Републикабългари я министерскисъве т
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т
страница1/11
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер1.22 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-shumen.net/files/doc/rms_146.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

Препис


Р Е Ш Е Н И Е № 146

от 12 март 2009 година


ЗА приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование


На основание § 74 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:  1. Приема национална програма „Роден език и култура зад граница” съгласно приложение № 1;

  2. Приема актуализирани национални програми за развитие на средното образование, приети от Министерския съвет и изпълнявани въз основа на стратегически документи, одобрени от Народното събрание на Република България, както следва:

а) Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” съгласно приложение № 2;

б) „Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” съгласно приложение № 3;

в) Национална програма „Квалификация” съгласно приложение
№ 4;

г) Национална програма „Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в училище” съгласно приложение № 5;

д) Национална програма „Енергийноефективно саниране на училищни сгради” съгласно приложение № 6;

е) Национална програма „Модернизация на материалната база в училище” съгласно приложение № 7;

ж) Национална програма „Училището – територия на учениците” съгласно приложение № 8;

з) Национална програма „Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване” съгласно приложение № 9;

и) Национална програма „Съфинансиране от Министерството на образованието и науката на общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на материалната база в училищата” съгласно приложение № 10;

к) Национална програма „Диференцирано заплащане” съгласно приложение № 11;

л) Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” съгласно приложение № 12;

м) Национална програма „С грижа за всеки ученик” съгласно приложение № 13.

  1. Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието и науката да извърши съответните корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2009 г.

  2. Министерството на образованието и науката до 30 април 2009 г. да представи в Министерството на финансите информация за броя на децата в подготвителните групи и класове и на учениците от първи до седми клас в общинските и държавните детски градини и училища по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, в системата на които са детските градини и училищата.

  3. По предложение на министъра на образованието и науката министърът на финансите може да извършва компенсирани промени между националните програми след 30 юни 2009 г.

  4. Министърът на образованието и науката може да извършва компенсирани промени между компонентите в рамките на една програма.

  5. Националните програми да се изпълняват в съответствие с чл. 17 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.

  6. При кандидатстване по програмите да не се допускат до класиране проекти на първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които през предходната година не са използвали по предназначение предоставени им средства по националната програма за развитие на средното образование, за която кандидатстват.

  7. Министърът на образованието и науката да представи в Министерския съвет в срок до 31 март 2010 г. отчет за изпълнението на програмите, който да се публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

10. При наличие на икономии в рамките на средствата по функция „Образование” в централния бюджет за 2009 г. по предложение на министъра на образованието и науката министърът на финансите да увеличи средствата по модул „Осигуряване на превоз за ученици в основната образователна степен” в „Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст” в размер до 6000 хил. лв.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Дейностите по ал. 1 са регламентирани в съответствие с всички нормативни и административни актове, уреждащи въпросите, свързани с...
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
Насекомни вредители по иглистните гори 256709 37099 293808 14342 3960 350 11882 19293 6236
Републикабългари я министерскисъве т iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом