщава заявките и подава формуляр за участие в МОН.

Средствата за обезщетенията се предоставят на училищата чрез финансиращия орган. Не се финансират предложения за участие, които не са комплектувани с необходимите документи.

В тази мярка не се кандидатства за обезщетения на персонала в училищата, включени в проектите по другите два модула на програмата. След 1 юли 2009 г. в случай че има некласирани проекти по другите два модула, финансиращият орган може да кандидатства по тази мярка за обезщетенията, включени в тях.

Дейностите, които ще бъдат финансирани са:

- обезщетенията на персонала по чл. 220, чл. 221, ал. 1, чл. 222, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 224 от Кодекса на труда и дължимите осигурителни вноски за обезщетенията по
чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.

 • Бюджет на мярката

Общият бюджет на мярката е 15 000 хил. лв.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом