Общи положения
ИмеОбщи положения
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер308.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/402-01-61.rtf
  1   2   3   4
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект


З А К О Нза акредитация


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за извършване на акредитация на:

1. лаборатории за изпитване;

2. лаборатории за калибриране;

3. органи, извършващи сертификация на продукти;

4. органи, извършващи сертификация на системи за управление;

5. органи, извършващи сертификация на персонал;

6. органи за контрол;

7. проверяващи по околна среда.

(2) Акредитацията е признаване от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” компетентността на лицата по ал. 1 да извършват специфична дейност.

(3) Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” е единственият национален орган за акредитация в Република България на лицата по ал. 1.

Чл. 2. Този закон има за цел да осигури:

1. изграждане и поддържане на системата за акредитация в Република България;

2. надеждна оценка на съответствието, оценка на продуктите и техния производствен процес от компетентни и независими лица;

3. улесняване на търговския обмен и премахване на техническите бариери в търговията.

Чл. 3. Акредитацията се извършва при спазване принципите на законност, независимост, безпристрастност, публичност, доброволност, равнопоставеност и опазване на производствената и търговската тайна.

Чл. 4. Акредитацията се извършва съгласно изискванията на съответните нормативни актове, национални стандарти от серията
БДС EN 45000, БДС EN ISO/IEC 17000, европейски и международни стандарти, ръководства за акредитация и документи на европейската и международните организации за акредитация.

Чл. 5. Акредитирани лица са едноличните търговци и юридическите лица за: лабораториите, органите по сертификация и органите за контрол и едноличните търговци, юридическите и физическите лица за: проверяващите по околна среда, получили заповед и сертификат за акредитация по реда на този закон.


Глава втора

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “БЪЛГАРСКА СЛУЖБА
ЗА АКРЕДИТАЦИЯ”Чл. 6. (1) Процесът по акредитация се организира, координира, ръководи и извършва от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”, наричана по-нататък “агенцията”.

(2) Агенцията е юридическо лице със седалище София, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.

(3) Дейността, структурата, организацията на работата и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Чл. 7. Агенцията:

1. осъществява процеса по акредитация на лицата по чл. 1, ал. 1;

2. разработва и прилага политиката и процедурите за акредитация на агенцията, съобразени с изискванията за акредитация;

3. участва на национално ниво в стандартизационни дейности, свързани с акредитацията;

4. организира курсове, семинари, конференции и други форми на обучение за процеса по акредитация;

5. издава официален бюлетин и публикува в него информация за процеса по акредитация;

6. изпълнява и други функции, възложени й с нормативен акт.

Чл. 8. (1) Приходите по бюджета на агенцията се набират от:

1. предоставяни услуги по процедурите за акредитация на агенцията;

2. отпечатване и разпространяване на материали, свързани с процеса по акредитация;

3. провеждане на курсове, конференции и семинари;

4. дарения от лица, чиято дейност не подлежи на акредитация по този закон;

5. международни програми и споразумения;

6. други приходи.

(2) Приходите служат за покриване на разходите за дейността на агенцията, включително за допълнителното материално стимулиране на служителите, по ред, определен в устройствения правилник.

(3) Средствата за допълнително материално стимулиране по ал. 2 се определят в размер 25 на сто от разчета на годишния размер на средствата за работна заплата и се включват в бюджета на агенцията за съответната година.

Чл. 9. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който:

1. утвърждава процедурите за акредитация на агенцията след становище на Съвета по акредитация;

2. предоставя акредитация и издава заповед и сертификат за акредитация;

3. разширява обхвата на предоставената акредитация, извършва преакредитация;

4. отказва предоставяне, разширяване обхвата на акредитация или преакредитация;

5. ограничава обхвата, временно ограничава обхвата или спира предоставената акредитация;

6. отнема акредитация;

7. организира привличането на експерти за оценяване на лаборатории, органи и проверяващи по околна среда;

8. контролира процеса по акредитация;

9. решава спорове, възникнали по време на прилагането на правилата на агенцията;

10. взаимодейства с европейската и международните организации за акредитация и сключва споразумения с тях;

11. сключва, изменя и прекратява двустранни и многостранни споразумения за сътрудничество и взаимно признаване в областта на акредитацията;

12. определя размера на цените за предоставените услуги по процедурите за акредитация на агенцията след становище на Съвета по акредитация;

13. упражнява и други правомощия, възложени му с нормативен акт.

(2) Договорът с изпълнителния директор на агенцията се сключва, изменя и прекратява от министъра на икономиката съгласувано с министър-председателя.

(3) При осъществяването на своите функции изпълнителният директор се подпомага от заместник изпълнителен директор, който се назначава и освобождава от министъра на икономиката. Изпълнителният директор делегира със заповед права на своя заместник и определя неговите функции.

(4) Изпълнителният директор на агенцията е длъжен да не взема решения по ал. 1, т. 2-6, когато той или неговите съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до трета степен включително, както и по сватовство – до втора степен включително, са заинтересувани от това решение или когато има отношения с други заинтересувани от решението лица, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

(5) В случаите по ал. 4 решението се взема от заместник изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 10. (1) В своята дейност изпълнителният директор на агенцията се подпомага от Съвет по акредитация, който е постояннодействащ орган с консултативни функции.

(2) В Съвета по акредитация участват по един представител от всяка заинтересувана от процеса по акредитация институция и национално представена организация, организирани в групи, както следва:

1. министерства;

2. институции и национално представени организации на експерти;

3. национално представени организации на производители;

4. национално представени организации на потребители;

5. национално представени организации на акредитираните от агенцията лица.

(3) Всяка от петте групи има право на един глас.

(4) Съветът по акредитация:

1. прави предложения до изпълнителния директор на агенцията за изменение и допълнение на правилата на агенцията и дава становище по процедурите за акредитация на агенцията;

2. дава становище относно размера на цените за предоставяните услуги по процедурите за акредитация на агенцията;

3. дава становища по програмите за надзор на агенцията и прави предложения за тяхното подобряването им;

4. обсъжда политиката относно дейностите по обучение, свързани с процеса по акредитация;

5. дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с процеса по акредитация;

6. разглежда ежегодния доклад на изпълнителния директор до министъра на икономиката и дава становище по доклада, което се прилага към него;

7. изпълнява и други функции съгласно правилата си за работа.

(5) Съветът по акредитация избира председател и заместник-председател от членовете си за срок 3 години и приема правила за работата си. Правилата се публикуват в официалния бюлетин и/или на страницата на агенцията в интернет.

(6) Съветът по акредитация се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на 6 месеца от председателя си и от изпълнителния директор на агенцията. При необходимост изпълнителният директор може да свиква извънредни заседания на Съвета по акредитация.

(7) Организационно–техническото обслужване на дейността на Съвета по акредитация се осигурява от агенцията.

(8) Членовете на Съвета по акредитация не получават възнаграждение за участие в работата му.

Чл. 11. (1) Към агенцията действат комисии по акредитация, комисия по възражения и помирителна комисия.

(2) В комисията по възражения и в помирителната комисия участват служители на агенцията, членове на Съвета по акредитация, членове и експерти от техническите комитети по акредитация.

(3) В комисиите по акредитация участват членове на Съвета по акредитация, членове и експерти от техническите комитети по акредитация.

(4) Членовете на комисиите подписват декларация за опазване на производствената и търговската тайна.

(5) Членовете на комисиите не получават възнаграждение за участие в работата на комисиите.

(6) Комисиите по ал. 1 работят по утвърдени от изпълнителния директор на агенцията правила за работа, които се публикуват в официалния бюлетин и/или на страницата на агенцията в интернет.

Чл. 12. (1) Комисиите по акредитация дават становища с предложения до изпълнителния директор на агенцията за предоставяне, отказ, разширяване на обхвата, ограничаване на обхвата, временно ограничаване на обхвата, спиране, отнемане на акредитацията или преакредитация. Становищата на комисиите по акредитация имат препоръчителен характер за изпълнителния директор на агенцията.

(2) Съставът на комисиите по акредитация се определя за всеки конкретен случай от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 13. (1) Административният ред за оспорване на актовете по чл. 9, ал. 1, т. 4-6 се осъществява пред Комисията по възражения.

(2) Комисията по възражения преценява правилността и законосъобразността на оспорвания акт и се произнася по възражението в едномесечен срок от постъпването му.

(3) Комисията по ал. 1 се състои най-малко от трима членове, двама от които постоянни: председател - председателят или заместник-председателят на Съвета по акредитация, и член – юрисконсулт на агенцията. Поименният състав на комисията по възражения се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията. Председателят на комисията по възражения посочва непостоянните членове за всеки конкретен случай съобразно вида или обхвата на постъпилото възражение.

(4) Комисията по възражения взема решения с мнозинство от
2/3 от членовете й. Никой от членовете на комисията не може да се въздържи от гласуване. Членът на комисията, който не е съгласен с мнението на мнозинството, подписва решението, като мотивира отделно своето особено мнение. Решението на комисията по възражения е задължително за изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 14. (1) Помирителната комисия съдейства за доброволното разрешаване на спорове между акредитирани лица и между акредитирани лица и техни клиенти във връзка с дейности, включени в обхвата на предоставената акредитация, чрез сключване на споразумение между страните по спора.

(2) Комисията по ал. 1 се състои от двама постоянни членове: председател – изпълнителният директор на агенцията, и член – юрисконсулт на агенцията. При необходимост в състава на помирителната комисия се включват и непостоянни членове, определени за всеки конкретен случай от председателя на помирителната комисия съобразно предмета на спора.

Чл. 15. (1) Към агенцията се създават технически комитети по акредитация, които дават предложения по отношение на техническите изисквания за акредитация и техническите въпроси в процеса по акредитация. Предложенията им се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Техническите комитети по акредитация:

1. предлагат специализирания профил и изискванията за оценители в съответната област на дейност;

2. разработват специфични правила и специализирани въпросници за дадената област на дейност;

3. участват в мероприятия за повишаване квалификацията на оценители;

4. изпълняват и други функции и задачи съгласно утвърдените си правила за работа.

(3) В техническите комитети по акредитация участват експерти от областите, имащи отношение към процеса по акредитация. Съставът на техническите комитети по акредитация се утвърждава от изпълнителния директор на агенцията.

(4) Всеки технически комитет по акредитация избира от състава си председател и заместник-председател, които ръководят дейността им.

(5) Секретарите на техническите комитети са служители на агенцията, определени със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Те организират провеждането на заседанията.

(6) Членовете на техническите комитети не получават възнаграждение за участие в работата на комитетите.

(7) Техническите комитети по акредитация заседават по утвърдени от изпълнителния директор на агенцията правила за работа, които се публикуват в официалния бюлетин и/или на страницата на агенцията в интернет.

Чл. 16. Агенцията съхранява:

1. информация за състава и дейността на Съвета по акредитация, на комисиите по чл. 11, ал. 1 и на техническите комитети по акредитация;

2. информация за водещите оценители, оценителите и техническите експерти в процеса по акредитация;

3. стандарти, правила на агенцията, български и международни документи, свързани с процеса по акредитация.

Чл. 17. (1) Агенцията води публичен регистър на лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация.

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват:

1. имена - за физическото лице; наименование - за юридическото лице или едноличния търговец; номер и дата на сертификата и заповедта за акредитация; предмет, обхват и срок на валидност;

2. имена - за физическото лице; наименование – за юридическото лице или едноличния търговец; номер и дата на заповедта за ограничаване на обхвата, временно ограничаване на обхвата, спиране или отнемане на акредитация.

(3) Данните от регистъра се обявяват на страницата на агенцията в интернет.


  1   2   3   4

Свързани:

Общи положения icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Общи положения iconПърви общи положения
Чл. Тази Наредба установява основните положения и задължения на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността...
Общи положения iconЧаст първа общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения. Опазване на компонентите на околната среда и управление на отпадъците
Общи положения iconПравила за работа с потребителите
Общи положения
Общи положения iconУстав на сдружение с нестопанска цел
I. общи положения
Общи положения iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Първа. Общи положения
Общи положения iconНаредб а рекламна дейност на територията на община варна общи положения общи изисквания
Приложение методика за определяне на наемни цени за кв м рекламна площ от нрдов при разполагане на рие върху места, общинска собственост...
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Общи положения iconАграрен университет пловдив справочник за прием на студенти в
I. общи положения
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом