Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер109.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001371208.docx
00137-2012-0008

BG-Лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" № 1, За: Недялко Недялков, Р България 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, E-mail: obshtina@liaskovets.net, Факс: 0619 22045

Място/места за контакт: Община Лясковец

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lyaskovets.net.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Аварийно-възстановителни работи на църква „Св. Св. Константин и Елена” в с. Драгижево, общ. Лясковец”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: с. Драгижево, общ.Лясковец
Код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнение на строително-ремонтни работи необходими за възстановяване експлоатационната годност но църквата. Основен проблем са постоянните течове от покрива. Налага се демонтиране на едноулучните керемиди, проверка на състоянието на дървената конструкция на покрива, направа на укрепващ стоманобетонен пояс над каменния зид, подмяна на всички изгнили дървени конструктивни елементи, направа на нова дъсчена обшивка, полагане на вълнообразен ондолин за качествена хидроизолация, нареждане върху ондолина на едноолучни керемиди и изпълнение на ламаринена обшивка по калканите на сградата и олуци по северната и южна частна покрива. Елиминиране влиянието на атмосферните води върху стабилността на основите, от запад и север, където църквата е вкопана в терена се изпълнява дренаж за предотвратяване просмукването на влага. Подготвителни работи: Демонтаж на покривно покритие – едноолучни керемиди. Демонтаж на покривно покритие от марсилски керемиди. Демонтаж прогнилата част от обшивката на тавана. Демонтаж дъсчена обшивка. Демонтаж дървена покривна конструкция. Демонтаж на улуци, водосточни тръби и казанчета. Демонтаж на покривно покритие от ламарина на купола на камбанарията. Строителни работи: Изкоп за подравняване на терена на север и изток. Изкоп с ширина 0.4 м. и дълбочина до 2 м. за полагане на дренаж. Направа основа от дрениращ пясъчен слой под дренаж. Полагане тръби PEHD за подземен дренаж, с двойна стена ф 125 мм. Засипване с трошляк и уплътняване. Полагане на хидроизолационна мембрана до основи. Бетонова настилка – армирана около сградата. Укрепващ пояс от армиран бетон. Доставка и монтаж на градински бордюри 8/16 см. Направа на настилка от тротоарни плочи – бетонови. Възстановяване на обшивка от гипскартон – тавани. Изкърпване на мазилка. Боядисване с латекс двукратно. Подмяна на дървена покривна конструкция. Направа на дъсчена обшивка. Укрепваща бетонова настилка в наоса – армирана. Възстановяване на фасадни архитектурни елементи. Фугиране каменна зидария. Нова обшивка от поцинкована ламарина. Възстановяване на разрушени тухлени елементи по фасадата.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството СРР е съгласно количествената сметка образец № 8. Финансовият ресурс за заплащане на СРР, представляващи “Аварийно-възстановителни работи на църква „Св. Св. Константин и Елена” в с. Драгижево, общ. Лясковец”, е в размер на 75 728 лв.

Прогнозна стойност без ДДС

63106.67 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Завършване

31.10.2012 г.


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в общ размер 630 лв. (шестстотин и тридесет лева). Гаранциите за участие се представят в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП: - оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. - парична сума, преведена по банкова сметка на Община Лясковец: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново. Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки. 2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, подписан с изпълнителя. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Община Лясковец или по сметка на общината: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново, или банкова гаранция. Условията и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 63 от Закона за обществените поръчки.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Общата стойност на финансовия ресурс на възложителя, предназначен за строително-ремонтни работи, представляващи “Аварийно-възстановителни работи на църква „Св. Св. Константин и Елена” в с. Драгижево, общ. Лясковец”, е в размер на 75 728 лв. (седемдесет и пет хиляди, седемстотин двадесет и осем лева). Средствата се осигуряват от резерва на републиканския бюджет за извършване на аварийно-възстановителни работи.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Административни сведения (Образец № 1); 2. Документ за закупена документация за участие – копие; 3. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал; 4.Документи и декларации, изискващи се съгласно чл. 56 от Закона за обществените поръчки: 5. Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 6. Документ за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите, документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС – заверено от участника копие; 7. Копие от годишните финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г., съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителни предприятия, заедно с копия на одитните доклади от експерт – счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 финансови години (2009, 2010, 2011 г). Ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст; 8. Справка – декларация на изпълнени договори за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, вкл. лице за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 5); 9. Участниците представят декларация за средно-списъчният състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 9); 10.Списък – декларация на лица, ангажирани в изпълнението на поръчката с приложени документи, доказващи образователно – квалификационна степен и професионален опит на лицата (Приложение № 8); 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнител (Приложение № 5); 12. Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител; 13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6); 14. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1); 15. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2); 16. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3); 17.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 4); 18. Списък - декларация на наличните (собствени или наети) транспортни средства и техническо оборудване; 19.Проект на договор (Образец № 4); 20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда (Приложение № 10); 21. Копие на застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ със срок на действие, не по-малък от срока на валидност на офертата; 22. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи; 23.Техническо предложение (Образец № 2); 24.Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Образец № 3). заедно с Количествено – стойностна сметка (КСС) - попълнената количествено-стойностна сметка (Образец № 8);Към количествено - стойностната сметка се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени по всички позиции от КСС;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Копие от годишните финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г., съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителни предприятия, заедно с копия на одитните доклади от експерт – счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 финансови години (2009, 2010, 2011 г). Ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст.
Минимални изисквания: Участникът трябва да е реализирал общ оборот от строителство за последните 3 (три) финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 150 000 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Справка – декларация на изпълнени договори за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, вкл. лице за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 5); 2.Участниците представят декларация за средно-списъчният състав за месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка (Приложение № 9); 3. Списък – декларация на лица, ангажирани в изпълнението на поръчката с приложени документи, доказващи образователно – квалификационна степен и професионален опит на лицата (Приложение № 8); 4. Списък - декларация на наличните (собствени или наети) транспортни средства и техническо оборудване, предназначени за изпълнение на поръчката
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.), поне един договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, придружен с най-малко една референция. 2. Участникът трябва да има средно-списъчен състав не по-малко от 7 (седем) работници / служители, наети по трудово правоотношение към месеца, предхождащ месеца на публикуване на решението за откриване на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка. 3. Участникът трябва да разполагат с минимум 2 (двама) души ръководен персонал, както следва: а). 1 (един) ръководител на обект с висше образование „строителен инженер” и професионален опит минимум 2 години; б). 1 (един) технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ (назначен по трудов договор техническо правоспособно лице, което е получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника"), както и да има професионален опит минимум 2 години. 4. Участниците трябва да разполагат или да имат възможност да осигурят най малко следната механизация за изпълнение на ремонтните работи: - самосвал – 1 бр.; - многофункционален багер - 1 бр.; - къртач пневматичен - 1 бр.; - миничелен товарач - 1 бр.;

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

29.05.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 3 BGN

Условия и начин на плащане

Заплащане в Информационен център на Община Лясковец

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

08.06.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 11.06.2012 г. Час: 09:00

Място

Залата на Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане ” № 1.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП, участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомянаве и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Предоставен е пълен достъп до документацията по електронен път, като тя може да бъде намерене на интернет адрес: www.lyaskovets.net

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2012 г.

Свързани:

Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Лясковец, област Велико Търново, пл. "Възраждане" №1, За: Недялко Недялков, р българия 5140, Лясковец, Тел.: 0619 22055, e-mail:,...
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-лясковец: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом