Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница11/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ОБХВАТ

  1. Модернизирането на професионалното образование включва следните дейности:

а) оборудване на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата с машини, съоръжения и инструменти;

б) ремонтиране на учебни кабинети за професионална подготовка и учебно-производствени бази на училищата като средствата за оборудване са в размер не по-малък от средствата за ремонтни дейности;

в) обзавеждане с демонстрационни макети, тренажори, симулатори и др. действащи образци на съвременни технически конструкции;

г) осигуряване на онагледяващи табла, учебни видеофилми, техническа и технологична документация и програмни продукти, съобразени с формирането на практически умения;

д) предоставяне на училищен автобус за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.

Максимална стойност на един проект – 300 000 лв., в т.ч. и размера на съфинансирането.

  1. Общ бюджет на програмата – 5000 хил. лв., в т.ч. средствата за мониторинг.

  2. Индикативни параметри – 30 училища.
 1. ПРОЦЕДУРИ

6.1. Училищата с паралелки за придобиване на професионална квалификация до
30 април 2009 г. подават в Министерството на образованието и науката – дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение”, проект съгласно приложен формуляр за кандидатстване. Заедно с формуляра за кандидатстване училищата прилагат:

а) предварителен договор със стопанска организация, в който са включени:

 • размерът на съфинансирането и/или доставката на материални активи със задължителна клауза, че всички материални активи остават в собственост на училището;

 • осигурени места за практическото обучение на учениците по професиите, по които те се обучават, за срок, не по-кратък от една година.

Могат да се сключат и повече от един предварителен договор, които осигуряват съфинансиране, доставката на материални активи и практическото обучение.

Когато училището кандидатства за предоставяне на училищен автобус за провеждане на практическо обучение, съфинансирането не трябва да се изразява в парична сума за закупуването му, а трябва да осигурява дейности, свързани с експлоатацията на автобуса (заплата на шофьор, техническа поддръжка, осигуряване на сервиз и др.) или да подпомага други дейности, свързани с постигане целите на проекта.

б) техническо задание за закупуване на оборудването, в което е описано оборудването, техническите възможности на машините, уредите, съоръженията, приборите, инструментите, работно облекло, лични предпазни средства и др.;

в) справка за тенденциите в броя на учениците, обучавани по професии през последните 3 години в училището;

г) декларация за устойчивост, доказваща намерение за продължаване на обучението по професията/професиите, за които е закупено оборудване по проекта;

д) решение на педагогическия съвет за кандидатстване с този проект (препис–извлечение от протокола с решението на педагогическия съвет).

6.2. В срок до 1 юни 2009 г. експертна комисия представя на министъра на образованието и науката предложените за финансиране проекти.

Списъкът на кандидатствалите и на одобрените за финансиране проекти се публикува на страницата на Министерството на образованието и науката в интернет.

6.3. Министерството на образованието и науката до 30 юли 2009 г. предоставя на училището авансово 50 на сто от стойността на бюджетното финансиране на проекта.

6.4. В срок до 15 септември 2009 г. училищата представят в Министерството на образованието и науката – дирекция „Финанси”, искане за получаване на останалите 50 на сто, придружено с копие от сключения договор със стопанската организация и справка за сключени договори за доставки и/или ремонтни дейности. (В случай че доставките или ремонтните дейности не могат да приключат до края на 2009 г., може да се предвиди плащане срещу 100 на сто обезпечение с банкова гаранция).

6.5. Министерството на образованието и науката до 30 септември 2009 г. след преглед на сключените договори предоставя и останалите 50 на сто от бюджетното финансиране. В случай че окончателните договори не съответстват на предварителните или не са спазени целите и дейностите по програмата, министерството не предоставя финансиране, а гимназията/училището възстановява получения аванс.

6.6. При кандидатстване с проект за доставка на училищен автобус Министерството на образованието и науката го предоставя до края на годината.

6.7. Осъществяването и отчитането на дейностите по конкретен проект от националната програма се извършва в срок до една година от стартирането му под формата на писмен доклад до министъра на образованието и науката.


7. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

7.1. Размер на съфинансиране по договор със стопанска организация – до 100 т.

7.2. Осигурени места за практическо обучение на учениците в реални условия в рамките на предприятията, осигуряващи съфинансирането – до 30 т.

7.3. Брой на учениците, обучаващи се в паралелки за придобиване на професионална квалификация, спрямо най-големия брой такива ученици в училище с проект по националната програма за учебната година, в която се кандидатства – до 60 т.

7.4. Осигурено практическо обучение на учениците в реални условия в предприятия с модерно оборудване и технологии – до 30 т.

7.5. Тенденция в броя на учениците през последните три години – до 30 т.

7.6. Наличие на маломерни паралелки.8. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 • проверки, анализи и изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 • оценка за изпълнението на програмата от външна организация.


Приложение № 13 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК


 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Училището е мястото, където човек придобива основните знания, умения и компетентности и много от основните нагласи и ценности, които ще го преведат през живота. Допълвайки ключовата роля на родителите, училището може да помогне на всеки ученик да развие своя талант, да осъществи своя потенциал за личен растеж. Ако се очаква училището да го подготви за живота в съвременния свят, то трябва да насочи усилията си към индивида, към всяко отделно дете, на което да осигури условия за качествено образование и равен достъп, разбирани като диференцирана грижа спрямо различните потребности и способности. Това означава да се потвърди отново заложеното и в приетата от Народното събрание Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015), че главна ценност е детето (ученикът). А всеки учещ придобива необходимите му ключови компетентности с различна скорост, в зависимост от възможностите, интересите и потребностите му. За тази цел е необходимо да се стимулира допълнителната работа с изоставащи и/или с особено надарени ученици.

 1. ЦЕЛИ

 • Осигуряване на възможност за допълнително обучение както на деца с изявени способности, така и на деца, които имат проблеми с усвояване на учебния материал.

 • Мотивиране на учителите за работа с учениците, отчитайки индивидуалните им способности и интереси.

 • Стимулиране на прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето за децата с различни способности.

 1. ОБХВАТ

Програмата обхваща два модула:

 • Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади;

 • Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка.

Училищата могат да участват с проекти и по двата модула на програмата.

3.1. Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Бенефициенти

Всички български училища, чиито ученици през учебната 2008-2009 г. са участвали в националния кръг на олимпиадите по български език и литература, английски език, немски език, испански език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане.

Принципи на финансиране

Финансират се дейности, свързани с провеждане на обучение на ученици и участие в национални олимпиади по следните предмети: български език и литература, английски език, немски език, испански език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, философия, история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане.

Критерий за участие е наличие на ученик/ученици, класирани на националните кръгове на олимпиадите.

За всяко училище се определя размер на отпусканата сума в зависимост от броя на учениците, класирани на национален кръг, и от броя на учениците – лауреати на национални олимпиади. Сумата се определя по следната формула: (A+B+C) лв.

като:

А= (брой ученици на национален кръг) х 500 лв.;

В= (брой лауреати) х 2000 лв.;

С= 20% от (А+В) – административни разходи за училището и командировъчни разходи за участие на учениците в олимпиади.

Сумата А+В се използва за хонорари на учителите, осъществяващи подготовката на ученици.

Средствата се отпускат на база постиженията на учениците в олимпиадите през учебната 2008-2009 г. и се предоставят за подготовка на ученици за участие в олимпиадите през 2009-2010 г.

По решение на директора съгласувано с педагогическия съвет се определят до трима учители, на които се възлага подготовката на учениците по план за обучението на групата за най-малко 50 учебни часа. Планът се утвърждава от директора на училището и се изпраща в РИО.

Бюджет на модула: 1500 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.

Индикативни параметри – 3000 ученици.

Процедури и срокове за кандидатстване и оценяване

В срок до 30 юли 2009 г. регионалните инспекторати по образование изпращат покана до училищата, които могат да бъдат бенефициенти.

За всеки отделен учебен предмет училищата подготвят проект съгласно формуляра за участие и до 15 август 2009 г. изпращат един екземпляр от проекта в МОН, дирекция „Политика в общото образование”.

Оценяването се извършва от комисия на национално ниво с участието на представители на МОН и на външни експерти. Комисията представя на министъра на образованието и науката в двуседмичен срок протокол с одобрените проекти. Министърът на образованието и науката в едноседмичен срок от представяне на одобрените проекти прави предложение до министъра на финансите за корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г.

Изисквани документи

Формуляр за кандидатстване (по образец)

Към документацията се прилага:

   • Списък на учениците, които ще бъдат включени в обучението;

   • Копие от декларация, подписана от родител/настойник, за съгласие за включване на ученика в обучението;

   • Мотивационно писмо от преподавателя на всяка група;

   • План за обучението на групата, който да отчита индивидуалните потребности на всеки ученик;

   • График за организиране и провеждане на обучението.

Ред на разглеждане и оценяване

Комисията, определена със заповед на министъра на образованието и науката, разглежда, оценява и класира проектите в 14-дневен срок след приключване на приема на документи.

Показатели за изпълнение

 • Брой училища, участвали с проекти;

 • Брой ученици, включени в обучението;

 • Брой ученици, класирани за участие в национален кръг на олимпиади през учебната 2009-2010 г.;

 • Брой ученици, лауреати на национален кръг на олимпиади през учебната 2009-2010 г.

3.2. Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Бенефициенти

Общински и държавни училища, получили покана чрез регионалните инспекторати

по образование, на база резултатите от външното оценяване.

Принципи на финансиране

Финансира се организиране на допълнително обучение в училище на ученици от V, от VІ и от VІІ клас с ниски резултати от външното оценяване по съответния учебен предмет.

Критерий за участие е наличие на група от 4 до 8 ученици в едно училище от V, от VІ и от VІІ клас, които отговарят на следните две условия:

а) Имат постижения, по-ниски от 50% от средния успех по съответния предмет за училището на външното оценяване след ІV, след V и след VІ клас, проведено в края на учебната 2008-2009 г.

б) Имат постижения, по-ниски от 50% от средния успех на випуска по съответния предмет на външното оценяване след ІV, след V и след VІ клас, проведено в края на учебната 2008-2009 г.

За всяко училище се определя размер на отпусканата сума в зависимост от броя на сформираните групи за допълнително обучение. За обучението на една група по съответен учебен предмет като хонорар на учителя за 100 учебни часа се отпускат 1000 лв., както и 15 % допълнително за административни разходи на училището. Когато обучението на групата е планирано за по-малко от 100 учебни часа, сумата се намалява в съответствие с планирания брой часове. Възлагането на часовете и графика за провеждането им се осъществява от директора на училището.

Провеждането на часовете се отчита чрез присъствена тетрадка-дневник, прошнурована, прономерована, подписана от директора и подпечатана с печата на училището. Дневникът се съхранява в училището за срок 3 години и се представя при проверка от МОН или от РИО.

Бюджет на модула – 3000 хил. лв., в т.ч. и средства за мониторинг.

Индикативни параметри – 5000 ученици.

Процедури и срокове за кандидатстване и оценяване

В срок до 30 юли 2009 г. регионалните инспекторати по образование изпращат покана до училищата, които могат да бъдат бенефициенти.

За всеки отделен учебен предмет училищата подготвят проект съгласно формуляра за участие и до 15 август 2009 г. изпращат един екземпляр от проекта в МОН, дирекция „Политика в общото образование”.

Оценяването се извършва от комисия на национално ниво с участието на представители на МОН и на външни експерти. Комисията представя на министъра на образованието и науката в двуседмичен срок доклад и протокол с одобрените проекти. Министърът на образованието и науката в едноседмичен срок от представяне на одобрените проекти прави предложение до министъра на финансите за корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г.

Изисквани документи

Формуляр за кандидатстване (по образец)

Към документацията се прилага:

   • Списък на учениците, които ще бъдат включени в обучението;

   • Копие от декларация, подписана от родител/настойник, за съгласие за включване на ученика в обучението;

   • Мотивационно писмо от преподавателя на всяка група;

   • План за обучението на групата, който да отчита индивидуалните потребности на всеки ученик;

   • График за организиране и провеждане на обучението.

Ред на разглеждане и оценяване

Комисията, определена със заповед на министъра на образованието и науката, разглежда, оценява и класира проектите в 14-дневен срок след приключване приема на документи.

Показатели за изпълнение

 • Брой училища, участвали с проекти;

 • Брой сформирани групи;

 • Брой ученици, включени в обучението;

 • Брой ученици, показали напредък, измерен чрез външното оценяване в края на

настоящата учебна година.

3.3. При непълно усвояване на средства от даден модул и недостиг на средства по друг от модулите в рамките на програмата се допуска прехвърляне на средства между модулите, включително и промяна на индикативния бюджет на проектите.


 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Проведени обучения на ученици по двата модула, което е съобразено с техните нужди и възможности.

  • Повишаване нивото на постиженията на учениците.

 1. ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Училищата представят в РИО тематичните разпределения на всеки учител и графика за провеждане на занятията, както и списъци с имената на включените ученици до 14 дни след одобряване на проекта. РИО се задължава да извършва проверки по време на изпълнението на дейностите.

В срок до 30 юни 2010 г. в МОН, дирекция „Политика в общото образование”, се представят:

1. Доклад за напредъка съгласно поставените цели в програмата, изготвен от директора на училището и съгласуван с РИО.

2. Доклад от РИО за извършените проверки за изпълнение на дейностите по проекта.

3. Отчет за проведените учебни занятия и изплатени суми.

В срок до 30 август 2010 г. дирекция „Политика в общото образование” публикува в сайта на МОН отчет за резултатите от изпълнението на програмата.

 1. МОНИТОРИНГ

При реализацията на програмата се осъществява мониторинг на две нива:

 1. проверки, анализи, изготвяне на междинни и финални отчети и доклади, базирани на пряката и на обратната връзка между лицата и организациите, имащи отношение по изпълнението на програмата, осъществен от Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати по образованието, за целите на програмата, извън основните им задължения по функционални характеристики, ресурсно и материално осигурени за сметка на програмата;

 2. оценка за изпълнението на програмата от външна организация.

мб-НИ

97634.doc1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом