Проект! Министерство на образованието, младежта и науката
ИмеПроект! Министерство на образованието, младежта и науката
Дата на преобразуване13.02.2013
Размер62.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/documentsproject/20

ПРОЕКТ!


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА


за задължителна професионална подготовка


по


КОМБИНАТОРИКА

за

Х клас


Утвърдена със Заповед № РД …………………. / ……….. г.


ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ


код 214 ДИЗАЙН


ПРОФЕСИЯ

код 214010 ДИЗАЙНЕР


СПЕЦИАЛНОСТ

код 2140106 ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

С о ф и я, 2012 г.


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


Учебната програма е предназначена за обучение по професия Дизайнер за всички специалности от професионално направление 214 Дизайн, изучаващи по учебен план учебния предмет Комбинаторика.

Съдържанието на учебния предмет разкрива закономерностите в структурния и композиционен строеж на формите - съществена част от практическата основа, необходима при обучението по дизайн.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в осем раздела.

Комбинаториката представлява интердисциплинарно обучение, свързано с конкретна насока, необходима за професионалната подготовка на дизайнери - изпълнители в областта на дизайна, приложните и изящни изкуства.

Обучението по предмета Комбинаторика се извършва във взаимовръзка

с определени области от учебните предмети Перспектива, Цветознание, Композиция, Пластична анатомия, Физика, Математика, Биология, История на изкуството, Психология и Естетика и др., като ги трансформира и използва като средства в обучението по теория на формообразуването.

Формирането на професионални знания по учебния предмет е въз основа на усвояването на основните проблеми и обективните закономерности при изграждането и образуването на формите, тяхното положение и взаимовръзка с пространството или средата на тяхното съществуване.

Всичко това налага обучението да се провежда в специално оборудвано ателие с работни места за рисуване и чертане. Приложният характер на учебния предмет изисква онагледяване с разнообразни дидактически материали, представящи структурния строеж на формите, с учебни помагала и пособия за работа с туш, темпера, картон и хартия, пластелин, гипс и др. Задължително е наличието на течаща вода.


ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО по комбинаторика


Обучението по предмета Комбинаторика има за цел да разкрие и изясни основните проблеми и обективните закономерности при изграждането и образуването на формите, положението и взаимодействието им с пространството и средата на тяхното съществуване в светлината на художественото проектиране в дизайна. Чрез усвояване на знания за количествения строеж на формите в материалната среда на изкуството и умения за класификация на формите учениците придобиват компетенции за качествена оценка при избора на оптимален вариант при художественото проектиране. За постигането на основната цел усилията трябва да бъдат насочени към изграждането на няколко основни, формиращи интелекта подцели:

 • активизиране на наблюдателността и познавателните способности;

 • развитие на пространственото мислене;

 • способност за естетическа оценка;

 • обемно-пространствено мислене;

 • формиране и развитие на комбинативно мислене;

 • усъвършенстване на творческата индивидуалност;

 • създаване на навици за системен труд;

 • формиране на ценни личностни качества: трудолюбие, инициативност, целенасоченост, отговорност, любов към предметния свят;

 • спазване условията за безопасна работа;

 • развитие на способността за иновации;

 • съзнателен избор.ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ


Х клас - І срок - 18 седмици х 1 учебен час - 18 часа

ІІ срок - 18 седмици х 1 учебен час - 18 часа

Общо 36 часа


ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани общият брой часове и примерни теми. Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела. За постигане на целите учебните часове се разпределят за нови знания, упражнения, преговори и конферанси за оценка.


Х клас

по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗДЕЛИТЕ


Брой уч. часове

1.

Раздел І. Характерни особености на зрителното възприятие

1

2.

Раздел ІІ. Фактори, обуславящи вярното възприемане на формите

1

3.

Раздел ІІІ. Зрителни илюзии

3

4.

Раздел ІV. Морфология на формите

3

5.

Раздел V. Симетрия в равнината

3

6.

Раздел VІ. Правилни мрежи

5

7.

Раздел VІІ. Построяване на двустранни отворени повърхнини

10

8.

Раздел VІІІ. Правилни многостени

10Раздел І. Характерни особености на зрителното възприятие

Тема 1. Очи и виждане

Тема 2. Обобщен образ на зрителното възприятие

Раздел ІІ. Фактори, обуславящи вярното възприемане на формите

Тема 1. Характерно положение на формите

Тема 2. Ролята на осветлението и цвета при зрителното възприемане.


Раздел ІІІ. Зрителни илюзии

Тема 1. Илюзии в природата

Тема 2. Геометрични илюзии


Раздел ІV. Морфология на формите

Тема 1. Описание на строежа на формите

Тема 2. Класификация на формите


Раздел V. Симетрия в равнината

Тема 1. Видове симетрия в равнината

Тема 2. Приложения


Раздел VІ. Правилни мрежи

Тема 1. Чертане на правилни многоъгълници

Тема 2. Чертане на мрежи

Тема 3. Приложение на симетриите при изучаване на правилни мрежи.


VІІ. Построяване на двустранни отворени повърхнини

Тема 1. Приложение в дизайна

Тема 2. Праволинейни повърхнини

Тема 3. Кръгови повърхнини


Раздел VІІІ. Правилни многостени

Тема 1. Построяване на правилни многостени

Тема 2. Полуправилни многостени /Архимедови тела/
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО


В края на обучението учениците трябва

да знаят:

 • значението на комбинаториката за художественото творчество и дизайна;

 • общите закономерности в строежа на формите;

 • физическия строеж на формите дотолкова, доколкото са свързани с човешката материална дейност;

 • основните елементи, които образуват в равнината и пространството различни връзки;

 • възможните комбинации между тези елементи;

 • последователността на етапите на художествено образуване на формата;

 • математическите принципи за възпитаване на логичен подход при художественото проектиране;


да могат:

 • да прилагат теоретичните знания по комбинаторика при конструирането и композирането на обемни тела, екстериор и интериор;

 • да анализират строежа на формите;

 • да класифицират формите;

 • да преобразуват правилни мрежи;

 • да изпълняват задачи от приложната комбинаторика;

 • да прилагат знанията си за симетриите в равнината и зрителните илюзии при проектиране на художествени изделия в областта на дизайна, приложните изкуства и архитектурата;

 • да построяват повърхнини в пространството;

 • да построяват правилни многостени.VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ


Юлия Филипова – Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - София

Мариана Ненова – Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - София

Татяна Стоянова – Професионална гимназия по текстил и моден дизайн - София


VІІ. ЛИТЕРАТУРА


 1. Райчев, Р., Комбинаторика, "Просвета", София, 1995 г.

Розенблюм, Е., Художествено проектиране, Техника, София, 1976 г.

Свързани:

Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconПроект bg051PO001
Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище...
Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconРезултати от първа част на V конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
Конкурсът се организира от Международна фестивална програма “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието,...
Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconАнекс към Колективен трудов договор от 28. 06. 2012 г за системата на народната просвета
Министерството на образованието, младежта и науката, представлявано от академик Стефан Воденичаров министър на образованието, младежта...
Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град протокол за явилите

Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconОрганизатори на конкурса са
Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на образованието, младежта и науката (момн), Министерство на физическото възпитании...
Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Проект! Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом