Протоко л
ИмеПротоко л
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер122.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blgmun.com/files/Stroitelstvo/Protokoli_OS_UT/Protokoli_2012/Protokol_6_2012.doc

ПРОТОКОЛ №6 от 14.02.2012г.

П Р О Т О К О Л

№ 6Днес, 14.02.2012г., в изпълнение на Заповед № 1348/15.11.2011г. на Кмета на Oбщина Благоевград и Заповед №1478/28.12.2011г. на Кмета на Община Благоевград се проведе заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Благоевград в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Виолета Спасова – Главен архитект на Община Благоевград и

ЧЛЕНОВЕ:

1.Валентина Спасова – Главен юрисконсулт на Община Благоевград

2.инж. Стилияна Ерделска – Началник-отдел “Архитектурно-строителен контрол” при Община Благоевград

3.инж. Камелия Вълкова – Началник-отдел "Инвестиционна дейност" при Община Благоевград

4.Ели Лазарова – Началник-отдел "Общинска собственост" при Община Благоевград

5.инж. Радой Хаджиев – Началник-отдел "Кадастър, регулация и земеразделяне" при Община Благоевград

6.арх. Васил Тинчев – Представител на Съюза на архитектите в България – Благоевград

7.арх. Николай Манолов – Представител на Камарата на архитектите в България – Благоевград

8.инж. Иван Иванов – Представител на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

9.арх. Веселина Филипова – Представител на Регионална здравна инспекция – Благоевград

10.инж. Атанас Атанасов – инспектор "Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност" при Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Благоевград

1.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 22/ 03.02.2012 г. от "Пи Ар Си" АДСИЦ за одобряване на инвестиционен проект за разделяне на самостоятелен обект (магазин) с идентификатор 04279.612.113.1.3 в сграда с идентификатор 04279.612.113.1, находяща се в имот с идентификатор 04279.612.113, УПИ XIII, кв.29 по плана на ЦГЧ, Благоевград на два самостоятелни обекти (магазини за промишлени стоки).


Докладва: Петър Калпачки


Р Е Ш Е Н И Е № 1

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри инвестиционен проект за разделяне на самостоятелен обект (магазин) с идентификатор 04279.612.113.1.3 в сграда с идентификатор 04279.612.113.1, находяща се в имот с идентификатор 04279.612.113, УПИ XIII, кв.29 по плана на ЦГЧ, Благоевград на два самостоятелни обекти (магазини за промишлени стоки), поради предвиденото в проекта външно стълбище.


2.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 19/ 03.02.2012 г. от Венцислав Георгиев Даскалов и Мая Алексиева Стойчева за одобряване на инвестиционен проект за реконструкция, надстройка от един етаж и пристройка към вилни сгради с идентификатори 04217.927.5.55 и 04217.927.5.56, находящи се в имот с идентификатор 04217.927.5, УПИ XXI в кв.1 по плана на вилна зона в местността "Бодрост", землището на с. Бистрица, общ. Благоевград.


Докладва: Петър Калпачки


Р Е Ш Е Н И Е № 2

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за реконструкция, надстройка от един етаж и пристройка към вилни сгради с идентификатори 04217.927.5.55 и 04217.927.5.56, находящи се в имот с идентификатор 04217.927.5, УПИ XXI в кв.1 по плана на вилна зона в местността "Бодрост", землището на с. Бистрица, общ. Благоевград, след решение на Общински съвет - Благоевград и заплащане на ОПС.


3.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 23/ 06.02.2012 г. от ВИП "Партнърс" ООД за одобряване на инвестиционен проект за обект: "метални навеси, метално хале и павилион", находящ се в имот с идентификатор 04279.6.3 в местността "Под Грамада-Ш.13-С" по кадастралната карта на град Благоевград.


Докладва: Асен Кайнакчиев


Р Е Ш Е Н И Е № 3

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията не приема да се одобри инвестиционен проект за обект: "метални навеси, метално хале и павилион", находящ се в имот с идентификатор 04279.6.3 в местността "Под Грамада-Ш.13-С" по кадастралната карта на град Благоевград, тъй като е налице незаконен строеж, съгласно чл. 225, ал. 2, т. 1 и т.2 от ЗУТ.


4.обект: Заявление с вх.№ 0108 – А – 21/ 03.02.2012 г. от Калин Димитров Духов за одобряване на инвестиционен проект за обект: “офис, магазин и складове”, находящ се в УПИ IX, имот с идентификатор 04279.619.13, кв.4 по плана на Промишлена зона, Благоевград.


Докладва: Илияна Гишова


Р Е Ш Е Н И Е № 4

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за обект: “офис, магазин и складове”, находящ се в УПИ IX, имот с идентификатор 04279.619.13, кв.4 по плана на Промишлена зона, Благоевград, след отстраняване на следните забележки:

  1. Да се предвиди санитарен възел.

  2. Двата входа да бъдат разсредоточени, съгласно чл. 37, ал.3 и ал. 4 от Наредба №Iз-1971 за СТПНОБП.

  3. Да се посочи или предвиди външно водоснабдяване за пожарогасене.


5.обект: Молба с вх.№М-03-23/25.01.2012г. “ЧЕЗ Разпределение България” АД за одобряване на инвестиционен проект за изместване на част от ВМрНН, кл.Б, Т.П. “Зелен дол”" от УПИ IV -220 в кв.8 по плана на с. Зелен дол, общ. Благоевград.


Докладва: инж. Румен Еленков


Р Е Ш Е Н И Е № 5

На основание чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се одобри инвестиционен проект за изместване на част от ВМрНН, кл.Б, Т.П. “Зелен дол”" от УПИ IV -220 в кв.8 по плана на с. Зелен дол, общ. Благоевград.


6.обект: Заявление с вх.№0107-Р-2/07.02.2012г. от Драгинка Станойчева Златкова за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация /ПР/ за изменение на регулационната линия между УПИ XVI-65 и УПИ XVII-444 в кв. 23 по плана на с.Рилци, общ. Благоевград, съгласно предварителен договор за промяна границите на урегулирания поземлен имот с рег.№9595 от 20.12.2011г., издаден от нотариус с рег.№415 на нотариалната камара с район на действие Районен съд - Благоевград.

Докладва: инж. Радой Хаджиев


Р Е Ш Е Н И Е № 6

Общински експертен съвет по устройство на територията приема за процедура Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение плана за регулация /ПР/ за изменение на регулационната линия между УПИ XVI-65 и УПИ XVII-444 в кв. 23 по плана на с.Рилци, общ. Благоевград, съгласно предварителен договор за промяна границите на урегулирания поземлен имот с рег.№9595 от 20.12.2011г., издаден от нотариус с рег.№415 на нотариалната камара с район на действие Районен съд - Благоевград.


7.обект: Молба с вх.№ М-02-60/02.02.2012 г. от Общински съвет Благоевград във връзка с писмо до Председателя на Общински съвет Благоевград с вх.№ М-02-60/31.01.2012 г. от Георги Борисов Олев за даване съгласие за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, имоти с идентификатори 04279.629.160 и 04279.629.27 в кв.22а по плана на ж.к. "Струмско", гр. Благоевград - обособяване на нов УПИ в съсобственост между имоти с идентификатори 04279.629.160 и 04279.629.27 (общински), план за застрояване /ПЗ/ за новообразувания УПИ – за жилищно застрояване и озеленяване и изменение на плана за улична регулация /ПУР/ между О.Т. 48 и О.Т.49 - като се измени широчината на тротоара.


Докладва: инж. Радой Хаджиев


Р Е Ш Е Н И Е № 7

Общински експертен съвет по устройство на територията потвърждава решение №14 по протокол №47 от 20.12.2011г. и изразява следното становище: не са налице условията за допускане изрменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, имоти с идентификатори 04279.629.160 (частен) и 04279.629.27 (общински) в кв.22а по плана на ж.к. "Струмско", гр. Благоевград - обособяване на нов УПИ в съсобственост между имоти с идентификатори 04279.629.160 (частен) и 04279.629.27 (общински), план за застрояване /ПЗ/ за новообразувания УПИ – за жилищно застрояване и озеленяване и изменение на плана за улична регулация /ПУР/ между О.Т. 48 и О.Т.49 - като се измени широчината на тротоара, след получаване на съгласие от Общински съвет-Благоевград, поради следните причини:

  1. Предложението за изменение на регулация предвижда образуване на нов УПИ за имот с идентификатор 04279.629.160 (частен) в съсобственост с част от общински имот с идентификатор 04279.629.27(общински). Имот с идентификатор 04279.629.160 е пълномерен, съгласно чл. 17 от ЗУТ (с площ от 323 кв.м.) и не следва да се отрежда в съсобственост с част от общинския терен.

  2. Предложението за застрояване не е съобразено с възстановения имот. Предвижда се ново ниско жилищно застрояване, свързано с новопредвидено застрояване в общинския имот - надстройка и пристройка на сграда с идентификатор 04279.629.27.6 (общинска). Липсва съгласие на заинтересованите лица, засегнати от изменението (сграда с идентификатор 04279.629.27.7 (трафопост) е частна държавна собственост, видно от кадастралната карта).


8.обект: Преразглеждане на решение №7 от протокол №4 от 31.01.2012г. на Общински съвет Благоевград по заявление с вх.№ 0120 -Б– 5 / 11.01.2012 г. от Никола Александров Ведев за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ I (общински) в кв.22 по плана на с. Рилци, гр. Благоевград във връзка с особено мнение.


Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 8

Общински експертен съвет по устройство на територията ще се произнесе по искането за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ I (общински) в кв.22 по плана на с. Рилци, гр. Благоевград, след извършване на проверка на място от отдел "Архитектурно-строителен контрол" във връзка с налични одобрени строителни книжа.


9.обект: Заявление с вх.№0120-А-11/25.01.2012г. от Димитър Маринов Иванов и Доста Иванова Иванова за допускане изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение №27 по Протокол №3/25.02.2011г. на Общински съвет Благоевград и изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.102.32 в местността "Айдаровско дере", по кадастралната карта на Благоевград - от "нива" за "жилищно строителство".


Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 9

Общински експертен съвет по устройство на територията изразява следното становище: преписката да се внесе в Общински съвет - Благоевград за едновременно допускане и процедиране по реда на чл.134, ал.3 от ЗУТ на изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение №27 по Протокол №3/25.02.2011г. на Общински съвет Благоевград и Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на имот с идентификатор 04279.102.32 в местността "Айдаровско дере", по кадастралната карта на Благоевград - от "нива" за "жилищно строителство".


10.обект: Заявление с вх.№0120-Б-13/31.01.2012г. от Виктор Костадинов Атанасов, Йордан Костадинов Палаханов, Виолета Костадинова Михайлова и Симеон Костадинов Палаханов за допускане изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 61 до О.Т.82 - изменение на уличната регулационна линия пред УПИ IV и изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ IV в кв.17 по плана на с. Зелен дол, общ. Благоевград.


Докладва: Магдалена Петкова


Р Е Ш Е Н И Е № 10

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се допусне изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 61 до О.Т.82 - изменение на уличната регулационна линия пред УПИ IV и изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ IV в кв.17 по плана на с. Зелен дол, общ. Благоевград, след съгласие от Общински съвет- Благоевград за изменение на плана за улична регулация /ПУР/ от О.Т. 61 до О.Т.82.


11.обект: Заявление с вх.№0107-14/02.02.2012г. от Църковно настоятелство на "Въведение на Пресвета Богородица" за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за регулация /ПР/ на УПИ V и УПИ VI, за имот с идентификатор 04279.620.17 в кв.6 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград - от УПИ V и УПИ VI образуване на нов УПИ X, за имот с идентификатор 04279.620.17 - по имотни граници, с предназначение за склад за вторични суровини от неорганичен произход и план за застрояване /ПЗ/ за новопредвидения УПИ X, имот с идентификатор 04279.620.17 - ниско свободно застрояване за склад за вторични суровини от неорганичен произход.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 11

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се внесе преписката в Общински съвет-Благоевград за съгласие за допускане изменение на уличната регулация, след получаване на съгласие от собствениците на засегнатите имоти.


12.обект: Разглеждане на възражение с вх.№ В-03-1/04.01.2012г. от инж. Иван Цветков Белорадски - Директор на Железопътна секция София към ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" и заявление с вх.№0107-133/19.10.2011г. от "Редстоун Благоевград" ЕООД за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /одобрен със Заповед №80/18.01.2010г. за имот с идентификатор 04279.130.53 с предназначение за "паркинг и озеленяване"/ за имот с идентификатор 04279.130.53 в мест."Пенков чифлик - Ш.39" по КК на Благоевград и изменение на плана за застрояване /одобрен със Заповед №992/15.05.2009г. за имот с идентификатор 04279.130.648 с предназначение за "търговски комплекс и подземен паркинг"/ за имот с идентификатор 04279.130.646 в мест."Пенков чифлик - Ш.39" по КК на Благоевград - План за застрояване за имот с идентификатор 04279.130.648, образуван от имоти с идентификатори 04279.130.646 и 04279.130.53 - за търговски комплекс, паркинг и озеленяване.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 12

На основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ, Общински експертен съвет по устройство на територията уважава възражение с вх.№ В-03-1/04.01.2012г. от инж. Иван Цветков Белорадски - Директор на Железопътна секция София към ДП "Национална компания железопътна инфраструктура" и приема да се одобри Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на плана за застрояване /одобрен със Заповед №80/18.01.2010г. за имот с идентификатор 04279.130.53 с предназначение за "паркинг и озеленяване"/ за имот с идентификатор 04279.130.53 в мест."Пенков чифлик - Ш.39" по КК на Благоевград и изменение на плана за застрояване /одобрен със Заповед №992/15.05.2009г. за имот с идентификатор 04279.130.648 с предназначение за "търговски комплекс и подземен паркинг"/ за имот с идентификатор 04279.130.646 в мест."Пенков чифлик - Ш.39" по КК на Благоевград - План за застрояване за имот с идентификатор 04279.130.648, образуван от имоти с идентификатори 04279.130.646 и 04279.130.53 - за търговски комплекс, паркинг и озеленяване, след отстраняване на следната забележка - линията на застрояване да бъде съобразена с чл. 4, ал. 1 от ЗЖТ и с чл. 62 от Наредба №55 от 29.01.2004г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи на железопътната инфраструктура.


13.обект: Заявление с вх.№0107-10/27.01.2012г. от Анастасия Тодорова Христова, лично и като пълномощник на Красимира Стоянова Георгиева, Мая Стоянова Соколова, Владислав Венциславов Стамболийски, Мартин Руменов Соколов и Стефан Николаев Георгиев по пълномощно с рег.№ 6091 от 10.06.2011г. на нотариус в РС Благоевград с рег. №241 на Нотариалната камара, Вангя Стефанова Домозетска, Александър Кирилов Домозетски и Кирил Александров Домозетски за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Работен устройствен план /РУП/ за УПИ X, имоти с идентификатори 04279.606.134 и 04279.606.135, УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.606.136 и УПИ IX, имот с идентификатор 04279.606.137 в кв.113 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград - за второ свързано застрояване по ул."Борис Сарафов", гр.Благоевград.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 13

Общински експертен съвет по устройство на територията приема да се задвижат процедурите по обявяване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Работен устройствен план /РУП/ за УПИ X, имоти с идентификатори 04279.606.134 и 04279.606.135, УПИ XXIV, имот с идентификатор 04279.606.136 и УПИ IX, имот с идентификатор 04279.606.137 в кв.113 по плана на V-ти микрорайон, Благоевград - за второ свързано застрояване по ул."Борис Сарафов", гр.Благоевград, след представяне на одобрени строителни книжа на сградата в УПИ X.


14.обект: Заявление с вх.№0107-16/06.02.2012г. от Десислав Венциславов Читаков, Цветан Методиев Малючки, Сашо Методиев Малючки, Христо Методиев Малючки, Стефан Методиев Малючки и Йорданка Методиева Олевска за одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение плана за улична регулация /ПУР/ от О.Т.17 до О.Т. 177 в кв 34 по плана на ж.к. "Струмско", Благоевград и изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 04279.629.76, част от УПИ I в кв. 34 по плана на ж.к. "Струмско", Благоевград.


Докладва: Мартин Лалев


Р Е Ш Е Н И Е № 14

Общински експертен съвет по устройство на територията приема за процедури Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение плана за улична регулация /ПУР/ от О.Т.17 до О.Т. 177 в кв 34 по плана на ж.к. "Струмско", Благоевград и изменение на плана за регулация и застрояване /ПРЗ/ за имот с идентификатор 04279.629.76, част от УПИ I в кв. 34 по плана на ж.к. "Струмско", Благоевград, след отстраняване на следните забележки - да се посочи озеленяването и жилищното застрояване да се съобрази с чл. 6 от Закона за пътищата.


В обсъждането и вземането на решения от комисията не участват проектанти - членове на ОЕС по УТ, чийто проекти се разглеждат.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………/арх. Виолета Спасова/

ЧЛЕНОВЕ:

1………………/Валентина Спасова/


2…………………/ инж. Стилияна Ерделска/


3………………/инж. Камелия Вълкова /


4………………/Ели Лазарова/


5………………/инж. Радой Хаджиев/


6………………/арх. Васил Тинчев/


7…………….. /арх. Николай Манолов/, без т.13.


8………………/инж. Иван Иванов/

9………………/ арх. Веселина Филипова/

10………………./ инж. Атанас Атанасов/


Изготвил:

Магдалена Петкова, Младши експерт "Юрист" при отдел “АП”
Свързани:

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л

Протоко л iconПротоко л за резултатите от областния кръг на

Протоко л iconПротоко л
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от змсма, чл. 30, ал. 1 и чл. 42, ал. 4 от зоб, чл. 25 и чл. 26
Протоко л iconПротоко л за резултатите от олимпиадата по български език и литература

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом