Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
ИмеСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер43.09 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.bgregio.eu/media/qa/QA-113_1.2-01.docСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.


Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Уважаеми Госпожи и Господа,


Казвам се Валентин Георгиев и съм Преседател на УС на вход в гр. Варна. УС имаме няколко въпроса по програма BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”, на които се надяваме да получим изчерпателни отговори:

1. От кога ще е възможно кандидатстването по програмата?

2. Освен за мерки, свързани с енергийна ефективност, ще бъде ли отпускано финансиране и за хидроизолация на покрив?

3. За да се кандидаства по програма, ще бъде ли необходимо сградата да има вече паспорт?

4. Тъй като от архитектурна и структурна гл.т. сме обща конструкция със съседния вход, ще бъде ли необходимо във всички проекти да участваме заедно. Ако да, ще има ли начин да не е така, тъй като те на този етап нямат интерес към саниране, хидроизолация, паспортизация и пр.?

5. Каква форма на сдружение ще бъде необходимо да създадем - ЮЛНЦ или гражданско сдружение, което се регистрира само пред кмета на общината?

6. От местното представителство на МРРБ, преди няколко месеца получих информация, че ще бъдат назначени конкретни специалисти по общини, както и ще бъдат организирани срещи и консултации по програмата. Дали това вече е факт?


Сърдечно благодарим за проявеното разбиране.


С пожелание за спорна работа,


Валентин Георгиев

1. Конкретен бенефициент по схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по ОПРР е дирекция "Жилищна политика" в МРРБ. На 31.01.2012 г. дирекцията-бенефициент подаде в Управляващия орган на ОПРР проектно предложение, придружено от детайлна методология за изпълнение на проекта и реализиране процеса по обновяване на многофамилни жилищни сгради. Понатоящем се осъществява оценка на проектното предложение от независима оценителна комисия.

След одобрението на проекта от страна на Управляващия орган дирекцията "Жилищна политика" ще оповести конкретните условия за допустимост на жилищните сгради, реда и сроковете за подаване на заявления от страна на заинтересованите страни (сдружения на собствениците), регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, за обновяване на жилищни сгради.

2. По схемата са допустими интервенции, свързани с внедряване на енергоспестяващи мерки с оценен пряк екологичен ефект, предписани от обследването за енергийна ефективност. В случай че хидроизолацията на покрив представлява енергоспестяваща мярка с оценен пряк екологичен ефект и е предписана от обследването за енергийна ефективност, то същата е допустима дейност за финансиране по схемата.

3. Виж отговора по т. 1

4. В Изискванията за кандидатстване по схемата е посочена дефиниция за „Сграда/ блок секция” - строителна единица със самостоятелно функционално

предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано

застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма

генератор на топлина/студ. Сграда/блок секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение". В случай че входът, чийто управителен съвет предствлявате, отговаря на горепосочните условия за обособеност/самостоятелност, същият може да каднидатства за финансиране отделно от останалите входове на жилищния блок.

5. Сдружението на собствениците по настоящата схема следва да бъде юридическо лице, създадено и регистрирано по реда на Закона за управление на етажната собственост, за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

6. Виж отговора по т. 1

Здравейте, пиша ви от гр. Търговище. Искам да ви задам няколко въпроса по процедурата за кандидатстван е за схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (ОПРР). Живея от около година в жилище, което си купих миналата година. Жилището е ново строителство, въведено е в експлоатация през януари 2010 година. Външните стени са с изолация и външна мазилка, прозорците са ПВЦ. Сградата е 4 етажна с 12 апартамента. В момента в сградата са изкупени всички жилища. Миналата година учредихме общо събрание на собствениците, избрахме управител, касиер и контрольор.Имаме и възможност да регистрираме и сдружение на собствениците. Тази зима разбрах колко е ефективно една сграда да е санирана и енергийно ефективна. Въпросът ми е дали може да кандидатстваме за изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията. В момента сградата се отоплява с климатици и с печки на твърдо гориво. Имаме нужда и от изграждане на газоразпределителна мрежа вътре в сградата. Ще ви бъда благодарен ако ми изясните какви са условията за кандидатстване и кога ще стартира приемането на проектите.

Предварително, Ви благодаря.

Mastan Abilov

Виж отговора по-горе.

Свързани:

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:   iconСледните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма:  

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом