Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница10/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ


на...................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на учителя)


учител в ......................................................................................................................................

(детска градина, училище, обслужващо звено)


......................................................................................................................................................

(град, село, община, област)


№ по ред

П О К А З А Т Е Л И

Максимален брой точки

Точки за лицето

1.

Планиране, организация и провеждане на образователно-възпитателния процес.


14
2.

Използване на интерактивни методи, иновации и ИКТ в образователно-възпитателния процес.


8
3.

Работа в екип за създаване на подходяща образователно-възпитателна среда (комуникация с педагогическия съветник, психолога, участие в комисии и др.).8
4.

Работа с деца и ученици:

- застрашени от отпадане;

- в риск;

- в мултикултурна среда;

- със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.

8
5.

Работа с деца и ученици за участие и заемане на призови места в общински, областни, регионални, национални и международни състезания, конкурси и олимпиади.7
6.

Работа с родителите.

6
7.

Работа с деца и ученици в извънкласна и извънучилищна дейност.


7
8.

Работа в методически обединения и подпомагане на новопостъпили учители.


7
9.

Разработване и реализиране на проекти.

5
10.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от детската градина, училището или обслужващото звено показатели.30ОБЩО:

100


Приложение № 11.2


КАРТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА, УЧИЛИЩЕ, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО


на...................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на директора)


директор на..................................................................................................................................

(детска градина, училище, обслужващо звено)


......................................................................................................................................................

(град, село, община, област)№ по
редП О К А З А Т Е Л И

Максимален брой точки

Точки за лицето

1.

Планиране, организация и контрол на образователно-възпитателния процес.


20
2.

Реализиране на план-приема и пълняемост на паралелките.


8
3.

Управление на човешките ресурси и реализиране на квалификационната дейност.


10
4.

Привличане на алтернативни източници на финансиране и обогатяване на техническите и дидактическите средства, на материалната база, сградния фонд и дворното пространство.


10
5.

Въвеждане на иновационни практики и работа по проекти.


8
6.

Ритуализация на училищния живот, създаване на условия за целодневна организация и за извънкласна работа.8
7.

Координация, комуникация и сътрудничество с училищното настоятелство, социалните партньори и неправителствени организации.8
8.

Участие в дейности по развитие на образователната система на общинско, регионално и/или национално ниво.8
9.

Получени професионални отличия и награди през оценявания период и избрани от работодателя показатели.20ОБЩО:

100


Приложение № 11.3

СПРАВКА


за броя на детските градини, училищата и обслужващите звена и на

педагогическия персонал, финансирани от ………………………………..............................

(община, министерство, ведомство)
№ по ред


Детска градина, училище, обслужващо звено


№ и дата на решение на педагогическия съвет

Общ брой на педагогическия персонал

(без директори и условни щатни бройки)

От тях


Участващи,

брой

Отказали се,

брой

Не отговарят на условията, брой

1.2.3.4.Общо:

Подпис и печат:


Приложение № 11.4

СПРАВКА


за броя на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена,

финансирани от ………………………………..............................................

(община, министерство, ведомство)№ по ред


Директори на:


Общ брой

От тях

Участващи,

брой

Отказали се, брой

Не отговарят на условията, брой

1.

Детски градини

2.

Училища

3.

Обслужващи звена

Общо:Подпис и печат:

Приложение № 12 към т. 2


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

За осигуряване на качествено професионално образование като фактор за подготовка на конкурентоспособна и адаптивна работна сила е необходимо обединяване на усилията на централната власт и на заинтересуваните стопански организации. Подобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България, ще осигурят условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика. В по-голямата част от училищата с паралелки за придобиване на професионална квалификация материално-техническата база е морално и физически остаряла. През последните 10-15 години подобряването й се осъществяваше главно по проекти, финансирани по Програма ФАР.

Настоящата Национална програма за модернизиране на професионалното образование е продължение на успешно реализираната през 2008 г. програма чрез инвестиране на средства по линия на държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена главно към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в училищата с паралелки за придобиване на професионална квалификация в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда.


  1. ЦЕЛИ

2.1. Осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите.

2.2. Повишаване относителния дял на трудовата и социалната реализация на завършващите професионално образование по изучавана професия.


3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Модернизирането и осъвременяването на оборудването в училищата с паралелки за придобиване на професионална квалификация ще гарантира постигането на следните резултати:

а) създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование съгласувано с бизнеса за търсени и перспективни професии;

б) възможност на обучаемите да се запознаят и работят с най-новото техническо оборудване;

в) повишаване качеството на придобитите знания и умения;

г) придобиване на професионални компетенции в реални трудови условия;

д) създаване на пряка връзка между ученик и работодател.


    1. БЕНЕФИЦИЕНТИ

Училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация независимо от източника на бюджетно финансиране, които:

а) имат сключен договор със стопанска организация за съфинансиране на дейностите по програмата и/или предоставяне на машини и оборудване в размер, не по-малък от 50 на сто от общата стойност на проекта и не по-малко от 30 000 лв.

б) осигуряват практическо обучение на учениците при работодател, с който имат едногодишен договор, сключен не по-рано от един месец преди стартиране на националната програма.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом